POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pristup pravilnicima - ispravak naredbe izvještaji - pravilnik o vinogradima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 27. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine" br. 100/96.) ministar pomorstva, prometa i veza, donosi
PRAVILNIK
O AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za utvrđivanje lokacije i uvjeti za projektiranje i uređenje autobusnih stajališta na javnim cestama.
II. UVJETI ZA UTVRĐIVANJE LOKACIJE
Članak 2.
Lokaciju autobusnih stajališta uvjetuju potrebe javnog prijevoza.
Postupak za utvrđivanje lokacije autobusnog stajališta na javnoj cesti pokreće se podnošenjem zahtjeva.
Zahtjev iz stavka 2. ovog članka mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: predlagatelj).
Članak 3.
Postupak za utvrđivanje lokacije autobusnih stajališta provodi za državne ceste Hrvatska uprava za ceste (u daljnjem tekstu: Uprava za ceste), a za županijske i lokalne ceste županijske uprave za ceste.
Članak 4.
U postupku iz članka 3. ovog pravilnika, utvrđuje se opravdanost zahtjeva predlagatelja za izgradnjom odnosno smještanjem autobusnog stajališta na promatranoj dionici javne ceste, analizom:
- prijevoznih potreba putnika;
- linije javnog prijevoza u cjelini te postojećeg rasporeda autobusnih stajališta;
- tehničkih elemenata javne ceste;
- prosječnog godišnjeg i vršnog prometa;
- razine sigurnosti prometa;
- odstupanje od postojeće razine prometne usluge na promatranom pravcu javne ceste ako se izgradi odnosno smjesti novo autobusno stajalište.
Članak 5.
Ako se u postupku iz članka 4. utvrdi opravdanost izgradnje odnosno smještanja autobusnog stajališta na traženoj lokaciji, Uprava za ceste odnosno županijske uprave za ceste uvrstit će utvrđenu potrebu u godišnje planove građenja i održavanja javnih cesta.
Utvrđene potrebe iz stavka 1. ovog članka moraju biti usklađene s Programom građenja i održavanja javnih cesta.
Ako za izgradnju odnosno smještanje novih autobusnih stajališta nisu predviđena potrebna sredstva u Programu građenja i održavanja javnih cesta, troškove njihove izgradnje odnosno smještanja može snositi predlagatelj. Tako izgrađena autobusna stajališta postat će nakon izgradnje odnosno smještanja, sastavni dio javne ceste.
Članak 6.
Na autocesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, izgradnja odnosno smještanje autobusnih stajališta nije dopušteno.
Autobusna stajališta na državnim i županijskim cestama moraju se graditi odnosno smještati desno izvan kolnika postojeće javne ceste.
Iznimno od stavka 2. ovog članka, Uprava za ceste odnosno županijske uprave za ceste na prijedlog predlagatelja, može uz prethodno pribavljenu suglasnost policijske uprave, dopustiti smještanje autobusnog stajališta i na kolniku javne ceste.
Članak 7.
Ako se utvrdi, da za autobusnim stajalištem više nema potrebe ili da ono ugrožava sigurno odvijanje prometa, Uprava za ceste odnosno županijske uprave za ceste ukinut će autobusno stajalište.
Na dijelu javne ceste na kojoj se ukine autobusno stajalište, Uprava za ceste odnosno županijske uprave za ceste uspostavit će novi način odvijanja prometa izmjenom i postavljanjem odgovarajuće prometne signalizacije.
Oprema ukinutog autobusnog stajališta (prostor za putnike - čekaonica, ploča s imenom stajališta s izvatkom iz voznog reda, košara za otpatke i sl.), mora se ukloniti a okoliš oko autobusnog stajališta mora se urediti.
III. UVJETI ZA PROJEKTIRANJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA
Članak 8.
Autobusna stajališta projektiraju se za svaki prometni smjer.
Članak 9.
Izgradnja odnosno smještanje autobusnih stajališta na nedovoljno preglednim dionicama javne ceste, kao što su horizontalne krivine polumjera R<2 R min i vertikalne krivine konveksnog tipa polumjera Rv<4 Rv min, mjesta u neposrednoj blizini tunela i dugih mostova, nije dopušteno.
U tlocrtnom smislu, najpovoljnije lokacije za gradnju odnosno smještanje autobusnog stajališta su na javnoj cesti u pravcu ili u području točaka infleksije kod "S" krivina, a u uzdužnom smislu pri jednolikoj niveleti Ł5% ili u tjemenu konkavne vertikalne krivine.
Članak 10.
Na raskrižju cesta autobusno stajalište gradi se odnosno smješta na udaljenosti najmanje 20 m poslije raskrižja u smjeru vožnje (skica 1).
Članak 11.
Pregledna duljina na dionici javne ceste na kojoj se gradi odnosno smješta autobusno stajalište, mora biti najmanje 1,5 duljine zaustavnog puta vozila (skica 2).
Članak 12.
Na javnoj cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera, autobusna stajališta grade se odnosno smještaju u paru i to tako da se gledajući u smjeru vožnje prije nailazi na stajalište s lijeve strane javne ceste.
Međusobni razmak krajnih točaka autobusnih stajališta iz stavka 1. ovog članka, ne smije biti manji od 50 m na državnim cestama i ne manji od 30 m na županijskim i lokalnim cestama (skica 3).
Iznimno od stavka 1. ovog članka autobusna stajališta mogu se smještati tako da se prvo smješta autobusno stajalište s desne strane kolnika. U tom slučaju, međusobni razmak krajnjih točaka autobusnih stajališta ne smije biti manji od 50 m (skica 4).
Članak 13.
Na dijelu javne ceste na kojoj će se izgraditi odnosno smjestiti autobusno stajalište, ovisno o učestalosti zaustavljanja autobusa, njenim prometno-tehničkim i sigurnosnim elementima, brzinu kretanja vozila treba po potrebi ograničiti postavljanjem odgovarajućeg prometnog znaka.
Članak 14.
Najmanje dimenzije autobusnog stajališta na javnoj cesti, duljina i širina pješačkog otoka, dimenzije slobodnog i prometnog profita stajališta, dati su u tablici 1., tablici 2. te skici 5.
Članak 15.
Odvodnja površinskih i podzemnih voda s autobusnog stajališta mora biti tako riješena i izvedena da se ne naruši postojeći sustav odvodnje na javnoj cesti.
Članak 16.
Pješački otok autobusnog stajališta mora biti obrubljen rubnjacima.
Članak 17.
Kolnička konstrukcija autobusnog stajališta mora imati najmanje jednaku nosivost kao i kolnička konstrukcija dionice jave ceste na kojoj se smješta autobusno stajalište.
Kolnička konstrukcija autobusnog stajališta dimenzionira se na temelju pravila za dimenzioniranje kolničkih konstrukcija.
Članak 18.
Autobusno stajalište obilježava se vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom u skladu s posebnim propisima.
Prometni znak "333 a" - "stajalište autobusa", postavlja se na početku autobusnog stajališta.
IV. UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA
Članak 19.
Na pješačkom otoku autobusnog stajališta mora se postaviti ploča s imenom stajališta i izvatkom iz voznog reda te košara za otpatke.
Članak 20.
Autobusno stajalište može se opremiti natkritim prostorom za putnike - čekaonicom.
Natkriti prostori za putnike - čekaonice u pravilu moraju biti istovjetni na promatranoj dionici javne ceste.
Natkriti prostori za putnike - čekaonice oblikuju se na način da zadovolje potrebe putnika u funkcionalnom smislu, a u oblikovnom smislu moraju odgovarati klimatskim prilikama te zemljopisnim značajkama područja na kojem se smještaju.
Članak 21.
Okoliš autobusnog stajališta, ovisno o podneblju u kojem se gradi odnosno smješta autobusno stajalište, mora se odgovarajuće urediti.
Uređenje autobusnog stajališta podrazumijeva i odgovarajuće uređenje pješačkog pristupa stajalištu.
V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 22.
Kada se gradi nova javna cesta i rekonstruira postojeća, utvrđivanje lokacije, projektiranje i uređenje autobusnih stajališta, mora se provoditi prema odredbama ovog pravilnika.
Članak 23.
Redovno i izvanredno održavanje autobusnih stajališta obavlja se prema godišnjem planu održavanja javnih cesta.
Članak 24.
Autobusna stajališta izgrađena odnosno smještena na državnim cestama do stupanja na snagu ovog pravilnika, moraju se urediti u skladu s njegovim odredbama u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Autobusna stajališta izgrađena odnosno smještena na županijskim i lokalnim cestama do stupanja na snagu ovog pravilnika, moraju se urediti u skladu s njegovim odredbama u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Članak 25.
Skice broj 1 do 5 te tabele 1 i 2 prilog su ovom pravilniku i čine njegov sastavni dio.
Članak 26.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju autobusnih stajališta ("Narodne novine", br. 36/91).
Članak 27.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-02/40
Urbroj: 535-01-97-01
Zagreb, 30. travnja 1997.
Ministar pomorstva,
prometa i veza
mr. Željko Lužavec, dipl. inž., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti