POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - primjena pravnih propisa - ispravak stope rasta - pravilnik o sastavu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 17. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBVEZNOM POTVRĐIVANJU ELEMENATA TIPNIH GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA NA OTPORNOST PREMA POŽARU TE O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJITI PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA POTVRĐIVANJE TIH PROIZVODA
Članak 1.
U Pravilniku o obveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti organizacije ovlaštene za atestiranje tih proizvoda ("Narodne novine" broj 53/91.) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Na postupak iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se i hrvatske norme iz područja zaštite od požara i to: HRN DIN 4102 dijelovi od 1 do 18, te HRN DIN 18 095 - dio 1 i 2 o kojima je obavijest objavljena u službenom glasilu Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (broj 7-8/1996).
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3."
Članak 2.
U članku 4. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Vrijednosti karakteristika proizvoda iz stavka 1. ovog članka mogu se utvrđivati i prema hrvatskim normama iz područja zaštite od požara i to: HRN DIN 4102 dijelovi od 1 do 18, te HRN DIN 18 095 - dio 1 i 2 o kojima je obavijest objavljena u službenom glasilu Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo broj (7-8/1996)."
Članak 3.
U članku 5. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Karakteristike proizvoda iz članka 1. ovog Pravilnika mogu se ispitivati i prema metodama utvrđenim hrvatskim normama iz područja zaštite od požara i to: HRN Din 4102 - dijelovi od 1 do 18, te HRN DIN 18 095 - dio 1 i 2 o kojima je obavijest objavljena u službenom glasilu Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (broj 7-8/1996)."
Članak 4.
Članak 6. mijenja se i glasi:
"Postupak potvrđivanja proizvoda iz članka 1. ovog Pravilnika obuhvaća potvrđivanje tipa proizvoda, kontrolu usklađenosti proizvoda s potvrđenim tipom te nadzor nad proizvodom i proizvodnjom".
Članak 5.
U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Uzorke za ispitivanje tipa proizvoda iz članka 1. ovog Pravilnika uzima ovlaštena pravna osoba na način utvrđen hrvatskim normama iz članka 1. stavka 1., članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 1.."
Iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Ako se uzorak ispituje prema normama HRN DIN iz članka 1. stavka 2., članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika tada ovlaštena pravna osoba uzima uzorak prema zahtjevima tih normi".
Dosadašnji stavci 2. i 3., postaju stavci 3. i 4.
Članak 6.
U članku 9. stavku 2. brišu se riječi "obavljenom prema članku 11. ovog Pravilnika".
Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. koji glase:
"Pravna ili fizička osoba koja proizvodi, uvozi ili stavlja u promet potvrđene proizvode, dužna je ovlaštenoj pravnoj osobi omogućiti nadzor proizvoda odnosno proizvodnje.
Nadzor iz stavka 6. ovog članka ovlaštena pravna osoba dužna je obaviti jednom godišnje.
Ovlaštena pravna osoba sastavlja o obavljenom nadzoru zapisnik u kojem se utvrđuje nalaz o činjenicama bitnim za potvrđeni proizvod. Zapisnik se sastavlja u dva primjerka od kojih jedan ostaje ovlaštenoj pravnoj osobi, a drugi se dostavlja Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
Ako se nadzorom iz stavka 6. ovog članka utvrdi da je proizvod sukladan potvrđenom tipu, produljit će se valjanost potvrde o sukladnosti što će ovlaštena pravna osoba ovjeriti na poleđini potvrde o sukladnosti.
Ako se nadzorom utvrdi da proizvod nije sukladan potvrđenom tipu, ovlaštena pravna osoba rješenjem će poništiti izdanu potvrdu o sukladnosti.
Protiv rješenja iz stavka 10. ovog članka žalba se podnosi Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo u roku 15 dana od dana primitka rješenja.
Troškove postupka nadzora iz stavka 6. ovog članka snosi pravna ili fizička osoba koja proizvodi, uvozi ili stavlja u promet potvrđene proizvode".
Članak 7.
Članak 11. mijenja se i glasi:
"Postupak nadzora u smislu odredbi ovog Pravilnika odnosi se na potvrde o sukladnosti izdane u Republici Hrvatskoj do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika".
Članak 8.
U cijelom tekstu Pravilnika riječ "atestiranje" zamjenjuje se riječju "potvrđivanje", riječ "atest" zamjenjuje se riječima "potvrda o sukladnosti", riječi "organizacija udruženog rada ovlaštena za atestiranje proizvoda" i "organizacija ovlaštena za obvezno atestiranje" zamjenjuje se riječima "ovlaštena pravna osoba", a riječ "standard" zamjenjuje se riječju "norma", u odgovarajućem rodu, broju i padežu.
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-02/4
Urbroj: 358-06/1-97-1
Zagreb, 25. travnja 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti