POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - internet izdanje zakona - zakon o strukturnoj - strategija informacijska projekti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 54. stavak (2), a u svezi sa člankom 40. stavkom (1) Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94) i na temelju članka 16. stavak (10) Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", broj 96/94 i 108/96), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O FINANCIJSKOM IZVJEŠĆIVANJU ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se oblik i sadržaj financijskih izvještaja, način unošenja podataka u financijske izvještaje i njihovo predočavanje.
Članak 2.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na ministarstva i ostala tijela državne uprave, tijela državne vlasti, proračune jedinica lokalne samouprave i uprave, izvanproračunske fondove, te proračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave.
Članak 3.
Glavni financijski izvještaji jesu:

  1. Bilanca,
  2. Račun prihoda i izdataka,
  3. Konsolidacijska bilanca kapitalne imovine (popis kapitalne imovine),
  4. Račun zaduživanja i
  5. Bilješke uz financijske izvještaje.

Članak 4.
Odredbe ovog Pravilnika, koje se odnose na Račun prihoda i izdataka i Bilješke u svezi tog izvještaja, primjenjuju se i na sastavljanje polugodišnjih financijskih izvješća iz članka 17. do 19. Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", broj: 96/94 i 108/96).
II. OBLIK I SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
1. Bilanca
Članak 5.
(1) Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i izvora vlasništva na određeni dan.
(2) Podaci se unose u obrazac Bilanca (BIL), koji se daje u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.
(3) U Bilancu se podaci unose iz Glavne knjige II i ne smiju se razlikovati. Svote se upisuju u kunama bez lipa. Ako nema evidentiranih svota upisuje se crtica.
Članak 6.
Obrazac Bilanca (BIL) sadrži:
1. U zaglavlju obrasca popunjavaju se sljedeći podaci:
- redak "nadležno ministarstvo" i "agencija" popunjavaju jedinice koje se financiraju iz državnog proračuna;
- izvanproračunski fond ne popunjava redak "agencija" i "proračunski korisnik";
- jedinica lokalne samouprave i uprave ispod naziva "Republika Hrvatska", upisuje svoj puni naziv;
- redak "šifarska oznaka", proračunski korisnik popunjava šifru propisanu odgovarajućim aktom, a dok je nema popunjava šifru djelatnosti. Svi ostali popunjavaju ovaj redak kao šifru djelatnosti;
- u predviđene retke upisuje se još matični broj i broj žiro-računa.
2. Pojedini stupci u Bilanci sadrže odnosno u njih se upisuju sljedeći podaci:
- stupac 1 - broj računa iz računskog plana,
- stupac 2 - opis pojedinih pozicija, odnosno naziv računa,
- stupac 3 - AOP oznaku za određenu poziciju,
- stupac 4 - stanje 1. siječnja godine za koju se sastavlja izvještaj,
- stupac 5 - stanje 31. prosinca godine za koju se sastavlja izvještaj,
- stupac 6 - indeks stanja koncem godine u odnosu na početno stanje ( upisuje se cijeli broj bez decimala).
Članak 7.
(1) Poziciju pojedine dugotrajne imovine čini sadašnja vrijednost imovine. Ta svota se dobije kada od svote nabavne vrijednosti iskazane na pojedinim računima imovine oduzme svota ispravka vrijednosti te imovine, kako je predviđeno u danom obrascu. Na isti način se popunjavaju pozicije obveza i izvora vlasništva.
(2) Svote koje se odnose na izvanbilančne zapise ne zbrajaju se u imovinu niti u obveze i izvore vlasništva.
(3) Ako je jedinica iz članka 2. ovog Pravilnika počela poslovati poslije 1. siječnja, unosi se stanje na dan početka poslovanja kao početno stanje.
(4) Zakonski predstavnik je osoba odgovorna za jedinicu iz članka 2. ovog Pravilnika.
2. Račun prihoda i izdataka
Članak 8.
(1) Račun prihoda i izdataka prikazuje prihode i primitke te izdatke i druga plaćanja, te se u njemu utvrđuje višak ili manjak ostvarenih prihoda ostvaren u fiskalnoj godini.
(2) Podaci se unose u obrazac Račun prihoda i izdataka (PR-IZ), koji se daje u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.
(3) U Račun prihoda i izdataka podaci se unose iz Glavne knjige I i ne smiju se razlikovati. Svote se upisuju u kunama bez lipa. U obrazac se unose podaci onih računa na kojima je tijekom godine bio planiran iznos odnosno postojala transakcija. Ako nema planiranih ili ostvarenih svota upisuje se crtica.
Članak 9.
Obrazac Račun prihoda i izdataka (PR-IZ) sadrži:

  1. Zaglavlje i završetak računa prihoda i izdataka popunjavaju se na isti način kao i u Bilanci i ne mogu se međusobno razlikovati.
  2. Pojedini stupci u Računu prihoda i izdataka sadrže odnosno u njih se upisuju sljedeći podaci:

- stupac 1 - broj računa iz računskog plana,
- stupac 2 - opis pojedinih pozicija odnosno naziv računa,
- stupac 3 - AOP oznaka za pojedinu poziciju,
- stupac 4 - ostvareno u prethodnoj godini,
- stupac 5 - planirano za tekuću godinu,
- stupac 6 - ostvareno u tekućoj godini,
- stupac 7 - indeks ostvarenog u tekućoj godini u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine ( upisuje se cijeli broj bez decimala),
- stupac 8 - indeks ostvarenog u tekućoj godini u odnosu na planirano za tekuću godinu ( upisuje se cijeli broj bez decimala).
Članak 10.
(1) Poziciju pojedinih skupina računa prihoda čini zbroj svih podskupina računa navedenih u toj skupini.
(2) U skupinama 045, 050 i 070 određeni računi su iskazani do razine odjeljka radi potreba državne statistike odnosno konsolidacije izvještaja.
Članak 11.
(1) Poziciju pojedinih računa izdataka čini zbroj svih podskupina računa navedenih u toj skupini.
(2) U skupinama računa 300, 500, 700, 800, 810 i 900 određene podskupine su raščlanjene na odjeljke radi potreba državne statistike odnosno konsolidacije izvještaja.
Članak 12.
Skupina računa 810 - Amortizacija danih državnih zajmova je odbitna stavka na poziciji ukupnih izdataka.
3. Konsolidacijska bilanca kapitalne imovine (popis kapitalne imovine)
Članak 13.
Konsolidacijska bilanca kapitalne imovine (popis kapitalne imovine) se ne sastavlja dok se ne riješe svi imovinsko-pravni odnosi.
4. Račun zaduživanja
Članak 14.
(1) Račun zaduživanja predstavlja pregled danih zajmova i primljenih otplata zajmova, te primljenih zajmova i otplata glavnice, kao i neto efekt tih transakcija.
(2) U njemu se daje i struktura ino-zajmova prema ugovorenoj valuti, te pregled usporednih kratkoročnih obveza, nerealiziranih potraživanja, kao i stanje žiro-računa, depozitnih i deviznih računa na određeni dan.
(3) Podaci se unose u Račun zaduživanja, koji se daje u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio. Popunjavaju se tablice na kojima je bilo transkacija odnosno u kojima se upisuju određena stanja.
(4) Ako nije bilo određenog stanja odnosno transakcija vezanih za popunjavanje pojedinih tablica, takve tablice treba dati u računu zaduživanja uz naznaku da nije bilo elemenata za njihovo popunjavanje. U ovakvim slučajevima potrebno je u prvi redak upisati crtice u svim stupcima predviđenim za unošenje podataka.
(5) Zaglavlje i završetak Računa zaduživanja popunjavaju se na isti način kao i u Bilanci i ne mogu se međusobno razlikovati.
Članak 15.
(1) U tablici I - Dani zajmovi (tuzemni) - unose se podaci o danim zajmovima subjektima s područja Republike Hrvatske tijekom fiskalne godine (unose se zbrojni podaci neovisno o tome jesu li zajmovi otplaćeni do kraja fiskalne godine). Stupci imaju sljedeća obilježja:
- stupac 1 - naziv pravnog subjekta kojem je dan zajam (neovisno od naziva - pravni subjekt, to može biti i fizička osoba),
- stupac 2 - iznosi danih zajmova ostalim razinama vlasti, primjerice, županija, grad, općina,
- stupac 3 - iznosi danih zajmova nefinancijskim javnim poduzećima, dakle poslovnim poduzećima čija osnovna djelatnost nije financijska, bankarska, osiguravateljska ili slična financijska djelatnost,
- stupac 4 - iznosi danih zajmova financijskim institucijama, osiguravajućim društvima, bankama i drugim financijskim institucijama,
- stupac 5 - iznosi danih zajmova svim ostalim, a nisu navedeni u stupcima 2. do 4.
(2) Bilješke uz dane zajmove: navode se informacije o kamatnim stopama, posebno o kamatnim stopama koje su niže od bankovnih odnosno tržišnih, zatim informacije o danim nepovratnim zajmovima i danim subvencijama te o danim zajmovima jedinicama koje se ne financiraju iz proračuna.
Članak 16.
(1) U tablicu II - Primljene otplate glavnice (tuzemne) - unose se podaci o primljenim otplatama glavnice tijekom fiskalne godine. Objašnjenje stupaca uz tablicu I u cijelosti je primjenjivo kao uz ovu tablicu.
(2) Neto dani tuzemni zajmovi: razlika između ukupnih danih zajmova i primljenih otplata glavnice. Ovo predstavlja neto priljev ili odljev novca.
(3) Bilješke uz primljene otplate: vrijedi objašnjenje kao kod bilješki uz tablicu I.
Članak 17.
(1) U tablicu III - Primljeni zajmovi (tuzemni) - unose se podaci o primljenim zajmovima subjekata s područja Republike Hrvatske tijekom fiskalne godine (unose se zbrojni podaci neovisno o tome jesu li zajmovi otplaćeni do kraja fiskalne godine). Stupci imaju sljedeća obilježja:
- stupac 1 - naziv pravnog subjekta od kojeg je primljen zajam (neovisno od naziva - pravni subjekt, to može biti i fizička osoba),
- stupac 2 - iznosi primljenih zajmova od ostalih razina vlasti, primjerice, županija, grad, općina,
- stupac 3 - iznosi primljeni od monetarnih vlasti - Narodne banke Hrvatske,
- stupac 4 - iznosi primljenih zajmova od financijskih institucija, osiguravajućih društava, banaka i drugih financijskih institucija,
- stupac 5 - iznosi primljenih zajmova od nefinancijskih javnih poduzeća, dakle poslovnih poduzeća čija osnovna djelatnost nije financijska, bankarska, osiguravateljska ili slična financijska djelatnost,
- stupac 6 - iznosi primljenih zajmova od svih ostalih, a nisu navedeni u stupcima 2. do 5.
(2) Bilješke uz primljene zajmove: na odgovarajući se način primjenjuje objašnjenje kod bilješki uz dane zajmove, a posebno o kamatama.
Članak 18.
(1) Tablica IV - Otplate glavnice (tuzemne) - obuhvaća podatke o izvršenim tuzemnim otplatama glavnice tijekom fiskalne godine. Objašnjenje dano za stupce tablice III vrijedi i za ovu tablicu.
(2) Neto primljeni tuzemni zajmovi: razlika između ukupno primljenih zajmova i ukupnih otplata glavnice. Ovo predstavlja neto priljev ili odljev novca.
(3) Bilješke uz otplate glavnice: na odgovarajući se način primjenjuje objašnjenje kao uz prethodne tablice.
Članak 19.
(1) U tablicu V - Dani zajmovi (inozemni) - unose se podaci o danim zajmovima subjektima izvan Republike Hrvatske tijekom fiskalne godine (unose se zbrojni podaci neovisno o tome jesu li zajmovi otplaćeni do kraja fiskalne godine). Stupci imaju sljedeća obilježja:
- stupac 1 - naziv pravnog subjekta kojem je dan zajam (neovisno od naziva - pravni subjekt, to može biti i fizička osoba),
- stupac 2 - iznosi danih zajmova državama izvan Hrvatske, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama,
- stupac 3 - iznosi danih zajmova ostalim inozemnim organizacijama koje nisu razvrstane kao međunarodne odnosno koje nisu razvrstane u stupcu 2. ove tablice,
- stupac 4 - iznosi plaćenih izdataka u inozemstvo, osim plaćenih kamata i transfera.
(2) Bilješke uz dane zajmove: navode se informacije o kamatnim stopama, posebno o kamatnim stopama koje su niže od bankovnih odnosno tržišnih, zatim informacije o danim nepovratnim zajmovima i danim subvencijama i potporama.
Članak 20.
(1) U tablicu VI - Primljene otplate glavnice (inozemne) - unose se podaci o primljenim otplatama glavnice tijekom fiskalne godine. Objašnjenja o stupcima uz tablicu V odnose se i na ovu tablicu.
(2) Neto dani inozemni zajmovi: razlika između ukupno danih zajmova i ukupno primljenih otplata glavnice. Ovo predstavlja neto priljev ili odljev novca.
(3) Bilješke uz primljene otplate: na odgovarajući se način primjenjuju objašnjenja dana uz prethodne tablice.
Članak 21.
(1) U tablicu VII - Primljeni zajmovi (inozemni) - unose se podaci o primljenim zajmovima od subjekata izvan Republike Hrvatske tijekom fiskalne godine (unose se zbrojni podaci neovisno o tome jesu li zajmovi otplaćeni do kraja fiskalne godine). Stupci imaju sljedeća obilježja:
- stupac 1 - naziv pravnog subjekta od kojeg je primljen zajam (neovisno od naziva - pravni subjekt, to može biti i fizička osoba),
- stupac 2 - iznosi primljenih zajmova od međunarodnih razvojnih institucija, primjerice, Svjetska banka (Međunarodna banka za obnovu i razvoj), Međunarodni monetarni fond, Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka (Luxembourg) i slično,
- stupac 3 - iznosi primljenih zajmova od inozemnih vlada odnosno država iz inozemstva,
- stupac 4 - iznosi primljenih zajmova od financijskih institucija i poslovnih banaka izvan Republike Hrvatske,
- stupac 5 - iznosi primljenih zajmova iz inozemstva u obliku robnih kredita.
(2) Bilješke uz primljene zajmove: na odgovarajući se način primjenjuju objašnjenja dana uz prethodne tablice, a posebno o vrstama robnih kredita i načina otplate.
Članak 22.
(1) U tablicu VIII - Otplate glavnice (inozemne) unose se podaci o otplatama glavnice subjektima izvan Republike Hrvatske tijekom fiskalne godine. Objašnjenja dana uz tablicu VII na odgovarajući se način odnose i na ovu tablicu.
(2) Neto primljeni inozemni zajmovi: razlika između ukupno primljenih zajmova i izvršenih otplata glavnice. Ovo predstavlja neto priljev ili odljev novca.
(3) Bilješke uz otplate glavnice: na odgovarajući se način primjenjuju objašnjenja dana uz prethodne tablice.
Članak 23.
(1) U tablicu IX - Struktura ino-zajmova po ugovorenoj valuti - unose se podaci o primljenim zajmovima razvrstani po inozemnim valutama. Stupci imaju sljedeća obilježja:
- stupac 1 - kratica ino-valute, međunarodno prihvaćena kratica valute, u kojoj su ugovoreni zajmovi,
- stupac 2 - ukupno stanje obveza, po svakoj valuti sa stanjem na dan 31. 12. fiskalne godine. U ovaj stupac unose se ukupni iznosi po vrstama valuta, odnosno zaduženja sa stanjem na datum 31. 12. fiskalne godine,
- stupci 3, 4 i 5 - iznosi otplata zajmova koji dospijevaju jednu, dvije, odnosno tri godine iza fiskalne godine.
(2) Bilješke uz strukturu ino-zajmova po ugovorenoj valuti: na odgovarajući se način primjenjuju objašnjenja dana uz prethodne tablice, a posebno informacije o kamatama.
Članak 24.
(1) U tablicu X - Nepodmirene kratkoročne obveze, nerealizirana kratkoročna potraživanja i stanja na žiro, depozitnim i deviznim računima - unose se podaci iz pomoće knjige ulaznih faktura (KUF-a) o stanjima nepodmirenih obveza 1. siječnja i 31. prosinca fiskalne godine (X.1.), zatim stanje nenaplaćenih potraživanja 1. siječnja i 31. prosinca fisklane godine iz pomoćne knjige izlaznih faktura (X.2.), stanje svih žiro-računa kod Narodne banke Hrvatske 1. siječnja i 31. prosinca fiskalne godine (X.3.), stanje svih žiro-računa kod poslovnih banaka 1. siječnja i 31. prosinca fiskalne godine (X.4.) te stanje deviznih računa 1. siječnja i 31. prosinca fisklane godine (X.5.).
(2) U tablicama X.1., X.3., X.4. i X.5. u treći redak upisuju se svote plaćene početkom sljedeće godine iz stanja 31. prosinca iskazanog u drugom retku. U četvrtom retku iskazuje se ostatak svote iz stanja 31. prosinca nakon izvršenih plaćanja iskazanih u trećem retku ovih tablica.
(3) Bilješke trebaju sadržavati objašnjenja o nastalim obvezama, odnose prema planiranim iznosima i eventulano obveze s osnova kamata radi nepodmirenih obveza.
5. Bilješke uz financijske izvještaje
Članak 25.
(1) Bilješke uz financijske izvještaje detaljna su razrada i dopuna podataka iz Bilance, Računa prihoda i izdataka i Računa zaduživanja proračuna i proračunskih korisnika.
(2) Bilješke se sastavljaju redom od 1. pa nadalje, i to posebno one koje se odnose na pokazatelje iz Bilance, Računa prihoda i izdataka i Računa zaduživanja te na vlastite prihode.
(3) U Bilješkama vezanim uz Bilancu pojasniti pozicije na kojima je došlo na koncu godine do većih promjena u odnosu na početno stanje.
(4) U Bilješkama vezanim za Račun prihoda i izdataka navesti razloge zbog čega je došlo do većih odstupanja kod ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka u odnosu na planirane svote. Posebno navesti za koje svrhe su korištena sredstva tekuće pričuve. Obrazložiti zbog čega je ostvaren višak prihoda, ako je ostvaren u većoj svoti u odnosu na ostvarene prihode i izdatke.
(5) U Bilješkama vezanim uz Račun zaduživanja dati objašnjenja kako su navedena u člancima 15. do 24. ovoga Pravilnika.
(6) Dati obrazloženja o ostvarenim vlastitim prihodima gdje god se pojave značajne svote. Navesti da li je to trajnija djelatnost ili se radi o povremenom ostvarivanju vlastitih prihoda. Ako su od vlastite djelatnosti ostvareni viškovi pojasniti za koju namjenu će se koristiti ta sredstva odnosno da li se radi o predujmovima za određene projekte koji će se realizirati u sljedećoj godini.
(7) Zaglavlje i završetak Bilježaka uz financijska izvješća popunjavaju se na isti način kao i u Bilanci i ne mogu se međusobno razlikovati.
6. Podaci o vlastitim prihodima korisnika proračuna
Članak 26.
(1) Svi proračuni i proračunski korisnici koji su ostvarili tijekom fiskalne godine određene prihode od obavljanja vlastite djelatnosti, dužni su uz godišnje financijske izvještaje dostaviti i pregled ostvarenih vlastitih prihoda po pojedinim vrstama prihoda.
(2) Podaci iz stavka (1) ovoga članka daju se na obrascu Vlastiti prihodi (VP) koji se daje u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.
(3) Zaglavlje i završetak obrasca Vlastiti prihodi (VP) popunjavaju se na isti način kao i u Bilanci i ne mogu se međusobno razlikovati.
III. NAČELA SASTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVJEŠĆA I GLAVNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Članak 27.
(1) Gotovinsko računovodstveno načelo temeljna je pretpostavka sastavljanja svih glavnih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća.
(2) Ako između državnog proračuna i nadležnih ministarstava odnosno korisnika državnog proračuna postoje razlike u istim transakcijama i poslovnim događajima nastalim zbog vremenske neusklađenosti njihova evidentiranja, primjenjuje se temeljni kriterij njihova iskazivanja u računovodstvenoj evidenciji državnog proračuna, tako da su nadležna ministarstva i proračunski korisnici dužni uskladiti svoje evidencije prema evidenciji državnog proračuna.
(3) Pri sastavljanju glavnih financijskih izvještaja također se primjenjuje načelo urednosti i načelo preglednosti.
Članak 28.
(1) Kosnolidacijska bilanca i konsolidacijski račun prihoda i izdataka sastavljaju se na razini nadležnog ministarstva koje ima proračunske korisnike.
(2) Konsolidacijska bilanca i konsolidacijski račun prihoda i izdataka sastavljaju se uz suradnju s Ministarstvom financija.
(3) Ministarstvo financija dostavlja nadležnim ministarstvima podatke o izvršavanju proračuna na razini osnovnog računa i na razini nadležnog ministarstva i agencije.
(4) Nadležna ministarstva iz stavka (1) ovog članka dužna su uskladiti podatke konsolidacijske bilance i konsolidacijskog računa prihoda i izdataka svojih proračunskih korisnika s podacima koje im dostavi Ministarstvo financija.
(5) Ako se podaci iz stavka (4) ovog članka razlikuju, nadležna ministarstva dužna su dostaviti Ministarstvu financija ispravke i bilješke uz konsolidacijske bilance iz stavka (1) ovog članka.
(6) Ispravke iz stavka (5) ovog članka nadležno ministarstvo dostavlja Ministarstvu financija kao usklađenje knjiženja.
(7) Ako se odstupanja iz stavka (5) ovog članka odnose samo na razlike proizašle iz različitog vremenskog evidentiranja iste transakcije, tada se to navodi u bilješkama, a ispravke se ne trebaju dostavljati Ministarstvu financija.
IV. ROKOVI DOSTAVE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA I GLAVNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Članak 29.
(1) Glavni financijski izvještaji zajedno s obrazloženjima i objašnjenjima čine godišnji obračun odnosno godišnje izvješće.
(2) Rokovi dostave glavnih financijskih izvještaja i godišnjeg obračuna odnosno godišnjeg izvješća jesu oni koji su propisani člancima 42. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94) i članku 20. Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", br. 96/94 i 108/96).
(3) Jedinice lokalne samouprave i uprave dužne su glavne financijske izvještaje i godišnji obračun odnosno godišnje izvješće dostaviti Ministarstvu financija najkasnije do kraja travnja za prethodnu fiskalnu godinu.
Članak 30.
Financijski izvještaji sastavljeni u skladu s ovim Pravilnikom, a na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94), Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", broj 96/94 i 108/96) i Uredbe o glavnoj knjizi riznice i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice ("Narodne novine", broj 97/95) služe ujedno i za potrebe državne revizije i državne statistike.
Članak 31.
Rokovi dani u ovom Pravilniku vrijede i za obveze prema državnoj reviziji i državnoj statistici.
Članak 32.
Ovlašćuje se Zavod za platni promet da, suglasno, programu statističkih istraživanja koje utvrđuje Sabor Republike Hrvatske, obavi obradu podataka iz glavnih financijskih izvještaja.
V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o financijskom izvješćivanju za ministarstva, proračunske korisnike, izvanproračunske fondove i jedinice lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 10/96. i 16/96-ispravak) i Naputka o sastavljanju financijskog izvješća proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje siječanj-lipanj ("Narodne novine", br. 51/96 i 59/96-ispravak).
Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se i na godišnje izvještaje za 1996. godinu.
Klasa: 400-06/96-01/13
Ur.broj: 513-06/97-1
Zagreb, 17. siječnja 1997.
Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti