POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - prikaz prava - dopuna općih uvjeta - obvezatne upute ož ix ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 108/96.) Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. travnja 1997. utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu.
Pročišćeni tekst Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu obuhvaća Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 29/94.) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 9/95., 108/95., 15/96., 25/96., 30/96., 33/96., 108/96. i 20/97.) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
Klasa: 320-01/96-01/06
Zagreb, 22. travnja 1997.
Predsjednik
odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma
Sabora Republike Hrvatske
Vice Vukojević, dipl. iur.,v. r.ZAKON
O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

(pročišćeni tekst)
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Zakonom određuje vrsta i visina novčanih poticaja i naknada u poljoprivredi, osobe koje ostvaruju pravo na novčane poticaje i naknade za određenu poljoprivrednu proizvodnju ili određene proizvode te način osiguranja i korištenja tih novčanih poticaja i naknada.
Članak 2.
(1) Novčani poticaj u poljoprivredi, u smislu ovoga Zakona, jesu novčana sredstva za poticanje određene poljoprivredne proizvodnje koja je od interesa za tržište Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: novčani poticaj).
(2) Naknada u poljoprivredi, u smislu ovoga Zakona, je povrat dijela razlike cijene između proizvođačke cijene i prodajne cijene po kojoj se kvalitetno poljoprivredno sjeme i sve vrste NPK mineralnih gnojiva prodaju (u daljnjem tekstu: naknada), naknada dijela cijene za diesel gorivo i konzerve sardina u sjemenovom ulju i umaku od povrća.
(3) Sredstva za novčani poticaj i naknadu iz stavka 1. i 2. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu.
Članak 3
(1) Pravo na novčani poticaj i naknadu imaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: korisnici), koji proizvode za tržište Republike Hrvatske.
(2) Korisnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su voditi popis o ostvarenim novčanom poticajima i naknadama.
Članak 4.
Novčani poticaj i naknada isplaćuju se korisnicima putem Ministarstva poljoprivrede i šumarstva na temelju njihovih zahtjeva.
II. NOVČANI POTICAJI ZA ODREĐENU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
Članak 5.
Pravo na novčani poticaj ostvaruje se za proizvodnju:
1. kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka,
2. trogodišnjih kvalitetnih muških rasplodnih konja,
3. sjemena (sperme) kvalitetnih bikova,
4. rasplodnih grla izvornih pasmina goveda, konja, svinja, ovaca, koza i magaraca,
5. testiranje odabranih rasplodnih bikova (performance test, progeni test) za umjetno osjemenjivanje i prirodni pripust,
6. kvalitetnoga rasplodnog podmladka goveda, svinja, ovaca, koza, konja, peradi i selekcioniranih matica pčela iz domaćeg uzgoja,
7. soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe i duhana,
8. grožđa na otocima, poluotoku Pelješcu, Konavlima i Primoštenskom vinogorju,
9. loznih sadnica (cijepova) preporučenih sorti,
10. sadnica maslina preporučenih sorti,
11. preradu maslina,
12. mesnog i koštanog brašna,
13. uzgoj morske ribe,
14. uzgoj slatkovodne ribe.
Članak 6.
(1) Novčani poticaj za proizvode iz članka 5. ovoga Zakona određuju se po jedinici proizvoda i iznosi za:

 1. kravlje, ovčje i kozje mlijeko 0,55 kn po litri
 2. rasplodni podmladak:

- goveda 1.480,00 kn po grlu
- svinja 444,00 kn po grlu
- ovaca i koza 370,00 kn po grlu
- konja 1.850,00 kn po grlu
- peradi 14,80 kn po komadu
- selekcioniranih matica pčela 30,00 kn po kom.
3. sjeme (sperma) kvalitetnih bikova:
- elitnih 10,00 kn po dozi
- dvostruko testiranih 8,00 kn po dozi
- jednostruko testiranih 6,00 kn po dozi
- netestiranih 3,00 kn po dozi.
4. rasplodnih grla hrvatskih izvornih pasmina:
a) istarsko govedo 5.500,00 kn po grlu
b) slavonski podolac 5.500,00 kn po grlu
c) konja 1.850,00 kn po grlu
d) svinja 740,00 kn po grlu
e) ovaca 350,00 kn po grlu
f) koza 350,00 kn po grlu
g) magaraca 600,00 kn po grlu
5. odabrane rasplodne bikove za:
- umjetno osjemenjivanje
(perfomance test) 5.000,00 kn po grlu
- prirodni pripust
(perfomance test) 2.600,00 kn po grlu
6. utvrđivanje uzgojnih vrijednosti
rasta i razvoja odabranih bikova
(progeni test) 1,85 kn po kg žive vage
7. odabrane trogodišnje kvalitetne
muške rasplodnjake konja (pastuha)
za pastuharne i zemaljski uzgoj 3.700,00 kn po grlu
8. ratarske industrijske kulture:
- suncokret0,41 kn po kg
- soja 0,41 kn po kg
- uljana repica 0,37 kn po kg
- šećerna repa 5,00 kn na 100 kg
- list duhana 3,00 kn po kg
9. grožđe na otocima, poluotoku Pelješcu, Konavlima i Primoštenskom vinogorju (općine Marina, Primošten, te rubni dijelovi grada Šibenika i Seget Donji) 2.590,00 kn po ha.
10. loznih sadnica (cijepova)
preporučenih sorti 1,00 kn po komadu
11. sadnica maslina preporučenih
sorti 5,00 kn po komadu
12. preradu plodova maslina 0,89 kn po kg
13. mesnog i koštanog brašna 0,40 kn po kg
14. uzgoj morske ribe 5,00 kn po kg
15. uzgoj slatkovodne ribe:
- šaran 2,00 kn po kg
- pastrva 3,00 kn po kg
16. novozasađene vinograde na otocima, poluotoku Pelješcu, Konavlima i Primoštenskom vinogorju (općine Marina, Primošten te rubni dijelovi grada Šibenika i Seget Donji.
6.000,00 kn po ha za prve tri godine.
(2) Novčani poticaj za mlijeko isplaćivat će se i:
- pravnoj osobi koja provodi program uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu u Republici Hrvatskoj po obračunatoj litri mlijeka za koju su proizvođači mlijeka ostvarili novčani poticaj - u visini od 20,00 kn na 1.000 litara mlijeka,
- pravnoj osobi koja provodi program zdravstvene zaštite mlijeka po obračunatoj litri mlijeka za koju su proizvođači ostvarili novčani poticaj - u visini od 3,00 kn na 1.000 litara mlijeka.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka za područja iz članka 2., 3., 4. i 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", br. 44/96.), te za brdsko planinsko područje, otoke i poluotok Pelješac, novčani poticaj iznosi za:

 1. kravlje, ovčje i kozje mlijeko 0,80 kn po litri
 2. rasplodni podmladak

- goveda 2.000,00 kn po grlu
- svinja 600,00 kn po grlu
- ovaca i koza 500,00 kn po grlu
- konja 2.500,00 kn po grlu
- selekcioniranih matica pčela 40,00 kn po komadu
3. uzgoj morske ribe 7,00 kn po kg.
(4) Brdsko planinsko područje u smislu ovoga Zakona su sljedeće općine, odnosno gradovi:

 1. Generalski Stol, Netretić, Ozalj, Žakanje, Ogulin u Županiji karlovačkoj,
 2. Delnice, Klana, Jelenje, Čavle, Fužine, Čabar, Brod Moravice, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vrbovsko i Lokve u Županiji primorsko-goranskoj,
 3. Gospić, Senj, Brinje, Perušić i Otočac u Županiji ličko-senjskoj,
 4. Unešić u Županiji šibenskoj,
 5. Sinj, Cista Provo, Lovreć, Imotski, Donji Proložac, Zmijavci, Dicmo, Otok, Šestanovac, Vrgorac, Zagvozd, Podbalje i općina Muć u Županiji splitsko-dalmatinskoj,
 6. Lanišće i Lupoglav u Županiji istarskoj,
 7. Voćin u Županiji virovitičko-podravskoj.

Članak 7.
(1) Korisnici novčanog poticaja za kvalitetni rasplodni podmladak iz članka 5. točke 6. ovoga Zakona jesu proizvođači kvalitetne rasplodne stoke koji su upisani u Upisnik proizvođača kvalitetne rasplodne stoke u skladu s propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva.
(2) Novčani poticaj iz stavka 1. ovoga članka isplaćivat će se za rasplodni podmladak nakon uvođenja rasplodnog podmlatka u Središnji matični popis muških i ženskih rasplodnih grla, u skladu s propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva.
(3) Novčani poticaj iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje se samo jedanput u proizvodnom životu rasplodnog grla.
(4) Korisnici novčanog poticaja za rasplodni podmladak dužni su rasplodni podmladak držati u uzgoju propisano vrijeme.
(5) Iznimno, korisnici novčanog poticaja iz stavka 4. ovoga članka mogu izlučiti iz uzgoja rasplodni podmladak i prije isteka propisanog vremena ako se utvrde zdravstveni ili poremećaji koji utječu na rasplodnu sposobnost podmlatka ili ako se utvrdi njegova nezadovoljavajuća proizvodna sposobnost.
Članak 8.
Novčani poticaj za poljoprivrednu proizvodnju iz članka 5. ovoga Zakona, proizvedenu i isporučenu tržištu Republike Hrvatske u tekućoj godini, ostvaruje se najkasnije do 31. siječnja iduće godine.
Članak 9.
(1) Postupak za ostvarenje novčanih poticaja, potrebnu dokumentaciju, vrijeme u kojem je korisnik dužan rasplodni podmladak držati u uzgoju i obrasce popisa o ostvarenim novčanim poticajima, propisuje ministar poljoprivrede i šumarstva.
(2) Način neposredne isplate novčanih poticaja krajnjim korisnicima propisuje ministar financija.
(3) Ovlašćuju se ministar poljoprivrede i šumarstva i ministar financija da u propisima iz stavka 1. i 2. ovoga članka propišu prekršaje te odrede novčane kazne za te prekršaje.
III. NAKNADA ZA KVALITETNO POLJOPRIVREDNO SJEME, MINERALNA GNOJIVA, KONZERVE SARDINA, RIBU IZ UZGOJA I DIESEL GORIVO
Članak 10.
Naknada se ostvaruje za kvalitetno poljoprivredno sjeme kukuruza, šećerne repe, soje, suncokreta, uljane repice, duhana, krumpira, i sve vrste NPK mineralnih gnojiva (u daljnjem tekstu: NPK gnojiva), konzerve sardina u ulju i umaku od povrća (u daljnjem tekstu: sardina konzervi) i diesel goriva korištenog za obavljanje morskog ribolova.
Članak 11.
(1) Sredstva za naknadu osiguravaju se za sve količine kvalitetnog poljoprivrednog sjemena i NPK gnojiva, prodanih i isporučenih korisnicima za upotrebu u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj.
(2) Sredstva za naknadu osiguravaju se za prodane količine sardina konzervi na domaćem tržištu i u izvozu, proizvedene od domaćeg ulova plave ribe.
(3) Sredstva za naknadu dijela cijene diesel goriva osiguravaju se profesionalnim ribarima (pravnim i fizičkim osobama) do godišnje potrošnje od ukupno 10.000.000 litara.
Članak 12.
(1) Korisnici naknada iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona su krajnji potrošači, a korisnici iz stavka 2. su proizvođači ribljih konzervi na otocima i proizvođači ribljih konzervi na ostalim područjima te korisnici iz stavka 3. su fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarski ribolov i uzgoj ribe.
(2) Način neposredne isplate naknada iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar financija.
Članak 13.
Naknada za proizvode iz članka 10. ovoga Zakona iznosi:
1. za kvalitetno poljoprivredno sjeme:
- kukuruza 2,60 kn po kg
- šećerne repe 66,60 kn po sjemenskoj jedinici
- soje 1,11 kn po kg
- suncokreta 7,40 kn po kg
- uljane repice 2,59 kn po kg
- duhana 5.653,60 kn po kg
- krumpira 0,89 kn po kg
2. Za NPK gnojiva u prosjeku od 0,25 kn po kg.
3. Za sardina konzerve proizvedene u tvornicama koje se nalaze na otocima 3,50 kn po kilogramu i za konzerve sardina proizvedene na ostalim područjima 3,00 kn po kilogramu.
4. Za diesel gorivo 1,49 kn po litri.
Članak 14.
(1) Naknadu za proizvode iz članka 10. ovoga Zakona ostvaruju korisnici naknade za iste vrste, partije i količine kvalitetnog poljoprivrednog sjemena i NPK gnojiva, jedanput do njihove upotrebe u poljoprivredi, osim za sardina konzerve i diesel gorivo koje se koristi za obavljanje morskog ribolova.
(2) Naknadu za sardina konzerve korisnici ostvaruju nakon prodaje i isporuke na domaćem tržištu ili u izvozu. Naknadu za prodane količine sardina konzervi u tekućoj godini ostvaruju najkasnije do 31. siječnja iduće godine.
(3) Naknadu iz članka 13. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona ostvaruju profesionalni ribari za potrošnju diesel goriva u tekućoj godini.
(4) Naknada za proizvode iz stavka 1. ovoga članka proizvedene i isporučene korisnicima s teritorija Republike Hrvatske u tekućoj godini, ostvaruje se najkasnije do 31. siječnja iduće godine.
Članak 15.
(1) Način i postupak ostvarivanja naknade i obrasce popisa o naknadi za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK gnojiva i sardina konzerve propisuje ministar.
(2) Način i postupak ostvarivanja naknade za dio cijene diesel goriva profesionalnim ribarima propisat će ministar financija u roku 30 od dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", 9/95.).
(3) Ovlašćuje se ministar da u propisu iz stavka 1. ovoga članka propiše prekršaje te odredi novčane kazne za te prekršaje.
IV. NADZOR
Članak 16.
(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Ministarstvo financija.
(2) Inspekcijske poslove u provedbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega u prvom stupnju obavljaju županijski uredi i gradski ured Grada Zagreba nadležni za poslove poljoprivrede, ribarske i veterinarske inspekcije (u daljnjem tekstu županijska inspekcija), a u drugom stupnju Ministarstvo.
(3) Inspekcijski nadzor provode poljoprivredni, ribarski i veterinarski inspektori županijske inspekcije te poljoprivredni, ribarski i veterinarski inspektori u Ministarstvu u skladu s ovim Zakonom, propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti te propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva i propisima o morskom i slatkovodnom ribarstvu.
Članak 17.
(1) Županijska inspekcija obavlja sve poslove inspekcijskog nadzora, osim poslova za koje je ovim Zakonom određeno da ih neposredno obavlja Ministarstvo.
(2) Poljoprivredni inspektor županijske inspekcije u provedbi inspekcijskog nadzora:

 1. provodi uvid u popis isprave koje se odnose na ostvarivanje novčanog poticaja za mlijeko, ratarske industrijske kulture, plodove maslina, kvalitetni rasplodni podmladak i naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme,
 2. naređuje povrat novčanog poticaja ostvarenog za one količine mlijeka koje glede kakvoće ne odgovaraju propisu o zaštitnoj cijeni mlijeka,
 3. naređuje povrat novčanog poticaja ostvarenog za soju, suncokret, uljanu repicu, šećernu repu, plodove maslina i list duhana ako glede kakvoće ne odgovaraju propisima o stavljanju u promet na unutarnjem tržištu, odnosno ne udovoljavaju uvjetima određenim propisima o zaštitnim cijenama tih proizvoda,
 4. naređuje povrat novčanog poticaja ostvarenog za kvalitetni rasplodni podmladak ako nije uveden u Središnji matični popis muških i ženskih rasplodnih grla,
 5. naređuje korisniku povrat naknade ostvarene za kvalitetno poljoprivredno sjeme ako nije umanjio cijenu za prodane i isporučene količine tih proizvoda za iznos naknade ili ako proizvode za koje je ostvario naknadu isporučuju pravnim i fizičkim osobama koje imaju sjedište, odnosno prebivalište izvan teritorija Republike Hrvatske,
 6. naređuje otklanjanje nedostataka pri vođenju popisa za novčane poticaje i naknade,
 7. provjerava udovoljava li korisnik prava na novčani poticaj i naknadu uvjetima za ostvarivanje tog prava,
 8. poduzima druge mjere i druge radnje za koje je ovlašten propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva,
 9. izvješćuje nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka, ako sam nije ovlašten izravno postupiti,
 10. prikuplja podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje njegovih poslova,
 11. podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Veterinarski inspektor županijske inspekcije, u provedbi inspekcijskog nadzora:

 1. naređuje otklanjanje nedostataka pri vođenju popisa za novčane poticaje,
 2. provjerava udovoljava li korisnik prava na novčani poticaj uvjetima za ostvarivanje tog prava,
 3. izvješćuje nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka, ako sam nije ovlašten izravno postupiti,
 4. prikuplja podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje njegovih poslova,
 5. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,
 6. poduzima druge mjere i druge radnje za koje je ovlašten propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti.

Članak 18.
U provedbi inspekcijskog nadzora Ministarstvo:

 1. provodi uvid u popis i isprave koje se odnose na ostvarivanje novčanog poticaja za: proizvodnju grožđa na otocima, poluotoku Pelješcu, Konavlima i Primoštenskom vinogorju (općine Marina, Primošten, te rubni dijelovi grada Šibenika i Seget Donji), provedbu programa uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu, zdravstvene zaštite mlijeka i reprodukcije u stočarstvu, proizvodnju sjemena (sperme) kvalitetnih bikova, proizvodnju rasplodnih grla izvornih pasmina goveda i konja, ispitivanje bikova na progeni i performance test, proizvodnju kvalitetnih muških rasplodnjaka,
 2. provodi uvid u popis i isprave koje se odnose na ostvarivanje naknade za NPK gnojiva,
 3. provjerava udovoljava li korisnik prava na novčani poticaj i naknadu uvjetima za ostvarivanje tog prava,
 4. naređuje povrat novčanog poticaja ostvarenog za tekuću godinu ukoliko korisnik poticaja ne uzgaja i drži rasplodno grlo izvornih pasmina goveda i konja u skladu s Programom očuvanja izvornih pasmina te ukoliko grlo za koje je ostvaren novčani poticaj ne drži u uzgoju godinu dana od dana isplate novčanog poticaja,
 5. naređuje povrat poticaja ostvarenog od korisnika koji nije upisan u Upisnik proizvođača grožđa i ako ne uzgaja sorte grožđa dopuštene propisom o rajonizaciji vinogradarskih područja, proizvodnji i prometu grožđa i proizvoda od grožđa i vina te označavanju i zaštiti geografskog podrijetla imena i oznake vina,
 6. naređuje povrat novčanog poticaja ukoliko korisnik ne koristi novčani poticaj u skladu sa ugovorima zaključenim o provedbi programa zdravstvene zaštite mlijeka, uzgojno selekcijskog rada i reprodukcije u stočarstvu Republike Hrvatske,
 7. naređuje otklanjanje nedostataka u vođenju popisa za novčane poticaje i naknade,
 8. naređuje korisniku povrat naknade ostvarene za NPK gnojiva i kvalitetno sjeme ako nije umanjio cijenu za prodane i isporučene količine tih proizvoda za iznos naknade, ili ako proizvode za koje je ostvario naknadu isporuči pravnim i fizičkim osobama koje imaju sjedište, odnosno prebivalište izvan teritorija Republike Hrvatske,
 9. izvješćuje nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka, ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,
 10. prikuplja podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje poslova,
 11. podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,
 12. poduzima druge mjere i druge radnje za koje je ovlaštena propisima o mjerama za unapređivanje stočarstva te propisima o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti.

Članak 19.
Poljoprivredni i veterinarski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora vodi postupak i donosi rješenje, kada je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
Članak 20.
(1) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona u prvom stupnju nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.
(2) Žalba protiv rješenja donesenih na temelju ovoga Zakona ne zadržava izvršenje rješenja.
Članak 21.
Pravne i fizičke osobe čiji rad podliježe inspekcijskom nadzoru, dužne su omogućiti obavljanje nadzora i pružiti potrebne podatke i obavijesti.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 22.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 37.000,00 do 55.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

 1. ako ostvari novčani poticaj suprotno članku 3. stavku 1. ovoga Zakona,
 2. ako ostvari naknadu suprotno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 9.000,00 do 18.000,00 kuna.
Članak 23.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.500,00 do 11.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

 1. ako ostvari novčani poticaj suprotno članku 7. stavku 3. ovoga Zakona,
 2. ako kvalitetni rasplodni podmladak ne drži u uzgoju propisano vrijeme (članak 7. stavak 4.),
 3. ako ostvari naknadu suprotno članku 14. stavku 1. ovoga Zakona,
 4. ako ne postupi po naređenim mjerama poljoprivrednog ili veterinarskog inspektora (članak 17. i 18.),
 5. ako ne omogući obavljanje nadzora i ne pruži potrebne podatke i obavijesti (članak 21.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna.
Članak 24.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako ne vodi propisani popis (članak 3. stavak 2.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna.
Članak 25.
Za prekršaje iz članka 22. do 24. ovoga Zakona, uz novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ostvarenog novčanog poticaja ili naknade koji su ostvareni, odnosno nastali prekršajem.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
(1) Propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će ministar u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 29/94.).
(2) Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi:

 1. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade za dio cijene diesel goriva profesionalnim ribarima ("Narodne novine", br. 18/95.);
 2. Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 19/95.);
 3. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, NPK mineralna gnojiva i konzerve sardina ("Narodne novine", br. 19/95.).

Članak 27.
Propise na temelju ovlaštenja iz članka 9. i 12. ovoga Zakona, donijet će ministar poljoprivrede i šumarstva i ministar financija u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 108/96.).
Članak 28.
Stupanjem na snagu Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 29/94.) prestaje važiti Uredba o premijama za određene proizvode u poljoprivredi i regresu za kvalitetno poljoprivredno sjeme i mineralna gnojiva ("Narodne novine", br. 116/93.).
Članak 29.
Danom stupanja na snagu Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 108/96.) prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 15/96.), Uredba o izmjenama Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 25/96.) i Uredba o izmjeni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 33/96.).


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti