POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - prijenos prava - uredba o evidenciji - odluka o naplati ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br. 90/96. ), Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske na sjednici 22. travnja 1997. utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o bankama i štedionicama.
Pročišćeni tekst Zakona o bankama i štedionicama obuhvaća Zakon o bankama i štedionicama "Narodne novine", br. 94/93. te njegove izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 90/96. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
Klasa: 450-02/93-01/03
Zagreb, 22. travnja 1997.
Predsjednik
Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatsle
Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.ZAKON
O BANKAMA I ŠTEDIONICAMA
(pročišćeni tekst)
GLAVA I.
BANKA
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Banka je financijska institucija koja se osniva kao dioničko društvo ili kao društvo s ograničenom odgovornošću uz uvjete utvrđene ovim Zakonom i čiji je predmet poslovanja obavljanje svih ili samo pojedinih bankovnih poslova iz članka 3. stavka 1. točke 1. do 6. ovoga Zakona.
Članak 2.
(1) Banka je poslovno samostalna i posluje po načelima likvidnosti, sigurnosti i rentabilnosti.
(2) Banka ne jamči za obveze države, država ne jamči za obveze banaka, osim kada je to jamstvo ugovoreno za pojedinačni slučaj.
(3) Banka je neovisna o državnim i upravnim tijelima i njihovim institucijama. Prava države ili njenih tijela ostvaruju se u banci na temelju udjela u vlasništvu ili na temelju ugovora za svaki pojedinačni slučaj.
(4) Narodna banka Hrvatske može banci davati naloge u skladu sa zakonom.
2. BANKOVNI POSLOVI
Članak 3.
(1) Bankovni poslovi su:

 1. primanje svih vrsta novčanih depozita,
 2. odobravanje kredita,
 3. poslovi sa stranim sredstvima plaćanja,
 4. otkup mjenica i čekova,
 5. preuzimanje jamstva, garancija i drugih obveza za druge osobe koje se moraju izvršiti u novcu,
 6. obavljanje poslova platnog prometa.

(2) Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka banka može obavljati i ove poslove:

 1. čuvanje vrijednosti i vrijednosnih papira za račun drugih osoba,
 2. kupnja potraživanja i prava na potraživanje iz poslova isporuke roba i usluga.

(3) Narodna banka Hrvatske može odrediti i druge poslove kao bankovne poslove.
Članak 4.
Banka ne smije obavljati sljedeće poslove:

 1. poslove osiguranja,
 2. proizvodnju i trgovinu s robama kao i terminske poslove s robama s izuzetkom poslova sa zlatom i drugim plemenitim kovinama i kovanim novcima.
 3. OSNIVANJE BANKE I PODRUŽNICE
 4. 1. Izdavanje odobrenja

Članak 5.
Banku mogu osnovati fizičke i pravne osobe uz uvjete iz ovoga Zakona.
Članak 6.
Inozemne fizičke i pravne osobe mogu biti osnivači banke u Republici Hrvatskoj pod uvjetom uzajamnosti.
Članak 7.
(1) Inozemna banka može, pod uvjetom uzajamnosti, za obavljanje svih ili samo pojedinih bankovnih poslova iz članka 3. stavka 1. točke 1. do 6. osnovati podružnicu.
(2) Podružnica iz stavka 1. ovoga članka nema svojstvo pravne osobe, a u pravnom prometu s trećim osobama na teritoriju Republike Hrvatske može obavljati poslove u skladu s ovlaštenjima banke osnivača i uz odgovornost banke osnivača za sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u svezi s radom podružnice.
(3) Inozemna banka - osnivač podružnice dužna je uložiti u podružnicu sredstva za poslovanje podružnice koja u svakom trenutku moraju iznositi najmanje 9. 000. 000,00 kuna.
(4) Za potrebe ovoga Zakona sredstva iz stavka 3. ovoga članka smatraju se jamstvenim kapitalom podružnice.
(5) Inozemna banka - osnivač podružnice mora zaposliti najmanje dvije osobe s boravištem u Republici Hrvatskoj koje su ovlaštene voditi poslove u podružnici, rukovoditi podružnicom i zastupati banku u poslovima koje banka obavlja preko podružnice.
(6) Podružnica iz stavka 1. ovoga članka, za potrebe ovoga Zakona, smatra se domaćom bankom i na nju se na odgovarajući način primjenjuju njegove odredbe.
(7) Podružnica iz stavka 1. ovoga članka dužna je u svom radu pridržavati se propisa Republike Hrvatske.
Članak 8.
(1) Inozemna banka može pod uvjetom uzajamnosti osnovati u Republici Hrvatskoj predstavništvo.
(2) Predstavništvo iz stavka 1. ovoga članka ne smije obavljati bankovne poslove iz članka 3. ovoga Zakona.
(3) Potanje uvjete za otvaranje i rad predstavništva inozemnih banaka donosi Narodna banka Hrvatske.
Članak 9.
Temeljni kapital banke koja se osniva ne može u novčanom obliku iznositi manje od 18. 000. 000,00 kuna.
Članak 10.
(1) Za obavljanje jednoga ili više bankovnih poslova iz članka 3. stavka 1. točke 1. do 6. ovoga Zakona potrebno je odobrenje za rad banke.
(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad osnivači banke moraju pružiti dokaze:

 1. da za osnivanje banke raspolažu potrebnim sredstvima i kapitalom,
 2. da banka ima najmanje dva rukovoditelja poslova koji posjeduju potrebna stručna znanja za vođenje banke.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad također mora sadržavati:

 1. statut banke, odnosno društveni ugovor,
 2. detaljan opis poslova koje će banka obavljati i plan obavljanja tih poslova za dvije godine unaprijed,
 3. podatak o visini osnivačkog uloga svakog osnivača,
 4. informacije o financijskom stanju osnivača i njihovoj mogućoj međusobnoj kapitalskoj i upravljačkoj povezanosti,
 5. imena svih članova uprave i nadzornog odbora,
 6. dokumentaciju na osnovi koje će se moći utvrditi da će banka kadrovski, tehnički i organizacijski biti sposobna obavljati poslove predviđene odlukom o osnivanju.

Članak 11.
(1) Inozemna banka koja hoće u Republici Hrvatskoj osnovati podružnicu treba podnijeti Narodnoj banci Hrvatske zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnice.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

 1. podatke o tvrtki, pravnom statusu i sjedištu banke osnivača,
 2. podatke o poslovanju banke osnivača,
 3. godišnje izvješće o poslovanju banke osnivača za protekle dvije godine,
 4. detaljan opis poslova koje će podružnica obavljati,
 5. podatak o visini sredstava iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona,
 6. ovjerovljenu izjavu banke osnivača da preuzme odgovornost za sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u svezi s radom podružnice,
 7. imena osoba koje će voditi podružnicu i podatke iz kojih je vidljivo da posjeduju potrebno stručno znanje za vođenje podružnice,
 8. potvrdu institucije za nadzor banke zemlje sjedišta inozemne banke da je ona odobrila namjeravano osnivanje podružnice u Republici Hrvatskoj ili da takvo odobrenje nije potrebno.

(3) Odobrenje za rad podružnice će se uskratiti ili već izdano odobrenje oduzeti, ako je inozemnoj banci - osnivaču, nadležna institucija u državi njezina sjedišta oduzela odobrenje za rad.
Članak 12.
(1) Kada se po ovom Zakonu traži uzajamnost smatra se da je osnivač dokazao da postoji uzajamnost ako ga Narodna banka Hrvatske ne pozove da podnese dokaz o postojanju uzajamnosti.
(2) U slučaju sumnje postojanje uzajamnosti, na zahtjev Narodne banke Hrvatske, utvrđuje Ministarstvo pravosuđa.
Članak 13.
(1) Na temelju cjelovite dokumentacije iz članka 10., 11. i 12. ovoga Zakona, Narodna banka Hrvatske u roku od 60 dana odlučuje o izdavanju odobrenja za rad banke odnosno, podružnice inozemne banke i ako utvrdi da su ispunjeni svi za to propisani uvjeti izdaje banci, odnosno podružnici inozemne banke odobrenje za rad.
(2) U odobrenju za rad banke, odnosno podružnice inozemne banke može se odobriti obavljanje svih ili samo pojedinih bankovnih poslova iz članka 3. stavka 1. točke 1. do 6. ovoga Zakona.
(3) Uvjete i mjerila za primjenu odredbe stavka 2. ovoga članka posebnom odlukom propisuje Narodna banka Hrvatske.
(4) U slučaju da iz dokumentacije koja je podnesena prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad proizlazi da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za rad, Narodna banka Hrvatske donosi negativno rješenje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.
(5) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može voditi upravni spor.
3. 2. Oduzimanje odobrenja
Članak 14.
(1) Narodna banka Hrvatske može oduzeti odobrenje za rad banke, odnosno podružnice inozemne banke u sljedećim slučajevima:

 1. ako banka, odnosno podružnica inozemne banke ne započne s radom u roku od 6 mjeseci od dana primitka odobrenja za rad,
 2. ako banka, odnosno podružnica inozemne banke ne obavlja djelatnost dulje od godinu dana,
 3. ako je odobrenje za rad banke, odnosno podružnice inozemne banke dano na temelju neistinitih podataka,
 4. ako banka, odnosno podružnica inozemne banke obavlja bankovne poslove za koje nema odobrenja,
 5. ako banka, odnosno podružnica inozemne banke unatoč upozorenju Narodne banke Hrvatske u svom radu postupa suprotno zakonskim i drugim propisima te mjerama Narodne banke Hrvatske.

(2) Narodna banka Hrvatske može oduzeti odobrenje banci i u slučajevima predviđenim Zakonom o Narodnoj banci Hrvatske.
(3) Odluka o oduzimanju odobrenja je konačna u upravnom postupku i protiv nje se može voditi upravni spor.
Članak 15.
(1) Narodna banka Hrvatske može svojim rješenjem oduzeti banci, odnosno podružnici inozemne banke pravo na obavljanje pojedinih bankovnih poslova, za koju ocijeni da više ne ispunjava uvjete i mjerila za obavljanje tih poslova sukladno članku 13. stavku 3. ovoga Zakona.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može voditi upravni spor.
4. OBAVJEŠTAVANJE NARODNE BANKE HRVATSKE
Članak 16.
Banka je dužna bez odgađanja obavijestiti Narodnu banku Hrvatske:

 1. o svakoj promjeni tvrtke i stututa, odnosno društvenog ugovora,
 2. o namjeri odobravanja i o odobravanju velikog i najvećega mogućeg kredita, odnosno kredita iz članka 17. ovoga Zakona,
 3. o svakom dioničaru, odnosno imatelju poslovnog udjela za kojeg sazna da ima više od 10% dionica, odnosno poslovnih udjela s pravom glasa u skupštini banke,
 4. o svakoj promjeni u vlastitom kapitalu kao i o svakom preuzimanju i ustupanju, odnosno promjeni visine udjela u trgovačkom društvu,
 5. o namjeri odobravanja i o odobrenim kreditima osobama iz članka 25. i 26. ovoga Zakona,
 6. o namjeri osnivanja, promjene sjedišta i zatvaranja predstavništva i podružnice u zemlji i inozemstvu,
 7. o promjeni sjedišta banke,
 8. o namjeri započinjanja obavljanja novih poslova u smislu članka 3. stavka 3. ovoga Zakona,
 9. o namjeri prestanka i o prestanku obavljanja određenih poslova iz članka 3. stavka 1. točke 1. do 6. ovoga Zakona,
 10. o svakoj promjeni članova uprave i nadzornog odbora banke,
 11. o odluci skupštine banke o prestanku rada banke.

Članak 17.
(1) Banke moraju Narodnoj banci Hrvatske do 15. siječnja, 15. travnja, 15. srpnja i 15. listopada dostaviti obavijest o dužnicima čije zaduženje kod njih u bilo kom trenutku za vrijeme tri kalendarska mjeseca prije datuma prijave premašuje iznos kojeg odredi Narodna banka Hrvatske.
(2) Ako se utvrdi da je pojedini dužnik zadužen kod više banaka u iznosu navedenom u stavku 1. ovoga članka, Narodna banka Hrvatske će o tome obavijestiti sve banke. Obavijest sadrži samo podatke o ukupnom zaduženju pojedinog dužnika i broju banaka kod kojih je zadužen.
(3) Uvjete i postupak za provedbu odredaba ovoga članka propisuje Narodna banka Hrvatske.
Članak 18.
(1) Banka mora dostavljati Narodnoj banci Hrvatske izvješća.
(2) Narodna banka Hrvatske svojim aktima propisuje vrstu i opseg izvješća kao i druge podatke koji su joj potrebni za obavljanje njene zadaće.
Članak 19.
(1) Nakon osnivanja banke više od 10% dionica, odnosno poslovnih udjela s pravom glasa u skupštini banke može pojedini dioničar, odnosno vlasnik poslovnog udjela, steći jedino uz prethodnu suglasnost Narodne banke Hrvatske.
(2) U slučaju da pojedini dioničar, odnosno vlasnik poslovnog udjela, suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka stekne više od 10% dionica, odnosno poslovnih udjela s pravom glasa u skupštini banke bez suglasnosti Narodne banke Hrvatske, takvo stjecanje iznad 10% je ništavo i ne proizvodi pravne učinke.
Članak 20.
(1) Banka je dužna zatražiti prethodnu suglasnost Narodne banke Hrvatske za pravni posao kojim preuzima, odnosno ustupa udjel u drugoj banci ili drugom trgovačkom društvu u iznosu većem od 10% svoga jamstvenog kapitala.
(2) Pravni posao koji je banka obavila bez suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka ništav je.
5. POSLOVANJE BANKE
5. 1. Kapital i plasmani banke
Članak 21.
Banka mora radi osiguranja obveza prema svojim vjerovnicima raspolagati s odgovarajućim kapitalom te prilagoditi svoje poslovanje uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i uvjetima koje propiše Narodna banka Hrvatske.
Članak 22.
(1) Vlastiti kapital kojim banka raspolaže sastoji se od temeljnog i dopunskog kapitala.
(2) Temeljni kapital, u smislu ovoga Zakona, čini ukupna vrijednost uplaćenih običnih i povlaštenih dionica, odnosno poslovnih udjela i prenesena dobit banke po odbitku vrijednosti vlastitih običnih i povlaštenih dionica, odnosno poslovnih udjela koje banka sama drži.
(3) Dopunski kapital čine i drugi oblici kapitala.
(4) Potanje propise o pojedinim oblicima kapitala pri utvrđivanju opsega vlastitog kapitala donosi Narodna banka Hrvatske.
Članak 23.
(1) Jamstveni kapital sastoji se od temeljnog kapitala i dopunskog kapitala koji ne može biti veći od visine iznosa temeljnog kapitala.
(2) Za određenje jamstvenog kapitala mjerodavno je posljednje utvrđeno godišnje izvješće. Narodna banka Hrvatske može dokazane promjene u kapitalu uvažiti i prije nego se utvrdi godišnje izvješće.
(3) Banka je dužna opseg svojega poslovanja usklađivati tako da iznos jamstvenog kapitala iznosi najmanje 8% ukupnog iznosa aktive i aktivnih izvanbilančnih stavaka banke, raspoređenih i ponderiranih po stupnjevima rizika.
Članak 24.
(1) Banka mora poštovati odredbe ovoga Zakona o velikom i najvećem mogućem kreditu jednom zajmoprimcu, odredbe o ukupnom iznosu svih kredita, drugih potraživanja i preuzimanja obveza prema jednom zajmoprimcu i odredbe o ukupnom iznosu velikih i najvećih mogućih kredita.
(2) Veliki kredit po odredbama ovoga Zakona znači pojedinačni kredit, odnosno drugo pojedinačno potraživanje i preuzimanje obveza prema jednom zajmoprimcu koji prelazi 20% jamstvenog kapitala.
(3) Najveći kredit jednom zajmoprimcu po odredbama ovoga Zakona znači kredit po odredbama stavka 2. ovoga članka koji iznosi 30% jamstvenog kapitala.
(4) Ukupni iznos svih kredita, drugih potraživanja i preuzimanja obveza prema jednom zajmoprimcu ne smije prelaziti 30% jamstvenog kapitala.
(5) Ukupni iznos svih velikih i najvećih kredita ne smije prelaziti dvostruki iznos jamstvenog kapitala.
(6) Velike i najveće kredite banka može odobravati samo na osnovi jednoglasne odluke svih članova uprave. Odluka članova uprave mora biti donesena prije odobrenja kredita, a ako u pojedinom slučaju to nije moguće, odluka se mora donijeti naknadno u roku od 60 dana.
(7) Potanje uvjete za primjenu odredaba ovoga članka propisuje Narodna banka Hrvatske.
Članak 25.
(1) Banka može dioničaru, odnosno imatelju poslovnih udjela koji raspolaže s više od 5% dionica, odnosno poslovnih udjela banke koje daju pravo glasa u skupštini banke plasirati sredstva samo na temelju jednoglasne odluke uprave banke uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora banke, ako ta sredstva ne premašuju iznos od 5% jamstvenog kapitala banke.
(2) Ukupni iznos plasiranih sredstava dioničarima, odnosno imateljima poslovnih udjela banke iz stavka 1. ovoga članka ne smije premašiti iznos od 30% jamstvenog kapitala banke.
(3) Ograničenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka odnose se i na trgovačko društvo u kojem dioničar, odnosno imatelj poslovnog udjela iz stavka 1. ovoga članka ima većinsko sudjelovanje, a ako je taj dioničar, odnosno imatelj poslovnog udjela također trgovačko društvo, onda i na osobe koje u njemu imaju većinsko sudjelovanje.
(4) Ako se u slučaju iz stavka 1. i 3. ovoga članka radi o odobrenju kredita, u odluci o odobrenju kredita mora se naznačiti visina kamatne stope i način otplate kredita.
(5) U slučaju da se kredit odobri protivno odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, obveze vraćanja cijelog iznosa odobrenog kredita dospijevaju odmah.
Članak 26.
(1) Banka može odobravati kredite članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima i članovima njihovih užih obitelji samo na temelju jednoglasne odluke nadzornog odbora.
(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na odobravanje kredita osobama iz stavka 1. ovoga članka u bankama koje su uzajamno kapitalski povezane.
(3) U odluci o odobrenju kredita mora se naznačiti visina kamatne stope i način otplate kredita.
(4) U slučaju da se kredit dade protivno odredbi stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, vraćanje kredita odmah dospijeva.
Članak 27.
(1) Ulaganje banke u zemljišta, zgrade, opremu, uređenje poslovnih prostorija, vlasničke uloge u bankama i drugim trgovačkim društvima ne smije premašiti iznos od 70% jamstvenog kapitala.
(2) Ulaganja u zemljišta, zgrade, opremu i uređenje poslovnog prostora ne smije premašiti iznos od 30% jamstvenog kapitala.
(3) U slučaju da banka premaši iznos iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužna je u roku od godinu dana riješiti se tako stečenih ulaganja.
(4) Zemljišta, zgrade i vlasnički ulozi u nebankarskim društvima koje je banka stekla da bi izbjegla gubitke ne ulaze u ulaganja iz stavka 1. i 2. ovoga članka prve dvije godine nakon stjecanja.
(5) Narodna banka Hrvatske može odobriti iznimke od primjene odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, a također može na zahtjev pojedine banke dopustiti da privremeno iz posebnih razloga ne postupi po odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka.
Članak 28.
(1) Ako banka u svojem poslovanju ne udovoljava uvjetima iz članka 23., 24. i 27. ovoga Zakona, Narodna banka Hrvatske može takvoj banci za vrijeme dok ne udovolji navedenim uvjetima ograničiti, odnosno zabraniti isplatu dividende i odobravanje kredita.
(2) Odluke o isplati dividende dok traje zabrana iz stavka 1. ovoga članka su ništave i ne proizvode pravne učinke.
Članak 29.
(1) Radi pokrića rizika iz poslovanja banke formiraju se rezerve banke.
(2) Sredstva rezervi banke koriste se za otpis nenaplativih potraživanja, za pokriće gubitaka koji proizlaze iz poslovanja banke i drugih rizika.
Članak 30.
(1) Radi osiguranja sigurnosti poslovanja banka mora, pored sredstava rezervi iz članka 29. ovoga Zakona, formirati posebne rezerve za osiguranje od potencijalnih gubitaka koji proizlaze iz rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka.
(2) Narodna banka Hrvatske propisuje način utvrđivanja visine potencijalnih gubitaka, odnosno stupnja naplativosti rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka banke i u skladu s tim propisuje visinu i način formiranja posebne rezerve iz stavka 1. ovoga članka.
5. 2. Likvidnost banke
Članak 31.
(1) Banka je dužna poslovati tako da održava u svako doba vlastitu solventnost i likvidnost.
(2) Narodna banka Hrvatske propisuje potanje uvjete za osiguranje likvidnosti banke.
5. 3. Poslovanje sa štednim ulozima
Članak 32.
Banka koja se bavi poslovima štednje mora štedne uloge svakog štediše osigurati pri državnoj instituciji ovlaštenoj za osiguranje štednih uloga u bankama do ukupnog iznosa kojeg propiše ministar financija.
Članak 33.
Banka koja se bavi poslovima štednje mora na vidljivom mjestu objaviti važeće kamatne stope te opće uvjete poslovanja sa štednim ulozima.
6. UPRAVA BANKE
Članak 34.
(1) Poslove banke vodi uprava banke.
(2) Uprava se sastoji od dvije ili više osoba čiji se broj određuje statutom banke.
(3) Jedan od članova uprave banke imenuje se za predsjednika uprave banke odlukom nadzornog odbora banke.
Članak 35.
(1) Za imenovanje predsjednika i članova uprave banke potrebna je prethodna suglasnost Narodne banke Hrvatske.
(2) Prigodom davanja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Narodna banka Hrvatske će prvenstveno voditi računa o stručnoj osposobljenosti i uspješnosti u dosadašnjem radu osoba za koje se traži suglasnost.
(3) Pod stručnom osposobljenošću smatra se odgovarajuća visoka stručna sprema, poznavanje bankovnog poslovanja te iskustvo na rukovodećim poslovima u banci ili drugim financijskim poslovima.
(4) Osoba predložena za imenovanje za predsjednika uprave banke mora Narodnoj banci Hrvatske osobno prikazati svoje viđenje razvoja banke te način ostvarivanja predviđene politike banke.
7. RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA U BANKAMA
Članak 36.
Banka je dužna sastavljati financijska izvješća i godišnje izvješće po propisima o računovodstvu.
Članak 37.
Godišnje izvješće banke, uključivši i vođenje poslovnih knjiga mora provjeriti i ocijeniti ovlašteni revizor.
Članak 38.
Banke su dužne Narodnoj banci Hrvatske prijaviti revizore koje su izabrale.
Članak 39.
(1) Na osnovi obavljene revizije, ovlašteni revizor sastavlja izvješće o obavljenoj reviziji koje dostavlja nadzornom odboru banke i upravi banke u roku od pet mjeseci po isteku kalendarske godine.
(2) U roku od 6 mjeseci po isteku kalendarske godine banka je dužna dostaviti Narodnoj banci Hrvatske izvješće o obavljenoj reviziji, koje je usvojila uprava banke i nadzorni odbor banke.
(3) Narodna banka Hrvatske može odbiti izvješće iz stavka 2. ovoga članka i zatražiti da se imenuje drugi revizor koji će ponovo obaviti poslove revizije.
(4) U slučaju ponovljene negativne ocjene, Narodna banka Hrvatske može imenovati drugog revizora na teret banke.
Članak 40.
Ako revizor ustanovi činjenice koje ugrožavaju opstanak banke ili mogu značajno utjecati na njen razvoj ili dokazuju teške povrede zakona ili statuta, mora to neodložno prijaviti Narodnoj banci Hrvatske. Na zahtjev Narodne banke Hrvatske revizor je obvezan objasniti joj svoje izvješće i priopćiti joj i druga svoja saznanja o otkrivenim činjenicama koje ukazuju na neprimjerno vođenje poslova.
Članak 41.
(1) Svaka banka mora organizirati službu za unutarnju kontrolu.
(2) Služba za unutarnju kontrolu obavlja stalan i cjelovit nadzor nad poslovanjem banke kontrolirajući da li banka postupa u skladu s odredbama statuta i drugih općih akata banke te planova i akata poslovne politike banke i ne smije joj se dati nikakva druga obveza.
(3) Služba za unutarnju kontrolu za svoj rad odgovorna je upravi banke.
8. NADZOR U BANKAMA
Članak 42.
Provođenje ovoga Zakona u poslovanju banaka nadzire Narodna banka Hrvatske.
Članak 43.
Narodna banka Hrvatske ovlaštena je:

 1. tražiti obavještenje od banaka i članova njihovih tijela o svim poslovima banke, tražiti na uvid knjige i spise te bez posebnog povoda poduzeti nadzorne i kontrolne radnje. Ovlašteni djelatnici Narodne banke Hrvatske radi obavljanja navedenih zadataka imaju slobodan pristup poslovnim prostorijama banke,
 2. prema potrebi tražiti od banke sazivanje nadzornog odbora banke i sudjelovati u njegovom radu preko svoga predstavnika.

Članak 44.
(1) Osobe zaposlene u Narodnoj banci Hrvatske ne smiju o činjenicama koje saznaju u tijeku svoga rada, a za čiju su tajnost zainteresirane banke i njezini komitenti učiniti dostupnima trećim osobama ili se njima okoristiti.
(2) Zabrane iz stavka 1. ovoga članka važe za osobe zaposlene u Narodnoj banci Hrvatske i po prestanku rada u Narodnoj banci Hrvatske.
9. BANKARSKA TAJNA
Članak 45.
(1) Članovi uprava i nadzornih odbora banaka kao i sve osobe u stalnoj i povremenoj službi u banci moraju čuvati tajnu o poslovima banke. To se posebno odnosi na imena i adrese komitenata, visinu i vrstu uloga i obveza, stanje depozita te broj i vrstu čuvanih vrijednosnih papira ili drugih predmeta. Obveze čuvanja tajni postoje i nakon prestanka rada u banci.
(2) Revizori i druge institucije i osobe ovlaštene za reviziju banaka obvezne su čuvati tajnu o poslovima banaka i komitenata, s kojima se upoznaju kroz svoju djelatnost.
Članak 46.
(1) Podaci o štednim ulozima i o svim depozitima građana te o poslovanju preko tekućih računa građana poslovna su tajna banke i mogu se priopćavati samo na pisani zahtjev suda, ako je protiv vlasnika uloga, računa ili depozita pokrenut sudski postupak ili ako je to potrebno radi zaštite interesa banke.
(2) Podaci o poslovanju građana preko žiro-računa mogu se priopćavati samo na pisani zahtjev suda ili nadležnoga financijskog tijela.
(3) Podaci o štednim ulozima i depozitima te poslovanju preko tekućih računa i žiro-računa građana poslovna su tajna banke i priopćavaju se pod uvjetima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, osim ako u drugim zakonima nije drukčije određeno.
Članak 47.
Odredbe članka 45. i 46. ovoga Zakona ne primjenjuju se glede dužnosti banaka o davanju podataka Narodnoj banci Hrvatske u obavljanju nadzora nad poslovanjem banaka.
GLAVA II.
ŠTEDIONICA
Članak 48.
Radi prikupljanja štednje i obavljanja dijela bankovnih poslova, pravne i fizičke osobe mogu osnovati štedionicu.
Članak 49.
Štedionica je financijska institucija koja se osniva kao dioničko društvo ili kao društvo s ograničenom odgovornošću.
Članak 50.
Temeljni kapital štedionice koja se osniva ne može u novcu iznositi manje od 3. 600. 000,00 kuna.
Članak 51.
(1) Štedionica prikuplja štedne uloge građana, vodi žiro-račune, tekuće račune i depozitno poslovanje građana, radnji i fizičkih osoba čija je djelatnost registrirana sukladno Zakonu o obrtu, obavlja poslove platnog prometa za građane, radnje i fizičke osobe, te odobrava kredite u prvom redu građanima.
(2) Slobodna sredstva koja ne iskoristi za odobravanje kredita građanima, štedionica koristi za odobravanje kredita manjim i srednjim poduzetnicima, za potrebe stambene izgradnje te za djelatnosti drugih subjekata iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Višak slobodnih sredstava koja ne iskoristi za odobravanje kredita po stavku 1. i 2. ovoga članka, štedionica može plasirati bankama.
(4) Na poslovanje štedionica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 61. stavka 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93. ).
Članak 52.
(1) Za osnivanje i poslovanje štedionice potrebno je odobrenje za rad.
(2) Odobrenje za rad izdaje Narodna banka Hrvatske.
(3) Na izdavanje odobrenja za rad štedionice odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 10. i 13. ovoga Zakona.
Članak 53.
(1) Poslove štedionice vodi uprava štedionice.
(2) Na upravu štedionice odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 34. i 35. ovoga Zakona.
Članak 54.
(1) Štedionica ima nadzorni odbor.
(2) Broj članova i nadležnost nadzornog odbora štedionice utvrđuje se statutom štedionice.
Članak 55.
Pored odredbi članaka 48. do 54. ovoga Zakona, na štedionice se na odgovarajući način primjenjuju i ostale odredbe ovoga Zakona.
GLAVA III.
OSTALE ODREDBE
Članak 56.
Ako zakonom nije drukčije određeno, pravne osobe koje nisu osnovane po odredbama ovoga Zakona ne mogu prikupljati štednju te voditi žiro-račune i tekuće račune građana.
Članak 57.
(1) U registar nadležnog suda ne smije se upisati naziv koji u sebi sadrži naziv "banka" ili "štedionica" ili izvedenicu iz ovih riječi ako pravna osoba nije registrirana u skladu s ovim Zakonom.
(2) Poslove iz članka 3. stavka 1. točke 1. do 6. i članka 51. stavka 1. ovoga Zakona mogu kao svoju djelatnost obavljati i kao svoju djelatnost upisati u registar nadležnog suda samo banke i štedionice, osim ako drugim zakonom to nije drukčije propisano.
Članak 58.
(1) Banke se radi zaštite vlastitih interesa mogu udruživati u udruge.
(2) Banke ne smiju zaključivati nikakve pisane ili usmene ugovore s drugim bankama ili bankarskim udrugama kojima se može ograničiti načelo slobodne utakmice u bankarstvu.
(3) Dogovori o uvjetima, kamatama, provizijama ili taksama zahtijevaju, da bi bili važeći, prethodno odobrenje Narodne banke Hrvatske.
GLAVA IV.
KAZNENE ODREDBE
Članak 59.
(1) Prekršaj čini banka, odnosno štedionica:

 1. ako obavlja zabranjene poslove iz članka 4. ovoga Zakona,
 2. ako obavlja poslove suprotno odobrenju za rad banke, odnosno štedionice (članak 13. stavak 3. i članak 51. stavak 1. ),
 3. ako ne dostavlja obavijesti Narodnoj banci Hrvatske (članak 16. i 17. ),
 4. ako preuzima, odnosno ustupa udjele u drugoj banci ili drugom trgovačkom društvu suprotno odredbi članka 20. ovoga Zakona,
 5. ako se ne pridržava odredaba o velikom, odnosno najvećem mogućem kreditu (članak 24. ),
 6. ako se ne pridržava odredaba o plasiranju sredstava dioničarima, odnosno imateljima poslovnih udjela (članak 25. ),
 7. ako se ne pridržava odredaba o ograničenju ulaganja (članak 27. ),
 8. ako donese odluku o rasporedu dobiti za vrijeme trajanja mjera iz članka 28. ovoga Zakona,
 9. ako ne formira posebne rezerve za osiguranje od potencijalnih gubitaka (članak 30. ),
 10. ako ne održava vlastitu solventnost i likvidnost (članak 31. ),
 11. ako ne osigura štedne uloge (članak 32. ),
 12. ako ne objavi kamatne stope i opće uvjete poslovanja (članak 33. ),
 13. ako ne sazove nadzorni odbor banke na traženje Narodne banke Hrvatske (članak 43. ).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se banka, odnosno štedionica novčanom kaznom u iznosu od 50. 000,00 do 250. 000,00 kn.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, predsjednik i članovi uprave banke, odnosno štedionice koji su prema aktima banke, odnosno štedionice odgovorni za počinjeni prekršaj i odgovorna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10. 000,00 do 50. 000,00 kuna.
(4) Uz novčanu kaznu osobama iz stavka 3. ovoga članka za prekršaj iz stavka 1. točke 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 13. ovoga članka izriče se zaštitna mjera zabrane obavljanja istih dužnosti u banci, odnosno štedionici za vrijeme od dvije godine.
GLAVA V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 60.
(1) Banke osnovane po odredbama Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Narodne novine", br. 53/91. ) danom stupanja na snagu Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br. 94/93. ), nastavljaju s radom na način i pod uvjetima pod kojima su upisane u sudski registar.
(2) Banke iz stavka 1. ovoga članka dužne su uskladiti svoju organizaciju, upravljanje i akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima najkasnije do 30. lipnja 1995. godine.
Članak 61.
(1) Banke iz članka 60. ovoga Zakona dužne su uskladiti svoje poslovanje s uvjetima poslovanja propisanim ovim Zakonom na način koji propiše Narodna banka Hrvatske, najkasnije do 31. prosinca 1994. godine.
(2) Banke iz članka 60. ovoga Zakona dužne su najkasnije do 31. prosinca 1995. godine uskladiti vrijednost svoga temeljnog kapitala, tako da iznosi najmanje 18. 000. 000,00 kuna.
(3) U slučaju da banka iz članka 60. ovoga Zakona ne uskladi svoje poslovanje i visinu temeljnog kapitala prema odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka, Narodna banka Hrvatske može pokrenuti postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke.
Članak 62.
(1) Štedionice koje posluju na dan stupanja na snagu Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br. 94/93. ), dužne su organizirati se po Zakonu o trgovačkim društvima, uskladiti svoje poslovanje i visinu osnivačkog kapitala s odredbama Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br. 94/93. ) i zatražiti odobrenje za rad od Narodne banke Hrvatske najkasnije do 30. lipnja 1995. godine.
(2) U slučaju da štedionica u roku iz stavka 1. ovoga članka ne dobije odobrenje za rad, gubi status pravne osobe i briše se iz sudskog registra po službenoj dužnosti.
Članak 63.
Do osnivanja državne institucije ovlaštene za osiguranje štednih uloga u bankama, banke i štedionice će štedne uloge štediša osigurati po odredbi članka 32. ovoga Zakona kod društava za osiguranje koja posluju na teritoriju Republike Hrvatske koje odredi ministar financija.
Članak 64.
Odredbe članka 34., 35., 53. i 54. primjenjivat će se od stupanja na snagu Zakona o trgovačkim društvima.
Članak 65.
Na dan stupanja na snagu Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br. 94/93. ) prestaje važiti Zakon o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Narodne novine", br. 53/91. ) osim odredbi članka 39. dok 49a. koji će prestati važiti stupanjem na snagu Zakona o trgovačkim društvima i članak 53. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 26/93. ).
Članak 66.
Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br. 90/96. ) prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br. 24/96. ).
Članak 67.
Banke i štedionice dužne su uskladiti svoje poslovanje s uvjetima poslovanja propisanim člankom 25. ovoga Zakona najkasnije u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br. 90/96. ).


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti