POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - imenik - popis rješenja internet stranice - pravilnik o sustavu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1045. stavka 2. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), članka 42. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 82/94) i članka 2. stavka 1. podstavka 4. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine donijela
PLAN
INTERVENCIJA KOD IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA MORA U REPUBLICI HRVATSKOJ
OPĆE ODREDBE

  1. Ovim se Planom utvrđuju mjere smanjenja šteta u okolišu kod iznenadnog onečišćenja većih razmjera mora, subjekti koji su dužni provoditi mjere i njihova ovlaštenja, te način provođenja mjera.
  2. U smislu ovoga Plana:

- područje mora obuhvaća teritorijalno more, unutarnje morske vode do crte razgraničenja kopnenih voda i voda mora i morsku obalu, Prilog 1.
- onečišćenje je iznenadni izljev ulja, smjese ulja, ispuštanje štetnih i opasnih tvari, kao i izvanredni prirodni događaj u moru,
- ulje je mineralno ulje u bilo kojem obliku uključivši sirovu naftu, tekuće gorivo, talog, otpadke ulja i prerađene proizvode osim petrokemijskih prerađevina, prema popisu u Prilogu 2,
- smjesa ulja znači smjesu s bilo kakvim sadržajem ulja,
- štetne i opasne tvari su sve tvari ispuštene u more koje mogu uzrokovati opasnost za ljudsko zdravlje, morski biljni i životinjski svijet, te druga prirodna bogatstva mora ili mogu ometati drugu uporabu mora, Prilog 3,
- izvanredni prirodni događaj je prirodna pojava koja nastaje uslijed prekomjernog rasta određenih organizama u moru, kao što su alge, meduze i sl.
3. Ovaj se plan ne primjenjuje u slučaju radioaktivnog onečišćenja.
4. Za onečišćenja manjeg opsega i jačine primjenjuje se plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, koji donosi županijska skupština.
USTROJ
5. Subjekti koji sudjeluju u provedbi Plana su: Stožer za provedbu Plana (u daljnjem tekstu: Stožer) i Stožer operativnog centra.
6. Stožer imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pomorstva, prometa i veza, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva zdravstva, Ministarstva obrane, Ministarstva financija, Ministarstva turizma, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva kulture, Državne uprave za zaštitu okoliša, Državne uprave za vode, Državnog hidrometeorološkog zavoda, te Državnog hidrografskog instituta, Prilog 4. i Prilog 5.
Stožer je odgovoran za provedbu Plana.
7. Zapovjednik Stožera i njegov zamjenik su predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova. Sjedište je Stožera pri Ministarstvu unutarnjih poslova u Zagrebu.
8. Zadaci Stožera su:
- donošenje odluke o primjeni Plana,
- procjena rizika i opasnosti od onečišćenja,
- traženje pomoći Sredozemnih država, odnosno traženje pomoći od Regionalnog centra za žurne intervencije u slučaju onečišćenja Sredozemnog mora čije je sjedište u Malti (Regional Marine Pollution Emergency Centre for the Mediterranean Sea, u daljnjem tekstu: REMPEC) putem nadležnih tijela državne uprave,
- davanje zadataka i praćenje rada stožera operativnih centara,
- donošenje financijskog plana za redovito održavanje Plana,
- procjena potrebnih sredstava u slučaju žurnih intervencija bez zastoja,
- izvješćivanje javnosti,
- donošenje odluke o završetku djelovanja.
Izmnimno, u slučajevima žurnog djelovanja, odluku o primjeni Plana može donijeti zapovjednik Stožera.
9. Stožer operativnog centra, zapovjednika Stožera operativnog centra i njegovog zamjenika imenuje županijska skupština iz tijela državne uprave u županiji, a po potrebi i iz tijela lokalne uprave i samouprave.
Stožer operativnog centra provodi mjere te obavlja zadatke po nalogu Stožera u suradnji s lučkim kapetanijama.
Županijska skupština određuje sjedište Stožera operativnog centra.
10. Područje pojedinog operativnog centra je područje županije: Istarske, Primorsko-Goranske, Ličko-Senjske, Zadarsko-Kninske, Šibenske, Splitsko-Dalmatinske i Dubrovačko-Neretvanske, Prilog 1.
11. Zadaci Stožera operativnog centra su:
- procjena opsega i jačine onečišćenja,
- obavješćivanje Stožera,
- neposredno djelovanje po Planu po nalogu Stožera,
- pokretanje ljudi na djelatnost, tehničkih sredstava i opreme,
- donošenje odluke o načinu uklanjanja onečišćenja,
- motrenje onečišćenog područja,
- donošenje odluke o odlaganju prikupljenog materijala,
- održavanje veza i usklađivanje rada svih osoba koje sudjeluju u tom djelovanju,
- vođenje očevidnika/dnevnika o tom djelovanju,
- izvješćivanje zapovjednika Stožera o tijeku djelovanja,
- izvješćivanje javnosti,
- prikupljanje dokaza i dokumenata u svrhu potraživanja naknade štete,
- izrada procjene potrebnih sredstava za troškove djelovanja.
12 Ako onečišćenje ugrožava ili može ugroziti okoliš, zdravlje ljudi ili gospodarsku uporabu mora u području više operativnih centara, ili prelazi mogućnost djelovanja jednog stožera operativnog centra, djelovanje preuzimaju stožeri operativnih centara županije: Primorsko-Goranske, Splitsko-Dalmatinske i Dubrovačko-Neretvanske.
Ako onečišćenje osobito ugrožava ili može ugroziti okoliš, zdravlje ljudi i gospodarsku uporabu mora i može imati posljedice za cijelu državu, djelovanje provodi Stožer operativnog centra Županije Primorsko-Goranske.
Ako onečišćenje može ugroziti more Sredozemne države, Stožer odmah izvješćuje tu državu, kao i REMPEC, putem Ministarstva vanjskih poslova i Državne uprave za zaštitu okoliša, a u skladu s Protokolom o suradnji u borbi protiv onečišćenja Sredozemnog mora naftom i drugim štetnim tvarima u slučaju nezgoda.
13. U djelovanju uklanjanja onečišćenja sudjeluju pravne i fizičke osobe po nalogu Stožera operativnog centra i lučke kapetanije. Pravne i fizičke osobe čija je stručna pomoć pri smanjivanju onečišćenja i/ili otklanjanju posljedica onečišćenja nužna, dužne su odmah staviti tehnička sredstva i opremu u svom vlasništvu, kao i potrebno osoblje, na raspolaganje stožeru operativnog centra ili lučkoj kapetaniji. Tijela jedinice lokalne samouprave i uprave na čijem je području došlo do onečišćenja, osiguravaju dodatno osoblje, tehnička sredstva i opremu.
Popis osnovne opreme za područje operativnog centra sadržan je u Prilogu 6.
14. Kada opseg djelovanja prema procjeni Stožera zahtijeva uključivanje ljudi i/ili tehničkih sredstava i opreme koja prelaze mogućnosti Republike Hrvatske, Stožer će putem Ministarstva vanjskih poslova odmah zatražiti pomoć susjednih obalnih država, u skladu sa člankom 12. Protokola o suradnji u borbi protiv onečišćenja Sredozemnog mora naftom i drugim štetnim tvarima u slučaju nezgoda.
Organizacijska shema Plana određena je u Prilogu 4.
OBAVJEŠĆIVANJE, DONOŠENJE ODLUKE O PRIMJENI PLANA I PROVOĐENJE PLANA
15. Tko prouzroči, odnosno primijeti, onečišćenje ili nezgodu koja može prouzročiti onečišćenje, dužan je odmah o tome obavijestiti najbliži županijski centar za obavješćivanje i motrenje, lučku kapetaniju, ispostavu lučke kapetanije ili policijsku postaju.
16. U slučaju iz točke 15. osoba koja primi obavijest dužna je odmah obavijestiti Stožer operativnog centra.
17. Obavijest o onečišćenju iz točke 16. sadrži po mogućnosti sljedeće podatke;
- ime/naziv i adresu pravne ili fizičke osobe koja je obavijestila nadležno tijelo,
- datum i vrijeme kada je primijećeno onečišćenje ili događaj koji može dovesti do onečišćenja,
- područje onečišćenja ili događaja koji može prouzročiti onečišćenje,
- jačinu i opseg onečišćenja,
- opis onečišćenja,
- podatke o izvoru ili mogućem izvoru onečišćenja (plovni objekt, izvori onečišćenja s kopna i sl.).
18. Zapovjednik Stožera operativnog centra procjenjuje na osnovi dobivene obavijesti i provjerenih podataka o području, razmjeru, jačini i opisu onečišćenja, prelazi li onečišćenje mogućnosti intervencije nadležnog stožera operativnog centra, i o tome izvješćuje zapovjednika Stožera.
Zapovjednik Stožera će, po primitku izvješća zapovjednika Stožera operativnog centra, donijeti odluku o primjeni Plana. Neposrednim djelovanjem rukovodi zapovjednik nadležnog stožera operativnog centra prema točki 12.
19. Stožer operativnog centra žurno obavještava nadležnu policijsku upravu da osigura područja (na kopnu i/ili moru) gdje je došlo do onečišćenja i da zabrani kretanje neovlaštenim osobama u tim područjima. Istovremeno, putem obalnih radio-postaja i službi lučke kapetanije izdaje se upozorenje pomorcima o zabrani plovidbe u zoni gdje je došlo do onečišćenja.
POSTUPAK U SLUČAJU IZLIJEVANJA ULJA I/ILI SMJESA ULJA
20. Zapovjednik Stožera operativnog centra odlučuje o načinu izviđanja i praćenja kretanja ulja i/ili smjesa ulja na površini mora, odnosno obali. Izviđanje se u pravilu obavlja iz zraka zrakoplovom ili helikopterima, Ako to nije moguće, izviđanje će se obavljati plovnim objektima: popis zrakoplova i helikoptera dat je u Prilogu 8.
21. Na osnovi podataka dobivenih izviđanjem, meteorološkim podacima, podacima o morskim i zračnim strujama, karakteristikama i opsegu izlivenog ulja i/ili smjesa ulja, zapovjednik će Stožera operativnog centra donijeti odluku o poduzimanju potrebnih mjera za uklanjanje onečišćenja.
22. Pojedine radnje na uklanjanju ulja i/ili smjesa ulja provode se sljedećim redoslijedom;
- uklanjanje izvora izljeva,
- ograničavanje širenja ulja i/ili smjese ulja,
- skupljanje izlivenog ulja i/ili smjese ulja,
- kemijska obrada izlivenog ulja i/ili smjese ulja,
- čišćenje obale,
- odlaganje skupljenog materijala.
23. Ako je došlo do izlijevanja ulja i/ili smjese ulja, uklanjanje onečišćenja obavljaju, po nalogu Stožera operativnog centra, tvrtke registrirane za te poslove, određene u Prilogu 9.
24. Ako mehaničko uklanjanje ulja i/ili smjese nije moguće ili rezultati nisu zadovoljavajući, zapovjednik će Stožera operativnog centra izdati nalog za žurnu upotrebu disperzanata, budući da svega nekoliko sati nakon izlijevanja, ulje promijeni svojstva, pa više neće biti moguća primjena disperzanata.
Primjenjivat će se disperzanti koji su dozvoljeni za upotrebu u Republici Hrvatskoj i koji imaju vodopravnu dozvolu, a u nedostatku istih, disperzanti koji su odobreni u Europskoj uniji uz dostavu osnovnih podataka o disperzantu uz priložen sigurnosno-tehnički list i odobrenje Državne uprave za vode.
25. Popis područja u kojima je ograničena i/ili zabranjena uporaba disperzanata sadržan je u Prilogu 10 i Prilogu 11.
26. Kada je ulje i/ili smjesa ulja rašireno po većoj površini mora, odnosno obale, zapovjednik Stožera operativnog centra može donijeti odluku da se istodobno pristupi mehaničkom i kemijskom načinu uklanjanja na različitim dijelovima onečišćene površine mora odnosno obale.
27. U slučaju onečišćenja obale, koje donosi more, uljem i/ili smjesom ulja, Stožer, operativnog centra odlučuje o načinu i opsegu djelovanja vodeći računa o:
- pristupačnosti obale,
- karakteristikama i vrsti obale,
- vrsti i količini ulja i/ili smjesi ulja na obali,
- godišnjem dobu i meteorološkim uvjetima,
- mogućim štetama u okolišu, gospodarskim štetama na obali u slučaju kemijskog načina uklanjanja ulja i/ili smjesa ulja.
28. Prije nego se pristupi kemijskom čišćenju onečišćene obale uljem i/ili smjesom ulja, potrebno je ukloniti izvor onečišćenja te osigurati obalu od većeg onečišćenja. Ovo djelovanje ne može početi prije nego se osiguraju prijevozna sredstva, te privremeno i/ili trajno mjesto za odlaganje zauljenog materijala.
29. Vodeći računa o pretpostavkama iz točke 27. zapovjednik Stožera operativnog centra može odlučiti da se ne pristupi čišćenju obale, ako očekivani rezultati čišćenja mogu biti štetniji od samog onečišćenja.
30. Zapovjednik Stožera operativnog centra kada ocijeni da daljnje čišćenje nije djelotvorno, obavješćuje o tome Stožer koji donosi odluku o prekidu radova na čišćenju obale od onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja.
POSTUPAK U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA DRUGIM ŠTETNIM I OPASNIM TVARIMA
31. Ako je poznat počinitelj onečišćenja, odnosno plovni objekt, istovremeno s radnjama navedenim u točku 20. pristupa se identifikaciji tvari koje su ispuštene ili postoji opasnost da budu ispuštene. Odmah se traži od zapovjednika broda, brodovlasnika i vlasnika tereta žurno dostavljanje točnih podataka o vrsti tereta i njegovom smještaju na brodu.
32. Uzorkovanje mora i ispitivanje kakvoće zraka na onečišćenom području obavljaju, uz poduzimanje mjera osobne zaštite pravne osobe za obavljanje tih poslova, znanstveno-istraživački instituti, ustanove, odnosno ovlašteni laboratoriji prema Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kakvoće voda ("Narodne novine", br. 40/91).
33. Obrada i analiza uzoraka treba se obaviti u što kraćem roku od trenutka uzimanja uzoraka. Prijenos uzoraka do laboratorija, te ispitivanje uzoraka, obavlja se prema standardnim metodama.
34. Provođenje pojedinačnih akcija Stožer operativnog centra obavlja u dogovoru sa stručnjacima koji su predstavnici pravnih osoba iz Priloga 12.
POSTUPAK U SLUČAJU IZVANREDNOG PRIRODNOG DOGAĐAJA
35. Za uklanjanje onečišćenja prouzrokovanog izvanrednim prirodnim događajem primjenjuje se postupak kao kod izljeva ulja i/ili smjese ulja.
36. Ako zapovjednik Stožera operativnog centra ocijeni nužnost stalnog izviđanja ugroženog područja, zapovijedit će da se izviđanje obavlja:
- s obale,
- iz zraka,
- s površine mora,
- ispod površine mora.
37. Poslove uklanjanja onečišćenja prouzrokovanog izvanrednim prirodnim događajem obavljaju pravne osobe specijalizirane za čišćenje mora uz obvezni nadzor znanstvene ustanove koju odredi Stožer.
38. Zapovjednik Stožera određuje redoslijed područja za početak akcije.
ZAŠTIĆENA PODRUČJA
39. U tijeku odvijanja djelatnosti prednost imaju zaštićeni dijelovi prirode, uzgajališta marikulture, spomenici kulture, objekti od značaja za gospodarsku uporabu mora, a posebno za turističku djelatnost; popis tih područja dat je u Prilogu 10. i Prilogu 11.
40. Za područja iz točke 39. izrađuju se karte mora (otoka i obale) mjerila 1:25000 koje se čuvaju u Stožeru i stožerima operativnih centara, zajedno s Planom.
OBUKA I VJEŽBE
41. Sve osobe određene za sudjelovanje u intervenciji, moraju biti stručno osposobljene za poslove provedbe Plana. Obučavanje se obavlja na tečajevima koje ustrojavaju operativni centri, kao i na tečajevima u inozemstvu koje ustrojavaju međunarodne organizacije. Za osobe, koje se u okviru svoje redovite djelatnosti obučavaju za zadatke u nadležnosti ovoga Plana, obučavanje nije obvezno.
42. Vježbe provjere spremnosti, uspostavljanja veza, obavješćivanja, te provođenja djelovanja čišćenja, ustrojavat će Stožer jedanput u dvije godine, a Stožer operativnog centra jedanput godišnje.
FINANCIRANJE
43. Financijska sredstva za redovito održavanje Plana (dogovaranje, komuniciranje, obuku, vježbe, dokumentaciju itd.), osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske i proračunima jedinica lokalne samouprave i uprave.
44. Počinitelj onečišćenja podmiruje sve troškove uklanjanja posljedica iznenadnog onečišćenja iz ovog Plana u skladu s posebnim propisima.
Ako je počinitelj nepoznat, sredstva za poduzimanje žurnih mjera na temelju ovoga Plana, osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.
45. Iznimno, u cilju osiguranja žurnog djelovanja bez zastoja, operacija će se inicijalno financirati iz državnog proračuna Republike Hrtvatske, a potom naknaditi (naplatiti) od počinitelja, ako je poznat.
POSEBNE ODREDBE
46. Zapovjednik Stožera, odnosno osoba koju zapovjednik zaduži, jedini su ovlašteni obavješćivati javnost o pojavi onečišćenja, kao i o poduzetim radnjama čišćenja i spriječavanja onečišćenja.
47. Obavješćivanje javnosti o onečišćenju obavlja se dnevno putem javnih glasila.
48. Zapovjednik Stožera operativnog centra, odnosno osoba koju zapovjednik zaduži, odogovoran je za vođenje očevidnika/dnevnika o tijeku djelovanja. U očevidnik/dnevnik trebaju se unijeti sve odluke i podaci bitni za odvijanje djelovanja i prilažu se financijski dokumenti.
49. Po završetku djelovanja, zahtjev za povrat sredstava iz točke 45. ovog Plana podnosi zapovjednik Stožera operativnog centra na osnovi dokumentacije iz točke 48.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
50. Dijelovi Plana koji se ne objavljuju (karte i sl.) se čuvaju u Ministarstvu unutarnjih poslova, Državnoj upravi za zaštitu okoliša i Ministarstvu pomorstva, prometa i veza. U Granice obuhvata Plana, Prilog 1, unijet će se crta razgraničenja kopnenih voda i voda mora po utvrđenju.
51. Preslike Plana, kao i popisi članova Stožera s potrebnim podacima čuvaju se u Republičkom centru za obavješćivanje, županijskim centrima za obavješćivanje i motrenje, te Stožeru operativnog centra.
52. Županijska skupština dužna je imenovati Stožer operativnog centra u roku od 60 dana od objave ovoga Plana.
53. Do donošenja županijskog plana iz točke 4. Stožer operativnog centra primjenjuje odredbe ovoga Plana.
54. Prijedlog za izmjene i dopune Plana izrađuje Državna uprava za zaštitu okoliša.
55. Prilozi od 1. do 12., tiskani uz ovaj Plan, čine njegov sastavni dio.
56. Stupanjem na snagu ovoga Plana predstaje važiti Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 88/93).
57. Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 351-02/96-01/06
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 17. siječnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


PRILOG 2
POPIS MINERALNIH ULJA, AROMATA I LAGANIH DESTILATNIH GORIVA
SIROVA NAFTA:
Iran - teški
Iran - laki
Iran - Sasan
Iran - Cyrius
Iran - Rostam
Irak - Kirkuk
Irak - Blend
Irak - Basrach
Libija - Sarir
Libija - el Sider
Libija - Amna
Libija -Zueitina
Venezuela - Boscan
Belbras
Venezuela - Bachaquero
Alžir - Zarzataine
UAR - El - morgan
Ural
Kuwait
Egipat - Balayim
Sjeverno more - Brent
Sirija - Sirian Light
Sibir - Siberian Light
Sjeverno more - Oseberg
SEB Soviet export blend -
Russian Blend
ATMOSFERSKI OSTATAK
LOŽIVA ULJA: - lako
- srednje
- teško
- ekstra lako
BRODSKA GORIVA:
- destilatna: DMA
DMB
DMC
DMX
- ostatna: RMA-10 RMH-55
RMB-10 RMK-55
RMC-10 RML-45
RMD-15 RML-55
RME-25
RMF-25
RMG-35
RMK-35
RMH-45
RMK-45
DIZELSKA GORIVA:
- vrlo lako D1
- lako D2
- teško D3
AROMATI: - benzen
- toluen
- etilbenzen
- o-ksilen
- m-+ p-ksilen
- p-ksilen
- C9 + aromati
LAKI DESTILATI:
BAZNI BENZIN
- DINA - Petrokemijska industrija Omišalj
MOTORNI BENZINI:
- motorni benzin OB 91 (bezolovni)
- motorni benzin OB 95 (bezolovni)
- motorni benzin OB 98
MLAZNA GORIVA:
- gorivo za mlazne motore GM1
PETROLEJI:
- petrolej za rasvjetu
- petrolej za motore
- petrolej za loženje
BRODSKA ULJA (razni proizvođači):
- karterska ulja SAE 30
- cilindarsko-karterska ulja (destilatno gorivo) SAE 30, 40
- cilindarsko-karterska ulja (ostatno gorivo) SAE 30, 40
- cilindarska ulja SAE 50
PRILOG 3
OPASNE I ŠTETNE TVARI
Podjela opasnih tvari prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 97/93.)
Članak 2. (izvod):
Opasne tvari u smislu ovoga Zakona su:
- klase 1. - eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivnim tvarima,
- klase 2. - stlačeni plinovi, tekući plinovi ili pod tlakom otopljeni plinovi,
- klase 3. - zapaljive tekućine,
- klase 4.1. - zapaljive krute tvari,
- klase 4.2. - samozapaljive tvari,
- klase 4.3. - tvari koje stvaraju zapaljive plinove u dodiru s vodom,
- klase 5.1. - oksidirajuće tvari,
- klase 5.2. - organski peroksidi,
- klase 6.1. - otrovi,
- klase 6.2. - zagađujuće i infektivne tvari,
- klase 7. - radioaktivne tvari,
- klase 8. - korozivne (nagrizajuće) tvari,
- klase 9. - ostale opasne tvari i predmeti,
Opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne tvari, kao i otpad ako ima svojstva tih tvari.
Podjela tvari prema ponašanju kod izlijevanja na površinu mora (ovisno o gustoći tlaka pare i topivosti)
Grupa I. Tvari koje stvaraju oblake plina ili pare (hlapive tvari). Tvari pod tlakom ili pothlađene.
I.A Plinovi lakši od zraka: brzo se dispergiraju (etilen).
I.B Plinovi teži od zraka, za koje je obavezno poduzimanje specijalnih mjera (zemni plin i ukapljeni naftni plin, propan gustoća 1.55; butan gustoća 2.0; pentan gustoća 2.5).
Grupa II. Tvari koje plivaju.
II.A Tvari koje plivaju na površini vode i stvaraju mrlju iznad koje se formira oblak pare. One u pravilu ne reagiraju s morskom vodom. Ovoj grupi pripada većina tvari koje se prevoze morem u tankovima brodova.
II.B Tvari koje plivaju na površini vode, stvaraju mrlju, ali ne isparavaju niti reagiraju s morskom vodom.
II.C Tvari koje plivaju na površini vode, stvaraju mrlju, iznad koje lebdi oblak pare. One reagiraju s vodom.
II.D Tvari koje plivaju na površini vode, stvaraju mrlju i reagiraju s vodom, ali praktički ne isparavaju.
Grupa III. Tvari koje se otapaju ili dispergiraju (otapala).
III.A Tvari koje se otapaju u morskoj vodi, a ne reagiraju s njom i polako isparavaju (fosforna kiselina).
III.B Tvari koje se brzo otapaju u morskoj vodi i brzo isparavaju. Lako se otapaju, mogu stvoriti mrlju na površini vode.
III.C Tvari koje reagiraju s morskom vodom i otapaju se.
Grupa IV. Tvari koje tonu.
Tvari čija je gustoća veća od morske vode (1.03).
IV.A Tvari koje se ne otapaju i ne reagiraju s vodom i akumuliraju se na dnu.
IV.B Krute ili tekuće tvari veće gustoće od morske vode koje tonu na dno, ali mogu ponovno isplivati na površinu.
IV.C Tvari koje tonu na dno i otapaju se ili reagiraju s morskom vodom.
Napomena: Grupe III. i IV. su općenito najštetnije za okolinu. Grupe I., II.B i III.B se smatraju najopasnijim za zdravlje ljudi.
Kategorizacija i popis štetnih tekućih tvari prema štetnom djelovanju na prirodna bogatstva i zdravlje ljudi (Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora s brodova 73/78 - Prilog 2, pravilo 3)
Štetne tekuće tvari se dijele na 4 kategorije:
(a) Kategorija A - štetne tekuće tvari koje će predstavljati, ako se ispuštaju u more uslijed operacija čišćenja ili debalastiranja tanka, znatan rizik za bogatstvo mora ili za zdravlje ljudi, ili će pak uzrokovati ozbiljne štete blagodatima ili drugim priznatim koristima mora i stoga će opravdati primjenu strogih mjera protiv onečišćenja.
(b) Kategorija B - štetne tekuće tvari koje će predstavljati, ako se ispuštaju u more uslijed čišćenja ili debalastiranja tanka, rizik za bogatstvo mora ili za zdravlje ljudi, ili će pak uzrokovati štetu blagodatima ili drugim priznatim korisnicima mora i stoga će opravdati primjenu posebnih mjera protiv onečišćenja.
(c) Kategorija C - štetne tekuće tvari koje će predstavljati, ako se ispuštaju u more uslijed operacije čišćenja ili debalastiranja tanka, manji rizik za bogatstvo mora ili za zdravlje ljudi, ili će uzrokovati manju štetu blagodatima ili drugim priznatim koristima mora, iziskivat će posebne uvjete rukovanja.
(d) Kategorija D - štetne tekuće tvari koje će predstavljati, ako se ispuštaju u more uslijed čišćenja ili debalastiranja tanka, uočljiv rizik za bogatstvo mora ili za zdravlje ljudi, ili će uzrokovati minimalnu štetu blagodatima ili drugim priznatim koristima mora iziskivat će izvjesnu pozornost pri uvjetima rukovanja.
Smjernice za kategorizaciju štetnih tekućih tvari (Dodatak I. Priloga II Međunarodne konvencije o sprečavanju zagađenja mora s brodova 73/78)
Kategorija A. Tvari koje su bioakumulirane i mogu štetiti životu u vodi ili ljudskom zdravlju, ili koje su vrlo otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 4, određeno sa TLm manje od 1 ppm), i, uz to, neke tvari koje su umjereno otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 3, određeno sa TLm od 1 ili više, ali manje od 10 ppm) kad se daje naročita težina dopunskim činiocima u profilu opasnosti ili naročitim značajkama tvari.
Kategorija B. Tvari koje su bioakumulirane s kraćim zadržavanjem reda od jednog tjedna ili manje, ili koje mogu zagaditi morsku hranu, ili koje su umjereno otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 3, određeno sa TLm od 1 ppm ili više, ali manje od 10 ppm), i uz to, neke tvari koje su malo otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 2, određeno sa TLm od 10 ppm ili više, ali manje od 100 ppm) kad se doda određena težina dopunskim činiocima u profilu opasnosti ili specijalnim značajkama tvari.
Kategorija C. Tvari koje su malo otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 2, određeno po TLm od 10 ili više, ali manje od 100 ppm), i uz to, neke tvari koje praktički nisu otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 1, određeno od TLm od 100 ppm ili više, ali manje od 1.000 ppm) kada se doda posebna težina dopunskim činiocima u profilu opasnosti ili specijalnim značajkama tvari.
Kategorija D. Tvari koje praktički nisu otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 1, određeno po TLm od 100 ppm ili više, ali manje od 1.000 ppm); ili koje uzrokuju taloge koji prekrivaju morsko dno s visokom potrebom biokemijskog kisika (BOD) ili dosta štetne po ljudsko zdravlje, sa LD50 ili s manje od 5 mg/kg; ili uzrokuju umjereno smanjenje blagodati zbog postojanosti, mirisa ili otrovnih ili iritirajućih značajki, koje mogu ometati korištenje plaža, ili su umjereno štetne po ljudsko zdravlje, sa LD50 do 5 mg/kg ili više, ali manje od 50 mg/kg i uzrokuju lagano smanjenje blagodati mora.
Druge tekuće tvari (u svrhe pravila 4 ovoga priloga)
Tvari, osim onih kategoriziranih u navedenim kategorijama A, B, C i D.

PRILOG 10
ZAŠTIĆENA PODRUČJA U KOJIMA SE NALAZE UZGAJALIŠTA MARIKULTURE
, Limski zaljev     , Zaljev Dumboka
, Zaljev Budava     , Zaljev Šarina Draga
, Zaljev Žrnovica     , Ušće rijeke Krke
, Uvala sv. Nikole     , Zaljev Peleš
, Šimuni - otok Pag     , Zaljev Movar
, Zaljev Soline     , Zaljev Stipanov jaz
, Zaljev Mala Lamljana     , Zaljev Duboka
, Otok Košara     , Zaljev Maslinova
, Otok Maslinjak     , Malo more
, Otok Žižanj     , Malostonski zaljev
, Uvala Kablin     , Drače Janjina
PRILOG 11
ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE
OTOK VIS
Zona 1 -     podmorje unutar točaka:
     43° 11ž 52˛ N 16° 11ž 12˛ E
     43° 05ž 12˛ N 16° 11ž 12˛ E
     43° 05ž 12˛ N 16° 16ž 24˛ E
     43° 02ž 00˛ N 16° 16ž 24˛ E
     43° 02ž 00˛ N 16° 14ž 00˛ E (u. Zaglav)
     43° 04ž 00˛ N 16° 10ž 30˛ E
     (šire područje viške luke i sjeveroistočni dio otoka
     Visa do uvale Zaglav, sa svim otočićima i hridima
     pred obalom)
Zona 2 -     morski pojas širine 300 m od obale otoka Biševa
OTOK LASTOVO - od rta Veljega mora do rta Skriževa
Zona 1 -     podmorje unutar točaka:
     42° 46ž 24˛ N 16° 55ž 36˛ E (rt Canj)
     42° 50ž 00˛ N 16° 55ž 36˛ E
     42° 50ž 00˛ N 17° 02ž 00˛ E
     42° 45ž 00˛ N 17° 02ž 00˛ E
     42° 45ž 00˛ N 16° 56ž 24˛ E (u. Studeno Dance)
     (sjeveroistočni dio otoka s Donjim Školjima)
Zona 2 -     podmorje unutar točaka
     42° 46ž 45˛ N 16° 47ž 40˛ E (o. Mrčara, rt Junac)
     42° 46ž 38˛ N 16° 49ž 14˛ E (o. Prežba, sjev. rt)
     42° 43ž 54˛ N 16° 50ž 00˛ E (Lastovo, rt u. Dubo-          ka)
     42° 43ž 54˛ N 16° 47ž 40˛ E
     (prolaz Mali Brod, dio zapadne obale Lastova)
Zona 3 -     morski pojas širine 300 m od obale Kopište i
     Podkopište
Zona 4 -     morski pojas širine 400 m od skupine otoka
     Lastovnjaci i Vrhovnjaci
ARHIPELAG PALAGRUŽE - morski pojas širine 300 m oko cijele otočne skupine uključivo plićine Pupak i Bačva
OTOK BRUSNIK - morski pojas širine 300 m oko otoka
OTOK JABUKA - morski pojas širine 300 m oko otoka
OTOK SUŠAC - morski pojas širine 300 m oko otoka
OTOK MLJET
Zona 1 -     obuhvaća morski pojas širine 300 m od obale otoka
     kao i svih ostalih otočića i hridi od rta Križice
     (42° 47ž 47˛ N 17° 26ž 32˛ E) do rta Hljeb
     (42° 45ž 18˛ N 17° 25ž 00˛ E)
Zona 2 -     morski pojas širine 300 m između rta Trojsti i hridi
     Maharac
PODRUČJE PREMUDE - morski pojas širine 300 m oko pozicije 44° 14ž 53˛ N 13° 34ž 16˛ E
PODRUČJE SV. IVAN NA PUČINI - morski pojas širine 300 m oko pozicije 44° 56ž 25˛ N 13° 34ž 43˛ E
MLJET - nacionalni park (općina Dubrovnik)
MALOSTONSKI ZALJEV - posebni rezervat u moru (općina Dubrovnik)
TALAŠĆICA - park prirode
LIMSKI ZALJEV - posebni rezervat u moru
BRIJUNI - nacionalni park
KORNATI - nacionalni park
KRKA - nacionalni park
PRILOG 12
POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE MOGU SUDJELOVATI U AKCIJI
I. BRODARSKE TVRTKE I POMORSKE AGENCIJE
1.     "CROATIA LINE" RIJEKA
     51000 Rijeka, Riva 8; Riva 16
     Tel: 051/213-111 i 205-111;
     Fax: 051/211-309
2.     "JADROLINIJA" RIJEKA
     51000 Rijeka, Riva 16
     Tel: 051/211-444; Fax: 051/213-116
3.     "LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODARSTVO"
     LOŠINJ
     51000 Rijeka, Splitska 2
     Tel: 051/512-744; Fax: 051/514-914
4.     "RAPSKA PLOVIDBA" RAB
     51280 Rab, Stjepana Radića 3
     Tel: 0532/711-458
5.     "TANKERSKA PLOVIDBA" ZADAR
     23000 Zadar, Božidara Petranovića 4
     Tel: 023/311-132; Fax: 023/314-375
6.     "SLOBODNA PLOVIDBA" ŠIBENIK
     22000 Šibenik
     Tel: 022/23-755
7.     "JADRANSKA SLOBODNA PLOVIDBA"
     SPLIT
     21000 Split, Obala kneza Branimira 16
     Tel: 021/355-333; Fax: 021/342-198 i
     302-631
8.     "MEDITERANSKA PLOVIDBA"
     KORČULA
     20260 Korčula
     Tel: 020/711-154
9.     "DALMATINSKA PLOVIDBA"
     20270 Vela Luka
     Tel: 020/82-420
10.     "ATLANTSKA PLOVIDBA"
     DUBROVNIK
     20000 Dubrovnik, Put Mihajla 1
     Tel: 020/22-377; Fax: 020/20-384
11.     "JADROAGENT" RIJEKA
     51000 Rijeka, Trg Ivana Koboljevića 2
     Tel: 051/35-224; Fax: 051/211-164 i
     213-616
12.     "EUROMAR" RIJEKA
     51000 Rijeka, Veslarska 1b
     Tel: 051/213-126; Fax: 051/211-068
13.     "TRANSADRIA" RIJEKA
     51000 Rijeka, Riba boduli 1
     Tel: 051/212-111; Fax: 051/213-206 i
     211-240
II. BRODOGRADILIŠTA
1.     BRODOGRADILIŠTE "ULJANIK"
     PULA
     52000 Pula, Rade Končara 1
     Tel: 052/34-322; Fax: 052/211-655
2.     BRODOGRADILIŠTE "3. MAJ"
     RIJEKA
     51000 Rijeka, Liburnijska 3
     Tel: 051/617-111 i 614-111;
     Fax: 051/611-166
3.     BRODOGRADILIŠTE "KANTRIDA"
     RIJEKA
     51000 Rijeka, Istarska bb
     Tel: 051/611-122
4.     BRODOGRADILIŠTE "VIKTOR
     LENAC"
     51000 Rijeka, Martinščica i Lukobran,
     P. Drapšina
     Tel: 051/442-255, 211-232; Fax: 051/442-443,
     442-447
5.     BRODOGRADILIŠTE "CRES"
     51557 Cres, Peškera 2
     Tel: 051/571-324; Fax: 051/571-532
6.     BRODOGRADILIŠTE "KRALJEVICA"
     51262 Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8
     Tel: 051/281-222, 281-283; Fax: 051/281-522,
     281-051
7.     BRODOGRADILIŠTE "PUNAT" d.d.
     51521 Punat, Obala 5
     Tel: 051/854-026; Fax: 051/854-038
8.     "LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE                MALI LOŠINJ"
     51550 Mali Lošinj, Put brodograditelja 16
     Tel: 051/231-322; Fax: 051/231-074
9.     BRODOGRADILIŠTE "LAMJANE"
     23275 Ugljan
     Tel: 023/86-422
10.     BRODOGRADILIŠTE "TROGIR"
     21220 Trogir, Put brodograditelja 16
     Tel: 021/881-555; Fax: 021/881-881
11.     REMONTNO BRODOGRADILIŠTE
     ŠIBENIK
     22000 Šibenik, Mandalina bb
     Tel: 022/33-399; Fax: 021/521-354
12.     BRODOGRADILIŠTE "SPLIT"
     21000 Split, Supavla 19
     Tel: 021/342-474; Fax: 021/521-354
13.     "INKO BROD" KORČULA
     20260 Korčula, Dominče bb
     Tel:020/711-002; Fax: 020/711-342
14.     BRODOGRADILIŠTE "GREBEN"
     20270 Vela Luka
     Tel: 020/812-242; Fax: 020/812-202
III. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI INSTITUTI I
USTANOVE
1.     CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MORA ROVINJ
     52210 Rovinj, G. Paliaga 5
     Tel: 052/811-544; Fax: 052/813-496
2.     INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ" ZAGREB
     10000 Zagreb, Bijenička cesta 54
     Tel: 01/276-483; Fax: 01/425-497
3.     INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
     I MEDICINU RADA ZAGREB
     10000 Zagreb, Ksaverska 2
     01/434-188; Fax: 01/274-572
4.     INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I
     RIBARSTVO SPLIT
     21000 Split, Šetalište I. Meštrovića 63
     Tel: 021/358-688; Fax: 021/358-650
5.     DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT SPLIT
     21000 Split, Zrinjsko-Frankopanska bb
     Tel: 021/361-840 i 44-433; Fax: 021/47-045 i 47/242
6.     ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
     10000 Zagreb, Rockefellerova 7
     Tel: 01/272-822; Fax: 01/272-166
7.     DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
     HRVATSKE
     10000 Zagreb, Grič 3
     Tel: 01/4565-366; Fax: 01/278-703
8.     POMORSKI METEOROLOŠKI CENTAR
     21000 Split, Ulica glagoljaša 11
     Tel: 021/591-466 i 589-460; Fax: 021/591-03310. DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT,
21000 Split, Zrinjsko-Frankopanska bb
Tel. 021/361-840
Fax: 021/47-045
Direktor: Zvonko Gržetić
Zadužena osoba: Ante Smirčić
     OPREMA     KOL.     PRIMJEDBA
     Diferencijalni GPS     kpl. 1     dometa do 100 m
     sustav
     Panoramski dubinomjer     kpl. 1     opseg mjerenja do 600 m
     Geološki dubinomjer     kpl. 1     Penetracija do 50 m
     Tahimetar TC-2000     kom. 2
     Mareograf     kom. 2
     Valograf     kpl. 2
     Multi sonda SBE-17     kom. 2     okomiti profili,
               temperature, slanosti i                          gustoće
     Komplet brodskog     kpl. 2     Psihrometar, anemometar,
     meteorološkog          barometar,
     instrumentarija
     Strujomjeri     kpl. 10     Mogućnost mjerenja do
               dub. 1000 m11. "CIAN" SPLIT, 21000 Split, Varaždinska 51
Tel. 021/514+049
Fax: 021/514-049, 511-955
Direktor: Petar Bojić
     OPREMA     NAZIV I NAMJENA     KARAKTERISTIKE
     Plovila      ECO-CI i ECO-CII     Prikupljanje
          Dužina 9,5 m, 7 čv.      ulja i krugog
          max brzina     otpada s
               površine
               mora
     Vozila     2 kamiona opremljena      nosivost 2,5 t
          raspršivačem tipa Citizen
          zapremnine 1000 l
     Crpke     Centrifugalna crpka za
          ispiranje 1 kom
          Membranska crpka za
          aplikaciju disperzanata 1 kom
     Brane     600 m brane za sprečavanje
          širenja i lokalizaciju uljnih
          onečišćenja
     Skimmer     Uređaj za prikupljanje ulja s
          površine mora (1 kom)
     Prskalice     Motorne ledne prskalice     zapremnine
           tip "Solo" (10 kom)     10 l
     Spremnici     25 mł     Privremeno
               uskladištenje
               skupljenog
               ulja
     Oprema     Brodska radijska postaja
     za      2 kom.
     uspostav-     Mobilni telefon 1 kom.
     ljanje veza


15. Poduzeće "ODRŽAVANJE I IZGRADNJA LUKE" p. o. Split, 21000 Split, Gat sv. Duje bb
Tel. 021/589-449
Fax: 021/581-886
Direktor: Jure Svetić
Zadužena osoba: Ivan Franičević

     OPREMA     NAZIV I NAMJENA     KARAKTERISTIKE
     Plovila     Motorni tegljač m/b "Ratac"     250 KS
          (1 kom)
          Motorna plovna grtalica m/g      zapremnine
          "Gacka"      0,75 mł
          Klapeta KL br. 44     zapremnina 35
               mł
          Motorna pilotna brodica      motor 150 i 240
          2 kom     KS
               dužina 12,30 mb) Sektor prerade Urinj, 51221 Kostrena-Urinj
Tel. 051/203-011
Fax: 051/203-000
Direktor. Petar Ećimović
Zadužena osoba: Milica Lulić
     Brana     500 m plivajućih brana širine 60 cm
     Oprema za primjenu     10-ak leđnih prskalica
     disperzanata
     Oprema za ronjenje     mogućnost korištenja opreme
          Ribarske sekcije Rafinerije


c) Lokacija Bakar,
Tel. 051/203-011
Fax: 051/203-000
Direktor: Petar Ećimović
Zadužena osoba: Milica Lulić
     Instalacija za prihvat      2 rezervoara od 2000 mł
     zauljenih i kaljužnih      API separator zapremnine
     voda s brodova     750 m3/h
Mogućnost korištenja specijaliziranog stručnog kadra Rafinerije glede ponašanja prolivenog ulja ili sl. kao i modele čišćenja, te laboratorije za analize.


3. JADRANSKI NAFTOVOG "JANAF" TERMINAL OMIŠALJ
51513 Omišalj
Tel. 051/842-122
Fax: 051/842-273
Direktor: Nikola Žuvić
     Plovila     2 motorne brodice
     Brane     600 m plivajućih brana
     Oprema za primjenu     2 ručne prskalice
     disperzanata
     Stalna zračna zavjesa
     na ulazu u Omišaljski
     zaljev
     Slop tankovi     mogućnost uskladištenja prikupljenog
          ulja


4. JADRANSKI POMORSKI SERVIS
51000 Rijeka, Mljekarski trg 3
Tel. 051/214-205
Fax: 051/331-403
Direktor: Ante Maras
Zadužena osoba: Vjekoslav Borčić
     OPREMA     NAZIV I NAMJENA     KARAKTERISTIKE
     Plovila     m/b "Ecomar II"     ukupna nosivost 1516 t
          2 tegljača     svaki tegljač ima Skimmer,
               Vikoma-Komara (količina
               12 t/h) i opremu za
               gašenje požara
          radne brodice
     Brane     200 m oceanske
          brane
     Skimmer     komad 1     količina 12-50 t/h
     (uređaj za
     prikupljanje
     razlivenog
     ulja s
     morske
     površine)
     Tegljač     tegljač za spuštanje
          brana
     Laboratorij     instrument kojim se
          kontrolira količina
          ulja u vodi


5. "IND-EKO" p.o. Rijeka
51000 Rijeka, Ante Starčevića 2
Tel. 051/336-152, 051/336-093,
Fax: 051/336-032
Direktor: Ilija Šmitran
Zadužena osoba: Mr. Miroslav Emling
     OPREMA     NAZIV I NAMJENA     KARAKTERISTIKE
     Plovila     Gumene brodice s vanbrodskim     brzina 18 čv
          motorima za opremu, aplikaciju
          disperzanata i motrenje obalnog
          pojasa (2 komada)
          2 barže za zauljene vode     zapremnine 450
               mł
     Vozila     Specijalne eko-cisterne za     zapremnine:
          autonoman rad na terenu s     2x15 mł
          trostrukom komorom, vakuum     1x8 mł
          crpkom, crpkama visokog pritiska i     1x7 mł
          štrcaljkama do 300 bara, kanal yet     1x15 mł
          sistemom dužine 120 metara u "S"     1x12 mł
          izvedbi po ADR normativima,     1x13 mł
          mobitel vezama
          Terensko vozilo (kiper) 1 kom     nosivost: 7 t
     Spremnici     Pokretljivi spremnici za     zapremnine:
          prihvaćanje otpada (3 kom)     3x20 mł
     Crpke     Vijčane elektrocrpke-pokretljive (2     "S" izvedba
          kom)     količina 20 mł/h
          Membranske pneumatske     količina 120 mł/h
          vakuum crpke za rad u
          eksplozivnim zonama (5 kom)
          Elektrocrpke visokog pritiska (2     pritisak do 200
          kom)     bara
          Crpke visokog pritiska (4 kom)     To do 150 Co
          Pneumatska crpka za izvlačenje     do 130 bara
          tvari u eksplozivnim zonama (2
          kom)
          Elektropotopne muljne crpke (3     količine do 60
          kom)     mł/h
          Muljne crpke na vlastiti pogon (2     količine 38 mł/h
          kom)
          Crpke-štrcaljke za nanošenje tvari
          visokog pritiska (5 kom)
     Oprema     Posebna oprema za rad u     neiskreća
          opasnim uvjetima     oprema
     Zaštitna     Autonomni dišni aparati, maske,     za rad u opasnim
     oprema     filteri, zaštitna odjeća i obuća (3     i kontaminiranim
          kompleta)     zonama
     Oprema za     Mobitel aparati za eko-posade (4
     uspost.veza     kom)
          Pager sono prijemnik (2 kom)
     Laboratorij     priručni laboratorij     ispitivanje vode
     Tvari     Apsorbensi, odmašćivači i     uskladištene na
          disperzanti treće generacije za     skladištu
          sprečavanje ekoloških nesreća     poduzeća IND-
               ECO


6. "RIJEKATANK"
51000 Rijeka, Kružna 10
Tel. 051/212-838,
Fax: 051/211-864
Direktor: Milorad Šmitran
Zadužena osoba: Zlatko Šmitran
     OPREMA     NAZIV I NAMJENA     KARAKTERISTIKE
     Vozila     Autocisterna (8 kom)     kompletna ekološka                          oprema (vakuum crpka,                     vijčana crpka pod      
               visokim pritiskom,
               canal-yet sustav za                          probijanje zauljenih                          kanalizacija, te
               spremnici za smještaj
               disperzanata zaprem.                          5.5 t, 5 t, 7 t, 8 t,
               11 t, 13 t, 25 t
          Kombi vozila (5 kom)
          Autohladnjača (1 kom)
          Dostavno vozilo GOLF-
          cady (1 kom)
     Plovila     Motorna brodica za     4 m, 9 kW
          aplikaciju disperzanata i
          osmatranje obalnog
          pojasa (3 kom)
     Crpke     Vijčana crpka (2 kom)     60 mł/h i 90 mł/h
          Crpka s agregatom (2     420 mł/h i 150 mł/h
          kom)
          Potopna crpka u "S"     250 mł/h, 90 mł/h i                     izvedbi (3 kom)     60 mł/h
          Membranska crpka za
          aplikaciju disperzanata (8
          kom)
          Sustav za kemijsko     10 mł/h i 30 mł/h
          čišćenje kotl. postrojenja
          (2 kom)
          Uređaj za ispiranje
          toplom vodom pod
          pritiskom
          (2 kom)
     Skimmer     Uređaj za prikupljanje     6-8 mł/h
     "Rollmope"     ulja s površine mora
          (2 kom)
     Ručna     Oprema za primjenu
     štrcaljka     disperzanata (6 kom)
     Skladište          20 mł
     disperzanata
     Baterija
     Visokotlačna     (4 komada)
     boca na zrak
     Oprema za     Mobitel aparati (9 kom)
     uspost. veza


7. PODUZEĆE "LUKA PLOČE" i "ENERGOPETROL" PLOČE, LUKA PLOČE
21340 Ploče
Tel. 020/679-922,
Direktor: Ivica Pavlović (Luka Ploče)
Direktor: Drago Burđelez (Energopetrol Ploče)
     OPREMA     NAZIV I NAMJENA     KARAKTERISTIKE
     Plovila     m/b 14 KD 3     kapacitet tanka
          prikupljanje zauljenih     5 t
          otpada i čišćenje
          površine mora
          m/b 4 KD 3 peljarske
          brodice
          m/b 9 KD 3
          transport i razvlačenje
          plivajućih brana
          m/b 142 KD     3,61 m
          transport sredstava i ljudi
          radna brodica
          bager "Grabovica" sa
          samaricom
     Vozila     kamioni
          traktori
          spec. auto-cisterna s     kapacitet 10 t
          prikolicom i crpkama
     Crpke     različite vrste crpki
     Spremnici     otvoreni spremnik     kapacitet 300 mł
          zatvoreni spremnik     kapacitet 60 mł
     Brane
     Skimmer     prijenosni
     Separator     stabilni API separator
     Oprema za     VHF "DEBG2", stabilna
     uspostav. veza     1 kom
          prijenosno (ručne,
          tokivoki) 10 kom
     Adsorbens     Ekopor 200 kg


8. "TANKERSKA PLOVIDBA", 23000 Zadar,
B. Petranovića 4
Tel. 023/311-132, 023/314-198, 023/24-645, 023/314-317
Fax: 023/314-375, 023/314-375, 023/437-447
Direktor: Stanko Banić
Zadužene osobe: Ivo Valčić i Danko Ivon
Za razvoz duž obale ima tankere i bunker.
Tankeri:
m/t "Podunavlje"     3.500 TDW
m/t "Lendava"     1.000 TDW
m/t "Ošljak"     1.350 TDW
m/t "Pašman"     1.500 TDW
U slučaju potrebe ovi brodovi mogu poslužiti za prikupljanje nafte sa skimmerima i prijevoz do dekantatora.


9. "BRODOSPAS" SPLIT, 21000 Split, Obala Lazareta 1
Tel. 021/342-088,
Fax: 021/591-301
Direktor: Vicko Batinica
Zadužena osoba: Drago Tudić
     NAZIV OPREME ILI      KOLI-      PRIMJEDBA
     SREDSTVA     ČINA
     Tegljači m/t "Vega"     3     Mogu raditi s oil
               skimmerom upotrebljavati
               širilice za disperzante I.
               i II. Generacije
     m/t "Polaris"
     m/t "Borac"          Preuređen za traganje i
               spašavanje s pojačanom
               ronilačkom opremom i s
               ronilačkom ekipom
     Prijenosni diesel agregat tip          LXBXH (m)
     "Uljanik"          4,7x3,7x2,7
     2x60 KVA (87 A) 380/220 V          G=10 t
     50Hz
     Agregati za podvodno     1     1,2x0,7x1 m
     rezanje          G=1 t
     i varenje "Parkins"
     350 A, 40 V DC
     Cilindri čelični uzgonski za     2     radna dubina do 50 m
     spašavanje L=17 m,
     B=5,4 m
     G na suho 65 T
     G u vodi 3 T
     Kompresori niskog pritiska     2     2,5x1,4x1,7 m
     "Trudbenik"
     D8VK-1007
     Q=10 mł/min p=8 bara
     G=2 T
     Crpke električne     5     G=60 kg
     uronjavajuče
     Q=100 mł/h
     p=6 kW, 220 V/380V
     Crpke električne     2     G=150 kg
     uronjavajuće
     Q=300 mł/h
     p=35 kW, 380 V
     Kompresori ronilački niskog     2     p=12 bara
     pritiska diesel "Bristol"          Q=0,62 mł/min
     L=2,5, B=2, H=1,3 m          G=1 T
     Kompresori ronilački visokog     2     Q=200 kg
     pritiska i "Bauer"          1,3x0,7x0,7 m
     električno Q=230 l/min
     p=220 bara, p=6 kW
     "Eko disk" Oil Skimmer          L=2,7m B=2,7 m
     pogon diesel hidraulični          H=2,3 m
     prijenosni          G=1,7 T
     Q=50 do 100 mł/h          Agregat
     polutanta          L=1,5 B=0,8 m
               H=1,2 m
               G=1,2 T
     Baterije boca na zrak     8     G=1,5 T
     visokog pritiska (150 kom)


2. INA - INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB
RAFINERIJA NAFTE RIJEKA
a) Sektor prerade Mlaka 51000 Rijeka, Industrijska 26
Tel. 051/201-011
Fax: 051/201-000
Direktor: Zorko Badanjak
Zadužena osoba: Milica Lulić
     Brana     30 m plivajućih brana
     Plovila     2 brodice s vodenim topovima
     Skimmeri     2 kom tipa KOMARA I VIKOMA
          MINISKIMMER
          količine 10 t/h
     Instalacija za prihvat      2 spremnika zapremnine 500 mł
     zauljenih voda s     1 spremnika od 1000 mł
     brodova     API separator zapremnine 2200 mł/h
          pročišćavanje zajedno s otpadnim
          vodama Rafinerije)


PRILOG 7
POPIS LUČKIH KAPETANIJA
     Red.     Lučka      Ured      Telefon     Telefaks     Radijska                br.     kapetanija                    postaja
          odnosno
          operativni
          centar
     1.     Pula     Pula     052/27-646     052/27-646     VHF brodska
                              radijska      postaja na kanalu 16 i      10
     2.      Rijeka     Rijeka      051/214-113     051/211-660     VHF brodska      radijska postaja na kanalu 16 i 10
     3.     Zadar     Zadar     023/433-758     023/437-825     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     4.     Šibenik     Šibenik     022/37-837     022/27-378     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     5.     Split     Split     021/355-488     021/361-298     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     6.     Ploče     Ploče     020/679-008     020/679-008     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     7.     Dubrovnik     Dubrovnik     020/23-386     020/24-726     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10


PRILOG 7
POPIS LUČKIH KAPETANIJA
     Red.     Lučka      Ured      Telefon     Telefaks     Radijska                br.     kapetanija                    postaja
          odnosno
          operativni
          centar
     1.     Pula     Pula     052/27-646     052/27-646     VHF brodska
                              radijska      postaja na kanalu 16 i      10
     2.      Rijeka     Rijeka      051/214-113     051/211-660     VHF brodska      radijska postaja na kanalu 16 i 10
     3.     Zadar     Zadar     023/433-758     023/437-825     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     4.     Šibenik     Šibenik     022/37-837     022/27-378     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     5.     Split     Split     021/355-488     021/361-298     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     6.     Ploče     Ploče     020/679-008     020/679-008     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     7.     Dubrovnik     Dubrovnik     020/23-386     020/24-726     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10


PRILOG 7
POPIS LUČKIH KAPETANIJA
     Red.     Lučka      Ured      Telefon     Telefaks     Radijska                br.     kapetanija                    postaja
          odnosno
          operativni
          centar
     1.     Pula     Pula     052/27-646     052/27-646     VHF brodska
                              radijska      postaja na kanalu 16 i      10
     2.      Rijeka     Rijeka      051/214-113     051/211-660     VHF brodska      radijska postaja na kanalu 16 i 10
     3.     Zadar     Zadar     023/433-758     023/437-825     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     4.     Šibenik     Šibenik     022/37-837     022/27-378     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     5.     Split     Split     021/355-488     021/361-298     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     6.     Ploče     Ploče     020/679-008     020/679-008     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
     7.     Dubrovnik     Dubrovnik     020/23-386     020/24-726     VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10


PRILOG 8
POPIS ZRAKOPLOVA I
HELIKOPTERA ZA IZVIĐANJE
     AEROKLUB     TIP      KARAKTERISTIKE     TELEFON
          REGISTRACIJE
     1. Aeroklub Vrsar               052/441-350
     M. Lošinj               051/231-466
     2. "Lošinjplov"     1. PIPER SENECA     Dvomotorni-šesterosjed     051/231-666
      - Zračna luka na Lošinju               051/231-240
          2. CESSNA-206     Jednomotorni-šesterosjed
          3. CESSNA-172 RG     Jednomotorni-četverosjed
     Rijeka
     3. Aeroklub "Krila Kvarnera"     1. CESSNA-172     četverosjed     051-424-610
     Rijeka, Zračna luka Čavle
     Zadar
     4. Aeroklub "Zadar"     1. PIPER SENECA     Dvomotorni-šesterosjed     023-322-355
     Zračna luka Zadar     2. CESSNA-172     četverosjed
     Split
     5. Aeroklub Split     1. CESSNA-172     četverosjed     021-551-399
     Zračna luka Split, Sinj     2. UTVA-75     dvosjed     021-41-138
          3. UTVA-75     dvosjed
     6. Zračna luka Brač               021/5233300
     Dubrovnik
     7. Aeroklub "Dubrovnik"     1. CESSNA-172     četverosjed     020-773-333
     Zračna luka Dubrovnik, Ćilipi     2. UTVA-75     dvosjed


PRILOG 9
OPREMA SPECIJALIZIRANIH TVRTKI
1. "DEZINSEKCIJA" RIJEKA, 51000 Rijeka, Brajšina 13,
Tel. 051/512-533, 051/512-590,
Fax: 051/512-769
Direktor: Ranko Dujmović
Zadužena osoba: Zlatko Žauhar
Mario Fićor
     OPREMA     NAZIV I KARAKTERISTIKE     NAMJENA
     Plovila     ECO 2000 3 kom     Prikupljanje ulja i
          14,70 m, 12 čv max brzina     krutog otpada s
          10 mł zapremnina     površine mora
               Opasavanje
               onečišćenja,
               plivajućim zaštitnim
               branama
          M/b "Jastog"     Aplikacija
          10,80 m, 5 čv max brzina     disperzanata
          28 mł zapremnine     Aeracija podmorja, tj.
               bogaćenje podmorja
               kisikom
          M/b "Škamp"     Prihvat zauljenih voda
          8,90 m, 9 čv max brzine
          Gumena brodica     Povlačenje plivajućih
          4,2 m, 15 čv max brzina     zaštitnih brana
     Skimmeri     Disc. Vikoma 12 k
          kap. 10 mł/h
          Valjak 2 kom     Uređaji specijalne
          kap. 1-2,5 mł/h     namjene za obiranje
               ulja s površine mora
          Beskonačna traka 5 kom
          kap. 3-8 mł/h
     Plivajuće     0,6 m 4410 m
     zaštitne brane
          1,2 m 1650 m
     Crpke     Centrifugalne 2 kom
          Membranske 5 kom     Aplikacija
               disperzanata
          Uređaji za ispiranje (visokim     Ispiranje
          pritiskom) 4 kom
          Potopne 2 kom
     Savitljivi     Gumeni spremnici 2 kom     Privremeno
     spremnici     zapremnine 2-5 mł     skladištenje
               prikupljenog ulja
     Dostavna           Prijevoz opreme
     vozila     
     Kamion s     Nosivost 2 t     Prijevoz opreme
     dizalicom
     Kamion     Nosivost 2,5 t 2 kom
          (opremljen raspršivačem)
          ostala vozila poduzeća
     Oprema za     Brodske postaje
     komuniciranje
          Prijenosne stanice
          Mobilni telefoni


Pneumatske zaštitne plivajuće brane PB
     Visina (cm)     115     100     80     65
     Dužina (m)     20     20     20     20 i
                         10
     Visina nadvodnog dijela (cm)     50     50     35     35
     Visina podvodnog dijela (cm)     65     50     45     30

PRILOG 5
POPIS ČLANOVA STOŽERA I PLANA
NAZIV TIJELA DRŽAVNE UPRAVE:
IME I PREZIME ČLANA STOŽERA:
ADRESA URED:
KUĆA:
TELEFON: URED:
KUĆA:
TELEFAX: URED:
KUĆA:
E-MAIL:
PRILOG 6
POPIS NAJOSNOVNIJE OPREME OPERATIVNOG CENTRA
1. Terensko vozilo
2. Kamion
3. Plovilo
4. Gumena brodica
5. Vanbrodski motor 15-25 KS
6. 1000 m zaštitnih plivajućih brana
7. 1 skimmer
8. 1 centrifugalna crpka
9. 1 monovijčana crpka
10. 1 uređaj za proizvodnju tople vode pod visokim tlakom (800C - 100 bara)
11. Spremnik (5-10 m3)
12. 1 veći uređaj za prskanje disperzanata s dozirnom crpkom za brod
13. Armirane usisne cijevi (Ć 100 mm)
14. Vatrogasne cijevi s mlaznicama
15. Visokotlačna cijev s mlaznicama
16. Konopi
17. 1 manji uređaj za prskanje disperzanata s dozirnom crpkom za gumenu brodicu
18. Sidra
19. Alat za popravak motora
20. Lopate, grablje 15-20 kom.
21. Zaštitne maske
22. Zaštitna odjeća
23. Zaštitne naočale
24. Zaštitne rukavice
25. Čizme, cipele
26. Materijal: disperzanti - konvencionalni 2.000 l i koncentrirani 2.000 l
adosrbenti - praškasti 5 - 10 m3
industrijski odmašćivači 1.000 l
27. Brodske radijske postaje
28. Prenosne radijske postaje
29. Oprema za uzimanje uzoraka mora
30. Pribor i laboratorijsko posuđe za konzerviranje i prijenos uzoraka do ovlaštenog laboratorija.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti