POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pregled svih zakona - naredba za provođenja - pravilnik o ispitnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. travnja 1997. godine, donijela
UREDBU
O AGENCIJI ZA POSREDOVANJE U PROMETU ODREĐENIM NEKRETNINAMA
Članak 1.
(1) Ovom Uredbom osniva se Agencija za posredovanje u prometu određenim nekretninama.
(2) Agencija iz stavka 1. ovoga članka osniva se i posluje pod nazivom: Agencija za posredovanje u prometu određenim nekretninama, a skraćeni naziv glasi: APN.
(3) Sjedište APN-a je u Zagrebu.
Članak 2.
APN ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Zakonom o ustanovama, ovom Uredbom i Statutom APN-a.
Članak 3.
(1) Djelatnost APN-a je posredovanje u prometu određenim nekretninama između vlasnika i zainteresiranih domaćih fizičkih ili pravnih osoba.
(2) APN je ovlaštena kupovati određene nekretnine u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske. Ove nekretnine APN je ovlaštena dodjeljivati državljanima Republike Hrvatske.
(3) APN je ovlaštena davati zajmove domaćim fizičkim osobama za kupnju određenih nekretnina iz članka 4. ove Uredbe.
Članak 4.
Pod određenim nekretninama smatraju se nekretnine koje su Zakonom o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom ("Narodne novine", br. 73/95 i 7/96), stavljene pod privremenu upravu Republike Hrvatske.
Članak 5.
(1) APN može dati zajam domaćoj fizičkoj osobi za kupnju nekretnina u čijem posredovanju sudjeluje APN, prvenstveno na područjima koja su posebnim zakonom utvrđena kao područja posebne državne skrbi prve skupine.
(2) APN daje zajmove iz stavka 1. ovoga članka izravno kupcima državljanima Republike Hrvatske, radi stjecanja vlasništva na tim nekretninama. Prema odluci Upravnog vijeća APN-a zajmovi se mogu odobravati i preko banaka i drugih financijskih organizacija.
Članak 6.
(1) Uvjete za dodjelu zajmova iz članka 5. ove Uredbe utvrđuje Upravno vijeće APN-a.
(2) Za otplatu zajma APN-a korisnik jamči hipotekom koja se knjiži na kupljenoj nekretnini.
(3) Nekretnina kupljena zajmom APN-a ne može se otuđiti u vremenu od 10 godina od dana stjecanja vlasništva na nekretnini.
Članak 7.
1) Sredstva za redovitu djelatnost APN-a osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora temeljem važećih propisa.
(2) Godišnja sredstva za redovnu djelatnost APN-a osiguravaju se temeljem programa rada APN-a.
Članak 8.
(1) APN odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze APN-a.
Članak 9.
Tijela APN-a jesu: Upravno vijeće i direktor.
Članak 10.
(1) Upravno vijeće je tijelo upravljanja APN-a.
(2) Upravno vijeće ima četiri člana.
(3) Ministar razvitka i obnove, ministar pravosuđa, ministar financija i ministar poljoprivrede i šumarstva po položaju su članovi Upravnog vijeća, a ministar razvitka i obnove je predsjednik Upravnog vijeća.
(4) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća.
Članak 11.
Upravno vijeće ima sljedeće nadležnosti:

  1. donosi Statut APN-a,
  2. utvrđuje poslovnu politiku APN-a,
  3. donosi godišnji program rada APN-a,
  4. donosi smjernice o ustroju APN-a,
  5. imenuje pomoćnike direktora APN-a,
  6. donosi odluke iz djelokruga rada APN-a,
  7. donosi Poslovnik o svom radu,
  8. donosi odluke o kupnji određenih nekretnina iz članka 4. ove Uredbe,
  9. utvrđuje uvjete za dodjelu zajmova iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe,
  10. donosi druge odluke o značenju za rad APN-a.

Članak 12
(1) Upravno vijeće utvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i završni račun.
(2) Završni račun i izvješće o poslovanju APN-a potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
Članak 13.
Upravno vijeće APN-a može obavljanje pojedinih poslova u svezi s posredovanjem u prometu određenih nekretnina povjeriti domaćoj ili stranoj osobi specijaliziranoj za poslove iz djelokruga APN-a.
Članak 14.
(1) APN vodi, predstavlja i zastupa direktor.
(2) APN ima i zamjenika direktora.
(3) Direktora APN-a i zamjenika direktora imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra razvitka i obnove.
Članak 15.
(1) Statutom APN-a pobliže se uređuje unutarnji ustroj i rad stručnih službi APN-a.
(2) Statut APN-a donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, i to u roku 30 dana od dana upisa u sudski registar.
Članak 16.
(1) Stručni rad u APN-u obavlja se u unutarnjim ustrojbenim jedinicama, a vode ga stručni voditelji odnosnih jedinica.
(2) Stručne voditelje iz stavka 1. ovoga članka imenuje direktor APN-a.
Članak 17.
Direktor APN-a ne može bez odobrenja Upravnog vijeća sklapati pravne poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina u vlasništvu APN-a.
(2) Direktor APN-a ne može, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, nastupati kao druga ugovorna strana i s APN-om sklapati ugovore u svoje ime ili za svoj ili račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.
(3) Direktor može, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, dati punomoć stručnom voditelju unutarnje ustrojbene jedinice i drugoj osobi zaposlenoj u APN-u da zastupaju APN u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti.
(4) Statutom APN-a odredit će se visina vrijednosti određene nekretnine ili druge imovine za raspolaganje kojom je APN-u potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Članak 18.
(1) Za poslove u svezi s upisom APN-a u sudski registar i s početkom rada APN-a Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra razvitka i obnove, imenovat će privremenog ravnatelja odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
(2) Mandat privremenog ravnatelja iz stavka 1. ovoga članka traje do imenovanja direktora APN-a.
Članak 19.
Do ustrojavanja stručnih službi APN-a, administrativno-tehničke, računovodstvene i druge stručne poslove za osnivanje APN-a obavljat će Ministarstvo razvitka i obnove.
Članak 20.
APN prestaje postojati odlukom Vlade Republike Hrvatske, ako ocijeni da su prestali razlozi za njezino osnivanje, odnosno da više nema mogućnosti za ostvarivanje zadaća APN-a.
Članak 21.
Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama."
Klasa: 940-01/97-06/02
Urbroj: 5030107-97-1
Zagreb, 24. travnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti