POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - hrvatsko pravo - pravilnik o uzimanju - odluku o uvođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), a u svezi s člankom 30. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine", br. 72/94 i 92/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 1997. donijela

UREDBU
O UREDU ZA PRIOPĆAVANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se djelokrug i način rada te druga pitanja od značaja za rad Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Ured).
Članak 2.
Ured priopćuje domaćoj i inozemnoj javnosti informacije o radu Vlade Republike Hrvatske i njenih tijela neposredno ili posredstvom sredstava javnog priopćavanja; usklađuje rad službi za odnose s javnošću ministarstava i drugih tijela državne uprave; komunicira s domaćim i inozemnim novinarima koji izvješćuju o Vladi Republike Hrvatske i njenim tijelima; organizira konferencije za novinstvo i javne nastupe članova Vlade Republike Hrvatske; organizira medijsko praćenje rada Vlade Republike Hrvatske; vodi dokumentaciju o radu Vlade koja se odnosi na informiranje javnosti; prati izvješćivanje sredstava javnog priopćavanja o Vladi Republike Hrvatske te priprema "Press-clipping" za potrebe Vlade Republike Hrvatske, obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na provedbu Zakona i drugih propisa u svezi s novinsko-nakladničkom djelatnosti, uvozom inozemnih javnih glasila i izvozom domaćih glasila; obavlja poslove registracije domaćih novinara koji prate rad Vlade Republike Hrvatske i njenih tijela; obavlja poslove vezane za ustroj, oblikovanje i publiciranje elektroničkog glasila Vlade Republike Hrvatske (informacijska točka Vlade Republike Hrvatske u globalnom informacijsko-komunikacijskom sustavu - Internet), kao i poslove u svezi s usklađivanjem elektroničkih glasila ministarstava i vladinih tijela; publicira tiskovine koje se odnose na promociju rada Vlade Republike Hrvatske i njenih tijela, te obavlja i druge poslove koje mu u okviru njegovog djelokruga povjeri Vlada Republike Hrvatske.
Članak 3.
Unutarnje ustrojstvo i način rada Ureda, te druga pitanja značajna za rad Ureda uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda koji donosi predstojnik Ureda.
Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu nakon što Vlada Republike Hrvatske na njega dade suglasnost.
Predstojnik Ureda donijet će Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 4.
Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda.
Predstojnik Ureda ima zamjenika.
Predstojnika Ureda i zamjenika predstojnika Ureda imenuje i razrješava od dužnosti Vlada Republike Hrvatske.
Predstojnik Ureda i zamjenik predstojnika Ureda odgovorni su Vladi Republike Hrvatske za svoj rad i rad Ureda.
U odnosu na državne službenike i namještenike Ureda, predstojnik ima prava i ovlasti dužnosnika tijela državne uprave.
Članak 5.
Sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Članak 6.
Državni službenici i namještenici zatečeni u radnom odnosu u Uredu na dan stupanja na snagu ove Uredbe na poslovima iz članka 2. ove Uredbe, nastavljaju s radom u Uredu do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Ureda.
Na državne službenike i namještenike iz stavka 1. ovoga članka, koji ne budu raspoređeni na poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda, primjenjuju se odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94 i 7/95).
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu za odnose s javnošću ("Narodne novine", broj 61/92).
Članak 8.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 022-03/97-02/05
Urbroj: 5030102-97-1
Zagreb, 23. siječnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti