POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - hrvatski zakoni - uredba o solidarnoj - odluka o postavljaenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 46/97 - pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADA ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA NA MORU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje gospodarskog, malog i rekreacijsko-športskog ribolova na moru sa posebnog računa u okviru državnog proračuna.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka prikupljena su temeljem odredbe članka 7. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu.
Članak 2.
Sredstva ostvarena od naknada za obavljanje gospodarskog, malog i rekreacijsko-športskog ribolova na moru sukladno članku 46. stavku 2. Zakona o morskom ribarstvu koristit će se na sljedeći način:

 1. - 30% od ostvarenih sredstava koristit će se za financiranje praćenja stanja biološkoga bogatstva mora u svrhu racionalnog gospodarenja;
 2. - 70% od ostvarenih sredstava koristit će se za financiranje mjera unapređenja morskoga ribarstva.

Članak 3.
Pod praćenjem stanja biološkoga bogatstva mora u svrhu racionalnog gospodarenja u smislu ovoga Pravilnika smatra se praćenje sastava, rasprostranjenosti strukture, smrtnosti, rasta i obimnosti priobalnih pridnenih i pelagijskih naselja riba i drugih morskih organizama.
Članak 4.
Pod mjerama za unapređenje morskog ribarstva u smislu ovoga Pravilnika smatraju se:

 1. poribljavanje ribolovnog mora ribama i drugim morskim organizmima;
 2. postavljanje umjetnih brakova u ribolovnom moru;
 3. financiranje otkupa povlastica temeljem kojih pravne i fizičke osobe obavljaju ribolov uz uporabu pridnenih povlačnih mreža - koća u unutarnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske;
 4. kreditiranje nabave plovila, alata i opreme za ribolov kojima pravne i fizičke osobe obavljaju određene vrste gospodarskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske;
 5. financiranje primijenjenih znanstvenih istraživanja iz područja morskoga ribolova (selektivnost ribolovnih alata i slično);
 6. stručno osposobljavanje ribarskih inspektora te nabava opreme i materijalnih sredstava potrebnih za provođenje inspekcijskih poslova morskoga ribarstva.

Članak 5.
Sredstva namijenjena za financiranje mjera unapređenja morskoga ribarstva koristit će se na sljedeći način:

 1. za otkup povlastica temeljem kojih pravne i fizičke osobe obavljaju ribolov uz uporabu pridnenih povlačnih mreža - koća u unutarnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske;
 2. za kreditiranje nabave plovila, alata i opreme za ribolov kojima pravne i fizičke osobe obavljaju određene vrste gospodarskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske;
 3. za ostale mjere unapređenja morskoga ribarstva.

Članak 6.
Za praćenje stanja biološkog bogatstva mora u svrhu racionalnog gospodarenja (u tekstu koji slijedi: monitoring) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u tekstu koji slijedi: Ministarstvo) raspisuje natječaj.
Na natječaj za provođenje monitoringa mogu pristupiti domaće pravne osobe registrirane za poslove istraživanja morskoga ribarstva.
Članak 7.
Zahtjev za provođenje monitoringa podnosi se Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.
Natječaj za provođenje monitoringa objavljuje se u dnevnom tisku i službenom glasilu Republike Hrvatske.
U natječaju za provođenje monitoringa mora biti navedeno područje ribolovnog mora, vrijeme, sadržaj i opseg monitoringa.
Članak 8.
Uz ponudu za provođenje monitoringa obvezno je priložiti:
- novčana sredstva potrebna za provođenje monitoringa;
- način provođenja monitoringa kao i način dostavljanja izvješća o monitoringu.
Članak 9.
Sa pravnom osobom koja je na temelju provedenog natječaja odabrana za provođenje monitoringa sklapa se ugovor o provođenju monitoringa.
Ugovor o provođenju monitoringa sklapa se u pisanom obliku i sadrži:

 1. podatke o ugovornim stranama,
 2. način provođenja monitoringa,
 3. područja ribolovnog mora za koje se provodi monitoring,
 4. iznos koji se isplaćuje na ime provođenja monitoringa i dinamika isplate,
 5. mjesto i nadnevak sklapanja ugovora i potpisa ugovornih strana.

Članak 10.
Otkup povlastica provodit će se samo za pridnene povlačne mreže - koće kojima se obavlja ribolov u unutarnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske (u tekstu koji slijedi: otkup povlastice za koćarenje).
Visina naknade za otkup povlastice za koćarenje odredit će ministar poljoprivrede i šumarstva (u tekstu koji slijedi: ministar).
Članak 11.
Za otkup povlastice za koćarenje mogu se natjecati pravne i fizičke osobe kojima je izdana povlastica za obavljanje takovog ribolova.
Članak 12.
Zahtjev za otkup povlastice za koćarenje podnosi se Ministarstvu.
Poziv za podnošenje zahtjeva za otkup povlastice za koćarenje objavit će Ministarstvo.
Poziv se u pravilu objavljuje jednom godišnje u dnevnom tisku i službenom glasilu Republike Hrvatske.
U pozivu za otkup povlastice za koćarenje bit će navedena ukupna sredstva namijenjena za otkup povlastice za koćarenje za tekuću godinu kao i visina novčanog iznosa koji se daje na ime otkupljene povlastice za koćarenje.
Članak 13.
Uz zahtjev za otkup povlastice za koćarenje obvezno je priložiti:
I. Fizičke osobe:

 1. obrtnicu (morski i oceanski ribolov);
 2. povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

II. Pravne osobe:

 1. izvod iz registra po nadležnom trgovačkom sudu,
 2. povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Članak 14.
Prijedlog za otkup povlastice podnosi posebno povjerenstvo koje imenuje ministar.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka je sastavljeno od predsjednika, najmanje dva člana i tajnika povjerenstva.
Predsjednik povjerenstva je pomoćnik ministra - ravnatelj Uprave ribarstva.
O radu povjerenstva za otkup povlastice za koćarenje vodi se zapisnik, a u zapisnik se unose svi podaci od značaja za donošenje odluke o dodjeli kredita.
Zapisnik vodi tajnik povjerenstva.
Zapisnik potpisuju predsjednik i svi članovi povjerenstva.
Članak 15.
O odabiru kandidata kojima će se otkupiti povlastica za koćarenje ministar donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.
Članak 16.
Sa odabranim kandidatima sklapa se ugovor o otkupu povlastice za koćarenje.
Ugovor o otkupu povlastice za koćarenje sklapa se u pisanom obliku i sadrži:

 1. podatke o ugovornim stranama,
 2. iznos koji se isplaćuje na ime otkupa povlastice i način isplate,
 3. odredbe o vraćanju povlastice za koćarenje,
 4. mjesto i nadnevak sklapanja ugovora i potpisa ugovornih strana.

Članak 17.
Zahtjev za otkup povlastice je nepotpun u slučaju kad je:
- povlastica prestala vrijediti prestankom pravne osobe odnosno obrta,
- povlastica oduzeta rješenjem područne jedinice Ministarstva koja je izdala povlasticu,
- pravna ili fizička osoba vratila povlasticu odnosno otkazala obavljanje ribolova uz uporabu pridnene povlačne mreže-koće u unutarnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske, bez da je prethodno s Ministarstvom sklopila ugovor o otkazivanju povlastice za koćarenje.
Nepotpune zahtjeve iz stavka 1. ovoga članka povjerenstvo neće razmatrati.
Članak 18.
Sredstva za otkup povlastice za koćarenje isplaćuju se preko žiro-računa pravne ili fizičke osobe koja je stekla pravo na otkup povlastice.
Članak 19.
Krediti za nabavu plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru odobravaju se sa rokom otplate do 10 godina.
Krediti na nabavu ribolovnih alata i opreme odobravaju se sa rokom otplate do pet godina.
Razdoblje početka otplate kredita za nabavu plovila izbnosi dvije godine, a za nabavu ribolovnih alata i opreme iznosi jednu godinu.
Članak 20.
Kamatna stopa za kredit za nabavu plovila utvrđuje se u visini 6% godišnje, a za kredit za nabavu alata i opreme za ribolov 4% godišnje.
Kamata za vrijeme korištenja kredita i razdoblje počeka obračunava se u visini redovne kamate, dodaje iznosu iskorištenog kredita te zajedno čine osnovicu za utvrđivanje anuiteta.
Zatezna kamata za dospjele, a neplaćene obveze po kreditu obračunavat će se u visini zakonom propisane kamate.
Kredit se vraća u polugodišnjim anuitetima, a prenosi u otplatu 6 (šest) mjeseci prije dospijeća prvog anuiteta.
Članak 21.
Zahtjev za odobravanje kredita za dio sredstava za nabavu plovila, alata i opreme za ribolov podnosi se Ministarstvu.
Poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje kredita objavit će Ministarstvo.
Članak 22.
Uz zahtjev za odobrenje kredita za nabavu plovila za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, obvezno je priložiti:
I. Fizičke osobe:

 1. troškovnik, a za ulaganje iznad 100.000,00 kuna investicijski elaborat;
 2. obrtnicu (morski i oceanski ribolov).

II. Pravne osobe:

 1. investicijski elaborat,
 2. Izvod iz registra po nadležnom trgovačkom sudu.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Uz zahtjev za odobrenje kredita za nabavu ribolovnih alata i opreme za obavljanje gospodarskog ribolova na moru obvezno je priložiti:
I. Fizičke osobe:

 1. troškovnik;
 2. obrtnicu (morski i oceanski ribolov).

II. Pravne osobe:

 1. troškovnik,
 2. Izvod iz registra po nadležnom trgovačkom sudu.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Prednost u dodjeli kredita za namjene iz stavka 1. i 2. ovoga članka imat će pravne i fizičke osobe koje su otkazale obavljanje gospodarskog ribolova uz uporabu pridnene povlačne mreže-koće u unutrašnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 23.
Odluku o odobrenju kredita donosi posebno povjerenstvo, koje imenuje ministar.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od predsjednika, najmanje dva člana i tajnika povjerenstva.
Predsjednik povjerenstva je pomoćnik ministra poljoprivrede i šumarstva - ravnatelj Uprave ribarstva.
Članak 23.
O tijeku rada povjerenstva za dodjelu kredita iz članka 22. ovoga Pravilnika vodi se zapisnik, a u zapisnik se unose svi podaci od značaja za donošenje odluke o dodjeli kredita kao i konačna odluka o tome.
Zapisnik vodi tajnik povjerenstva.
Zapisnik potpisuje predsjednik i svi članovi povjerenstva.
Članak 24.
Ministarstvo može sklopiti ugovor s poslovnom bankom o obavljanju poslova za korištenje sredstava kredita.
Na osnovi odluke povjerenstva o odobrenju kredita, s korisnikom kredita ministar sklapa ugovor o korištenju kredita.
Članak 25.
Korisnik kredita kod zaključivanja ugovora o kreditu prilaže:
A) Dokumente za sklapanje ugovora:
I. Za pravne osobe:
a) izvod iz registra po nadležnom trgovačkom sudu;
b) odluku uprave o prihvatu kreditnog zaduženja;
c) potpisni karton ovjeren po nadležnoj službi za platni promet (za sve pravne osobe);
d) šifru djelatnosti i matični broj subjekta;
II. Za fizičke osobe:
a) osobnu iskaznicu;
b) dokaz o vlasništvu nekretnina;
B) Instrumente za osiguranje vraćanja kredita:
I. Za pravne osobe:
a) solidarno i neopozivo jamstvo poslovne banke sa izjavom "na prvi poziv" u korist Ministarstva poljoprivrede i šumarstva s važnošću do konačne otplate kredita zajedno sa sporednim potraživanjima ili založno pravo na nekretnine;
b) akceptne naloge poslovne banke;
c) mjenice korisnika kredita;
d) akceptne naloge korisnika kredita;
II. Za fizičke osobe:
a) hipoteku na imovinu (nekretnine) za koju se prilaže:

 1. izvod iz zemljišne knjige;
 2. Založno pravo na nekretnine u korist Ministarstva.

Hipoteka se stječe uknjižbom u zemljišne knjige, a za područja za koja se ne vodi zemljišna knjiga, hipoteka se stječe upisom u intabulacijsku ili drugu knjigu.
Ako nekretnina nije upisana u zemljišne knjige, hipoteka se stječe polaganjem ugovora u zemljišno-knjižnoj službi općinskog suda na čijem području se nalazi nekretnina i upisom u knjigu koju taj sud vodi o položenim ugovorima o zasnivanju založnog prava.
b) četiri bianco mjenice potpisane od dužnika-korisnika kredita, solidarnog dužnika i dva jamca.
Članak 26.
Učešće sredstava kredita za nabavu plovila smije biti najviše do 70% od predračunske vrijednosti, a za nabavu ribolovnog alata i opreme za obavljanje gospodarskog ribolova na moru do najviše 80% od predračunske vrijednosti.
Članak 27.
Korisnik kredita mora pružiti dokaze o osiguranju ukupnih sredstava do predračunske vrijednosti investicije.
Članak 28.
Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostavljati izvorne dokumente.
Kontrolu namjenskog korištenja kredita obavlja ribarska inspekcija Ministarstva i ovlaštena poslovna banka.
U slučaju nenamjenskog korištenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije u svrhu odobrenja i korištenja sredstava, Ministarstvo odnosno ovlaštena poslovna banka tražit će povrat cjelokupnog iznosa kredita sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama u visini zakonom propisanih.
Kredit se otkazuje pismenim putem uz otkazni rok od 30 dana, računajući od dana dostave dokaza.
Članak 29.
Odredbe ovog Pravilnika o monitoringu započet će se primjenjivati nakon što ministar donese propis iz članka 51. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu, o sadržaju, načinu i opsegu provedbe stanja naselja riba i drugih morskih organizama od interesa za morsko ribarstvo.
Članak 30.
Odredbe ovog Pravilnika o otkupu povlastica za koćarenje započet će se primjenjivati nakon što ministar donese propise iz članka 11. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu.
Članak 31.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-01/72
Urbroj: 525-01-97-1
Zagreb, 2. srpnja 1997.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti