POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - hrvatske uredbe - ispravak naredbe dopune - odluka o prekonoćnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE
Proglašavam Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 18. lipnja 1997.
Broj: 081-97-1063/1
Zagreb, 26. lipnja 1997.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo, nadležnost, prava i obveze te izvori sredstava Fonda za naknadu oduzete imovine (u daljnjem tekstu: Fond).
Fond je nadležan za isplatu naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske kada je prema odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96.) prijašnjem vlasniku propisana naknada u ovom obliku.
Članak 2.
Fond ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim ovim Zakonom i Statutom Fonda.
Sjedište Fonda je u Zagrebu.
Članak 3.
Za ispunjavanje obveza iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona Fond izdaje obveznice osobi kojoj je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu u obliku obveznica Republike Hrvatske.
Članak 4.
Obveznice glase na kune i isplative su u jednakim polugodišnjim obrocima tijekom dvadeset godina, počevši od 1. siječnja 2000. godine.
Obveznica glasi na donositelja.
Visina vrijednosti obveznice utvrđuje se sukladno članku 60. stavku 2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.
Članak 5.
Sredstva za isplatu obveznica Republike Hrvatske osiguravaju se:
a) iz sredstava pribavljenih prodajom stanova stanarima koji su pravo na otkup stana stekli sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
b) iz proračuna Republike Hrvatske,
c) iz drugih izvora propisanih zakonom.
Članak 6.
Tijela Fonda jesu: Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik Fonda.
Članak 7.
Tijelo upravljanja Fonda jest Upravni odbor.
Upravni odbor ima pet članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Članovima Upravnog odbora mandat traje do opoziva.
Članak 8.
Upravni odbor:

  1. donosi Statut Fonda,
  2. utvrđuje poslovnu politiku,
  3. imenuje potpredsjednike Fonda,
  4. donosi odluke i akte iz djelokruga rada Fonda,
  5. donosi Poslovnik o svom radu i
  6. donosi druge akte od značenja za rad Fonda.

Članak 9.
Upravni odbor Fonda može, uz suglasnost Nadzornog odbora, obavljanje pojedinih poslova povjeriti domaćoj ili stranoj pravnoj osobi specijaliziranoj za upravljanje fondovima.
Članak 10.
Radi provedbe nadzora nad radom Fonda osniva se Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima pet članova koje imenuje Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.
Mandat članovima Nadzornog odbora traje do opoziva.
Predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora biraju između sebe članovi Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.
Nadzorni odbor razmatra financijski plan i godišnje izvješće o poslovanju Fonda te druge akte u skladu sa Statutom Fonda.
Članak 11.
Fondom rukovodi, predstavlja ga i zastupa predsjednik Fonda.
Fond ima i zamjenika predsjednika i određeni broj potpredsjednika.
Predsjednika Fonda i zamjenika predsjednika imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.
Potpredsjednike Fonda imenuje Upravni odbor Fonda.
Članak 12.
Statutom Fonda pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo, prava i obveze Fonda te rad stručnih službi Fonda.
Statut Fonda donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Članak 13.
Stanari (najmoprimci) konfisciranih stanova za koje nadležnom tijelu ne budu podneseni zahtjevi za naknadu u roku propisanom Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ili ti zahtjevi budu pravomoćno odbijeni, stječu pravo na otkup stanova po odredbama toga Zakona.
Članak 14.
Fond može ovlastiti drugu pravnu osobu za obavljanje svih poslova u svezi sa sklapanjem ugovora o prodaji stanova sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.
Članak 15.
Sredstva za osnivanje i rad Fonda osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske.
Do ustrojavanja stručnih službi Fonda, administrativno-tehničke, računovodstvene i druge stručne poslove za Fond obavljat će Ministarstvo financija.
Članak 16.
Nadzor nad radom i poslovanjem Fonda provodi Ministarstvo financija.
Članak 17.
Vlada Republike Hrvatske može donijeti potanje propise kojima će se urediti pitanja u svezi s izdavanjem obveznica.
Članak 18.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o davanju ovlasti Fondu u stambenom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 111/96.).
Fond u stambenom gospodarstvu, odnosno pravna osoba koja obavlja poslove iz nadležnosti Fonda zadržava prava i obveze iz Uredbe iz stavka 1. ovoga članka glede sklapanja ugovora o prodaji stana s osobama koje su prava na otkup stana stekle na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, dok Fond ne odluči drukčije.
Članak 19.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 943-01/95-01/04
Zagreb, 18. lipnja 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti