POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - eu pravo - pravilnik o osnovama - zakon o pravobranitelju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine, donijela
UREDBU
O HRVATSKOM ZAVODU ZA POLJOPRIVREDNU SAVJETODAVNU SLUŽBU
Članak 1.
(1) Ovom se Uredbom osniva Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (u daljnjem tekstu: Zavod) kao specijalizirana ustanova za poslove poljoprivredne savjetodavne službe te uređuju odnosi u svezi osnivanja, upravljanja i poslovanja Zavoda.
(2) Zavod iz stavka 1. ovog članka posluje pod nazivom: "Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu", ustanova za poljoprivrednu savjetodavnu službu i djeluje putem podružnica koje osniva na području županija i Grada Zagreba.
(3) Sjedište Zavoda je u Zagrebu.
Članak 2.
(1) Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu Ministarstvo).
(2) Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanima ovom Uredbom, drugim zakonima i statutom Zavoda.
(3) Zavod se upisuje u sudski registar ustanova.
Članak 3.
(1) Djelatnost Zavoda čine sljedeći poslovi i zadaci:

 1. davanje stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja radi prikaza novih tehnologija i načina gospodarenja te prijenosa svih znanja i vještina potrebnih razvitku poljoprivredne proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 2. pružanje stručnih usluga glede ostvarivanja koristi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i drugih korisnika te obnove, razvitka i očuvanja svekolikih vrijednosti ruralnih područja;
 3. povezuje i usklađuje rad znanstvenih stručnih institucija i stručnih udruženja u provođenju primijenjenog istraživačkog rada i školovanja za potrebe obiteljskih gospodarstava;
 4. izrađuje metode i mjerila savjetodavnog rada te se bavi izdavačkim radom za potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava:
 5. sudjeluje u oblikovanju i provođenju mjera agrarne politike u skladu sa propisima i aktima Vlade Republike Hrvatske:
 6. daje stručna mišljenja o opravdanosti ulaganja iz različitih izvora kreditiranja poljoprivredne proizvodnje;
 7. promiče znanja u poljoprivrednoj proizvodnji radi očuvanja ekološke ravnoteže u interesu razvitka seljačkog turizma;
 8. potiče i pomaže osnivanje različitih oblika udruživanja poljoprivrednika;
 9. povezuje se u radu s drugim srodnim strukovnim službama i udruženjima u zemlji i inozemstvu;
 10. vodi upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Republike Hrvatske i prati napredna gospodarstva koja su izabrana kao ogledna;
 11. obavlja osnovna laboratorijska ispitivanja za potrebe proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 12. organizira praćenje i prikupljanje podataka o pojavi biljnih bolesti i štetočinja zbog pravodobnog upozoravanja o primjeni zaštite;
 13. obavlja i druge poslove koje mu povjere ustanove osnovane za obavljanje djelatnosti u poljoprivredi i šumarstvu;
 14. obavlja i druge poslove u skladu sa statutom Zavoda.

(2) Zavod ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.
Članak 4.
(1) Radom Zavoda upravlja Upravno vijeće Zavoda.
(2) Upravno vijeće Zavoda čine predsjednik i najmanje dva člana.
(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća Zavoda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz redova istaknutih stručnjaka, na prijedlog Ministarstva.
(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Zavoda imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članak 5.
(1) Upravno vijeće Zavoda donosi statut kojega potvrđuje Ministarstvo.
(2) Upravno vijeće Zavoda donosi godišnji program rada Zavoda i prati njegovo izvršenje, donosi proračun prihoda i rashoda Zavoda, odlučuje o svim pitanjima vezanim uz poslovnu politiku i ostvarivanje ciljeva Zavoda, donosi poslovnik o radu, odlučuje o unapređenju rada i učinkovitosti poslovanja, kupnji, prodaji ili terećenju nekretnina u vlasništvu Zavoda, zaduživanju Zavoda i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim statutom Zavoda.
Članak 6.
(1) Radom Zavoda rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.
(2) Ravnatelj Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.
Članak 7.
Ravnatelj Zavoda rukovodi radom Zavoda, zastupa i predstavlja Zavod i odgovoran je za njegov rad te u sklopu prava i dužnosti utvrđenih ovom Uredbom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Zavoda, predlaže Upravnom vijeću Zavoda donošenje akata iz njegove nadležnosti i izvršava odluke Upravnog vijeća Zavoda te obavlja druge poslove koji su mu statutom i drugim aktom stavljeni u nadležnost.
Članak 8.
Uposleni u Zavodu ostvaruju prava, obveze te imaju odgovornost sukladno propisima o radu i kolektivnim ugovorom.
Članak 9.
(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Zavoda čini iznos od 6.700.000,00 kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu sa pozicije Ministarstva.
(2) Sredstva za poslovanje i rad Zavoda, Zavod ostvaruje iz državnog proračuna i obavljanjem vlastite djelatnosti.
(3) Zavod može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijom, sponzorstvom i na drugi način sukladno propisima i aktima Zavoda.
Članak 10.
(1) Zavod je ustanova koja nema za cilj stjecanje dobiti.
(2) Ako Zavod u obavljanju djelatnosti ostvari dobit, cjelokupni iznos dobiti prihod je državnog proračuna.
Članak 11.
Sada ostala prava i obveze osnivača Zavoda koja nisu uređena ovom Uredbom uredit će se statutom Zavoda.
Članak 12.
S danom upisa Zavoda u sudski registar ustanova, Zavod preuzima državne službenike zaposlene na poslovima poljoprivredne savjetodavne službe u Ministarstvu.
Članak 13.
(1) U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe izvršit će se imenovanje članova Upravnog vijeća Zavoda.
(2) Upravno vijeće Zavoda dužno je u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti statut i ostale opće akte potrebne za rad Zavoda.
Članak 14.
Do imenovanja ravnatelja iz članka 6. stavak 1. ove uredbe poslove s ovlastima privremenog ravnatelja obavljat će osoba koju imenuje ministar poljoprivrede i šumarstva.
Članak 15.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 320-01/97-01/01
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 17. siječnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti