POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni priručnik - uputa za jendinstvenu - uputstvo za vođenje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
Na temelju članka 37. stavak 3. i članka 38. stavak 5. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96), donosim
PRAVILNIK
O DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI I SAVJETNIČKOM ISPITU
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

 1. stručno usavršavanje i školovanje u službi vanjskih poslova
 2. program, način i uvjeti polaganja savjetničkog ispita,
 3. program priprema za rad u diplomatskim misijama i konzularnim uredima.

Članak 2.
Ministar vanjskih poslova može, na prijedlog ravnatelja, osnovati savjetodavno tijelo - Vijeće Diplomatske akademije.
Vijeće Diplomatske akademije ima pet članova.
Članovi Vijeća Diplomatske akademije su redoviti predavači Diplomatske akademije, a imenuje ih ministar vanjskih poslova. Tajnik Ministarstva član je Vijeća po položaju.
Vijeće daje savjetodavno mišljenje o programu diplomatskog školovanja i drugim djelatnostima Diplomatske akademije, s ciljem unapređenja njezinog rada.
Sjednice Vijeća saziva i njima predsjedava ravnatelj.
Članak 3.
Predavači u Diplomatskoj akademiji su istaknuti diplomati, sveučilišni profesori i drugi znanstvenici, političke, javne i druge ugledne osobe.
Ministar vanjskih poslova na prijedlog ravnatelja, određuje predavače u Diplomatskoj akademiji za svaku školsku godinu.
U Diplomatskoj akademiji, po prijedlogu ministra vanjskih poslova ili ravnatelja, mogu predavati i gosti predavači.
2. STRUČNO USAVRŠAVANJE I ŠKOLOVANJE
Članak 4.
Diplomatska akademija:
- provodi stručno usavršavanje i školovanje profesionalnih diplomata u službi vanjskih poslova,
- priprema profesionalne i ugovorne diplomate i ostale djelatnike za odlazak u diplomatske misije i konzularne urede,
- stručno usavršava strane državljane, sukladno posebnim sporazumima koje je odobrio ministar vanjskih poslova,
- stručno usavršava djelatnike državne uprave i drugih ustanova od interesa za službu vanjskih poslova,
- uspostavlja i održava suradnju s odgovarajućim ustanovama, tijelima državne uprave, fizičkim i pravnim osobama u zemlji i inozemstvu, a radi razvijanja aktivnosti za unapređenje međunarodnih političkih, gospodarskih, pravnih i drugih odnosa od značaja za službu vanjskih poslova.
Članak 5.
Stručno usavršavanje i školovanje provodi se putem diplomatskog školovanja, posebnih temeljnih i specijaliziranih diplomatskih tečajeva, seminara, predavanja i učenja stranih jezika.
Oblici stručnog usavršavanja i školovanja iz stavka 1. ovog članka provode se kroz opće i posebne obrazovne programe.
Članak 6.
Ministar vanjskih poslova na prijedlog ravnatelja, donosi plan i program stručnog usavršavanja i školovanja kojim se razrađuje jednogodišnji stručni diplomatski studij i svi ostali oblici diplomatskog školovanja.
Program sadrži način usavršavanja i školovanja, broj polaznika, nastavnu građu, broj sati i predavače.
Ministar vanjskih poslova donosi na prijedlog ravnatelja odluku o visini naknade za predavanje.
Program stručnog usavršavanja i školovanja iz stavka 2. ovog članka sastavni je dio ovog Pravilnika - Prilog 1.
Članak 7.
Jednogodišnji stručni diplomatski studij osnovni je oblik školovanja u Diplomatskoj akademiji.
Polaznici jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija su državni službenici u službi vanjskih poslova visoke stručne spreme bez obzira na diplomatsko zvanje.
Članak 8.
Jednogodišnji stručni diplomatski studij je podijeljen u pet kolegija i ukupno traje 230 nastavnih sati. Raspis za prijavu polaznika objavljuje se sredinom rujna akademske godine.
Po odslušanom kolegiju polaznici polažu pisani ispit, a nakon odslušanih svih pet kolegija i položenih pisanih ispita, polaže se završni usmeni ispit.
Završni usmeni ispit polaže se pred komisijom od tri člana koju određuje ministar vanjskih poslova, na prijedlog ravnatelja.
Tijekom studija polaznik izrađuje pisani rad iz određenog nastavnog predmeta koji utvrđuje u suglasnosti s ravnateljem i mentorom. Mentor je jedan od predavača u Diplomatskoj akademiji.
Članak 9.
Uprave, Tajništvo Ministarstva i samostalni odjeli predlažu polaznike studija i tečaja.
Konačni prijedlog polaznika utvrđuje ravnatelj u suglasnosti s tajnikom Ministarstva, a odluku o polaznicima donosi ministar vanjskih poslova.
Polaznici jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija, diplomatskih tečajeva, seminara i drugih oblika školovanja i stručnog usavršavanja mogu biti i djelatnici iz drugih državnih tijela, uz odobrenje ministra vanjskih poslova, a na prijedlog ravnatelja.
Prisustvo nastavi jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija i dvomjesečnog diplomatskog tečaja je obvezatno.
Članak 10.
Nakon položenog završnog ispita polazniku jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija izdaje se potvrda o završenom jednogodišnjem stručnom diplomatskom studiju.
Jednogodišnji stručni diplomatski studij priznaje se kao položen posebni dio državnog stručnog ispita za djelatnike u službi vanjskih poslova.
Potvrdu o položenom završnom ispitu izdaje ravnatelj.
Članak 11.
Tijekom nastavne godine održava se po odluci ministra, a ovisno o potrebama, dvomjesečni diplomatski tečaj.
Polaznici tečaja iz stavka 1. ovog članka su državni službenici službe vanjskih poslova visoke stručne spreme s diplomatskim zvanjem od I tajnika i višim.
Po završenom diplomatskom tečaju polaznici mogu pristupiti polaganju savjetničkog ispita, pod uvjetom da su položili državni stručni ispit.
Potvrdu o položenom dvomjesečnom diplomatskom tečaju izdaje ravnatelj.
Članak 12.
Pored jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija i dvomjesečnog diplomatskog tečaja organiziraju se tečajevi, seminari i predavanja.
Ovisno o temi, mogu trajati od jednog dana do tjedan dana. Teme su u vezi s pojedinim užim područjem od političkog, međunarodnopravnog, gospodarskog, povijesnog i drugog značaja, a određuje ih ministar vanjskih poslova, na prijedlog ravnatelja.
Tečajevi, seminari i predavanja organiziraju se za državne službenike i namještenike službe vanjskih poslova, a mogu se organizirati i za predstavnike diplomatskog zbora i druge značajne osobe.
Članak 13.
Za administrativno-tehničko osoblje u službi vanjskih poslova, ovisno o potrebama organiziraju se tečajevi u trajanju do mjesec dana.
Polaznici tečaja polažu završni ispit. Ispit se polaže pred komisijom koju imenuje ministar vanjskih poslova, na prijedlog ravnatelja.
O položenom završnom ispitu izdaje se potvrda.
Potvrdu o položenom jednomjesečnom tečaju izdaje ravnatelj.
Članak 14.
Učenje stranih jezika organizira se prema posebnom programu prilagođenom potrebama državnih službenika s diplomatskim zvanjem. Program donosi ministar vanjskih poslova, na prijedlog ravnatelja.
U Diplomatskoj akademiji vodi se evidencija polaznika tečaja stranih jezika u školama za strane jezike.
3. PROGRAM, NAČIN I UVJETI
POLAGANJA SAVJETNIČKOG ISPITA
Članak 15.
Savjetnički ispit je jedan od uvjeta za stjecanje diplomatskih zvanja: savjetnik, ministar savjetnik i opunomoćeni ministar te konzularnog zvanja: konzul savjetnik.
Savjetnički ispit mogu polagati profesionalni diplomati koji imaju zvanje I tajnika ili više i završen jednogodišnji stručni diplomatski studij ili dvomjesečni diplomatski tečaj ili završenu stranu diplomatsku školu u najkraćem trajanju od tri mjeseca.
Savjetnički ispit mogu polagati bez završenog jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija ili dvomjesečnog diplomatskog tečaja, osobe koje imaju znanstveno zvanje doktora humanističkih znanosti i diplomatsko zvanje od I tajnika ili više.
Članak 16.
Savjetnički ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela.
Pisani rad izrađuje se u dogovoru s mentorom, iz područja službe vanjskih poslova, s liste naslova koju predloži ravnatelj.
Mentor je stručna osoba, predavač na Diplomatskoj akademiji ili doktor znanosti, dužnosnik ili osoba na položaju u Ministarstvu vanjskih poslova. Suglasnost na izbor mentora daje ravnatelj.
Pisani rad ocjenjuju mentor i ravnatelj.
Usmeni dio ispita sastoji se od provjere znanja iz područja međunarodnog prava u svezi s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima i Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima, kao i iz područja diplomatskog protokola, diplomatske tehnike te unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske, a na osnovu utvrđenog popisa literature.
Kandidat čiji je pisani rad pozitivno ocijenjen, polaže usmeni dio ispita.
Usmeni dio ispita polaže se pred komisijom od tri člana. Članove komisije imenuje ministar vanjskih poslova, na prijedlog ravnatelja.
Osobe navedene u članku 15. stavak 3. ovog Pravilnika, ne polažu usmeni dio savjetničkog ispita. U dogovoru s mentorom izrađuju pisani rad. Prihvaćanjem rada od strane ravnatelja, ispit se smatra položenim.
Polaznik koji položi savjetnički ispit dobiva potvrdu o položenom ispitu.
Potvrdu o položenom savjetničkom ispitu izdaje ravnatelj.
Članak 17.
Šef diplomatske misije, šef konzularnog ureda i druge osobe koje postavlja predsjednik Republike oslobođeni su obveze polaganja savjetničkog ispita.
Diplomat koji je oslobođen obveze polaganja savjetničkog ispita izjednačen je s diplomatom koji ima položen savjetnički ispit o čemu se izdaje potvrda.
Potvrdu iz stavka 2. ovog članka izdaje ravnatelj.
4. PROGRAM PRIPREMA ZA RAD U DIPLOMATSKOJ MISIJI I KONZULARNOM UREDU
Članak 18.
Pripreme za rad u diplomatskoj misiji i konzularnom uredu provode se za:
- profesionalne diplomate,
- ugovorne diplomate,
- administrativno-tehničko osoblje.
Pripreme predstavljaju obvezatni dio stručnog usavršavanja državnih službenika, ugovornih djelatnika i namještenika raspoređenih na službu u diplomatsku misiju ili konzularni ured.
Ministar vanjskih poslova, na prijedlog ravnatelja i tajnika Ministarstva, donosi Program priprema iz stavka 1. ovog članka i sastavni je dio ovog Pravilnika - Prilog 2.
Članak 19.
Pripreme se provode u suradnji s nadležnim upravama, Tajništvom Ministarstva i drugim državnim tijelima i ustanovama.
Dio priprema državni službenik može provesti u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu.
Pripreme za profesionalne diplomate traju najkraće dva mjeseca, za ugovorne diplomate najkraće tri mjeseca, za administrativno-tehničko osoblje najkraće jedan mjesec. Najduže vrijeme trajanja utvrđeno je Programom priprema.
Profesionalni diplomati i administrativno-tehničko osoblje Ministarstva, obvezatni su u slučaju potrebe službe vanjskih poslova, za vrijeme trajanja priprema obavljati i dio svojih zadaća u Ministarstvu.
Način provedbe priprema određuje ravnatelj, uz suglasnost tajnika Ministarstva.
Članak 20.
Nakon završenih priprema, polazniku se izdaje potvrda o završenim pripremama koja je jedan od uvjeta za upućivanje u diplomatsku misiju i konzularni ured.
Potvrdu iz stavka 1. ovog članka izdaje ravnatelj.
Članak 21.
Ministar vanjskih poslova može pojedinog državnog službenika, iz posebno opravdanih razloga i potreba službe vanjskih poslova, osloboditi od obveze provedbe priprema.
Odluku o oslobađanju od obveze provedbe priprema donosi ministar vanjskih poslova, na prijedlog tajnika Ministarstva.
Članak 22.
U skladu s utvrđenim potrebama i mogućnostima, Diplomatska akademija izdaje i objavljuje Zbornik Diplomatske akademije i druge stručne publikacije značajne za rad službe vanjskih poslova.
Ministar vanjskih poslova na prijedlog ravnatelja i tajnika Ministarstva, donosi Program objavljivanja publikacija.
5. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 23.
Polaznici jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija i dvomjesečnog diplomatskog tečaja koji nisu položili savjetnički ispit, do stupanja na snagu Zakona o vanjskim poslovima, mogu polagati savjetnički ispit iako nemaju položen državni stručni ispit.
Članak 24.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju i djelovanju Diplomatske škole Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske od 8. listopada 1994. godine.
Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Potpredsjednik Vlade i
ministar vanjskih poslova
dr. Mate Granić, v. r.
Prilog br. 1
PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA I ŠKOLOVANJA
Nakon razmatranja stručnog profila djelatnika i potreba službe vanjskih poslova, analize dosadašnjeg tijeka diplomatskog školovanja održanog u Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, uvida u raspoložive materijale stručnog usavršavanja diplomatskih djelatnika pojedinih drugih država, te drugih relevantnih čimbenika, utvrđuju se sljedeći oblici diplomatskog školovanja i stručnog usavršavanja, te drugih djelatnosti u Diplomatskoj akademiji za akademsku godinu 1996/97. i iduće akademske godine.
1. Jednogodišnji diplomatski studij
Školovanje je podijeljeno u pet kolegija, a ukupno traje 230 nastavnih sati, na način da svaki kolegij traje od 42 do 50 nastavnih sati ili svaki oko mjesec dana. Podjela u kolegije omogućuje lakšu organizaciju nastave, uključujući i redovitu nazočnost predavača, a također i zaokruženost i logičnost tematike, te praktičnije održavanje ispita i opskrbljivanje literaturom. Broj nastavnih sati utvrđuje se kao odgovarajući imajući u vidu potrebe i mogućnosti nastave u ovoj fazi postojanja Diplomatske akademije, a također i u usporedbi s brojem nastavnih sati u raznim europskim diplomatskim akademijama, kao i uzimajući u obzir činjenicu uobičajenog trajanja jednog semestra odgovarajućeg poslijediplomskog studija.
Pored nastavnih sati iz konkretnih predmeta održavaju se tijekom pojedinih kolegija dva dodatna sata posebnih predavanja po pitanjima aktualnih političkih i drugih odgovarajućih tema i predavača, kao i dva sata razgovora o kolegiju (po jedan sat na početku i na kraju svakog kolegija) - uz anketiranje polaznika o kvaliteti i koncepciji nastave.
Predmeti:
1. Hrvatski kolegij (50 sati):
- Hrvatska povijest - 16 sati
- Vanjska politika Republike Hrvatske - 12 sati
- Politički sustav Republike Hrvatske - 8 sati
- Ustroj državne uprave Republike Hrvatske - 4 sata
- Europske integracije i Republika Hrvatska - 4 sata
- Iseljena Hrvatska - 4 sata
- razgovori o kolegiju - 2 sata
2. Diplomacija i politika (46 sati):
- Međunarodni politički odnosi - 14 sati
- Međunarodne organizacije - 12 sati
- Ljudska prava, prava manjina i humanitarna pitanja - 6 sati
- Sustav sigurnosti u međunarodnim odnosima - 6 sati
- Komparativni politički sustavi - 6 sati
- razgovori o kolegiju - 2 sata
3. Međunarodno-pravna građa (42 sata):
- Osnove međunarodnog javnog prava - 12 sati
- Diplomatsko pravo - 10 sati
- Konzularno pravo - 6 sati
- Osnove međunarodnog privatnog prava - 6 sati
- Aktualna pitanja međunarodnog prava (sukcesija, ratni zločini i dr.) - 6 sati
- razgovori o kolegiju - 2 sata
4. Diplomatska praksa (42 sata):
- Uvod u diplomatsku povijest - 12 sati
- Diplomatska tehnika - 8 sati
- Diplomatski protokol - 10 sati
- Osnove sigurnosti u službi vanjskih poslova - 8 sati
- Ustroj službe vanjskih poslova Republike Hrvatske i komparativni modeli - 2 sata
- razgovori o kolegiju - 2 sata
5. Gospodarska i kulturno-informativna djelatnost u službi vanjskih poslova (42 sata):
- Međunarodni gospodarski odnosi - 10 sati
- Međunarodne gospodarsko-financijske integracije - 6 sati
- Promocija hrvatskog gospodarstva u međunarodnim odnosima - 4 sata
- Kulturno-informativno djelovanje u inozemstvu - 6 sati
- Komunikologija - 8 sati
- Informacijski sustavi - 6 sati
- razgovori o kolegiju - 2 sata
Posebna predavanja (8 sati):
- održavaju se tijekom studija po pitanjima aktualnih političkih i drugih odgovarajućih tema i predavača.
2. Dvomjesečni diplomatski tečaj
Tijekom nastavne godine može se održati, ovisno o potrebama i mogućnostima i dvomjesečni diplomatski tečaj, koji je i u funkciji polaganja savjetničkog ispita.
Tečaj traje 120 nastavnih sati (oko 8 tjedana) iz 14 predmeta, a može ga pohađati do najviše 36 polaznika.
Predmeti sati

 1. Vanjska politika Republike Hrvatske 10
 2. Hrvatska povijest 12
 3. Politički sustav i ustroj državne uprave

Republike Hrvatske 8
4. Međunarodni politički odnosi 10
5. Uvod u diplomatsku povijest 8
6. Međunarodni politički odnosi 8
7. Međunarodne organizacije 10
8. Osnove međunarodnog prava 10
9. Diplomatsko i konzularno pravo 10
10. Diplomatska tehnika 8
11. Diplomatski protokol 8
12. Komunikologija 6
13. Nacionalna sigurnost i osnove sigurnosti u
diplomatskim misijama i konzularnim uredima 6
14. Posebna predavanja 6
U okviru ovih predmeta utvrđuju se posebne teme.
3. Specijalizirani tečajevi
Ovisno o potrebama i mogućnostima, a prema odluci ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske, donesenoj na prijedlog ravnatelja Diplomatske akademije, tijekom akademske godine mogu se održati pojedini specijalizirani tečajevi. Sudionike specijaliziranih tečajeva određuje ministar vanjskih poslova na prijedlog ravnatelja Diplomatske akademije. Specijalizirani tečajevi su:
a) Tečajevi i/ili seminari za djelatnike diplomatskog statusa
Specijalizirani tečajevi i/ili seminari organiziraju se prvenstveno za djelatnike Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske koji neposredno rade na poslovima koji su u bliskoj vezi s temom tečaja/seminara, ali i za ostale djelatnike diplomatskog statusa. Teme su u svezi s pojedinim užim područjima od diplomatskog i konzularnog značaja (pojedine političke, međunarodno-pravne, gospodarske, povijesne i druge teme, kao npr. politički odnosi u regiji, međunarodne integracije, pitanja ljudskih prava i prava manjina, dubrovačka diplomacija itd.) i traju - ovisno o tematici, od jednog do tjedan dana. U tom kontekstu može se također uspostaviti i suradnja, odnosno suorganizacija s pojedinim domaćim i stranim fakultetima i ustanovama.
b) Tečaj za djelatnike administrativno-tehničkog statusa
Za djelatnike Ministarstva vanjskih poslova administrativno-tehničkog statusa može se organizirati jednomjesečni tečaj i to ponajprije za one koji u Ministarstvu vanjskih poslova rade ili će u diplomatskim misijama/konzularnim uredima raditi na administrativno-upravnim, a posebno na administrativno-konzularnim poslovima.
Tečaj traje do 80 sati, a prvenstvo imaju elementarna pitanja rada u službi vanjskih poslova, osobito u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (obavljanje administrativnih i administrativno-konzularnih poslova, arhiviranje, dopisivanje, privilegiji i imuniteti administrativno-tehničkog osoblja, ustroj službe vanjskih poslova, sigurnosna te druga pitanja iz djelokruga rada administrativno-tehničkog osoblja).
4. Učenje stranih jezika
Tečajevi stranih jezika održavaju se prema posebnom programu.
Učenje i ispiti iz stranih jezika klasificiraju se prema stupnjevima težine i kategorijama polaznika, s time da se za djelatnike diplomatsko-konzularnih zvanja traži viši stupanj znanja nego za administrativno-tehničke djelatnike.
Prilog br. 2
PROGRAM PRIPREMA ZA RAD U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA REPUBLIKE HRVATSKE
I. OPĆE ODREDBE
1. Program priprema za rad u diplomatskim misijama i konzularnim uredima provodi se za sve djelatnike koji se raspoređuju na rad u diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured, i to:
A) PROFESIONALNI DIPLOMATI
B) UGOVORNI DIPLOMATI
C) ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
2. Profesionalno i učinkovito obavljanje veoma zahtjevnih i složenih poslova u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu traži, pored ostalih, čvrste stručne pretpostavke, a poglavito:
- temeljito poznavanje Republike Hrvatske, kao države šiljateljice;
- temeljito poznavanje države primateljice;
- opće stručnu diplomatsku naobrazbu iz područja teorije i prakse diplomacije;
- osposobljenost za obavljanje konkretnih poslova i zadaća u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu.
Ovim se programom omogućuje stjecanje navedenih temeljnih stručnih pretpostavki za obavljanje poslova i zadaća u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu države primateljice ili pri međunarodnoj organizaciji.
3. Trajanje priprema određuje se na temelju raščlambe: stručnog profila djelatnika, prethodne diplomatske izobrazbe, radnog iskustva, diplomatskog iskustva i sl. Vrijeme trajanja priprema iznosi od jedan do četiri mjeseca i navedeno je u priloženim planovima za pojedine kategorije polaznika.
4. Nakon ispunjenih svih obveza iz programa priprema, djelatnicima se izdaje potvrda o završenim pripremama, koja je uvjet za njihovo upućivanje u diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured.
II. A, B. SADRŽAJ PROGRAMA PRIPREMA ZA PROFESIONALNE I UGOVORNE DIPLOMATE
Cjeloviti program stručnih priprema sastoji se od četiri programska područja:

 1. OPĆI PROGRAM
 2. STRUČNI PROGRAM
 3. POSEBNI PROGRAM
 4. ZAVRŠNI PISANI RAD
 5. OPĆI PROGRAM (TEME I

OSNOVNE TEZE)
a) Unutarnja politika Republike Hrvatske
- Suvremena hrvatska povijest
- Domovinski rat i stvaranje nezavisne i međunarodno priznate Republike Hrvatske
- Elementi nacionalne strategije Republike Hrvatske
- Politički sustav Republike Hrvatske (temeljna načela i obilježja, Ustav Republike Hrvatske, ustrojstvo vlasti, izborni sustav, lokalna samouprava)
- Gospodarski sustav
- Sigurnosni i obrambeni sustav
- Znanost, prosvjeta, kultura
- Hrvati izvan Republike Hrvatske
b) Vanjska politika Republike Hrvatske
- Temeljna načela, obilježja, interesi i ciljevi
- Tijela vanjske politike
- Provedba vanjske politike
- Služba vanjskih poslova (ustroj, organizacija, zadaće i način ostvarivanja i dr.)
- Geopolitički i geostrategijski položaj Republike Hrvatske
- Bilateralni odnosi (sa susjednim zemljama, velikim svjetskim silama, ostalim zemljama)
- Multilateralni odnosi (odnosi s europskim integracijama, ostalim asocijacijama, Republika Hrvatska i UN)
- Prioriteti hrvatske vanjske politike i mogućnosti ostvarivanja.
c) Međunarodni politički odnosi
- Subjekti (akteri) međunarodnih političkih odnosa
- Faktori međunarodnih političkih odnosa
- Sadržaj međunarodnih odnosa
- Međunarodne organizacije (pojam, vrste, ciljevi)
- Republika Hrvatska i međunarodne organizacije
- Glavni procesi i obilježja međunarodnih odnosa koncem 80-ih godina
- Sustav sigurnosti u međunarodnim odnosima
- Diplomacija u međunarodnim odnosima (pojam, nastanak, razvoj, vrste, metode, sredstva, ciljevi)
d) Međunarodni gospodarski odnosi
Način provedbe: individualni rad, konzultacije, predavanja
Nositelj i suradnja: Odjel za pripreme i publikacije, Odjel za diplomatsko školovanje, HIDRA, biblioteke
Napomena: Polaznicima priprema sa završenim diplomatskim školovanjem na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova (ili primjerenim) priznaje se usvojenim ovaj dio programa, pa će mu posvetiti onoliko pozornosti koliko drže potrebnim.
2. STRUČNI PROGRAM
- Osnove međunarodnoga javnog prava
- Diplomatsko pravo
- Konzularno pravo
- Diplomatski protokol
- Diplomatske tehnike
- Osnovi sigurnosti u službi vanjskih poslova Republike Hrvatske
- Ustroj službe vanjskih poslova Republike Hrvatske i neki komparativni modeli
- Diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske (vrste, ustroj, zadaće i načini provedbe, komunikacije, izvješćivanje i sl.)
Način provedbe: individualni rad na osnovi propisane literature, konzultacije, razgovori, predavanja
Nositelj i suradnja: Odjel za pripreme i publikacije, Odjel za diplomatsko školovanje, odjeli Ministarstva vanjskih poslova
Napomena: Polaznicima priprema sa završenim diplomatskim školovanjem na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova (ili primjerenim) priznaje se usvojenim ovaj dio programa, pa će mu posvetiti onoliko pozornosti koliko drže potrebnim.
3. POSEBNI PROGRAM
Posebni program sadrži teorijske i konkretne praktične pripreme za profesionalno i učinkovito obavljanje poslova i zadaća u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu u državi primateljici ili pri međunarodnoj organizaciji.
Posebni program sadrži:
a) Teorijske pripreme za državu primateljicu ili međunarodnu organizaciju
b) Rješavanje statusnih pitanja
c) Praktične pripreme u Ministarstvu vanjskih poslova
d) Praktične pripreme izvan Ministarstva vanjskih poslova
a) Teorijske pripreme za državu primateljicu ili međunarodnu organizaciju
- Povijesni razvoj
- Politički i gospodarski sustav
- Odnosi političkih snaga (političke partije, političke snage na vlasti, odnos s opozicijom i ostalim političkim čimbenicima i sl.)
- Geostrategijski, geopolitički i međunarodni položaj
- Vanjska politika
- Posebnosti (gospodarske, političke, sigurnosne, etničke, tehnološke, kulturne, ekološke, običaji i dr.)
- Bilateralni odnosi s Republikom Hrvatskom
- Stanje u svekolikim odnosima s Republikom Hrvatskom (pozitivni elementi, negativni)
- Interesi Republike Hrvatske i realne mogućnosti ostvarivanja, prioriteti
- Mogućnosti unapređivanja suradnje (dinamika)
- Iseljeništvo Republike Hrvatske u zemlji primateljici (brojnost, status, organiziranost, utjecaj, djelovanje)
Način provedbe: individualni rad, razgovori, konzultacije
Nositelj i suradnja: Odjel za pripreme i publikacije, HIDRA, nadležni odjeli Ministarstva vanjskih poslova
b) Rješavanje statusnih pitanja: upoznavanje i rješavanje praktičnih i drugih pitanja u svezi s odlaskom u diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured (prava, obveze, zdravstveni pregled, putovnica, obitelj, putni nalog i sl.)
Način provedbe: rješavanje praktičnih pitanja i problema, konzultacije
Nositelj i suradnja: Odjel za kadrovske poslove, Odjel za pripreme i publikacije, Odjel za financijsko praćenje i potporu i ostali prema potrebi
c) Praktične pripreme u Ministarstvu vanjskih poslova
- Upoznavanje s ustrojstvom, organizacijom, sadržajem, poslovima, zadaćama i načinom rada nadležnog odjela (uprave) i odgovarajućeg deska;
- Sudjelovanje u radu nadležnog odjela i odgovarajućeg deska;
- Upoznavanje ustrojstva, organizacije, funkcija, sadržaja i načina rada službe vanjskih poslova (uprava, odjela i ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva vanjskih poslova);
- Praćenje aktualne problematike i stanja odnosa između Republike Hrvatske i države primateljice (kroz rad odgovarajućeg deska, izvješća, komunikacije);
- Praktično obavljanje poslova i zadaća na desku (uz nadzor);
- Upoznavanje s načinima usmene i pisane komunikacije, izradbe izvješća, diplomatskim tehnikama i sl.;
- Sigurnosne pripreme;
- Informatičko osposobljavanje;
- Diplomatski protokol (prakt.).
Način provedbe: razgovori, konzultacije, individualni teorijski i praktični rad
Nositelj i suradnja: nadležni odjel (koji pokriva državu primateljicu) i desk, ostali odjeli i ustrojstveni dijelovi Ministarstva vanjskih poslova u koordinaciji s Odjelom za pripreme i publikacije
Realizaciju navedenoga programa u Ministarstvu vanjskih poslova ovjeravaju, na kraju ovog dijela priprema, ovlaštene osobe odjela i ostalih ustrojstvenih dijelova Ministarstva vanjskih poslova u kojima se kandidat pripremao.
d) Praktične pripreme izvan Ministarstva vanjskih poslova provode se, usporedo i u koordinaciji s pripremama u Ministarstvu vanjskih poslova, u ministarstvima, tijelima Sabora i Vlade i ostalim dijelovima državne uprave, kao i u drugim relevantnim ustanovama i organizacijama u Republici Hrvatskoj.
- Raščlamba stanja odnosa između Republike Hrvatske i države primateljice na pojedinim konkretnim područjima (gospodarstvo, turizam, promet, znanost, kultura, školstvo i sl.);
- Interesi Republike Hrvatske i mogućnosti ostvarivanja, prioriteti, dinamika, načini;
- Mogućnosti unapređivanja odnosa, problemi;
- Dogovaranje buduće suradnje i komunikacije;
- Iseljeništvo Republike Hrvatske u zemlji primateljici.
Način provedbe: instruktivni i konzultativni razgovor (uz prethodnu pripremu), prikupljanje informacija, materijala i sl. s težištem na područje rada kojim će se diplomatski službenik baviti u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu
Nositelj i suradnja: Odjel za pripreme i publikacije, dijelovi ministarstva, tijela Sabora i Vlade, ostale ustanove i organizacije prema planu priprema
4. ZAVRŠNI PISANI RAD
Na temelju obavljenih teorijskih i praktičnih priprema polaznik izrađuje pisani rad o odnosima između Republike Hrvatske i države primateljice ili međunarodne organizacije, s posebnim osvrtom na suradnju u području kojim će se baviti u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu. Pisani rad može imati naslov: "Odnosi između Republike Hrvatske i ---------------- s posebnim osvrtom na --------------- suradnju" (ili sličan navedenom naslovu).
Pisani rad treba sadržavati:
- Kratko izvješće o obavljenim pripremama
- Relevantne činjenice o zemlji primateljici (zemljopisne, povijesne, političke, gospodarske osobitosti)
- Stanje bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i zemlje primateljice
- Interesi Republike Hrvatske i mogućnosti ostvarivanja
- Mogućnosti unapređivanja suradnje, s težištem na području kojim će se djelatnik baviti, načini i sredstva, dinamika i prioriteti
- Zaključak.
Nakon što je polaznik ispunio sve obveze predviđene programom priprema i predao pisani rad, organizira se zaključni razgovor kandidata s načelnikom Odjela za pripreme i publikacije i načelnikom nadležnog odjela, na kojemu kandidat obrazlaže osnovne teze iz svojega rada.
Diplomati u zvanju diplomatskog savjetnika i višem dužni su, prije odlaska u diplomatsku misiju, odnosno konzularni ured, obaviti razgovore s tajnikom državnog ministarstva te nadležnim pomoćnikom ministra.
Šefovi diplomatskih misija, odnosno konzularnih ureda dužni su pred užim kolegijem iznijeti i obrazložiti osnovne teze iz programa rada diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda za njihova mandata.
II. C. SADRŽAJ PROGRAMA PRIPREMA ZA ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
Program priprema administrativnog i tehničkog osoblja za rad u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu sastoji se od:

 1. OPĆE STRUČNIH PRIPREMA
 2. PRIPREMA ZA DRŽAVU PRIMATELJICU
 3. PRAKTIČNIH PRIPREMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U DIPLOMATSKOJ MISIJI, ODNOSNO KONZULARNOM UREDU
 4. OPĆE STRUČNE PRIPREME

- Osnove ustavnog i političkog ustrojstva Republike Hrvatske
- Vanjski poslovi Republike Hrvatske (osnove vanjske politike, služba vanjskih poslova)
- Diplomatsko i konzularno pravo (Bečke konvencije o diplomatskim i konzularnim odnosima)
- Upravni postupak
- Uredsko poslovanje
Načini provedbe: individualni rad, konzultacije, predavanje
Nositelji i suradnja: Odjel za pripreme i publikacije, Odjel za organizaciju službe vanjskih poslova, Odjel za kadrovske poslove
Napomena: Djelatnicima s položenim državnim stručnim ispitom priznaje se usvojenim ovaj dio programa.
Posebnu pozornost treba posvetiti upravnom postupku i uredskom poslovanju.
2. PRIPREME ZA DRŽAVU
PRIMATELJICU
- Povijesne, zemljopisne, političke i druge osobitosti države primateljice - temeljne informacije
Način provedbe: individualni rad, konzultacije
Nositelji i suradnja: Odjel za pripreme i publikacije, odjel nadležan za državu primateljicu
3. PRAKTIČNE PRIPREME
- Diplomatska misija, odnosno konzularni ured
- Administrativni poslovi u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu
- Rad sa strankama
- Usmene i pisane komunikacije
- Uredsko poslovanje
- Financijsko-računovodstveni poslovi
- Informatičko osposobljavanje
- Sigurnosne pripreme
- Rješavanje statusnih pitanja
Način provedbe: individualni-praktični rad, konzultacije, razgovori
Nositelji i suradnja: Odjel za organizaciju službe vanjskih poslova (Pisarnica, Arhiv), Odjel za financijsko praćenje i potporu, Odjel za konzularne poslove (Kancel), Odjel za informacijske sustave, VII. Uprava
Napomena: Težište na temeljitom osposobljavanju za obavljanje konkretnih poslova u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu na koje je djelatnik raspoređen.
Pripreme djelatnika raspoređenih na poslove sigurnosti obavlja, prema svojem programu, VII. Uprava.

III. A. PLAN PRIPREMA PROFESIONALNIH DIPLOMATA ZA RAD U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I
KONZULARNIM UREDIMA

Red. vrijeme (sati)1
broj PODRUČJE-TEMA a b NAPOMENA

I. OPĆI PROGRAM

 1. Unutarnja politika RH 50 10
 2. Vanjska politika RH 30 5
 3. Međunarodni politički odnosi 25 3


UKUPNO I. 105 18
II. STRUČNI PROGRAM

 1. Osnove međunarodnog javnog prava 20 5
 2. Međunarodno diplomatsko i konzularno pravo 60 10
 3. Diplomatski protokol i diplomatske tehnike 60 10
 4. Služba vanjskih poslova RH 20 5
 5. Sigurnost u službi vanjskih poslova 8 8


UKUPNO II. 168 38
III. POSEBNI PROGRAM

 1. Zemlja primateljica 50 40
 2. Pripreme u MVP 80 20
 3. Pripreme izvan MVP 80 50
 4. Rješavanje statusnih pitanja 16 16


UKUPNO III. 226 126
IV. ZAVRŠNI PISANI RAD

 1. Izrada pisanog rada 45 38
 2. Završni razgovor 2 2


UKUPNO IV. 47 40
UKUPNO I.+II.+III.+IV. 546 222
1
a - Diplomati bez završene diplomatske izobrazbe u Diplomatskoj akademiji MVP i bez
diplomatskog iskustva
b - Diplomati sa završenom diplomatskom izobrazbom uz diplomatsko iskustvoIII. B. PLAN PRIPREMA UGOVORNIH DIPLOMATA ZA RAD U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA

Red. vrijeme(sati)1
broj PODRUČJE-TEMA NAPOMENA
a b
I. OPĆI PROGRAM

 1. Unutarnja politika RH 50 25
 2. Vanjska politika RH 40 15
 3. Međunarodni politički odnosi 30 8


UKUPNO I. 120 48

II. STRUČNI PROGRAM

 1. Osnove međunarodnog javnog prava 40 10
 2. Međunarodno diplomatsko i konzularno pravo 80 40
 3. Diplomatski protokol i diplomatske tehnike 80 40
 4. Služba vanjskih poslova RH 20 20
 5. Sigurnost u službi vanjskih poslova 8 8


UKUPNO II. 228 118

III. POSEBNI PROGRAM

 1. Zemlja primateljica 50 50
 2. Pripreme u MVP 150 150
 3. Pripreme izvan MVP 120 120
 4. Rješavanja statusnih pitanja 16 16


UKUPNO III. 336 336

IV. ZAVRŠNI PISANI RAD

 1. Izrada pisanog rada 42 42
 2. Završni razgovor 2 2


UKUPNO IV. 44 44

UKUPNO I.+II.+III.+IV. 728 546

1
a - Diplomati bez završene diplomatske izobrazbe u Diplomatskoj akademiji MVP
b - Diplomati sa završenom diplomatskom izobrazbom u Diplomatskoj akademiji MVP


III. C. PLAN PRIPREMA ADMINISTRATIVNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA ZA RAD U DIPLOMATSKIM
MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA

Red. vrijeme (sati)1
broj PODRUČJE-TEMA a b NAPOMENA

1. OPĆE STRUČNE PRIPREME 40 60

2. PRIPREME ZA DRŽAVU PRIMATELJICU 20 30


3. PRAKTIČNE PRIPREME 122 132

-Praktične pripreme za poslove 80 80
-Informatičko osposobljavanje 20 30
-Sigurnosne pripreme 8 8
-Rješavanje statusnih pitanja 14 14


4. UKUPNO 1+2+3 182 222

1
a - administrativno osoblje
b - tajnik-prevoditelj


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti