POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni portal - pravilnik o željezničkim - pravilnik o ekološkoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAREDBU
O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA TIPNOG ISPITIVANJA MJERILA, UMJERAVANJA ETALONA, ISPITIVANJA UZORAKA REFERENCIJSKIH MATERIJALA, OVJERAVANJA MJERILA, PROVJERE PAKOVINA I ISPITIVANJA OSPOSOBLJENOSTI LABORATORIJA
I.
Za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila, provjere pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija podnositelji zahtjeva plaćaju naknadu utvrđenu ovom naredbom i Tarifom naknada za ovjeravanje mjerila, provjeru pakovina i ispitivanje osposobljenosti laboratorija (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja je tiskana uz ovu naredbu i čini njezin sastavni dio.
II.
Naknadu za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona i ovjeravanja mjerila, provjere pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija koje je obavio Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, podnositelji zahtjeva iz točke I. ove odluke uplaćuju na račun: 30102-637-5283 Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Naknadu za pokriće troškova umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala i ovjeravanja mjerila koje je obavljeno u znanstvenom ili ovlaštenom mjeriteljskom laboratoriju podnositelji zahtjeva iz točke I. ove naredbe uplaćuju na račun pravne osobe u čijem je laboratoriju obavljeno umjeravanje etalona, ispitivanje uzoraka referencijskih materijala ili ovjeravanje mjerila.
III.
Ako se priprema mjerila za ovjeravanje obavlja u potvrđenom mjeriteljskom laboratoriju podnositelja zahtjeva, naknada za pokriće troškova ovjeravanja mjerila utvrđena ovom naredbom i Tarifom umanjuje se za 15%.
Naknada iz stavka 1. ove točke umanjuje se za još 20% ako se ispitivanje mjerila u tom laboratoriju obavlja statističkom metodom u povećanom obimu, odnosno 40% ako se ispitivanje mjerila obavlja statističkom metodom jednokratnim uzorkovanjem u nepovećanom obimu.
IV.
Za prvo ovjeravanje mjerila masovne proizvodnje čiji je postupak izradbe ili ispitivanja automatiziran, sukladno sa člankom 18. stavak 2. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti, proizvođač za svako tako proizvedeno i žigosano mjerilo plaća naknadu u iznosu od 40% od naknade utvrđene ovom naredbom i Tarifom.
Ako se prilikom ispitivanja utvrdi da mjerila iz stavka 1. ove točke nisu ispravna, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo obavit će ponovno ispitivanje tih mjerila i naplatiti pun iznos naknade.
V.
Za pokriće troškova ovjeravanja mjerila namijenjenih izvozu plaća se 50% od naknade utvrđene ovom naredbom i Tarifom.
VI.
Za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila i ispitivanja osposobljenosti laboratorija koji nisu obuhvaćeni Tarifom naknada se plaća po radnom satu.
VII.
Ako podnositelj zahtjeva pravodobno ne pripremi mjerilo za ispitivanje, odnosno ne osigura potreban broj djelatnika i opremu za ispitivanje, a djelatnik Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izađe po pozivu na mjesto ispitivanja i čeka, naknada za vrijeme čekanja plaća se po radnom satu.
Ako se ovjeravanje mjerila obavlja u laboratoriju Odsjeka mjeriteljskog nadzora, znanstvenom mjeriteljskom laboratoriju ili ovlaštenom mjeriteljskom laboratoriju za mjerila koja nisu očišćena i pripremljena za ispitivanje, naknada za obavljeni posao plaća se po radnom satu.
VIII.
Cijena radnog sata na osnovi kojega se obračunava naknada iz točke V. i VI. ove naredbe iznosi 75 kuna.
IX.
Ako se ovjeravanje mjerila obavlja u znanstvenom mjeriteljskom laboratoriju ili ovlaštenom mjeriteljskom laboratoriju, naknada za pokriće troškova ovjeravanja mjerila plaća se prema ovoj naredbi i Tarifi, a za umjeravanje etalona i ispitivanje sukladnosti mjerila prema unutrašnjem cjeniku laboratorija dostavljenom Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
X.
Ako se tipno ispitivanje mjerila, umjeravanje etalona, ispitivanje uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanje mjerila i ispitivanje osposobljenosti laboratorija obavlja izvan sjedišta Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, odnosno Odsjeka mjeriteljskog nadzora, podnositelj zahtjeva plaća naknadu prema ovoj naredbi i Tarifi te uz to plaća i prijevoz opreme, putne troškove i dnevnice djelatnika Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
Ako se ovjeravanje mjerila obavlja izvan sjedišta Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, odnosno Odsjeka mjeriteljskog nadzora u mjestu u kojem su osigurani uvjeti za ovjeravanje mjerila podnositelj zahtjeva plaća naknadu prema ovoj naredbi i Tarifi uvećanu za 40%, a ne plaća prijevoz opreme, putne troškove i dnevnice djelatnika Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
XI.
Ova naredba stupa na snagu 1. lipnja 1997.
Klasa: 011-02/97-03/5
Urbroj: 558-03/1-97-1
Zagreb, 18. travnja 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i
mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.TARIFA
ZA OVJERAVANJE MJERILA, PROVJERU PAKOVINA I ISPITIVANJE OSPOSOBLJENOSTI LABORATORIJA
Mjerilo Iznos tarife
kn
1 2
A. OVJERAVANJE MJERILA
1. Mjerila duljine
Tar. br. 1
1. Mjerila duljine i mjerke s podjelom ili bez nje
a) do 2 m 4,50
b) od 2 m do 5 m 15,00
2. Mjerila duljine u obliku mjerne vrpce s jednom ili više podjela
a) do 20 m 37,00
b) više od 20 m 52,00
3. Pomična mjerka za drvo 5,50
4. Mjerila duljine žice i kabela 65,00
5. Strojevi za mjerenje vrpci 70,00
2. Mjerila površine
Tar. br. 2
Mjerila ploštine (planimetri) 180,00
3. Mjerila obujma nestrujećih tekućina
Tar. br. 3

 1. Stakleno mjerilo obujma tekućina, boce i čaše 1,00
 2. Mjerne posude 10,00
 3. Mjerne bačve:

a) do 5 L 22,00
b) od 5 L do 50 L 57,00
c) od 50 L do 100 L 98,00
d) više od 100 L 142,00
Tar. br. 4
Prijevozne cisterne:
a) do 5000 L 1206,00
b) od 5000 L do 7500 L 1458,00
c) od 7500 L do 10000 L 1620,00
d) od 10000 L do 20000 L 2430,00
e) više od 20000 L 3150,00
Tar. br. 5
Spremnici u obliku valjka (razmjeravanje mokrom metodom):
a) do 20 m3 433,00
b) do 20 m3 do 30 m3 866,00
b) od 30 m3do 50 m3 1550,00
d) od 50 m3 do 100 m3 2376,00
Tar. br. 6
Spremnici u obliku valjka (razmjeravanje suhom metodom):
a) do 500 m3 1005,00
b) od 500 m3 do 5000 m3 1510,00
c) od 5000 m3 do 50000 m3 3000,00
d) više od 50000 m3 5010,00
Tar. br. 7
Spremnici u obliku valjka (razmjeravanje kombiniranom metodom):
a) do 500 m3 1330,00
b) od 500 m3 do 5000 m3 2015,00
c) od 5000 m3 do 50000 m3 3995,00
d) više od 50000 m3 6663,00
Tar. br. 8
Spremnici u obliku valjka (optičko razmjeravanje - metoda triangulacije):
a) do 500 m3 1936,00
b) od 500 m3 do 5000 m3 3348,00
c) od 5000 m3 do 50000 m3 5700,00
d) više od 50000 m3 9977,00
4. Vodomjeri
Tar. br. 9
Vodomjeri za hladnu vodu nazivnoga protoka:
a) do 6 m3/h 10,00
b) od 6 m3/h do 10 m3/h 18,00
c) od 10 m3/h do 50 m3/h 46,00
d) više od 50 m3/h 120,00
5. Mjerila toplinske snage, vodomjeri tople ili vruće vode za izmjenivače topline i zatvorene sustave
Tar. br.10
1. Mjerila toplinske snage za nazivni protok
do 3,5 m3/h 187,00
2. Mjerila obujma (ispitivanje hladnom vodom)
za nazivni protok:
a) do 6 m3/h 15,00
b) od 6 m3/h do 10 m3/h 28,00
c) od 10 m3/h do 50 m3/h 80,00
d) od 50 m3/h do 100 m3/h 150,00
3. Mjerila obujma (ispitivanje toplom ili vrućom vodom) za nazivni protok
a) do 6 m3/h 80,00
b) od 6 m3/h do 10 m3/h 123,00
c) od 10 m3/h do 50 m3/h 357,00
Tar. br. 11

 1. Računalne jedinice bez temperaturnog osjetila 148,00
 2. Temperaturna osjetila 65,00

6. Mjerila obujma strujećih tekućina koje nisu voda
Tar. br. 12
1. Mjerila obujma alkohola, bezalkoholnih
pića, piva, mlijeka za nazivni protok:
a) do 100 L/min 252,00
b) od 100 L/min do 500 L/min 562,00
c) od 500 L/min do 1000 L/min 983,00
c) više od 1000 L/min 1405,00
2. Mjerila obujma tekućega goriva i maziva za nazivni protok
u području:
a) do 50 L/min 60,00
b) od 50 L/min do 200/Lmin 71,00
c) od 200 L/min do 500 L/min 141,00
d) od 500 L/min do 1000 L/min 211,00
e) više od 1000 L/min 351,00
3. Mjerila obujma tekućega goriva i maziva
u sklopu mjerne instalacije: 1242,00
4. Mjerilo obujma ukapljenoga plina za nazivni protok u području:
a) od 50 L/Min do 200 L/min 1620,00
b) više od 200 L/min 2160,00
5. Temperaturni kompenzatori (mehanički) 1080,00
7. Plinomjeri
Tar. br. 13
1. Plinomjeri s mjehovima:
a) do G 6 25,00
b) G 10 do G 25 62,00
c) G 40 do G 65 122,00
2. Turbinski plinomjeri i plinomjeri s rotacijskim klipovima:
a) G 40 do G 65 172,00
b) G 100 do G 250 427,00
c) G 400 do G 650 524,00
d) G 1000 do G 2500 643,00
e) G 4000 do G 6500 781,00
3. Plinski korektori:
a) mehanički 470,00
b) elektronski 370,00
8. Utezi i vage
Tar. br. 14
1. Utezi razreda točnosti M2 i M3:
a) do 200 g 1,20
b) od 500 g do 10 kg 4,00
c) više od 10 kg 7,00
2. Utezi razreda točnosti M1:
a) do 200 g 3,00
b) od 500 g do 50 kg 6,00
c) više od 50 kg 370,00
3. Utezi razreda točnosti F2 i F1:
a) do 200 g 11,00
b) od 500 g do 5 kg 19,00
c) više od 5 kg 31,00
4. Utezi razreda točnosti E2:
a) do 5 g 44,00
b) od 10 g do 50 g 56,00
c) od 100 g do 1 kg 76,00
d) više od 1 kg 99,00
Tar. br. 15
1. Neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII), osim vaga koje se rabe u zdravstvu, s najvećim opterećenjem:
A) Vage sa stalnim ravnotežnim položajem:
a) do 20 kg 18,00
b) od 20 kg do 500 kg 26,00
c) od 500 kg do 5000 kg 75,00
d) od 5000 kg do 20000 kg 150,00
e) od 20000 kg do 50000 kg 262,00
f) od 50000 kg, za svakih daljnjih započetih
10000 kg još po 75,00
B) Vage s promjenljivim ravnotežnim položajem:
a) do 20 kg 37,00
b) od 20 kg do 500 kg 52,00
c) od 500 kg do 5000 kg 150,00
d) od 5000 kg do 20000 kg 300,00
e) od 20000 kg do 50000 kg 525,00
f) više od 50000 kg, za svakih daljnih
započetih 10000 kg još po 150,00
C) Elektromehaničke vage s mjernim pretvornicima:
a) do 20 kg 52,00
b) od 20 kg do 500 kg 75,00
c) od 500 kg do 5000 kg 187,00
d) od 5000 kg do 20000 kg 375,00
e) od 20000 kg do 50000 kg 600,00
f) više od 50000 kg, za svakih daljnih
započetih 10000 kg još po 225,00
2. Mjerne naprave vaga 265,00
3. Nadzorne vage što ih na ovjeravanje podnose proizvođači i osobe koje popravljaju i prepravljaju mjerila:
a) do 50 kg 150,00
b) više od 50 kg 385,00
4. Vage razreda točnosti (II) s najvećim opterećenjem:
a) do 5 kg 120,00
b) više od 10 kg 180,00
5. Vage razreda točnosti (I) s najvećim
opterećenjem 260,00
6. Automatske vage s najvećim opterećenjem:
a) do 10 kg 120,00
b) od 10 kg do 50 kg 170,00
c) od 50 kg do 250 kg 230,00
d) od 250 kg do 500 kg 340,00
e) od 500 kg do 3000 kg 435,00
f) od 3000 kg do 10000 kg 570,00
7. Mjerila za procjenu žitarica i uljarica
Tar. br. 16
Mjerila prividne gustoće žita:
a) do 1/4 litre 49,00
b) više od 1/4 litre 78,00
Tar. br. 17
1. Vlagomjeri za određivanje udjela vlage
metodom sušenja 198,00
2. Elektronički vlagomjeri za određivanje vlage
metodom mjerenja otpora ili kapaciteta 120,00
8. Laboratorijske obujamske tekućinske mjere
Tar. br. 18
Staklena mjerila obujma za jednu ili više mjernih veličina s obujmom:
a) do 100 mL 2,00
b) od 100 mL do 500 mL 3,00
c) od 500 mL do 2000 mL 10,00
Tar. br. 19
Mjerni valjak s jednom ljestvicom sa sveukupnim obujmom:
a) do 100 mL 2,00
b) od 100 mL do 500 mL 5,00
c) više od 500 mL 10,00
Tar. br. 20
Pipete s jednom umjernom crtom (uključujući razrede A i AS) s obujmom:
a) do 0,5 mL 1,00
b) od 0,5 mL do 50 mL 1,50
c) više od 50 mL 2,00
Tar. br. 21
Birete kao i birete razreda A i AS (uključujući birete sa samostalnim ništičnim namještanjem), mjerne cijevi i mjerne pipete (uključujući mjerne pipete razreda A i AS kao i birete i mjerne cijevi za plin) pri provjeri u tri točke i s ukupnim obujmom:
a) do 0,5 mL 7,00
b) od 0,5 mL do 50 mL 9,00
c) više od 50 mL 15,00
9. Mjerila gustoće i udjela
Tar. br. 22
Piknometar bez termometra 5,00
Tar. br. 23
1. Areometri bez termometra za određivanje gustoće, udjela alkohola i saharoze (ispitivanje u tri ispitne točke) s referentnom temperaturom od 15 0C ili 20 0C i s podjeljkom ljestvice:
a) većim od 0,5 kg/mł ili 0,2% 5,00
b) manjim od 0,5 kg/mł ili 0,2% udjela 7,00
2. Areometri s referentnom temperaturom od 15 0C ili 20 0C kad je areometarska ljestvica dulja od 110 mm ili ima više od 60 podjeljaka (ispitivanje u 5 ispitnih točaka) i s podje-ljkom ljestvice:
a) većim od 0,5 kg/mł ili 0,2% udjela 10,00
b) manjim od 0,5 kg/mł ili 0,2% udjela 7,00
Tar. br. 24.
Etilometri 8.00
Tar. br. 25.
Hidrostatska vage (MohrWestphalove hidrostatskevage) 58,00
Tar. br. 26.
Uranjajuća tijela 30,00
10. Termometri
Stakleni, manometarski, bimetalni (BiMT) i električni termometri (ET) s osjetilima u zaštitnoj cijevi, osim medicinskih termometara i temperaturnih mjernih uređaja za spremnike i cjevovode
Tar. br. 27.
1. Termometri s podjeljkom ljestvice od 10C do 50C unutar temperaturnog područja:
a) od -1100C do +600C 21,50
b) od -800C do+1100C 15,00
c) od -580C do +2100C 7,00
d) od -580C do +6100C 12,00
2. Areometrijski termometri s podjeljkom ljestvice
od 10C do 50C 4,00
Tar. br. 28.
1. Termometri s podjeljkom ljestvice od 0,5 0C unutar temperaturnog područja:
a) od -1100C do +600C 22,00
b) od -58 0C do +110 0C 11,00
c) od -58 0C do +210 0C 12,00
d) od -58 0C do +610 0C 15,00
2. Areometrijski termometri s podjeljkom ljestvice
od 0,5 0C 6,00
Tar. br. 29.
1. Termometri s podjeljkom ljestvice od 0,2 0C i ispitnim mjernim područjem:
a) do 100 0C 12,00
b) više od 100 0C 18,00
2. Areometrijski termometri s podjeljkom ljestvice
od 0,2 oC 7,00
Tar. br. 30
1. Termometri s podjeljkom ljestvice od 0,1 0C i ispitnim mjernim područjem:
a) do 50 0C 12,00
b) od 50 0C do 100 0C 18,00
c) od 100 0C 24,00
2. Areometrijski termometri s podjeljkom ljestvice
od 0,1 0C 7,00
Tar. br. 31
Termometri s podjeljkom ljestvice 0,05 0C kod ispitnoga mjernoga područja:
a) do 25 0C 12,00
b) više od 25 0C 21,00
Tar. br. 32
Termometri s podjeljkom ljestvice od 0,02 0C 24,00
Tar. br. 33
1. Termometri s podjeljkom ljestvice od 0,01 0C kod ispitnoga mjernoga područja:
a) do 5 0C 15,00
b) više od 5 0C 26,00
Tar. br. 34
Pokazne jedinice:
a) za prvu mjernu veličinu 28,00
b) za svaku daljnju mjernu veličinu 14,00
Tar. br. 35
1. Termoelementi (termočlanci, termoparovi), ispitivanje prve ispitne vrijednosti za:
a) jedan termoelement 310,00
b) svaki daljnji termoelement iste izvedbe 50,00
2. Termoelementi (termočlanci, termoparovi), ispitivanje svake daljnje ispitne vrijednosti za:
a) jedan termoelement 55,00
b) svaki daljnji termoelement iste izvedbe 15,00
3. Termoelementi koji bi se zbog ispitivanja trebali izvaditi iz zaštitne ili uložne cijevi:
a) kad se mogu izvaditi 36,00
b) kad se ne mogu izvaditi 75,00
11. Medicinski mjerni instrumenti
Tar. br. 36
Vage razreda točnosti III (samo osobne, krevetne, inkubatorske, za dojenčad ili za bolesničke stolice) s najvećim opterećenjem:
a) do 25 kg 22,00
b) od 25 kg do 200 kg 32,00
c) više od 200 kg 67,00
Tar. br. 37
1. Termometri s pokazivanjem najviše temperature i ispitnim mjernim područjem:
a) do 10 0C 1,00
b) više od 10 0C 1,20
2. Termometri s ispitnim mjernim područjem
od 10 0C ili manje 3,00
Tar. br. 38
1. Medicinski električni termometri (MET) sa
zatvorenim temperaturnim osjetilom (za
svako mjerno područje) 45,00
2. Pokazni uređaji MET bez temperaturnog osjetila 36,00
3. Temperaturna osjetila za MET 45,00
Tar. br. 39
MET kad se upotrebljava umjesto medicinskoga
živinoga staklenoga termometra 3,00
Tar. br. 40
Tlakomjeri za krvni tlak 12,00
Tar. br. 41
1. Staklene medicinske injekcijske štrcaljke za
višekratnu uporabu 1,20
2. Medicinske injekcijske štrcaljke za
jednokratnu uporabu 0,02
Tar. br. 42
Mjerila za određivanje očnoga tlaka (tonometri):
a) mehanički ili elektromehanički tonometri 79,00
b) nekontaktni tonometri 142,00
c) mehanički optički Applanation-tonometri 90,00
Tar. br. 43
Krvne pipete 0,50
12. Tlakomjeri
(osim tlakomjera za krvni tlak i tlakomjera za ispitivanje tlaka u gumama)
Tar. br. 44
Tlakomjeri (opružni manometri) razrada točnosti 1,6 do 4,0 za radnu temperaturu 200C (5 ispitnih točki) s pokazivačem u kućištu s promjerom do 100 mm i s vrijednošću ljestvice:
a) do 25 bar 23,00
b) od 25 bar do 400 bar 40,00
c) više od 400 bar 89,00
Tar. br. 45
Zapisni uređaji ili pokazivači u kućištu tlakomjera s promjerom većim od 100 mm i s vrijednošću ljestvice:
a) do 25 bar 40,00
b) od 25 bar do 400 bar 66,00
c) više od 400 bar 107,00
Tar. br. 46
1. Tlakomjeri (opružni manometri) razreda točnosti 1,0 za radnu temperaturu 200 C (5 ispitnih točaka) s jednim pokazivačem ili zapisnim uređajem i vrijednošću ljestvice:
a) do 25 bar 56,00
b) od 25 bar do 400 bar 66,00
c) više od 400 bar 113,00
2. Tlakomjeri s dva pokazivača ili s višestrukim pokazivačem i s vrijednošću -ljestvice:
a) do 25 bar 64,00
b) od 25 bar do 400 bar 79,00
c) više od 400 bar 151,00
Tar. br. 47
1. Tlakomjeri (opružni manometar) razreda točnosti 1,0 do 0,6 za radnu temperaturu 200 C (10 ispitnih točaka) s jednim pokazivačem i vrijednošću ljestvice:
a) do 25 bar 95,00
b) od 25 bar do 400 bar 126,00
c) više od 400 bar 176,00
2. Tlakomjeri s dva pokazivača ili s višestrukim pokazivačem i s vrijednošću ljestvice:
a) do 25 bar 126,00
b) od 25 bar do 400 bar 164,00
c) više od 400 bar 215,00
Tar. br. 48
Tlakomjeri s negativnim mjernim vrijednostima (opružni vakuumometri):
a) razreda točnosti 1,6 do 4,0 32,00
b) razreda točnosti 0,6 do 1,0 96,00
c) razreda točnosti 0,1 do 0,3 160,00
Tar. br. 49
Tlakomjeri s pozitivnim i negativnim mjernim vrijednostima (opružni vakuumometri):
a) razreda točnosti 1,6 do 4,0 57,00
b) razreda točnosti 0,6 do 1,0 172,00
c) razreda točnosti 0,1 do 0,3 232,00
13. Mljekomjeri
Tar. br. 50

 1. Butirometri za mlijeko 2,00
 2. Butirometri za vrhnje, sir i mlijeko u prahu 2,50

Tar. br. 51
Trbušaste pipete za mlijeko, vrhnje i amilni alkohol 2,00
Tar. br. 52
Pipete i automatske pipete za mlijeko ili amilni
alkohol 5,00
Tar. br. 53
Uređaji za mjerenje u nizu pipetiranjem mlijeka ili
amilnog alkohola 74,00
Tar. br. 54
Pipete kao uređaji za butirometarsko određivanje masnoće i trbušaste pipete:
a) do 0,5 mL 3,00
b) od 0,5 mL do 50 mL 5,00
c) od 50 mL do 250 mL 7,00
d) više od 250 mL 10,00
Tar. br. 55
1. Areometri bez termometra za određivanje gustoće obranog i punomasnog mlijeka s referentnom temperaturom od 150 C ili 200 C (ispitivanje u 3 ispitne točke) i s podjeljkom ljestvice:
a) do 0,5 kg/m3 ili 0,2% udjela 10,00
b) većom od 0,5 kg/m3 ili 0,2% udjela 6,00
2. Areometri za određivanje gustoće obranog i punomasnog mlijeka s referentnom temperaturom od 150 C ili 200 C kad je areometarska ljestvica dulja od 110 mm ili ima više od 60 podjeljaka (ispitivanje u 5 ispitnih točaka) i s podjeljkom ljestvice
a) do 0,5 kg/m3 ili 0,2% udjela 12,00
b) većom od 0,5 kg/m3 ili 0,2% udjela 8,00
3. Areometar za određivanje gustoće obranog punomasnog mlijeka s jednom ljestvicom manjom od 0,5 kg/m3, s referentnom temperaturom 200 C i s ispitnom ljestvicom:
a) do 110 mm ili do 60 podjeljaka
(ispitivanje u tri ispitne točke) 12,00
b) više od 110 mm ili više od 60 podjeljaka
(ispitivanje u 5 ispitnih točaka) 15,00
14. Mjerila u cestovnom prometu
Tar. br. 56
1. Mjerilo duljine puta s mjernim kotačem
ili gusjenicom 45,00
2. Mjerilo duljine puta u teretnim vozilima
i autobusima 55,00
Tar. br. 57

 1. Taksometri 180,00
 2. Programibilni pokazivači cijene vožnje u

taksometrima ili programibilna brojila duljine
puta u vozilima za iznajmljivanje osobama
koje same voze 120,00
3. Ovjeravanje prijenosnog omjera vozila 42,00
Tar. br. 58
Brzinomjeri 67,00
Tar. br. 59
Mjerni uređaji za određivanje brzine kojom prolazi vozilo
a) ako se pregled obavlja usporednom
metodom 753,00
b) ako se pregled obavlja apsolutnom
metodom 742,00
Tar. br. 60

 1. Tahografi 212,00
 2. Ovjeravanje prijenosnog omjera

tahografa 67,00
Tar. br. 61

 1. Mjerila opterećenja pojedinoga kotača 113,00
 2. Mjerila opterećenja para kotača 160,00
 3. Mjerila kočne sile po obodu kotača 160,00

Tar. br. 62
Tlakomjeri za ispitivanje tlaka u gumama 29,00
Tar. br. 63

 1. Mjerila sadržaja CO u ispušnim plinovima 115,00
 2. Mjerila sadržaja čađe u ispušnim plinovima

dizelskih motora 48,00
3. Mjerila sadržaja CO, CO2 HC i O u ispušnim
plinovima 127,00
15. Mjerila vremena
Tar. br. 64

 1. Sekundomjeri 330,00
 2. Uklopni satovi u mjernim skupinama za mjerenje

električne energije koji služe za promjenu tarifa i
registriranje električne snage 43,00
3. Davači tarifnih impulsa i satni uređaji koji se
rabe u telefonskom prometu i prijenosu
podataka 170,00
16. Električna mjerila
Tar. br. 65
Jednofazna brojila za izravni priključak
a) jednotarifna brojila 8,00
b) dvotarifna brojila 12,00
c) brojila s tri i više tarifa 15,00
Za brojila namijenjena još i mjerenju najveće
vrijednosti sred-nje snage naknada iz odredbi
pod a), b) i c) ovoga tarifnoga broja
povećava se za 10,00
Tar. br. 66
Trofazna brojila za izravni priključak:
a) jednotarifna brojila 12,00
b) dvotarifna brojila 15,00
c) brojila s tri i više tarifa 20,00
Za brojila namijenjena još i mjerenju najveće
vrijednosti srednje snage naknada iz odredbi pod a),
b) i c) ovoga tarifnoga broja povećava se za 10,00
Tar. br. 67
Brojila za priključak preko mjernih transformatora:
a) brojila bez mjerenja najveće vrijednosti
srednje snage 60,00
b) brojila s mjere njem najveće vrijednosti
srednje snage 70,00
Tar. br. 68
1. Strujni mjerni transformatori za primarni nazivni napon
do 3,6 kV te primarnom nazivnom strujom:
a) do 500 A 57,00
b) od 500 A do 1 kA 82,00
c) od 1 kA do 3 kA 158,00
d) od 3 kA do 6 kA 404,00
e) od 6 kA do 10 kA 674,00
f) više od 10 kA 1125,00
2. Strujni mjerni transformatori s primarnim nazivnim
naponom:
a) od 3 kV do 10 kV 57,00
b) od 10 kV do 35 kV 85,00
c) od 35 kV do 110 kV 212,00
d) od 110 kV do 220 kV 528,00
e) većim od 220 kV 1299,00
Tar. br. 69
Jednofazni naponski mjerni transformatori
s primarnim nazivnim naponom:
a) do 3 kV 57,00
b) od 3 kV do 30 kV 180,00
c) od 30 kV do 110 kV 338,00
d) od 100 kV do 220 kV 674,00
e) većim od 220 kV 1573,00
Tar. br. 70
Kapacitivni naponski mjerni transformatori za primarni
nazivni napon:
a) do 220 kV 1349,00
b) više od 220kV 2253,00
Tar. br. 71
Višefazni i kombinirani strujni i naponski mjerni
transformatori s primarnim nazivnim naponom:
a) do 35 kV 375,00
b) od 35 kV do 110 kV 756,60
c) od 110 kV do 220 kV 1630,00
d) većim od 220 kV 3220,00
18. Mjerila zračenja
Tar. br. 72

 1. Uređaji za mjerenje zvučne razine 540,00
 2. Uređaji za mjerenje impulsne zvučne razine 900,00

Tar. br. 73
Mikrofoni 180,00
17. Mjerila zvučne razine
Tar. br. 74
Štapni dozimetri 60,00
B. NAKNADA U VEZI S OVJERAVANJEM MJERILA
Tar. br. 75
1. Za namještanje nadzornih utega (razreda točnosti
M1) što ih upotrebljavaju proizvođači i osobe
koje popravljaju ipreinačuju vage i utege, za
svaki uteg 25,00
2. Za namještanje utega (razreda točnosti F1 i F2),
za svaki uteg 180,00
3. Za iznamljivanje nadzornih utega (razreda točnosti
M1) naknada se plaća po toni i započetom danu 50,00
4. Za prijevoz opreme i/ili djelatnika za obavljanje
ispitivanja mjerila naknada se plaća po jednom
kilometru 4,20
5. Naknada za rad pokretne stanice za ispitivanje
mjerila plaća se po radnom danu 1278,00
6. Za prijevoz pokretne mjerne stanice za ispitivanje
mjerila obujma naknada se plaća po jednom
kilometru 8,75
7. Naljepnice
a) godišnji ovjerni žig u obliku naljepnice 4,00
b) žig s oznakom "UMJERENO" 5,00
c) žig s oznakom "SUKLADNO" 5,00
d) zaštitni žig u obliku naljepnice 3,00
8. Obrasci
a) Ovjernica 4,00
b) Potvrda o umjeravanju 4,00
c) Potvrda o sukladnosti 4,00
C. PROVJERA PAKOVINA
Tar. br. 76
Provjera statističkim ispitivanjem za veličinu uzorka
reprezentativnog skupa:
a) do 50 pakovina 90,00
b) od 50 pakovina do 80 pakovina 145,00
c) više od 80 pakovina 160,00
D. ISPITIVANJE OSPOSOBLJENOSTI LABORATORIJA
Tar. br. 77
Ispitivanje osposobljenosti znanstvenih i ovlaštenih
mjeriteljskih laboratorija 5500,00
Tar. br. 78
Ispitivanje osposobljenosti potvrđenih mjeriteljskih
laboratorija za ovjeravanje:
a) plinomjera 900,00
b) vodomjera 800,00
c) električnih brojila 1000,00
d) brojila toplinske energije 1100,00
e) turbinskih plinomjera i pretvornika 1200,00
f) ostalih mjerila 750,00


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti