POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni osvrt - odluka o pravilima - zakon o regulaciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 1/97. - pročišćeni tekst) i članka 14. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", broj 1/94.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 30. sjednici održanoj 3. travnja 1997. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNOVICAMA, STOPAMA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Članak 1.
Ovom Odlukom, ako Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 1/97. - u daljnjem tekstu: Zakon) nije drugačije određeno, propisuje se osnovica, način obračuna i plaćanja, te visina doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za:
- osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost u sklopu zanimanja,
- osobe koje mirovinu i invalidninu primaju samo od stranog nositelja osiguranja,
- seljake i osobe koje su uzele ili dale poljoprivredno zemljište u zakup, ako nisu zdravstveno osigurane prema drugoj osnovi,
- osobe koje osobno plaćaju doprinos,
- osobe koje rade ili borave u inozemstvu (dodatni doprinos),
- ostale obveznike uplate doprinosa za koje Zakonom nije propisana visina doprinosa.
Članak 2.
Obveznici uplaćivanja doprinosa za obvezno osiguranje obvezni su doprinos propisan Zakonom i ovom Odlukom, a sukladno članku 40. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), uplaćivati na račun za uplatu javnih prihoda (uplatni račun) pri ispostavi područnog ureda Porezne uprave, na području koje je:
- za poduzeća i druge pravne osobe - sjedište pravne osobe,
- za osobu koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost odnosno koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost u sklopu zanimanja za koju je potreban prostor - mjesto upisa u registar djelatnosti,
- za osobu koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost odnosno koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost u sklopu zanimanja za koju nije potreban prostor - mjesto njezinog prebivališta,
- za osobu koja osobno plaća doprinos - mjesto njezinog prebivališta,
- za seljake i osobe koje su zemlju uzele ili dale u zakup poradi obavljanja poljodjelske djelatnosti - poljoprivredno zemljište,
- za ostale obveznike uplate doprinosa - sjedište obveznika uplate doprinosa.
Članak 3.
Osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje je najniža plaća utvrđena sukladno Zakonu o radu, a koja ne može biti manja od 1.210,00 kuna.
Obveznik uplate doprinosa, koji nije isplatio plaću sukladno propisima o radu, obvezan je obračunati i uplatiti doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na osnovicu iz stavke 1. ovog članka prema stopi propisanoj Zakonom.
Doprinos iz stavke 2. ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan je obračunati i uplatiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
Doprinos koji je obveznik uplate doprinosa uplatio prema stavci 2. ovog članka smatra se dijelom doprinosa koji će biti obračunan prigodom isplate dospjelih, a neisplaćenih plaća.
Članak 4.
Osobe koje na teritoriju Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost ili samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost u sklopu zanimanja (članak 5. točka 7. Zakona), doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje iz članka 41. stavke 1. točke b) Zakona, obračunavaju i plaćaju "iz" plaće i "na" plaću prema stopi propisanoj Zakonom, ako ovom Odlukom nije drukčije propisano.
Za osobe iz stavke 1. ovog članka osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa ne može biti manja od iznosa od 1.650,00 kuna, uvećanog za koeficijent stručne spreme potrebne za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti i to kako slijedi:
     Potreban stupanj stručne naobrazbe          Koeficijent

 1.      Nekvalificirani (NKV)                         1
 2.      Priučeni (PKV) i niža stručna naobrazba          1,20
 3.      Kvalificirani (KV)                         1,40
 4.      Srednja stručna naobrazba (SSS)               1,60
 5.      Visokokvalificirani (VKV)                    1,85
 6.      Viša stručna naobrazba (VŠS)                    2,10
 7.      Visoka stručna naobrazba (VSS)               2,20
 8.      Visoka stručna naobrazba - magistar               2,60
 9.      Visoka stručna naobrazba - dr. specijalist     2,80


Potreban stupanj stručne naobrazbe Koeficijent
Članak 5.
Osiguranici iz članka 4. ove Odluke, koji su privremeno odjavili poslovanje obrta, odnosno samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u sklopu zanimanja, osim u slučaju odjave zbog bolovanja, doprinos za zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlenike obračunavaju i plaćaju sukladno odredbi istog članka, a prema osnovici koju čini iznos od 1.210,00 kuna.
Članak 6.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za zaposlenike kod fizičke osobe, obračunava i uplaćuje poslodavac i to "iz" i "na" plaću prema stopi propisanoj zakonom.
Plaća iz stavke 1. ovog članka, kao osnovica za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, ne može biti manja od plaće utvrđene kolektivnim ugovorom za poslodavce i zaposlenike u gospodarskim djelatnostima, odnosno nikako ne može biti manja od plaće utvrđene u članku 3. stavci 1. ove Odluke.
Članak 7.
Za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstava za izdržavanje sukladno propisima o socijalnoj skrbi (članak 11. Zakona), doprinos za zdravstvenu zaštitu plaća mjerodavno tijelo socijalne skrbi na teret sredstava proračuna županije, prema stopi od 14% na osnovicu od 1.210,00 kuna mjesečno po osobi.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka obračunava Zavod, a obveznik uplate doprinosa obvezan ga je uplatiti do 10. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Članak 8.
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje imaju sredstva za izdržavanje (članak 12. Zakona) doprinos za zdravstvenu zaštitu plaćaju prema stopi od 14% na osnovicu od 1.210,00 kuna mjesečno po osobi.
Kada se doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje iz stavke 1. ovog članka plaća za mjesec prije mjeseca u kojem je utvrđeno pravo na osiguranje zbog nastalog prekida u stažu osiguranja, obračunava se prema osnovici i stopi iz stavke 1. ovog članka, vrijedećoj za mjesec u kojem je utvrđeno pravo na osiguranje.
Doprinos iz stavke 2. ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan je obračunati i uplatiti do dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unatrag.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva 1. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 9.
Osiguranim osobama iz članka 5. točke 14., 15., 16., 17. i 18. Zakona, ako nisu zdravstveno osigurane prema drugoj osnovi, doprinos za zdravstvenu zaštitu osigurava se iz sredstava Proračuna Republike Hrvatske prema stopi od 14% na osnovicu od 1.210,00 kuna.
Način plaćanja doprinosa iz stavke 1. ovog članka Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Direkcija Zagreb i Ministarstvo financija Republike Hrvatske odredit će ugovorom.
Osiguranicima iz članka 5. točke 16. Zakona ako nisu zdravstveno osigurani prema drugoj osnovi, doprinos za zdravstveno osiguranje osigurava se iz sredstava Proračuna Republike Hrvatske po stopi od 14% na osnovicu koju čini bruto svota mjesečne nadoknade koju isplaćuje Ministarstvo obrane.
Članak 10.
Obveznik uplate doprinosa obvezan je propisani doprinos iz članka 7., 8. i 9. ove Odluke uplaćivati do dana stjecanja statusa osigurane osobe prema nekoj drugoj osnovi, odnosno do promjene činjenica koje su bile uvjet za stjecanje prava za zdravstveno osiguranje.
Članak 11.
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, uposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca, koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja (članak 5. točka 5. Zakona) doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju prema stopi od 20% na osnovicu od 3.630,00 kuna, uvećanu za koeficijent stručne spreme potrebne za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti iz članka 4. stavke 2. ove Odluke.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan je obračunati i uplatiti do 1. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 12.
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj uposlene na stranim brodovima, koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja (članak 5. točka 5. Zakona), doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje, plaćaju po stopi od 14% na osnovicu:
Red. br.          ZVANJE          OSNOVICA U KUNAMA
1.          vježbenik stroja
          vježbenik palube               1.210,00
2.          mladić palube
          mladić sobe
          mladić kuhinje               1.656,00
3.          čistač
          mornar
          II. kuhar
          II. konobar                    2.367,50
4.          vozač
          tesar
          mazač
          kormilar                    2.959,30
5.          konobar                    3.079,00
6.          kuhar
          motorist
          mehaničar
          III. časnik stroja
          vođa palube
          III. časnik palube
          poslužitelj sisaljki          3.312,00
7.          električar
          elektro časnik               3.671,00
8.          II. časnik stroja,
          II. časnik palube,          4.083,30
9.          radio časnik,               4.854,50
10.          I. časnik stroja,
          I. časnik palube,               5.620,00
11.          upravitelj stroja,          8.681,00
12.          zapovjednik.               9.021,50

Red. br. ZVANJE OSNOVICA U KUNAMA
Doprinos iz ovog članka obveznik uplate doprinosa obvezan je obračunati i uplatiti do 1. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 13.
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj uposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca, kojih članovi obitelji (suprug i djeca) nisu zdravstveno osigurani kod stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, a koje su prije odlaska u inozemstvo bile osigurane u Republici Hrvatskoj (članak 9. Zakona) obvezne su za svakog člana obitelji uplatiti doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje prema stopi od 14% na osnovicu od 1.650,00 kuna.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva 1. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 14.
Osobe uposlene u stranim ili međunarodnim organizacijama i ustanovama, stranim konzularnim i diplomatskim predstavništvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju prema stopi i na način propisan za zaposlenike koji su u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe, na osnovicu koju čini plaća utvrđena ugovorom o radu.
Osnovica iz stavke 1. ovog članka ne može biti manja od osnovice propisane člankom 4. ove Odluke.
Članak 15.
Doprinos za zdravstvenu zaštitu stranaca koji se nalaze na školovanju u Republici Hrvatskoj, i za zdravstvenu zaštitu stranaca koji imaju prijavljen boravak na osnovi odobrenog trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj, a zdravstvena zaštita im nije osigurana prema drugoj osnovi, ako Zakonom nije drukčije propisano, plaća se prema stopi od 14% na osnovicu od 2.420,00 kuna, mjesečno po osobi.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka plaća se do 1. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Obveznik uplate doprinosa u smislu ovog članka je podnositelj prijave na zdravstveno osiguranje.
Članak 16.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje učenika srednjih škola i redovite studente viših i visokih škola, te fakulteta koji su hrvatski državljani i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu zdravstveno osigurani kao članovi obitelji osiguranika (članak 10. Zakona), plaća se prema stopi od 14% na osnovicu od 1.210,00 kuna.
Sredstva iz stavke 1. ovog članka, uplaćuju se do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 17.
Korisnici mirovina i invalidnina s prebivalištem ili trajnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj, koji mirovinu i invalidninu ostvaruju jedino od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako državnim ugovorom nije drukčije određeno (članak 5. točka 10. Zakona), doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju na osnovicu koju utvrđuje općim aktom Zavod sukladno članku 44. stavki 4. Zakona, po stopi od 25%.
Korisnicima mirovina i invalidnina iz stavke 1. ovog članka koji mirovinu, odnosno invalidninu primaju u stranoj valuti, osnovica osiguranja preračunava se u hrvatsku valutu prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske vrijedećem 1. dana mjeseca u kojem doprinos dospijeva.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka uplaćuje se do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 18.
Sredstva za obvezno zdravstveno osiguranje za nezaposlene osobe koje su prijavljene Zavodu za zapošljavanje (članak 5. točka 11., 12. i 13. i članak 7. točka 1. i 3. Zakona) obračunava i uplaćuje Zavod za zapošljavanje prema stopi od 14% na osnovicu koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske sukladno odredbi članka 34. stavke 2. Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine" br. 59/96).
Sredstva iz stavke 1. ovog članka uplaćuju se do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 19.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za osobe:
- koje su prekinule rad zbog toga što ih je pravna osoba uputila na izobrazbu, stručno usavršavanje ili poslijediplomski studij (članak 5. točka 19. Zakona)
- koje je pravna osoba prije stupanja u radni odnos uputila kao svoje stipendiste na praktičan rad u drugu pravnu osobu poradi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja (članak 5. točka 20. Zakona)
- upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje (članak 5. točka 21. Zakona)
obračunava i uplaćuje pravna osoba prema stopama, na način i postupku propisanom za zaposlenike kod te pravne osobe, ako se osobama iz podstavke 1., 2. i 3. ove stavke isplaćuje plaća.
Ako pravna osoba, osobama iz stavke 1. podstavke 1., 2. i 3. ovog članka ne isplaćuje plaću, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunava se na osnovicu od 2.420,00 kuna, a prema stopama propisanim zakonom.
Doprinos iz stavke 1. podstavke 3. ovog članka obračunava pravna osoba koja je navedene osobe uputila u inozemstvo i uplaćuje do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 20.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za zaposlenike kod pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upućene na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo, te za osobe na radu u kućanstvu osiguranika koji se nalazi na radu u inozemstvu, ako nisu zdravstveno osigurane u zemlji u koju su upućene (članak 5. točka 2. Zakona), obračunava i uplaćuje pravna ili fizička osoba, od osnovice koju čini pripadajuća plaća za mjesec za koji se plaća doprinos, utvrđena ugovorom o radu odnosno granskim kolektivnim ugovorom, koju bi ostvario da radi u zemlji.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka obračunava se i uplaćuje prema stopi i na način koji je propisan za uposlene kod pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj.
Ako pravna ili fizička osoba za osobe iz stavke 1. ovog članka ne obračunava i ne uplaćuje doprinose sukladno stavci 2. ovog članka, obvezna je obračunati i uplatiti doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Članak 21.
Za osigurane osobe koje se u slučajevima predviđenim Zakonom i ovim člankom nalaze u inozemstvu, bez obzira na trajanje i svrhu boravka, plaća se dodatni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (članak 46. Zakona):

 1. Za osobe upućene i uposlene u inozemstvu kao i za članove njihovih obitelji u inozemstvu (članak 5. točka 2. Zakona) prema stopi od 25% i to za osobe upućene i uposlene u inozemstvu na osnovicu za obračunavanje redovitog doprinosa, a za svakog člana obitelji u inozemstvu na osnovicu od 2.420,00 kuna.
 2. Za osobe upućene u inozemstvo u okviru međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje (članak 5. točka 21. Zakona) prema stopi od 20% na osnovicu za obračunavanje redovnog doprinosa, odnosno za učenike i studente u visini od 14% od 1.210,00 kuna mjesečno za svakog učenika, odnosno studenta.
 3. Za učenike odnosno studente, koji se na školovanju u inozemstvu nalaze prema osobnom opredjeljenju prema stopi od 25% na 1.210,00 kuna mjesečno za učenika, odnosno studenta
 4. Za svaku drugu osobu koja se u inozemstvu nalazi po privatnom poslu prema stopi od 25% na 1.210,00 kuna.

Dodatni doprinos iz stavke 1. ovog članka, ako Zakonom nije drukčije propisano, obračunava i uplaćuje u slučaju iz točke 1. tijelo državne uprave, pravna ili fizička osoba koja je uputila državljanina Republike Hrvatske u inozemstvo, odnosno za djelatnika u radnom odnosu pravna osoba koja obavlja djelatnost u inozemstvu, u slučaju iz točke 2. Ministarstvo kulture i prosvjete, a u slučajevima iz točke 3. i 4. osobno osigurana osoba.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva:
- iz točke 1. sukladno članku 20. ove Odluke
- iz točke 2. do 15. u mjesecu za prethodni mjesec
- iz točke 3. i 4. u cijelosti za čitavo vrijeme boravka u inozemstvu prije odlaska u inozemstvo
Članak 22.
Dodatni doprinos za osobe iz članka 21., stavke 1. točke 1. ove Odluke ne plaća se ako je zdravstvenu zaštitu u inozemstvu obveznik uplate doprinosa osigurao o vlastitom trošku ili prema nekoj drugoj osnovi.
Mjerodavni područni ured Zavoda na pisani zahtjev obveznika uplate doprinosa i uz odgovarajući dokaz o osiguranoj zdravstvenoj zaštiti u inozemstvu, donijet će pisano rješenje o neplaćanju dodatnog doprinosa.
Rješenje iz stavke 2. ovog članka donosi se s rokom valjanosti za cijelo vrijeme boravka u inozemstvu, odnosno dok traju okolnosti iz stavke 1. ovog članka.
Članak 23.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranih osoba koje su neopravdano izostale s posla, plaća pravna ili fizička osoba u kojoj je zaposlenik uposlen prema stopi od 14% na osnovicu od 2.420,00 kuna, na način i prema postupku propisanom za uposlene pri pravnoj ili fizičkoj osobi, a najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 24.
Osobe koje obavljaju crkveno-vjerske poslove u vjerskim zajednicama doprinos za zdravstveno osiguranje obračunavaju i plaćaju prema stopi od 7,5% na osnovicu koja iznosi:
a) za svećenike 1.650,00 kuna
b) za druge osobe koje obavljaju crkveno-vjerske poslove u visini od 1.210,00 kuna.
Osobe iz stavke 1. ovog članka, koje prema crkveno-vjerskim odredbama žive u celibatu, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunavaju i plaćaju prema stopi od 3,75% na osnovicu navedenu pod a) i b) ovog članka.
Doprinos iz stavke 1. i 2. ovog članka uplaćuje se do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 25.
Osobe - sjemeništarci, hrvatski državljani koji se spremaju za zvanje svećenika, a kojima se zdravstveno osiguranje ne osigurava po drugoj osnovi, doprinos za zdravstveno osiguranje plaćaju u visini propisanoj člankom 24. stavkom 1. točkom b), a u svezi s odredbom stavke 2. istog članka ove Odluke.
Članak 26.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje seljaka (članak 5. točka 8. Zakona) plaća se prema stopi propisanoj zakonom, a od osnovice koju čini mjesečni iznos katastarskog prihoda seljačkog kućanstva za seljake koji se poljodjelstvom bave kao jedinim ili glavnim zanimanjem ili su svoje poljoprivredno zemljište dali u zakup.
Osnovica doprinosa iz stavke 1. ovog članka ne može biti manja od osnovice utvrđene Zakonom.
Obveznik uplate doprinosa iz ovog članka je nositelj zdravstvenog osiguranja članova seljačkog kućanstva, kojih je krug propisan općim aktom Zavoda.
Članak 27.
Doprinos iz članka 26. ove Odluke, sukladno članku 45. stavci 2. i 3. Zakona, za seljačko kućanstvo kojeg su članovi navršili 65 godina života, plaća županija, odnosno Grad Zagreb, gdje je prijavljen katastarski prihod.
Obveza plaćanja doprinosa prema stavci 1. ovog članka utvrđuje se rješenjem područnog ureda Zavoda pri komu je osobi utvrđen status osigurane osobe iz zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: mjerodavni područni ured Zavoda).
Članak 28.
Doprinos iz članka 26. i 27. ove Odluke obračunava i naplaćuje mjerodavni područni ured Zavoda.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva:
- 15. veljače, za I. tromjesečje tekuće godine
- 15. svibnja, za II. tromjesečje tekuće godine
- 15. kolovoza, za III. tromjesečje tekuće godine
- 15. studenoga, za IV. tromjesečje tekuće godine.
Ako se nakon dospijeća doprinosa za tekuću godinu ne može utvrditi osnovica doprinosa sukladno članku 26. stavci 1. ove Odluke, obvezniku uplate doprinosa utvrdit će se i naplatiti predujam doprinosa u visini vrijedećoj za posljednje tromjesečje prethodne godine, s tim da tako obračunan iznos doprinosa ne može biti manji od minimalnog iznosa doprinosa propisanog Zakonom i člankom 26. stavkom 2. ove Odluke.
Članak 29.
Sredstva doprinosa za zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba iz članka 13. Zakona utvrđuje se za:

 1. Osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj, ako na tim radovima rade najmanje 6 sati dnevno, prema stopi od 7,5% na osnovicu za obračun doprinosa od 1.210,00 kuna mjesečno po osobi.
 2. Osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i izvješćivanja, prema stopi od 14% na osnovicu za obračun doprinosa od 1.210,00 kuna mjesečno po osobi.
 3. Osobe koje kao članovi operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija obavljaju zadaće gašenja požara, zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, pri osposobljavanju, osiguranju na mjestima gdje postoji požarna opasnost, a na javnim priredbama zadaće u sklopu javnih nastupa i demonstracija s prikazom vježbe, te pri podučavanju građana u protupožarnoj zaštiti, prema stopi od 7,5% na osnovicu za obračun doprinosa od 1.210,00 kuna mjesečno po osobi.
 4. Korisnike novčane nadoknade za tjelesno oštećenje prema propisima o mirovinskom osiguranju, ako nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu prema drugoj osnovi, zdravstvenu zaštitu koriste samo kada je u svezi ozljede ili bolesti koja je prouzročila tjelesno oštećenje prema kojem im pripada pravo na novčanu nadoknadu za to oštećenje, prema stopi od 7,5 % od osnovice za obračun doprinosa od 1.210,00 kuna mjesečno po osobi.

Sredstva doprinosa za osobe iz stavke 1. ovog članka osiguravaju se iz Proračuna Republike Hrvatske ili proračuna županije, a uplaćuje ih za osobe iz točke 1., 2. i 3. organizator, odnosno nositelj rečenih radova, odnosno aktivnosti, a iz točke 4. isplatitelj navedene nadoknade.
Članak 30.
Ako obveznici uplate doprinosa moraju uplatiti doprinos za razdoblje kraće od mjesec dana, doprinos se određuje tako da se za svaki kalendarski dan uzima 1/30 mjesečnog doprinosa, utvrđenog za te osobe neovisno o radnim satima provedenim na radu.
Članak 31.
Samostalnim obveznicima doprinosa mjerodavni područni ured Zavoda obvezan je svake kalendarske godine donijeti rješenje o visini doprinosa propisanog zakonom i ovom Odlukom.
Ako tijekom kalendarske godine dođe do promjene elemenata na osnovi kojih je rješenjem iz stavke 1. ovog članka ustanovljena visina doprinosa, mjerodavni područni ured Zavoda, prema službenoj dužnosti utvrdit će i obračunati novi iznos doprinosa bez donošenja rješenja.
Članak 32.
Obveznicima uplate doprinosa, fizičkim osobama za koje se ovom Odlukom propisuje obveza obračuna i uplate doprinosa, mjerodavni područni ured Zavoda izdat će opću uplatnicu na iznos propisanog doprinosa koji je obveznik uplate doprinosa obvezan podmiriti u propisanom roku.
Ako je obveznik uplate doprinosa, sukladno odredbama Zakona i ove Odluke, bio obvezan obračunati i uplatiti veći ili manji doprinos od obračunanog prema stavci 1. ovog članka, obvezan je uplatiti u roku novo obračunan doprinos.
Mjerodavni područni ured Zavoda obvezan je u slučaju iz stavke 2. ovog članka izvršiti usklađivanje stavki potraživanja i dugovanja u evidencijama samostalnih obveznika uplate doprinosa.
Članak 33.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje dospijeva 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec ako Zakonom, odnosno ovom Odlukom nije drukčije utvrđeno.
Članak 34.
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 29/96 i 71/96).
Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1997.
Klasa: 025-04/97-01/26
Urbroj: 338-01-04-97-1
Zagreb, 3. travnja 1997.
Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti