POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni okviri - ispravak ispravka zakona - pravilnik o promidžbi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 8. stavka 5. Zakona o sprječavanju pranja novca ("Narodne novine", br. 69/97.), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O NAČINU I ROKOVIMA OBAVJEŠĆIVANJA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA TE NAČINU VOĐENJA POPISA PRIKUPLJENIH PODATAKA
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca (u daljnjem tekstu: Ured), te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka iz članka 4., 5. i 6. Zakona o sprječavanju pranja novca (u daljnjem tekstu: Zakon) kod obveznika iz članka 2. Zakona.
II. NAČIN I ROKOVI OBAVJEŠĆIVANJA UREDA
Članak 2.
Obveznici iz članka 2. Zakona putem ovlaštene osobe obavješćuju Ured o svim transakcijama iz članka 4. stavka 2., 3., 4. i 5. Zakona na jedan od sljedećih načina:
- telefonom,
- telefaksom,
- preporučenom pošiljkom u pisanom obliku,
- putem teklića,
- prijenosom podataka pomoću računala,
- običnom pošiljkom u pisanom obliku.
Članak 3.
Obveznici obavješćuju Ured o transakcijama kod kojih postoji sumnja da se radi o pranju novca samo putem telefona, telefaksa, preporučenom pošiljkom u pisanom obliku, putem teklića ili prijenosom podataka pomoću računala.
Članak 4.
Putem telefona ili telefaksa Uredu se dostavljaju samo podaci o transakcijama kod kojih postoji sumnja da se radi o pranju novca i to samo ako transakcije još nisu bile obavljene, a njihova narav ne omogućava odgodu.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka obveznici moraju odmah kada im okolnosti to dopuštaju Uredu poslati podatke i na jedan od ostalih načina predviđenih u članku 3., a u obliku propisanom člankom 9. ovog Pravilnika.
Ured potvrđuje prijam podataka iz prethodnog stavka ovog članka u pisanom obliku ili prijenosom podataka pomoću računala.
Članak 5.
Obveznici obavješćuju Ured o transakcijama koje se obavljaju gotovim novcem, stranom valutom, vrijednosnim papirima, plemenitim kovinama i draguljima ako je vrijednost transakcije 105.000,00 kuna ili veća putem teklića, običnom pošiljkom u pisanom obliku ili prijenosom podataka putem računala.
Društva za osiguranje obavješćuju Ured kada se radi o poslovima životnog osiguranja ako godišnji zbroj premija za životno osiguranje prelazi 40.000,00 kuna putem teklića, običnom pošiljkom u pisanom obliku ili prijenosom podataka putem računala.
Članak 6.
Banke, štedionice i organizacije ovlaštene za vođenje platnog prometa obavješćuju Ured o transakcijama koje se obavljaju gotovim novcem, stranom valutom, vrijednosnim papirima, plemenitim kovinama i draguljima ako je vrijednost transakcije 105.000,00 kuna ili veća prijenosom podataka putem računala.
Članak 7.
Svaki prijenos podataka Uredu pomoću računala mora biti zaštićen kriptografskom metodom tako da je osigurana neprepoznatljivost podataka tijekom njihovog prijenosa.
Članak 8.
Prijenos podataka računalom iz članka 6. ovog Pravilnika obveznici moraju uspostaviti najkasnije do 31. listopada 1998. godine.
Članak 9.
Obveznici obavješćuju Ured na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, pri čemu se pridržavaju priloženih napomena uz obrazac.
Društva za osiguranje obavješćuju Ured na obrascu koji sadržava sve potrebite podatke određene Zakonom.
Kod prijenosa podataka računalom obveznici obavješćuju Ured u obliku što ga određuje Ured, osim u slučajevima iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika.
Članak 10.
Obveznici obavješćuju Ured u rokovima propisanim Zakonom.
Obveznici odmah obavješćuju Ured o transakcijama koje odbiju obaviti u skladu sa člankom 7. Zakona, a najkasnije u roku od tri dana od dana odbijanja obavljanja transakcija.
U slučaju da obveznik nije u mogućnosti obavijestiti Ured u propisanom roku, od Ureda mora dobiti suglasnost za produženjem roka, o čemu obveznik i Ured izrađuju bilješku.
III. ODREĐIVANJE OVLAŠTENE OSOBE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I UNUTARNJI NADZOR KOD OBVEZNIKA
Ovlaštena osoba
Članak 11.
Ovlaštena osoba je djelatnik kojeg je obveznik zadužio za provedbu Zakona.
Obveznik koji je podijeljen u više organizacijskih jedinica može imati jednu ili više ovlaštenih osoba.
Ovlaštena osoba ima zamjenika, koji zamjenjuje ovlaštenu osobu u vrijeme njene odsutnosti.
Položaj ovlaštene osobe i njegovog zamjenika te njihova ovlaštenja i odgovornost u svezi s obavljanjem zadaća kod obveznika određena su Zakonom, ovim Pravilnikom i općim aktom obveznika.
Obveznik je dužan odrediti ovlaštenu osobu i zamjenika najkasnije do stupanja na snagu ovog Pravilnika. Ukoliko obveznik ne odredi ovlaštenu osobu istom se smatra odgovorna osoba obveznika prema pozitivnim zakonskim propisima.
Članak 12.
Poslove ovlaštene osobe može obavljati osoba:
- koja je hrvatski državljanin;
- protiv koje se ne vodi istražni ili kazneni postupak ili koja nije osuđivana za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, protiv gospodarstva, protiv imovine, protiv pravosuđa, protiv javnog reda i pravnog prometa, protiv službene dužnosti i javnih ovlasti;
- koja ima radno iskustvo najmanje tri godine na bankarskim i sličnim poslovima;
- koja poznaje poslovanje obveznika na područjima gdje može doći do pranja novca;
- koja je stručno osposobljena za obavljanje svojih zadaća.
Članak 13.
Ovlaštena osoba sudjeluje u pripremi i izmjenama operativnih postupaka i izradi općeg akta obveznika koji se odnosi na otkrivanje i sprječavanje pranja novca te unutarnji nadzor.
Članak 14.
Ovlaštena osoba je dužna upoznavati se s najnovijim dostignućima na području tehnologije i revidiranja poslovanja ako je to vezano uz sprječavanje i otkrivanje pranja novca.
Članak 15.
Dužnosti obveznika prema ovlaštenoj osobi su sljedeće:
- obveznik ovlaštenoj osobi na njen zahtjev omogućuje pristup svim dokumentima i informacijama potrebnim za obavljanje njenog rada;
- obveznik osigurava da ovlaštenu osobu u vrijeme njene odsutnosti zamjenjuje zamjenik;
- obveznik, koji je podijeljen u više organizacijskih jedinica, ovlaštenim osobama u organizacijskim jedinicama i sjedištu osigurava tehničke i druge uvjete za redovito komuniciranje i izmjenu podataka;
- obveznik o svom trošku ovlaštenoj osobi osigurava stručno osposobljavanje u svezi s otkrivanjem i sprječavanjem pranja novca.
Članak 16.
Ostale službe obveznika ovlaštenoj osobi pružaju pomoć u obavljanju njenih zadaća.
Stručno osposobljavanje
Članak 17.
Obveznik je dužan o svom trošku osigurati tekuće i redovito stručno osposobljavanje svojih djelatnika tako da ih upoznaje s načinima prepoznavanja sumnjivih transakcija i obvezama obveznika i njenih djelatnika prema Zakonu.
Članak 18.
Dokumentacije o sudjelovanju na organiziranim oblicima stručnog osposobljavanja dostupne su ovlaštenoj osobi.
Članak 19.
Ovlaštena osoba sudjeluje pri izradi programa za redovito stručno osposobljavanje kod obveznika.
Unutarnji nadzor
Članak 20.
Obveznik osigurava redoviti nadzor provedbe odredbi Zakona. Svrha nadzora je uočavanje i sprječavanje grešaka u provedbi Zakona i poboljšanje unutarnjeg sustava otkrivanja sumnjivih transakcija.
Članak 21.
Za uspostavljanje i organiziranje unutarnjeg nadzora odgovoran je obveznik.
U općem aktu obveznika određuje se i razgraničava odgovornost između poslovodstva organizacije i ovlaštenih osoba na svim razinama obveznika i u teritorijalnim jedinicama obveznika, gdje su te osobe određene i odgovornost između poslovodstva i drugih službi obveznika u svezi s provedbom unutarnjeg nadzora.
Članak 22.
Utvrđivanje unutarnjeg nadzora i mjere prihvaćene u svezi s tim najmanje se jednom godišnje sastavljaju u pisanom obliku.
Članak 23.
Postupke, rokove i način provedbe unutarnjeg nadzora određuje obveznik općim aktom uz pridržavanje zakonskih odredbi i ovog Pravilnika.
Članak 24.
U općim aktima obveznik određuje i zadatke djelatnika pri otkrivanju sumnjivih transakcija, postupke u slučaju otkrivanja sumnjive transakcije, način stručnog osposobljavanja djelatnika i izvješćivanje uprave obveznika u svezi sa sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca.
Članak 25.
Obveznik sastavlja popis indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija, što je sastavni dio njegovog općeg akta.
Članak 26.
U općem aktu obveznika posebno se može odrediti disciplinska odgovornost za kršenje onih odredbi općeg akta koje se odnose na sprječavanje i otkrivanje pranja novca.
IV. NAČIN VOĐENJA POPISA O PRIKUPLJENIM PODACIMA
Članak 27.
Podatke o transakcijama iz članka 4., 5. i 6. Zakona obveznik čuva po kronološkom redu i na način koji omogućava njihov učinkovit nadzor.
Članak 28.
Podatke o sumnjivim transakcijama obveznik vodi u izdvojenim evidencijama.
Članak 29.
Način pohrane podataka, što uključuje i mjesto za pohranu, određuje obveznik u svom općem aktu.
Podaci se pohranjuju na način koji omogućava pregled tijekom cijelog vremenskog razdoblja za koji je Zakonom određeno čuvanje podataka prema članku 16. Zakona.
Članak 30.
Svi podaci prikupljeni temeljem Zakona, prema stupnju tajnosti su tajni i povjerljivi i mogu se koristiti samo za njime propisane namjene.
Obveznik u svom općem aktu određuje stupanj tajnosti podataka što ih dobiva, čuva i dostavlja Uredu u skladu sa Zakonom, osim u slučajevima kada Zakon određuje drugačije. Pristup tim podacima je ograničen.
V. IZUZECI PRI OBAVJEŠĆIVANJU UREDA
Članak 31.
Identifikacija obveznika iz članka 2. Zakona kao stranke nije potrebna ako ne postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca u sljedećim slučajevima:
- kad se obavljaju transakcije među bankama, štedionicama, osiguravajućim društvima i organizacijama za vođenje platnog prometa,
- kad se obavljaju transakcije među bankama i mjenjačnicama koje se odnose na otkup deviza ili stranih čekova i na preuzimanje stranih čekova zbog unovčavanja,
- kad se obavljaju transakcije među bankama, koje se odnose na prijenos gotovine i čekova preko državne granice ako domaća banka za takav prijenos ima dozvolu Narodne banke Hrvatske,
- kad se obavljaju unovčenja čekova rezidenata Republike Hrvatske s naslova prodaje robe ili usluga od strane pravne osobe ili samostalnog poduzetnika odnosno obrtnika u korist njihovog žiro računa kod banke, štedionice ili organizacije za vođenje platnog prometa,
- kad se obavljaju transakcije kod banke, štedionice ili organizacije za vođenje platnog prometa, a transakcije se odnose na podizanje gotovine s tekućih računa, žiro-računa i računa građana poradi pologa depozita ili kao štedni ulog kod iste stranke, kao i kod slučajeva kupnje deviza u svezi s istovremenim polaganjem na devizni račun odnosno na deviznu štednu knjižicu iste stranke.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Ured će po potrebi davati upute za provedbu ovog Pravilnika.
Članak 34.
Obveznici će uskladiti svoje opće akte s ovim Pravilnikom do 31. prosinca 1997. godine.
Članak 35.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. studenoga 1997. godine.
Klasa: 470-05/97-06/77
Urbroj: 513-10-01/01-97-2
Zagreb, 20. listopada 1997. godine
Ministar financija
mr. Borislav Škegro, v. r.NAPOMENE
Podatke upisati tiskanim slovima. Kod već ponuđenih mogućnosti odabrati jednu i zaokružiti slovo ispred teksta.
Obrazac O-1 i O-2 namijenjen je obavješćivanju Ureda o svim transakcijama iz članka 4. stavka 2., 3., 4. i 5. Zakona.
Poglavlja A, B i C obrasca, odnosno privitka, popunjava stranka (članak 6. stavak 3. Zakona), a ispravnost unesenih podataka provjerava ovlaštena osoba obveznika.
1b. Rubrika "Transakciju obavlja više osoba" označava se u slučaju više međusobno povezanih transakcija. U tom slučaju u obrasac se upisuje prva osoba, a ostale osobe u privitak.
4. U rubrici "Prebivalište" upisuju se podaci sljedećim redoslijedom: ulica, kućni broj, mjesto i država.
5. U rubriku "JMBG ili datum rođenja" upisuje se za državljane Republike Hrvatske JMBG, a za ostale stranke upisuje se datum rođenja.
7. "Identifikacijska isprava" može biti samo dokument s fotografijom, što ga je izdalo državno tijelo.
7c. U rubriku "Indentifikacijske isprave - drugo" upisuju se sve druge identifikacijske isprave, koje odgovaraju zahtjevu pod točkom 7. (npr. službena iskaznica ovlaštene službene osobe, diplomatska putovnica, vozačka dozvola, ...).
Ako se identifikacija ne može obaviti, (npr. jer je transakcija zahtijevana putem telefona ili je stranka odbila identifikaciju), u tu rubriku upisuje se i osobni opis odnosno drugi podaci s kojima raspolaže obveznik.
10a. Rubrika "Osoba obavlja transakciju u svoje ime" označava se u slučaju kada osoba obavlja transakciju u svoje ime i za svoj račun. U tom slučaju nije potrebno ispunjavati poglavlje "B". Stranka za koju se transakcija obavlja", a poglavlje "C. Stranka, kojoj je transakcija namijenjena" ispunjava se samo ako stranka, kojoj je transakcija namijenjena, nije osoba koja zahtijeva ili obavlja transakciju.
10b. Rubrika "Osoba obavlja transakciju kao ovlaštena osoba" označava se u slučaju kada ovlaštena osoba nastupa u tuđe ime i za tuđi račun, kao i u slučaju kada ovlaštena osoba nastupa u svoje ime za tuđi račun (npr. odvjetnik, javni bilježnik).
B. U poglavlju "Stranka za koju se transakcija obavlja" unose se podaci o osobi po čijem se ovlaštenju transakcija obavlja. Zahtijevani se podaci dobivaju iz izjave stranke i dokumenata što ih za provedbu transakcije stranaka predloži. Ova rubrika ispunjava se samo ako je u rubrici 10 označena točka b.
12b. Ukoliko je označena rubrika "Transakcija se obavlja u ime ili za račun dviju ili više osoba", u obrazac se upisuje samo prva osoba, a ostale se osobe upisuju u 0-1 privitak.
13c. Rubrika "Stranka je druga osoba" označava se u slučaju kada je stranka osoba građanskog prava, koja nema status pravne osobe, odnosno fizička osoba s posebnim statusom i pod takvim imenom se upisuje u rubriku. Tu spadaju npr. fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje određenih djelatnosti, društva, podružnice, samostalni poduzetnici - pojedinci, tiha društva i drugo.
14. U rubrici "Tvrtka" upisuju se tri elementa tvrtke i to: naziv, oznaka pravnog oblika društva i djelatnost.
15. U rubrici "Sjedište" upisuju se podaci po redoslijedu: ulica, kućni broj, mjesto i država.
16. Rubrika "Matični broj" ispunjava se samo za domaće pravne osobe.
19. U rubriku "Prebivalište" upisuju se podaci po redoslijedu: ulica, kućni broj, mjesto i država.
22. "Identifikacijska isprava" može biti samo isprava s fotografijom, što ju je izdalo državno tijelo. Traženi se podaci dobivaju iz pisanog ovlaštenja stranke, u ime ili za račun koje ovlaštena osoba nastupa.
C. U poglavlje "Stranka kojoj je transakcija namijenjena" unose se podaci dobiveni iz izjave stranke i isprava što ih za provedbu transakcije predlaže stranka.
25b. Ukoliko je označena rubrika "Transakcija je namijenjena za više osoba" u obrazac se upisuje samo prvu osobu, a ostale osobe u 0-1 privitku.
26c. Rubrika "Stranka je druga osoba" označava se u slučaju kada je stranka osoba građanskog prava koja nema status pravne osobe, odnosno fizička osoba s posebnim statusom i pod takvim imenom se i upisuje u rubriku. Tu spadaju na primjer fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje određenih djelatnosti, društva, podružnice, samostalni poduzetnici - pojedinci, tiha društva i drugo.
27. U rubrici "Tvrtka" upisuju se tri elementa tvrtke i to: naziv, oznaka pravnog oblika društva i djelatnost.
28. U rubrici "Sjedište" upisuju se podaci po redoslijedu: ulica, kućni broj, mjesto i država.
31. U rubriku "Prebivalište" upisuju se podaci po redoslijedu: ulica, kućni broj, mjesto i država.
U 0-2 obrascu u rubrikama "I. Transakcija obavljena gotovinom u vrijednosti 105.000,00 kuna ili većoj" i "II. Sumnjiva transakcija" obvezno je potrebno označiti vrstu transakcije.
Rubrika "I. Transakcija obavljena gotovinom u vrijednosti 105.000,00 kuna ili većoj" označava se u slučaju kada je riječ o transakcijama iz članka 4. stavka 2. i 3. Zakona.
Kod sumnjivih transakcija u obrazac unijeti samo one podatke koje se može dobiti s obzirom na okolnosti, odnosno podatke s kojima se raspolaže.
32b. Rubrika "Transakcija još nije obavljena" označava se u slučaju kada je stranka zahtijevala transakciju, no ista kasnije zbog bilo kojih razloga nije bila provedena.
33. Rubrika "Broj transakcija" ispunjava se samo za transakcije iz članka 4. stavka 2. i 3. Zakona.
34. U rubriku "Nadnevak i vrijeme provedbe transakcije" upisuje se dan, mjesec, godina i sat kada je transakcija bila zahtijevana ili obavljena.
35. U rubrici "Način provedbe transakcije" označava se način provedbe transakcije od strane obveznika iz članka 2. Zakona.
35c. Rubrika "Način provedbe transakcije-zamjena" označava se samo za obavljanje mjenjačkih poslova.
35d. U rubriku "Način provedbe transakcije - drugo" uvijek se upisuju transakcije što su označene kao sumnjive i transakcije koje se ne mogu uvrstiti u točke a, b ili c.
36. U rubrici "Svrha transakcije" treba navesti vrstu računa (npr. štedna knjižica, devizna štedna knjižica, tekući račun, žiro račun, nerezidentni račun, devizni račun...) i opisati razloge transakcije (npr. plaćanje računa, polog na račun ili podizanje s računa, kupnja ili prodaja vrijednosnih papira, kupnja ili prodaja strane valute, uplata u inozemstvo...).
37.-38. U rubrici "Iznos" i "Valuta" upisuje se iznos transakcije i valuta u kojoj je transakcija obavljena. Za oznaku valute potrebno je koristiti međunarodno priznate oznake (npr. DEM ili 280).
39.-40. Rubrike "Iznos" i "Valuta" ispunjavaju se samo u slučaju kada je riječ o obavljanju mjenjačkih poslova, dakle u slučaju ako je u rubrici 35. označena točka "c-zamjena". Ako je riječ o mijenjanju strane valute u kune, u rubrici "39. Iznos" upisuje se stvarni iznos uručenih kuna.
41. Rubrika "Iznos u kunama" ispunjava se samo u slučaju kada je riječ o transakciji u stranoj valuti. Iznos je potrebno preračunati u kune prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan kada je transakcija obavljena odnosno zatražena. Ova rubrika se ispunjava također prilikom obavljanja mjenjačkih poslova kod kojih je riječ o zamjeni strane valute u kune.
53. U rubriku "Nadnevak" upisuje se datum kada je ovlaštena osoba obveznika pregledala i potpisala obrazac.
55. Rubrika "Razlozi koji ukazuju na sumnju da se radi o pranju novca" ispunjava se uvijek kada je riječ o sumnjivim transakcijama. Razloge zbog kojih se transakcija prijavljuje kao sumnjivu potrebno je detaljno opisati.
56. U rubriku "Izvještaj je već bio proslijeđen" upisuje se dan, mjesec, godinu i sat kada je transakcija bila prethodno dostavljena Uredu putem telefona ili telefaksa.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti