POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni odgovori - odluka o sredstvima - obvezatne upute naslovi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 20. točke 2. Zakona o obrani ("Narodne novine", br. 74/93 - pročišćeni tekst i 57/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. travnja 1997. godine donijela
ODLUKU
O METODOLOGIJI ZA IZRADU PLANOVA OBRANE
OPĆE ODREDBE
I.
Planove obrane, sukladno sa Zakonom o obrani, donose: Republike Hrvatska, Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske, Grad Zagreb i županije, županijski uredi i gradski uredi Grada Zagreba, pravne osobe koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe posebno značajne za obranu, te druge pravne osobe koje od mjerodavnih tijela državne vlasti dobiju zadaću radi ostvarivanja nekog obrambenog interesa Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: nositelji obrambenih priprema).
Jedinice lokalne samouprave i upravni odjeli i službe jedinica lokalne samouprave neposredno izvršavaju zadaće utvrđene dijelovima plana obrane Grada Zagreba i županija te gradskih ureda Grada Zagreba i županijskih ureda.
II.
Planovi obrane izrađuju se radi organiziranog prijelaza nositelja obrambenih priprema s mirnodopskih uvjeta na uvjete funkcioniranja u ratu, u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ili u izvanrednim okolnostima.
Planovi obrane temelje se na procjenama ljudskih i materijalnih mogućnosti nositelja obrambenih priprema za njihovo angažiranje u ratu.
Planovi obrane u osnovi sadrže zadaće: organizaciju, snage, sredstva, mjere i postupke za rad i provođenje obrambenih aktivnosti u ratu, u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ili u izvanrednim okolnostima.
III.
Plan uporabe oružanih snaga, kao poseban dio plana obrane Republike Hrvatske, izrađuje se po posebnim propisima što ih donosi ministar obrane, a način osiguranja materijalnih i drugih potreba oružanih snaga u ratu, načelno se uređuje ovom Odlukom.
SADRŽAJ PLANA OBRANE
IV.
Plan obrane Republike Hrvatske sadrži:

 1. mjere pripravnosti,
 2. mobilizaciju,
 3. uporabu oružanih snaga,
 4. funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti,
 5. djelovanje sustava motrenja i obavješćivanja,
 6. veze vođenja i kriptološka zaštita tajnih podataka,
 7. djelovanje civilne zaštite.

V.
Plan obrane Sabora Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Državnog pravobraniteljstva Republike Hrvatske sadrži:

 1. mjere pripravnosti,
 2. mobilizaciju,
 3. funkcioniranje djelatnosti,
 4. izvod iz veza vođenja i kriptološka zaštita tajnih podataka,
 5. djelovanje civilne zaštite.

VI.
Plan obrane županije i Grada Zagreba sadrži:

 1. mjere pripravnosti,
 2. mobilizaciju,
 3. funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti,
 4. izvod iz djelovanja sustava motrenja i obavješćivanja,
 5. veze vođenja i kriptološka zaštita tajnih podataka,
 6. djelovanje civilne zaštite.

VII.
Plan obrane županijskih ureda i gradskih ureda Grada Zagreba sadrži:

 1. mjere pripravnosti,
 2. mobilizaciju,
 3. funkcioniranje djelatnosti,
 4. izvod iz veza vođenja i kriptološka zaštita tajnih podataka,
 5. djelovanje civilne zaštite.

VIII.
Plan obrane pravnih osoba koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe posebno značajne za obranu Republike Hrvatske, sadrži:

 1. mjere pripravnosti,
 2. mobilizaciju,
 3. funkcioniranje u ratu,
 4. izvod iz veza vođenja,
 5. djelovanje civilne zaštite.

IX.
Plan obrane pravnih osoba koje su dobile zadaću od mjerodavnih tijela državne vlasti, sadrži:

 1. mjere pripravnosti,
 2. mobilizaciju,
 3. materijalno-tehničku i kadrovsku razradu dobivene zadaće,
 4. izvod iz veza vođenja,
 5. djelovanje civilne zaštite.

IZRADA PLANA OBRANE
X.
Postupku izrade Plana obrane Republike Hrvatske prethodi donošenje programa rada na pripremi, izradi i donošenju planova obrane i izrada procjene vojnih, političkih i sigurnosnih uvjeta u slučaju rata i neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.
1. Izrada procjene
XI.
Procjenu vojnih, političkih i sigurnosnih uvjeta u slučaju rata i neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske pripremaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova prema posebnoj metodologiji koju donosi ministar obrane.
Procjena je isključivo u funkciji izrade dijela plana obrane Republike Hrvatske koji se odnosi na uporabu oružanih snaga.
2. Mjere pripravnosti
XII.
Nositelji obrambenih priprema u skladu s izvodom iz dijela Plana obrane Republike Hrvatske koji se odnosi na mjere pripravnosti, određivanjem provoditelja pojedinih aktivnosti, izradom potrebnih priloga i pripremom akata kojima se osigurava brzo i djelotvorno provođenje naređenih mjera, razrađuju postupak primanja naloga i način provođenja mjera koje se na njih neposredno odnose.
3. Mobilizacija
XIII.
Dijelovima planova obrane nositelja obrambenih priprema koji se odnose na mobilizaciju, razrađuju se radnje i postupci tijekom pripremanja i provođenja mobilizacije, snage, sredstva, vođenje i ostale prioritetne zadaće u mobilizaciji, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje priprema i način provođenja mobilizacije u Republici Hrvatskoj.
4. Funkcioniranje gospodarstva i društvenih
djelatnosti
XIV.
U dijelu plana obrane Republike Hrvatske što se odnosi na funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti, utvrđuju se:

 1. ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti u ratu,
 2. osiguranje oružanih snaga borbenim, neborbenim i ostalim sredstvima i uslugama,
 3. ratni proračun,
 4. platna bilanca.

XV.
U dijelu plana obrane Sabora Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Državnog pravobraniteljstva Republike Hrvatske, što se odnosi na funkcioniranje djelatnosti, utvrđuju se:

 1. ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti iz vlastitog djelokruga,
 2. funkcioniranje u ratu.

Osim dijelova plana iz stavka 1. ove točke, u dijelu plana obrane tijela državne uprave što se odnosi na funkcioniranje djelatnosti utvrđuje se i:

 1. mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga u djelatnostima značajnim za obranu na razini Republike Hrvatske,
 2. osiguranje oružanih snaga borbenim, neborbenim i ostalim sredstvima i uslugama.

XVI.
U dijelu plana obrane županije i Grada Zagreba, što se odnosi na funkcioniranje gospodarstva i društvenih djelatnosti, utvrđuju se:

 1. ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja gospodarstva i društvenih djelatnosti,
 2. ocjena potreba i mogućnosti osiguranja proizvoda i usluga značajnih za pučanstvo županije,
 3. ratni proračun.

XVII.
U dijelu plana obrane županijskih ureda i gradskih ureda Grada Zagreba, što se odnosi na funkcioniranje, utvrđuju se:

 1. ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja djelatnosti iz vlastitog djelokruga,
 2. mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga djelatnosti značajnih za zadovoljavanje potreba pučanstva županije,
 3. funkcioniranje u ratu.

XVIII.
U dijelu plana obrane pravnih osoba koje su odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe posebno značajne za obranu, što se odnosi na funkcioniranje, utvrđuju se:

 1. ocjena uvjeta i mogućnosti funkcioniranja,
 2. ratna organizacija i sistematizacija,
 3. materijalno osiguranje planirane proizvodnje i pružanja usluga,
 4. organizacija premještanja i onesposobljavanja proizvodnih i uslužnih kapaciteta kao i premještanja robnih pričuva.

Plan funkcioniranja pravnih osoba iz ove točke mora biti usklađen s planovima mjerodavnih tijela državne uprave.
XIX.
Dio plana obrane pravnih osoba koje su od mjerodavnih tijela državne vlasti dobile zadaću radi ostvarivanja određenih obrambenih interesa Republike Hrvatske, koji se odnosi na funkcioniranje, sadrži:

 1. materijalno-tehničke karakteristike osiguravanja proizvodnje i pružanja usluga,
 2. ratna organizacija i sistematizacija,
 3. organizacija premještanja i onesposobljavanja proizvodnih i uslužnih kapaciteta, te robnih pričuva.

Način ostvarivanja zadaća postavljenih pravnim osobama iz ove točke, mora biti usklađen s planovima mjerodavnih tijela državne vlasti u dijelu koji se odnosi na mogućnosti proizvodnje i pružanja usluga.
XX.
Ostale pravne osobe, koje nisu nositelji obrambenih priprema, planiraju mjere i postupke za zaštitu i spašavanje građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te ratnih razaranja.
XXI.
Pri izradi dijela plana obrane što se odnosi na funkcioniranje djelatnosti u ratu, nositelji obrambenih priprema koriste se zakonima i drugim podzakonskim propisima koji uređuju njihove ovlasti i djelokrug poslova, Odlukom Vlade Republike Hrvatske o proizvodima i uslugama značajnima za obranu te drugim analitičkim pokazateljima značajnim za djelatnost.
XXII.
Nositelji obrambenih priprema mogu, u dijelovima planova obrane što se odnose na funkcioniranje u ratu, utvrđivati i druge elemente, kojima se postiže veća kvaliteta u razradi toga dijela plana obrane.
5. Planiranje osiguranja materijalnih i drugih potreba oružanih snaga
XXIII.
U dijelovima planova obrane mjerodavnih tijela državne uprave, koji se odnosi na funkcioniranje djelatnosti za koju su osnovani, utvrđuju se iskazane potrebe oružanih snaga, te mogućnosti njihovog osiguranja.
U dijelovima planova obrane pravnih osoba koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske određene kao pravne osobe posebno značajne za obranu Republike Hrvatske i pravnih osoba koje su od mjerodavnog tijela državne uprave dobile zadaću radi ostvarivanja određenih obrambenih interesa Republike Hrvatske, koji se odnosi na funkcioniranje u ratu, odnosno u materijalno-tehničkoj razradi dobivene zadaće, utvrđuju se iskazane potrebe oružanih snaga, te mogućnosti materijalno-tehničkog osiguranja.
XXIV.
Ministarstvo obrane utvrđuje zadaće, surađuje s nadležnim tijelima državne uprave, usklađuje planove i ugovara proizvodnju sa pravnim osobama poradi osiguranja potreba oružanih snaga utvrđenih Planom uporabe oružanih snaga.
6. Civilna zaštita
XXV.
U dijelu planova obrane koji se odnose na djelovanje civilne zaštite izrađuju se planovi zaštite i spašavanja radi provedbe organizirane zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća te od ratnih razaranja, na temelju metodologije koju donosi ministar unutarnjih poslova.
7. Motrenje i obavješćivanje
XXVI.
U dijelu plana obrane što se odnosi na motrenje i obavješćivanje razrađuju se osnovna rješenja organizacije i najvažnije zadaće motrenja i obavješćivanja na teritoriju Republike Hrvatske, te zadaće pojedinih nositelja obrambenih priprema koji su značajni za djelovanje službe motrenja i obavješćivanja.
8. Veze i mjere kriptološke zaštite tajnih podataka
XXVII.
U dijelu plana obrane što se odnosi na veze vođenja i mjere kriptološke zaštite tajnih podataka, a sukladno podzakonskim propisima koji uređuju osnove veze vođenja te ustroj i djelovanje Sustava za kriptološku zaštitu tajnih podataka u Republici Hrvatskoj, utvrdit će se način i prioritet u korištenju posebnih veza, imaoca funkcionalnih sustava veza i mjera kriptološke zaštite tajnih podataka u centrima za obavješćivanje.
DONOŠENJE, PRAĆENJE I AŽURIRANJE PLANOVA OBRANE
XXVIII.
Nositelji obrambenih priprema dužni su primjenjivati mjere i postupke kojima se osigurava zaštita tajnih podataka.
XXIX.
Planovi obrane provjeravaju se vježbama, upravnim nadzorima i inspekcijskim nadgledima.
XXX.
Pravne osobe nositelji obrambenih priprema kontinuirano analiziraju vlastite kapacitete, tehniku, tehnologiju, organizaciju rada i druge pokazatelje koji su u funkciji obrambenih interesa Republike Hrvatske, županije i Grada Zagreba, te ukoliko dođe do promjena, izvješćuju nadležna tijela državne vlasti.
Mjerodavna tijela državne vlasti prate pokazatelje iz redovnoga sustava statističkog praćenja o kretanjima i mogućnostima proizvodnje i pružanja usluga svih pravnih osoba na području Republike Hrvatske i u slučaju promjena, mijenjaju i ažuriraju dijelove planova obrane koji se odnose na funkcioniranje djelatnosti za koje su osnovani.
XXXI.
U slučaju rata i neposredne ratne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, pravne osobe nositelji obrambenih priprema procjenjuju utjecaj nastale situacije na funkcionalne dijelove vlastitih planova obrane i vrše potrebna usuglašavanja s nadležnim tijelima državne vlasti i prilagođavaju planove obrane nastaloj situaciji.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
XXXII.
Obvezuju se tijela državne uprave da donesu odgovarajuće stručne upute za planiranje obrambenih priprema u djelatnosti za koju su nadležni, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
XXXIII.
Nositelji obrambenih priprema dužni su svoje planove obrane uskladiti s odredbama ove Odluke u rokovima utvrđenim u Programu rada na pripremi, izradi i donošenju procjena i planova obrane Vlade Republike Hrvatske.
XXXIV.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o metodologiji za izradu planova obrane ("Narodne novine", broj 11/93), Upute o primjeni Odluke o metodologiji za izradu planova obrane ("Narodne novine", broj 23/93) i Odluka o metodologiji za izradu sigurnosnih planova ("Narodne novine", broj 11/93).
XXXV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 801-02/97-02/01
Urbroj: 5030109-97-4
Zagreb, 17. travnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti