POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni obrasci - zakon o prikupljanju - ispravak pravilnika pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 20. točke 10. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 74/93 i 57/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. travnja 1997. godine donijela
ODLUKU
O PRIPREMI I NAČINU PROVOĐENJA MOBILIZACIJE TIJELA DRŽAVNE VLASTI I PRAVNIH OSOBA TE SLUŽBE MOTRENJA I OBAVJEŠĆIVANJA
I. OPĆE ODREDBE
I.
Ovom se Odlukom utvrđuju priprema i način provođenja mobilizacije u stručnim službama Sabora Republike Hrvatske, Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne uprave, tijelima sudbene vlasti, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Državnom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske, Gradu Zagrebu i županijama, županijskim tijelima uprave i gradskim uredima Grada Zagreba i pravnim osobama posebno značajnima za obranu Republike Hrvatske i pravnim osobama koje su dobile zadaću od mjerodavnih tijela državne vlasti, te službi motrenja i obavješćivanja (u daljnjem tekstu: nositelji izrade planova mobilizacije), kao i druga pitanja značajna za prelazak nositelja izrade planova mobilizacije sa mirnodopskoga na ratni ustroj i rad prema planovima funkcioniranja u ratu.
Nositelji izrade planova mobilizacije u svojim planovima mobilizacije utvrđuju zadaće, mjere i postupke te organiziraju snage i sredstva za provođenje mobilizacije.
Mobilizacija postrojbi policije i civilne zaštite i djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova provodi se sukladno odredbama ove Odluke i propisu ministra unutarnjih poslova o pripremi i načinu provođenja mobilizacije Ministarstva unutarnjih poslova.
Planovi mobilizacije iz stavka 2. ove točke trebaju biti usklađeni s planovima mobilizacije oružanih snaga, osobito u dijelu kojim se planira popuna obveznicima i osiguranja mobilizacije.
II.
Nositelji izrade planova mobilizacije pripremaju i provode mobilizaciju na temelju mobilizacijskih planova, koji su sastavni dijelovi njihovih planova obrane.
Za pripremanje i provođenje mobilizacije nositelja izrade planova mobilizacije, odgovorni su izvršitelji mobilizacije.
Izvršitelji mobilizacije su:

 1. u stručnim službama Sabora Republike Hrvatske - tajnik Sabora
 2. u Vladi Republike Hrvatske - predsjednik
 3. u tijelima državne uprave - čelnici tih tijela
 4. u tijelima sudbene vlasti, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Državnom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske - predsjednici sudova, odnosno državni odvjetnik i državni pravobranitelj
 5. u Gradu Zagrebu i županijama - gradonačelnik odnosno župani
 6. u županijskim tijelima uprave i gradskim uredima Grada Zagreba - pročelnici
 7. u pravnim osobama nositeljima obrambenih priprema - direktori, odnosno druge odgovorne osobe
 8. u službi motrenja i obavješćivanja - načelnici centara za obavješćivanje.

III.
Izvršitelji mobilizacije su neposredno odgovorni za planiranje, pripremanje i provođenje mobilizacije, a pri tom osobito:

 1. određuju snage, zadaće i osnovne mjere i postupke za planiranje, pripremanje i provođenje mobilizacije,
 2. organiziraju i koordiniraju izradu plana mobilizacije,
 3. postavljaju zahtjeve za popunu ljudstvom i materijalnim sredstvima,
 4. organiziraju i vode mobilizacijske vježbe,
 5. nakon što prime nalog (signal) za mobilizaciju, operativno procjenjuju uvjete i mogućnosti za njeno provođenje, postupaju po planu mobilizacije i obavljaju sve poslove vođenja tijekom provođenja mobilizacije.

IV.
Ministarstvo obrane, u suradnji s mjerodavnim tijelima državne vlasti usmjerava, prati i nadzire pripreme i provođenje mobilizacije svih ostalih nositelja izrade planova mobilizacije.
II. PRIPREMANJE MOBILIZACIJE
V.
Pripreme za provođenje mobilizacije provode svi nositelji izrade planova mobilizacije u opsegu i sadržaju kojima se osigurava planski i organizirani prelazak iz mirnodopskoga na ratni ustroj i rad u uvjetima rata.
Pripreme za provođenje mobilizacije obuhvaćaju:

 1. planiranje mobilizacije,
 2. poduku i osposobljavanje za provođenje zadaća utvrđenih planovima mobilizacije i
 3. kontrolu mobilizacijskih priprema.

VI.
Planiranje mobilizacije obuhvaća:

 1. izradu procjene uvjeta i mogućnosti za provođenje mobilizacije,
 2. izradu, usklađivanje i donošenje plana mobilizacije,
 3. ažuriranje mobilizacijskoga plana.

VII.
Izradi plana mobilizacije Republike Hrvatske prethodi izrada procjene uvjeta i mogućnosti za provođenje mobilizacije.
Procjena se izrađuje isključivo na razini države i sastavni je dio Procjene vojno-političkih, sigurnosnih, gospodarskih i drugih uvjeta u slučaju napada na Republiku Hrvatsku, kojom se osobito procjenjuju, utvrđuju i planiraju potrebite snage i sredstva za uspješno izvršenje mobilizacije oružanih snaga.
VIII.
Mobilizacija je planski i organizirani prijelaz nositelja izrade planova mobilizacije s mirnodopskoga na ratno ustrojstvo i rad po dokumentima planova obrane.
Plan mobilizacije sadrži:
A) Plan mobilizacije države

 1. odluku o pripremi i načinu provođenja mobilizacije, kojom se osobito utvrđuju organizacija prenošenja, priopćavanja i objave naloga (signala) za mobilizaciju; mobilizacijske lokacije; vrijeme trajanja mobilizacije; angažiranje ljudskog potencijala i prioriteti u popuni ljudstvom i materijalnim sredstvima; organizacija i prioriteti pozivanja; materijalno, zdravstveno i druga osiguranja; informativno-psihološka djelatnost; mjere sigurnosti u mobilizaciji; organizacija vođenja mobilizacije,
 2. podsjetnik za izvršitelja mobilizacije, koji obuhvaća sve zadaće izvršitelja s utvrđenim vremenima izvršenja i postupcima u njihovom provođenju;
 3. potrebne priloge, osobito pregled nositelja izrade planova mobilizacije kojima se prenosi nalog (signal) za mobilizaciju, organizaciju i način prenošenja naloga (signala) i drugo.

Plan mobilizacije države izrađuje Ministarstvo obrane.
B) Plan mobilizacije tijela državne vlasti

 1. odluku o pripremi i načinu provođenja mobilizacije tijela državne vlasti kojom se osobito utvrđuje način prijama i prenošenja naloga (signala) za mobilizaciju; vrijeme trajanja mobilizacije; mobilizacijske lokacije; pravne osobe kojima se prenosi nalog (signal) za mobilizaciju; zadaće u ovlasti tijela s izvršiteljima; materijalno, zdravstveno i druga osiguranja; mjere sigurnosti; organizacija vođenja mobilizacije; organizacija prijelaza na rad u ratu; organizacija izvješćivanja ovlaštenog tijela u tijeku mobilizacije;
 2. organizaciju i način pozivanja djelatnika raspoređenih prema ratnom ustrojstvu tijela državne vlasti;
 3. podsjetnik za izvršitelja mobilizacije, koji obuhvaća sve zadaće u određenom vremenu tijekom provođenja mobilizacije i postupcima u njihovom provođenju;
 4. potrebne priloge kojima se operativno razrađuju planirane aktivnosti i pospješuje provođenje mobilizacije, a osobito popis pravnih osoba kojima se dostavlja nalog (signal) za mobilizaciju s podacima o izvršiteljima mobilizacije; popis djelatnika raspoređenih na osnovi radne obveze s podacima; organizacija pozivanja s potrebnim pregledima; popis djelatnika raspoređenih u oružane snage; popis djelatnika koji nemaju ratni raspored na bilo kojoj osnovi; druge priloge.

C) Plan mobilizacije županije i Grada Zagreba

 1. odluku o pripremi i načinu provođenja mobilizacije županije i Grada Zagreba, kojom se utvrđuju županijska tijela i gradski uredi koja se mobiliziraju; način primitka i prenošenja naloga (signala) za mobilizaciju; vrijeme trajanja mobilizacije; mobilizacijske lokacije; mjere sigurnosti tijekom mobilizacije; organizacija vođenja mobilizacije; materijalno, zdravstveno i druga osiguranja;
 2. podsjetnik za izvršitelja mobilizacije, koji obuhvaća sve zadaće izvršitelja s utvrđenim vremenima izvršenja i postupcima u njihovom provođenju;
 3. potrebne priloge, osobito pregled tijela kojima se prenosi nalog (signal) za mobilizaciju, organizaciju i način prenošenja naloga s pregledom izvršitelja mobilizacije i drugo.

D) Plan mobilizacije pravnih osoba nositelja obrambenih priprema

 1. odluku o pripremi i načinu provođenja mobilizacije pravnih osoba, kojom se utvrđuju način primitka naloga (signala) za mobilizaciju; vrijeme trajanja mobilizacije; mobilizacijske lokacije; izvršitelji s posebnim zadaćama u mobilizaciji; organizacija praćenja i izvješćivanja ovlaštenih tijela o tijeku mobilizacije; organizacija prijelaza na rad u ratu; mjere sigurnosti; osiguranja mobilizacije - materijalna i druga; organizacija vođenja mobilizacije;
 2. organizaciju pozivanja djelatnika raspoređenih po ratnom ustrojstvu;
 3. podsjetnik za izvršitelja mobilizacije, koji obuhvaća sve zadaće u određenim vremenima tijekom provođenja mobilizacije i postupcima u njihovom provođenju;
 4. potrebne priloge, a osobito preglede materijalno-tehničkih sredstava i dokumentacije potrebne za početak planirane ratne proizvodnje ili obavljanja usluga; popis djelatnika raspoređenih po osnovi radne obveze s podacima; popis tekliča za pozivanje djelatnika, popis djelatnika raspoređenih u oružane snage; popis djelatnika koji nemaju ratni raspored na bilo kojoj osnovi; popis djelatnika raspoređenih u druge pravne osobe, druge priloge.

F) Plan mobilizacije službe motrenja i obavješćivanja

 1. odluku o pripremi i načinu provođenja mobilizacije službe motrenja i obavješćivanja kojom se utvrđuje način primitka i prenošenja naloga (signala) za mobilizaciju; vrijeme trajanja mobilizacije službe ili njenih dijelova; mobilizacijske lokacije i zborišta; materijalno, zdravstveno i druga osiguranja; mjere sigurnosti; organizacija vođenja mobilizacije; organizacija izvješćivanja o tijeku mobilizacije;
 2. organizaciju i način pozivanja obveznika raspoređenih u službu motrenja i obavješćivanja;
 3. podsjetnik za izvršitelja mobilizacije koji obuhvaća sve zadaće u određenom vremenu tijekom mobilizacije i postupcima u njihovom provođenju;
 4. potrebne priloge kojima se operativno razrađuju planirane radnje i pospješuje provođenje mobilizacije, a osobito popis obveznika raspoređenih u službu s podacima; organizacija pozivanja s potrebnim pregledima materijalnih i drugih sredstava za potrebe mobilizacije; druge potrebne priloge.

IX.
Poduka i osposobljavanje za provođenje planiranih zadaća tijekom mobilizacije iz točke V. stavka 2. podtočke 2. ove Odluke, obuhvaća osobito: poduku izvršitelja mobilizacije, snaga za provođenje mobilizacije (tekličko-pozivarski sustav), osoba raspoređenih po ratnom ustrojstvu i davatelja materijalnih sredstava u provođenju svih zadaća utvrđenih planovima mobilizacije.
Poduka iz stavka 1. ove točke izvodi se praktično, provjeravanjem planskih rješenja putem vježbovnih aktivnosti na mjestima i objektima gdje bi se mobilizacija provodila u stvarnoj situaciji, a na temelju posebnih programa i planova.
X.
Kontrola mobilizacijskih priprema iz točke V. stavka 2. podtočke 3. ove Odluke, obuhvaća osobito: kontrolu sadržaja planova mobilizacije, ažurnosti, usklađenosti i realnosti utvrđenih rješenja; materijalno-tehničkih i drugih priprema i osposobljenosti izvršitelja zadaća utvrđenih planovima mobilizacije.
Kontrolu i uvid iz stavka 1. ove točke obavljaju Ministarstvo obrane i mjerodavna tijela državne vlasti.
III. NAČIN PROVOĐENJA MOBILIZACIJE
XI.
Mobilizacija započinje primitkom naloga (signala) za njeno provođenje, a završava najkasnije u vremenu utvrđenom u odluci o pripremi i načinu provođenja mobilizacije svakoga nositelja izrade plana mobilizacije.
XII.
Odluku o provođenju mobilizacije donosi Predsjednik Republike i priopćava je predsjedniku Sabora Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske.
Nalog za mobilizaciju Vlada Republike Hrvatske neposredno prenosi Ministarstvu obrane.
Ministarstvo obrane nalog (signal) za mobilizaciju prenosi tijelima državne uprave, Gradu Zagrebu i županijama putem Republičkog centra za obavješćivanje.
Ministarstvo pravosuđa nalog (signal) za mobilizaciju prenosi tijelima sudbene vlasti, Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Državnom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske.
Mjerodavna tijela državne vlasti koja u okviru svoga djelokruga rada prate pravne osobe nositelje obrambenih priprema, nalog dostavljaju pravnim osobama koje su Odlukom Vlade Republike Hrvatske utvrđene kao pravne osobe posebno značajne za obranu Republike Hrvatske i pravnim osobama koje su, radi ostvarivanja nekog obrambenog interesa, od mjerodavnog tijela državne vlasti dobile zadaću.
Župani, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba, nalog za mobilizaciju neposredno prenose županijskim tijelima uprave i gradskim uredima Grada Zagreba.
XIII.
Nositelji izrade planova mobilizacije tijekom provođenja mobilizacije osiguravaju pravodobno i uspješno obavljanje planiranih zadaća po prioritetima utvrđenim planovima mobilizacije, kao i rješavanje problema koji nastanu tijekom njenog provođenja.
U vođenju mobilizacije koriste se postojeći sustavi veza i veze vođenja nositelja izrade planova mobilizacije.
Nositelji izrade planova mobilizacije su dužni izvješćivati mjerodavna tijela državne vlasti o tijeku i završetku mobilizacije i spremnosti za obavljanje djelatnosti po planovima obrane.
XIV.
Nositelji izrade planova mobilizacije dužni su svoje planove mobilizacije uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.
XV.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pripremi i načinu provođenja mobilizacije organa državne uprave i pravnih osoba te službe motrenja i obavješćivanja ("Narodne novine", broj 11/93).
XVI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 801-02/97-02/01
Urbroj: 5030109-97-2
Zagreb, 17. travnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti