POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni obrasci - pravilnik o hrvatskim - propisi zemljopisnih hrvatska ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

POLITIČKE STRANKE
Temeljem članka 10. Zakona o političkim strankama ("Narodne novine" broj 76/93) osnivačka skupština HP održana 28. rujna 1996. donijela je
STATUT
HRVATSKIH PROLJEĆA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Hrvatska proljeća (u daljnjem tekstu HP) su politička stranka hrvatskih domoljuba čiji su ciljevi izraženi programom, deklaracijama, rezolucijama i odlukama. Ustrojstvo i djelovanje utvrđeni su ovim Statutom i ostalim općim aktima.
Članak 2.
Naziv stranke je: HRVATSKA PROLJEĆA. Skraćeni naziv stranke je HP. Sjedište HP je u Zagrebu. O promjeni sjedišta HP-a odlučuje Provedbeni odbor HP.
Članak 3.
HP predstavlja i zastupa predsjednik i tajnik HP.
Članak 4.
HP ima svoj znak. Znak HP su stilizirana slova "H" i "P".
HP ima pečat okruglog oblika na kojem je polukružno gore ispisan tekst "Hrvatska proljeća", a u sredini se nalazi znak HP.
II. CILJEVI I DJELOVANJA
Članak 5.
HP je tumač i promicatelj istinskih nacionalnih, humanističkih i civilizacijskih stečevina i potreba hrvatskih državljana.
HP će se svojim djelovanjem svim dopuštenim demokratskim sredstvima zalagati za oživotvorenje sljedećih ciljeva i vrijednosti:

 1. Hrvatska država će trajati koliko i hrvatski narod jer je to najbolji oblik njegovog postojanja i napretka.
 2. Najveća bogatstva hrvatske države su njeni građani i zdrava obitelj.
 3. Hrvatska država podjednako vodi brigu o svim svojim dijelovima.
 4. Hrvatska država je slobodna država.
 5. Hrvatska država je pravedna država.
 6. Hrvatska država je pravna država.
 7. Hrvatska država je država rada.
 8. Hrvatska država potiče stvaralaštvo i poduzetništvo.
 9. Hrvatska država je socijalna država.
 10. Hrvatska država je demokratska država.
 11. Hrvatska država je miroljubiva država.
 12. Hrvatska država je država koja mora ispraviti nepravde prošlosti prema svojim građanima.

Članak 6.
Rad HP je, u pravilu, javan. Poslovnikom o javnosti rada pobliže se uređuje način nejavnog rada pojedinih tijela HP. O svom radu HP izvješćuje članstvo i javnost.
III. ČLANSTVO HP
Članak 7.
Članom HP postaje svaki punoljetni poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, koji potpiše pristupnicu HP. Članom HP ne može biti član druge političke stranke u Republici Hrvatskoj. Središnji odbor HP određuje kriterije i donosi odluke o počasnom članstvu.
Članak 8.
Prava članova HP su:
sudjelovati u radu HP i poticati njegov rad.
birati i biti biran u tijela HP,
dobiti iskaznicu HP,
biti izvješćivan o radu HP,
podnijeti ostavku na dužnost na koju je izabran ili imenovan, istupiti iz HP,
Dužnosti člana HP su:
djelovati u skladu s programom i statutom HP, te odlukama nadležnih tijela HP,
svojim djelovanjem štititi interese i ugled HP i hrvatske države.
plaćati članarinu.
Članak 9.
Za istupanje iz članstva, član daje pismenu izjavu koju ne mora obrazlagati. Tajnik HP izdaje, na zahtjev člana, potvrdu o istupanju iz članstva HP. Isključenje člana iz članstva u HP obavlja se u skladu s poslovnikom ustrojstvene jedinice i tijela HP. Tim se poslovnikom obavezno propisuje pravo žalbe u slučaju isključenja iz članstva u HP i dvostupnost u tom postupku.
IV. USTROJSTVO HP
Članak 10.
HP ustrojava se s ograncima kao temeljnim ustrojstvenim jedinicama, županijskim saborom kao predstavničkim tijelom ogranaka, saborom HP kao najvišim predstavničkim, političkim i izbornim tijelom, provedbenim i središnjim odborom, dopredsjednicima i predsjednikom kao izvršnim tijelima HP, nadzornim odborom i statutarnim povjereništvom te tajništvom i rizničarom kao stručnim tijelima HP.
Ogranak HP
Članak 11.
Ogranak je temeljna ustrojstvena jedinica HP utemeljena na razini općine, grada i područnih ureda Gradske skupštine Grada Zagreba.
Članovi HP, u pravilu, učlanjuju se u HP prema mjestu stalnog prebivališta ili boravka. Za osnivanje ogranka potrebito je najmanje pet osoba koje ispunjavaju uvjete za članstvo u HP.
Članak 12.
Ogranak osmišljava i objedinjuje političko djelovanje svojih članova u skladu s općim programskim načelima HP i odlukama nadležnih tijela HP poštujući stvaralački i demokratski doprinos svakog svog člana.
Članak 13.
Tijela ogranka su sabor ogranka, provedbeni odbor, predsjednik ogranka i druga tijela određena poslovnikom ogranka.
Sabor ogranka donosi program rada, poslovnik o radu ogranka, bira i razrješuje predsjednika ogranka i druga tijela u skladu sa svojim poslovnikom.
Članak 14.
Poslovnikom ogranka pobliže se uređuje način rada, izbor i razrješenje tijela ogranka i druga važna pitanja za rad i odlučivanje ogranka.
Suglasnost na poslovnik daje provedbeni odbor HP.
Opća načela za izradbu poslovnika donosi provedbeni odbor HP.
Radi vjerodostojnosti, svaki poslovnik ogranka mora biti ovjeren pečatom HP i potpisom ovlaštene osobe provedbenog odbora HP.
Članak 15.
Ogranci mogu osnovati mjesne ogranke kao svoje podružnice u skladu s poslovnikom. Mjesni ogranci osnivaju se, u pravilu, u skladu s propisima kojima se teritorijalno uređuje mjesna samouprava (mjesni odbori i njihove podružnice).
Županijski sabor HP
Članak 16.
Županijski sabor čine svi članovi HP koji su vijećnici županijske skupštine ili gradskih vijeća, članovi općinskih i gradskih poglavarstava, župan, podžupan i njihovi zamjenici te po tri predstavnika ogranaka koji su izabrani u skladu s njihovim poslovnicima.
Županijska tijela su predsjednik županijskoga sabora, provedbeni odbor od 7-15 članova i druga tijela određena poslovnikom županijskog sabora.
Članak 17.
Županijski sabor objedinjuje rad i postupke ogranaka samo u dijelu koji se tiču zakonom određenog djelokruga lokalne uprave i samouprave. U slučaju sukoba nadležnosti između središnjih tijela HP i županijskog sabora u odnosu na ogranke meritornu odluku o razrješenju sukoba donosi predsjednik HP.
Članak 18.
Poslovnikom o radu županijskog sabora pobliže se određuje način rada tijela sabora, njihov djelokrug i nadležnosti i druga važna pitanja za djelatnost županijskog sabora.
Suglasnost na poslovnik daje provedbeni odbor HP.
Načela za izradbu i provedbu poslovnika daje provedbeni odbor HP.
Vjerodostojnost poslovnika potvrđuje se pečatom i potpisom ovlaštene osobe HP.
Sabor HP
Članak 19.
Sabor HP najviše je političko, izborno i statutodavno tijelo HP.
Sabor redovito zasjeda i odlučuje najmanje jedanput u tri godine računajući kalendarski od dana njegovog prvog zasjedanja.
Predsjednik HP saziva sabor na inicijativu provedbenog odbora.
Sabor pravovaljano odlučuje ako mu je nazočna iznadpolovična većina njegovih članova.
Sabor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova ako ovim statutom ili poslovnikom sabora nije drukčije određeno.
Sabor utvrđuje, na prijedlog svog verifikacijskog povjerenstva, članstvo sabora u prvoj točki dnevnog reda svog zasjedanja.
Poslovnikom sabora pobliže se određuje način rada, izbor, razrješenje, djelokrug i nadležnosti tijela koje bira Sabor i ostala pitanja važna za njegov rad.
Poslovnik se donosi iznadpolovičnom većinom glasova svih članova.
Članak 20.
Sabor HP čine:
izabrani izaslanici ogranaka u skladu s njihovim poslovnikom,
članovi središnjeg odbora,
članovi županijskog sabora,
članovi provedbenog odbora,
članovi statutarnog i predloženičkog povjerenstva
U radu sabora HP može sudjelovati svaki član HP, ali bez prava odlučivanja.
Članak 21.
Sabor HP:
donosi statut i program HP,
poslovnik sabora HP,
odluke i ostale akte utemeljene na programu, statutu i poslovniku,
bira i razrješuje predsjednika HP, dopredsjednike HP, članove središnjeg i nadzornog odbora HP te statutarnog i predloženičkog povjerenstva HP.
Sabor HP odlučuje tajnim glasovanjem ako ovim statutom ili poslovnikom nije drukčije određeno.
Predsjednik HP
Članak 22.
Predsjednik HP najviše je izvršno tijelo HP. Predsjednika bira sabor HP tajnim glasovanjem; u pravilu, između više predloženika.
Predloženika za predsjednika HP ističe najmanje 10% članova sabora HP, središnji odbor i predsjednik HP.
Poslovnikom sabora HP pobliže se uređuju način predlaganja i postupak izbora predsjednika HP.
Članak 23.
Predsjednik provodi politiku HP u skladu s programom i statutom, predstavlja i zastupa HP u političkim i pravnim odnosima, imenuje i razrješuje članove provedbenog odbora u skladu s ovim Statutom, skrbi o općem i političkom ugledu HP u skladu s programom i statutom te obavlja druge ovlasti utvrđene općim aktima HP.
Dopredsjednici HP
Članak 24.
HP ima pet dopredsjednika koje bira sabor HP. Predloženike za dopredsjednike ističe predsjednik HP u broju koji ne može biti manji od šest niti veći od devet.
Poslovnikom sabora HP pobliže se uređuju način predlaganja i postupak izbora dopredsjednika.
Provedbeni odbor HP
Članak 25.
Provedbeni odbor HP čine dopredsjednici, tajnik, rizničar i pet do osam članova koje imenuje predsjednik HP.
Predsjednika provedbenog odbora imenuje predsjednik HP.
Imenovane članove i predsjednika provedbenog odbora potvrđuje središnji odbor.
Provedbeni odbor HP odgovoran je predsjedniku HP, središnjem odboru i saboru HP.
Članak 26.
Predsjednik HP može sazvati sjednicu provedbenog odbora HP. U tom slučaju predsjednik HP predsjedava i sudjeluje u radu i odlučivanju na sjednici kao punopravni član provedbenog odbora HP.
Članak 27.
Provedbeni odbor objedinjuje i provodi cjelokupnu politiku HP i odlučuje u okviru programa i statuta HP.
Provedbeni odbor HP odlučuje o izvršavanju odluka sabora HP, pribavlja i odlučuje o novčanim sredstvima HP, donosi odluke o novčarskim poslovima HP i obavlja druge poslove u skladu sa svojim poslovnikom.
Poslovnik provedbenog odbora HP donosi sam odbor uz suglasnost predsjednika HP.
Središnji odbor HP
Članak 28.
Središnji odbor:
daje političke smjernice za ostvarivanje programa i ciljeva HP,
utvrđuje politiku HP između dva zasjedanja sabora HP,
usmjerava političku djelatnost HP,
razmatra opće političko stanje,
utvrđuje temeljnu politiku HP.
Središnji odbor čini 28 članova izabranih na saboru HP, zastupnici domova Sabora Republike Hrvatske ako su članovi HP i predsjednici županijskih sabora HP.
Izabranim članovima Središnjeg odbora HP postaju predloženici s najvišim brojem glasova.
Predsjednik HP saziva prvu konstituirajuću sjednicu središnjeg odbora u roku od 8 dana od izbora.
Središnji odbor bira svog predsjednika i dopredsjednike u skladu sa svojim poslovnikom kojeg donosi sam uz suglasnost predsjednika HP.
Tajništvo HP
Članak 29.
Tajništvo je stručno tijelo HP. Radom tajništva rukovodi tajnik HP kojeg imenuje provedbeni odbor HP.
Tajnik u pravilu zasniva radni odnos sa HP s plaćom u visini plaće tajnika ministarstva.
Rizničar HP
Članak 30.
Rizničar je financijski službenik HP i član provedbenog odbora HP, u pravilu u radnom odnosu, s plaćom u visini plaće tajnika ministarstva.
Nadzorni odbor HP
Članak 31.
Nadzorni odbor HP nadzorno je tijelo HP nad zakonitošću rada svih tijela HP.
Nadzorni odbor čine predsjednik i tri članka koje bira sabor HP u skladu s njegovim poslovnikom.
Član nadzornog odbora ne može biti istodobno član drugih tijela HP.
Nadzorni odbor odgovarajuće se ustrojava na razini ogranaka i županijskih sabora.
Nadzorni odbor samostalno predlaže predsjedniku HP, provedbenom i središnjem odboru poduzimanje mjera za otklanjanje nezakonitih postupaka i akata.
Statutarno povjerenstvo HP
Članak 32.
Statutarno povjerenstvo HP skrbi o primjeni statuta i drugih općih i pojedinačnih akata HP.
Statutarno povjerenstvo bira sabor HP u skladu sa svojim poslovnikom.
V. POSEBNE ODREDBE
Mandat izabranih tijela HP
Članak 33.
Članovi svih izabranih tijela biraju se na razdoblje do sljedećeg redovitog zasjedanja sabora.
Klubovi zastupnika HP
Članak 34.
Članovi HP kao zastupnici u Saboru Republike Hrvatske i zastupnici i vijećnici u skupštinama u jedinicama lokalne uprave i samouprave mogu osnovati klub zastupnika odnosno vijećnika HP.
Klub na svojoj prvoj sjednici iznadpolovičnom većinom glasova nazočnih članova donosi pravilnik o radu na kojeg suglasnost daje provedbeni odbor ogranka, provedbeni odbor županijskog sabora ili provedbeni odbor HP, ovisno o tome o kojoj se razini predstavništva radi.
Sredstva za rad i poslovanje HP
Članak 35.
HP stječe prihode od članarina, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave, dobiti od vlastitih trgovačkih društava i dionica te svih drugih izvora dopuštenih pravnim sustavom Republike Hrvatske.
Provedbeni odbor HP određuje iznos članarine.
Provedbeni odbor HP dostavlja periodični i završni obračun nadzornom i središnjem odboru HP na uvid.
Prestanak djelovanja HP
Članak 36.
HP prestaje djelovati na način utvrđen zakonom. HP prestaje djelovati ako to odluče tri četvrtine svih njegovih članova. Nakon prestanka djelovanja sva imovina HP pripada Republici Hrvatskoj.
VI. DONOŠENJE STATUTA
Članak 37.
Statut HP donosi sabor HP u skladu sa svojim poslovnikom.
Izmjene i dopune statuta donosi se na način i u postupku njegovog donošenja.
Prijedlog promjena postojećeg i prijedlog novog statuta HP mogu dati: Provedbeni odbor HP, Središnji odbor HP, četiri županijska sabora ili 20 provedbenih odbora s područja najmanje četiri županije. Amandmane na prijedlog statuta HP mogu dati tijela na svim razinama HP u skladu s poslovnikom sabora i provedbenim uputama koje određuje predsjednik provedbenog odbora.
Izvorno tumačenje pojedinih odredaba statuta HP daje sabor HP na prijedlog statutarnog povjerenstva.
VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 38.
Osnivačka skupština HP donijet će statut i druge opće i pojedinačne akte iz nadležnosti sabora na svojoj osnivačkoj skupštini.
Osnivačka skupština donosi pravovaljane odluke ako joj je nazočno najmanje 100 osoba koji ispunjavaju zakonske uvjete za članstvo u političkoj stranci i uvjete za članstvo u HP.
Kandidiranje i izbor tijela HP na osnivačkoj skupštini može se poslovnikom osnivačke skupštine odrediti drukčije od odredaba ovog Statuta.
Mandat tijela HP izabranih na osnivačkoj skupštini traje do izbora tijela HP na prvom redovitom zasjedanju sabora.
Sabor se mora održati najdulje u roku od godinu dana nakon osnivačke skupštine.
Članak 39.
Ovaj statut stupa na snagu danom njegovog donošenja na osnivačkoj skupštini HP.
Zagreb, 28. rujna 1996. Osnivačka skupština HP
OVJERAVA MINISTARSTVO UPRAVE
Klasa: UP/I-006-01/96-01/15
Urbroj: 515-02-02/3-96-3
Zagreb, 19. studenoga 1996.
Ministar
Davorin Mlakar


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti