POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni list - naputak o kriterijima - pravilnik o privlačenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 10/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 1997. godine, donijela
POSLOVNIK
O RADU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se postupak za rješavanje sporova o granicama općina i gradova pred Povjerenstvom Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
Postupak radi utvrđivanja ili izmjene postojećih granica mogu pokrenuti općina ili grad.
Postupak pred Povjerenstvom može se pokrenuti ukoliko granice između jedinica lokalne samouprave ne budu utvrđene na način propisan Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 10/97).
Članak 3.
Pisani prijedlog za pokretanje postupka pred Povjerenstvom (u daljnjem tekstu: prijedlog), mogu podnijeti načelnik općine ili gradonačelnik (u daljnjem tekstu: predlagatelji).
Uz prijedlog, prijedlagatelj je dužan Povjerenstvu dostaviti svu pisanu dokumentaciju koja se odnosi na predmet spora, a naročito: katastarski plan, kartografski prikaz spornog područja, očitovanje općinskog, odnosno gradskog vijeća o granici, te drugu dokumentaciju koja se odnosi na predmet spora.
Članak 4.
Ukoliko prijedlog sadrži takove nedostatke da se po njemu ne može postupiti, odnosno ukoliko dokumentacija uz prijedlog ne bude pribavljena i dostavljena u skladu s ovim Poslovnikom, Povjerenstvo će pozvati predlagatelja da u određenom roku otkloni nedostatke.
Ukoliko predlagatelj ne otkloni uočene nedostatke u prijedlogu, odnosno ukoliko je prijedlog podnijela neovlaštena osoba, Povjerenstvo će zaključkom odbaciti prijedlog.
Članak 5.
Nakon što zaprimi prijedlog, Povjerenstvo će isti dostaviti drugoj stranci, te odrediti primjeren rok radi očitovanja na navode iznijete u prijedlogu.
Članak 6.
Povjerenstvo radi na sjednicama.
Na sjednicu Povjerenstva pozvat će se predlagatelj i druga stranka radi očitovanja o predmetu spora.
Sjednice Povjerenstva su javne.
Povjerenstvo može odlučiti da se s pojedine sjednice isključi javnost.
Članak 7.
Povjerenstvo će, radi razrješenja spora, razmotriti cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju, saslušati stranke, te po potrebi izvršiti očevid na terenu.
Članak 8.
Povjerenstvo može održati sjednicu i izvan svoga sjedišta, ukoliko ocijeni da će to pridonijeti bržem i kvalitetnijem razrješenju predmeta spora.
O održavanju sjednice izvan sjedišta Povjerenstvo je dužno pravodobno obavijestiti stranke.
Članak 9.
Pozivi na sjednicu dostavljaju se strankama najmanje osam dana prije održavanja sjednice.
U pozivu treba biti naveden datum, sat i mjesto održavanja sjednice.
Poziv mora sadržavati i upute koja je dokazna sredstva, odnosno dokumentaciju nužno predočiti na sjednici.
U hitnim slučajevima stranke se može pozivati telefonom ili telefaksom.
O načinu pozivanja stranaka sastavlja se zabilješka u spis, s kratkim opisom.
Članak 10.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Zapisnik sa sjednice potpisuju predsjednik i tajnik Povjerenstva.
Zapisnik sa sjednice dostavlja se svim članovima Povjerenstva i strankama u sporu.
Članak 11.
Povjerenstvo je ovlašteno tijekom postupka poduzimati sve radnje koje drži nužnima u cilju prikupljanja i pravilnog utvrđivanja činjenica u svezi predmeta spora.
U tu svrhu, Povjerenstvo pribavlja potrebne podatke i dokumente od nadležnih tijela državne uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, javnih ustanova, javnih poduzeća, jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave.
Tijekom postupka Povjerenstvo može zatražiti od stranaka da u određenom roku pribave i podnesu isprave ili druge dokaze.
Članak 12.
Svi članovi Povjerenstva ovlašteni su ukazivati na pravna pitanja koja su od značenja za odlučivanje, a naročito na pitanja koja se odnose na sadržaj i formu procesnih radnji koje se poduzimaju.
Tajnik Povjerenstva nazočan je sjednicama Povjerenstva, ali bez prava glasovanja.
Članak 13.
Rokovi koje odredi Povjerenstvo za podnošenje podnesaka ne mogu biti duži od 30 dana.
Predsjednik Povjerenstva može u osobito opravdanim slučajevima produljiti rok za izvršenje određenih postupovnih radnji utvrđenih ovim Poslovnikom ili zaključkom Povjerenstva.
Povjerenstvo će ocijeniti mogu li se uvažiti radnje stranaka poduzete nakon isteka utvrđenih rokova.
Članak 14.
Prije pokretanja postupka pred Povjerenstvom, predsjednik Povjerenstva može zatražiti od stranaka u sporu, polaganje predujma troškova za rad Povjerenstva.
Pri određivanju visine predujma Povjerenstvo će voditi računa o vrijednosti spora, te o složenosti činjeničnog stanja.
O polaganju i visini predujma Povjerenstvo donosi zaključak uz suglasnost ministra uprave.
Zaključak o polaganju i visini predujma može se pobijati prigovorom protiv odluke Povjerenstva.
Članak 15.
U tijeku spora stranke se mogu sporazumjeti o predmetu spora, sporazumno utvrditi ili izmijeniti granicu.
O postignutom sporazumu stranaka Povjerenstvo će zatražiti očitovanje predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Kada Povjerenstvo utvrdi da su predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave prihvatila postignuti sporazum, obustavit će postupak.
Ukoliko predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave ne prihvate postignuti sporazum, odnosno ukoliko se u određenom roku ne očituju, Povjerenstvo će nastaviti postupak.
Članak 16.
Sadržaj sporazuma unosi se u zapisnik.
Sporazum se smatra zaključenim kad stranke, nakon što im je pročitan zapisnik o zaključenju sporazuma, potpišu zapisnik.
Sporazum se objavljuje u službenom glasniku županije.
Članak 17.
Ukoliko Povjerenstvo ocijeni da je sporazum stranaka u suprotnosti s načelima utvrđenim Uredbom o Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave, Povjerenstvo će nastaviti postupak.
Članak 18.
Povjerenstvo može odlučiti da se izvođenje određenih dokaza povjeri predsjedniku Povjerenstva ili pojedinom članu.
Članak 19.
Za utvrđivanje spornih činjenica Povjerenstvo može odrediti vještačenje.
Stranke su dužne pružiti vještacima sve potrebne obavijesti, te im dati na uvid sve isprave koje oni zatraže i omogućiti im nesmetani rad.
Kada zaprimi nalaz i mišljenje vještaka, Povjerenstvo će dostaviti njegov prijepis strankama i omogućiti im da se u roku od 15 dana o njemu pismeno očituju.
Stranke su ovlaštene pregledati svaku ispravu na koju se vještak u svojem izvješću poziva.
Nakon što podnese nalaz i da mišljenje, na zahtjev stranaka vještak može biti saslušan na raspravi.
Stranke se pozivaju na raspravu na kojoj vještak daje svoj nalaz i mišljenje, te mogu vještacima postavljati pitanja.
Članak 20.
Kad Povjerenstvo utvrdi da je predmet raspravljen tako da se može donijeti odluka, zaključit će raspravu, te se povući na vijećanje i glasovanje radi donošenja odluke.
Ukoliko Povjerenstvo tijekom vijećanja i glasovanja, zaključi da je radi dopune postupka, odnosno radi razjašnjenja pojedinih pitanja, potrebno ponovno otvoriti raspravu, donijet će o tome zaključak.
Članak 21.
O vijećanju i glasovanju vodi se zapisnik, kojeg potpisuju predsjednik i svi članovi Povjerenstva.
Zapisnik o vijećanju i glasovanju čuva se u spisu u zatvorenom omotu.
Članak 22.
O predmetu spora Povjerenstvo donosi odluku.
Odluka o predmetu spora donosi se na sjednici natpolovičnom većinom glasova svih članova Povjerenstva.
Pojedini član Povjerenstva može izdvojiti mišljenje.
Odluku Povjerenstva potpisuju predsjednik i tajnik Povjerenstva.
Članak 23.
Sastavni dijelovi odluke Povjerenstva jesu:

  1. naziv Povjerenstva,
  2. sastav Povjerenstva, imena i prezimena predsjednika i članova Povjerenstva,
  3. naziv stranaka u sporu, te imena i prezimena osoba ovlaštenih za zastupanje,
  4. izreka (dispozitiv),
  5. obrazloženje,
  6. datum i mjesto donošenja odluke,
  7. pouka o pravnom lijeku.

Članak 24.
Predsjednik Povjerenstva izrađuje pisani otpravak odluke, koji se dostavlja strankama u sporu.
Pisani otpravak odluke izradit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja rasprave.
Članak 25.
U roku od 30 dana od primitka odluke svaka stranka može, obavještavajući o tome drugu stranku, zatražiti od Povjerenstva da u odluci ispravi računske, pisarske i druge slične pogreške.
Povjerenstvo može na vlastitu inicijativu izvršiti takve ispravke u roku od 30 dana od dana otpreme odluke.
Ispravak odluke, u pisanom obliku, dostavlja se svim strankama u sporu.
Članak 26.
O pitanjima koja se tiču postupka Povjerenstvo donosi zaključak.
Protiv zaključka nisu dopušteni pravni lijekovi.
Članak 27.
Protiv odluke Povjerenstva nezadovoljna stranka može uložiti prigovor Vladi Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave odluke Povjerenstva.
Prigovor se dostavlja Vladi Republike Hrvatske putem Povjerenstva.
Prigovor zadržava izvršenje Odluke.
Članak 28.
Povjerenstvo će prigovor izjavljen u roku od strane ovlaštene osobe, dostaviti drugoj stranci ili strankama u sporu, te im odrediti primjeren rok za očitovanje.
Ukoliko se stranke ne usprotive prigovoru, Povjerenstvo može i samo izmijeniti odluku po prigovoru. Protiv izmijenjene odluke nezadovoljna stranka može podnijeti prigovor.
Ukoliko Povjerenstvo ne izmijeni odluku po prigovoru, Povjerenstvo će Vladi Republike Hrvatske dostaviti spis na daljnji postupak.
Članak 29.
Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ukine odluku Povjerenstva djelomično ili u cijelosti, te ukoliko vrati predmet na ponovno odlučivanje, Povjerenstvo će ponovno odlučivati o predmetu spora.
Članak 30.
Odluka Vlade Republike Hrvatske po prigovoru dostavlja se strankama putem Povjerenstva.
Članak 31.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama."
Klasa: 022-03/97-03/96
Urbroj: 5030107-97-2
Zagreb, 23. listopada 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti