POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni linkovi - popis ovlaštenih laboratorija - rješenje za cmc ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 29. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, ("Narodne novine", broj 10/97) i članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 1997. godine, donijela
UREDBU
O POVJERENSTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA GRANICE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Članak 1.
Ovom Uredbom utvrđuje se sastav i propisuje način rada Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
Povjerenstvo ima predsjednika, stalne članove, promjenjive članove i tajnika.
Predsjednika i četiri stalna člana Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske iz redova istaknutih stručnjaka za područje uprave, prostornog uređenja, gospodarstva, geodezije i povijesti.
Članak 3.
U radu Povjerenstva sudjeluju promjenjivi članovi.
Promjenjivog člana Povjerenstva imenuje se za svaki predmet.
Promjenjivog člana imenuje, na zahtjev predsjednika Povjerenstva, župan županije u čiji sastav ulaze jedinice lokalne samouprave koje su u sporu.
Ukoliko su u sporu jedinice lokalne samouprave sa područja dvije županije i rješavanje spora može izazvati promjenu županijskih granica u radu Povjerenstva na tom predmetu sudjeluju dva promjenjiva člana koje imenuje župan svake županije o čijem se području radi.
Članak 4.
Povjerenstvo ima tajnika kojeg imenuje Vlada na prijedlog ministra uprave.
Tajnik Povjerenstva osigurava sve materijalne i tehničke pretpostavke za rad Povjerenstva i sudjeluje u raspravi pred Povjerenstvom bez prava odlučivanja.
Članak 5.
Sjedište Povjerenstva je u Zagrebu, Ulica Republike Austrije broj 16.
Povjerenstvo ima pečat s grbom Republike Hrvatske i natpisom "Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave".
Članak 6.
Povjerenstvo je nadležno za rješavanje sporova o graničnom području jedinica lokalne samouprave između gradova i općina, o kojima te jedinice lokalne samouprave ne postignu sporazum.
Povjerenstvo je ovlašteno izmijeniti granice pojedinih naselja ili pojedinih katastarskih općina, ukoliko je to nužno radi rješavanja spora.
Članak 7.
Prilikom rješavanja sporova i određivanja granica jedinica lokalne samouprave, Povjerenstvo će naročito voditi računa o prostornoj povezanosti spornog područja; o gospodarskoj povezanosti, o dnevnim migracijskim tokovima; prometnoj povezanosti; financijskom značaju spornog područja za pojedinu jedinicu lokalne samouprave; područnoj pripadnosti spornog područja kroz povijest, te o drugim važnim pitanjima od značaja za jedinice lokalne samouprave koje su u sporu.
Članak 8.
Postupak pred Povjerenstvom može pokrenuti svaka jedinica lokalne samouprave.
Jedinice lokalne samouprave u postupku pred Povjerenstvom zastupa općinski načelnik odnosno gradonačelnik.
Jedinice lokalne samouprave mogu i u toku postupka pred Povjerenstvom zaključiti sporazum o rješavanju područnog spora.
Članak 9.
Povjerenstvo radi na sjednici.
Sjednice povjerenstva su javne.
Povjerenstvo može odlučiti da se s pojedine sjednice Povjerenstva isključi javnost.
Sjednicom Povjerenstva rukovodi predsjednik Povjerenstva ili neki od stalnih članova Povjerenstva, kojeg na to ovlasti predsjednik Povjerenstva.
Povjerenstvo može ovlastiti predsjednika ili pojedinog člana na poduzimanje određenih radnji u postupku.
Članak 10.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Zapisnik sa sjednica povjerenstva potpisuju predsjednik Povjerenstva i tajnik Povjerenstva.
Zapisnik sa sjednice Povjerenstva dostavlja se svim članovima Povjerenstva i strankama u sporu.
Članak 11.
Povjerenstvo postupak okončava donošenjem odluke.
Odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Povjerenstva.
Odluku Povjerenstva potpisuju predsjednik Povjerenstva i tajnik Povjerenstva.
Članak 12.
Odluka Povjerenstva dostavlja se svim strankama u sporu.
Protiv odluke Povjerenstva nezadovoljna stranka može uložiti prigovor Vladi Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dostave odluke Povjerenstva.
Prigovor se dostavlja Vladi Republike Hrvatske putem Povjerenstva.
Prigovor zadržava izvršenje odluke.
Članak 13.
Prigovor se dostavlja svim strankama u sporu radi očitovanja.
Ukoliko se stranke ne usprotive prigovoru, Povjerenstvo može i samo izmijeniti odluku.
Članak 14.
Troškovi za rad Povjerenstva podmiruju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave.
U podmirenju troškova sudjeluju stranke u sporu razmjerno vrijednosti spora i financijskoj snazi pojedine jedinice lokalne samouprave koja je u sporu.
Odluku o sudjelovanju stranaka u podmirenju troškova spora donosi Povjerenstvo.
Protiv odluke o sudjelovanju stranaka u podmirenju troškova postupka ne može se izjaviti poseban prigovor, ali se može pobijati u prigovoru protiv Odluke kojom se predmet dovršava.
Članak 15.
Članovi Povjerenstva, tajnik Povjerenstva i zapisničar imaju pravo na naknadu troškova nastalih u vezi s radom u Povjerenstvu, te pravo na nagradu za svoj rad.
Visina naknade i nagrade određuje ministar uprave posebnim rješenjem.
Materijalno-financijsko poslovanje za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo uprave.
Članak 16.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 022-03/97-03/05
Urbroj: 5030107-97-2
Zagreb, 23. listopada 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti