POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni katalog - pravilnik o upućivanju - pravilnik o distribuciji ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Na temelju članka 41. stavka 4. Zakona o studentskom zboru ("Narodne novine" br. 57/96) ministar znanosti i tehnologije, donosi
PRAVILNIK
O UPISNIKU STUDENTSKIH UDRUGA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj i način vođenja Upisnika studentskih udruga (u daljnjem tekstu: Upisnik).
Upisnik vodi Ministarstvo znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Članak 2.
Upisnik se vodi u obliku računalne baze podataka.
Izvadak iz Upisnika i potvrda s podacima iz Upisnika može se izdati ispisom iz baze podataka na pismeni zahtjev pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima pravni interes, a ovlaštena osoba obvezno ju ovjerava potpisom i službenim pečatom.
Članak 3.
Upisni list Upisnika obvezno sadrži slijedeće podatke o studentskoj udruzi:

 1. naziv i sjedište (adresa, telefon, fax, E-mail i sl.),
 2. datum osnivanja,
 3. djelatnost,
 4. popis osnivača,
 5. ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,
 6. broj i datum rješenja o upisu u registar udruga,
 7. prestanak.

Članak 4.
Uz Upisnik se u Ministarstvu vodi i zbirka isprava u koju se odlaže sva dokumentacija u svezi s upisom i brisanjem iz Upisnika.
Članak 5.
Zahtjev za upis studentske udruge u Upisnik podnosi Ministarstvu osoba ovlaštena za zastupanje studentske udruge u dva primjerka.
Zahtjev za upis iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika (obrazac 1).
Članak 6.
Zahtjevu za upis u Upisnik prilaže se u jednom primjerku odluka o osnivanju studentske udruge, statut i rješenje o upisu u registar udruga.
Zahtjev za upis uz dokumentaciju ocjenjuje stručno povjerenstvo koje imenuje ministar znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: ministar).
Članak 7.
Ministar donosi rješenje o upisu u Upisnik u roku od 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva.
U rješenje iz stavka 1. ovoga članka unose se sljedeći podaci: redni broj upisa u Upisnik, naziv i sjedište, utvrđenje da udruga upisom u Upisnik može početi obavljati svoju djelatnost, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i podaci o djelatnosti.
Ako se utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za upis u Upisnik, ministar će rješenjem odbiti zahtjev za upis.
Rješenje ministra je konačno u upravnom postupku.
Članak 8.
Ministarstvo će svake godine provjeravati postojanje uvjeta iz članka 41. Zakona o studentskom zboru.
Članak 9.
Studentska udruga obvezna je bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti Ministarstvo o promjeni podataka iz članka 3. ovog Pravilnika (obrazac 2).
Članak 10.
Brisanje upisa iz Upisnika ili brisanje pojedinih programa djelatnosti udruge provodi se na zahtjev studentskih udruga upisanih u Upisnik studentskog zbora sveučilišta odnosno veleučilišta ili Hrvatskog studentskog zbora.
Zahtjev za brisanje podnosi se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prestanku rada studentske udruge uz primitak dokaza na kojima se temelji zahtjev.
Članak 11.
Studentske udruge koje su, stupanjem na snagu ovog Pravilnika, osnovane prema odredbama posebnog zakona dužne su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika zatražiti upis u Upisnik.
Iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, putem Ministarstva, financirat će se studentske udruge koje su upisane u Upisnik prema ovom Pravilniku.
Članak 12.
Obrasci 1 i 2 tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-01/97-06/004
Urbroj: 533-01-97-1
Zagreb, 11. travnja 1997.
Potpredsjednik Vlade i
ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
ZAHTJEV

 1. za upis studentske udruge
 2. za upis prestanka djelovanja studentske udruge
 3. Naziv studentske udruge
 4. Datum osnivanja
 5. Sjedište (mjesto, ulica i broj, tel., fax., E-mail)
 6. Djelatnost
 7. Popis osnivača
 8. Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
 9. Broj i datum rješenja o upisu u registar udruga
 10. Broj i datum rješenja o brisanju iz registra udruga

U -------------- , dana ----------- ------------------ (potpis ovlaštene osobe)
Obrazac broj 1.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
PRIJAVA O PROMJENI PODATAKA U
UPISNIK STUDENTSKIH UDRUGA

 1. Naziv studentske udruge
 2. Sjedište (mjesto, ulica i broj, tel., fax., E-mail)
 3. Djelatnost
 4. Popis osnivača
 5. Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

U -------------- , dana ----------- ------------------ (potpis ovlaštene osobe)
Obrazac broj 2.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti