POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni izvori - izmjene plana praćenja - program stručnog usavršavanja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o studentskim zborovima ("Narodne novine" broj 57/96) ministar znanosti i tehnologije donosi
PRAVILNIK
O UPISNIKU STUDENTSKIH ZBOROVA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način vođenja upisnika sveučilišnih i veleučilišnih zborova i Hrvatskog studentskog zbora (u daljnjem tekstu: studentski zbor) te postupak upisa i brisanje iz upisnika studentskih zborova.
Članak 2.
Upisnik vodi Ministarstvo znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u obliku računalne baze podataka i u pisanom obliku.
Članak 3.
Upisnik sadrži sljedeće podatke o studentskom zboru.

 1. matični broj,
 2. naziv i sjedište (adresa, telefon, telefax, E-mail i sl.),
 3. datum upisa,
 4. naziv, broj i datum akta o osnivanju,
 5. predmet poslovanja - djelatnosti,
 6. ime i prezime predsjednika studentskog zbora i trajanje mandata, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje
 7. naziv, broj i datum akta o ukidanju.

Članak 4.
Upisnik u pisanom obliku sastoji se od Matičnog lista sa obrascima 1, 2, 3 i 4 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.
Matični list vodi se za svaki studentski zbor. Na Matičnom listu upisuje se: matični broj, naziv i sjedište studentskog zbora i datum upisa. Matični list (omot) je veličine 24¤32 cm.
Podaci iz članka 3. točke 4., 5., 6. i 7. vode se na obrascu 1 veličine 23¤31 cm.
Članak 5.
Za svaki studentski zbor na sveučilištu i veleučilištu vodi se popis podružnica studentskih zborova na obrascu 2 veličine 23¤31 cm.
Članak 6.
Uz Upisnik se vodi i Zbirka isprava u koju se odlaže za svaki studentski zbor sva dokumentacija u svezi s upisom, promjenama podataka i brisanjem upisa.
Članak 7.
Prijavu za upis studentskog zbora podnosi Ministarstvu osoba ovlaštena za zastupanje u najmanje dva primjerka na obrascu broj 3 veličine 23¤31 cm. Jedan primjerak prijave ostaje Ministarstvu, a drugi se vraća predlagatelju s time da se u desnom gornjem kutu ovjerava prijamnim štambiljom Ministarstva i datumom zaprimanja prijave.
Kada ovlaštena osoba Ministarstva utvrdi da je prijavu ili priloge potrebno ispraviti, odnosno dopuniti, daje nalog da se predlagatelj u određenom roku pozove radi ispravljanja ili dopune.
Prilozi uz prijavu podnose se u izvorniku, ovjerenom prijepisu ili ovjerenom presliku.
Članak 8.
Subjektima upisa u Upisnik Ministarstvo izdaje potvrdu o podacima iz Upisnika, ispisom iz baze podataka, a ovlaštena službena osoba ju ovjerava potpisom i službenim pečatom.
Izvadak iz Upisnika ili potvrda o podacima iz Upisnika iz stavka 1. ovog članka može se izdati na pismeni zahtjev pravnoj ili fizičkoj osobi koja ima pravni interes.
Članak 9.
O upisu u Upisnik ministar donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.
Članak 10.
U rješenju iz članka 9. ovog Pravilnika unosi se sljedeće:

 1. redni broj upisa u Upisnik,
 2. naziv i sjedište studentskog zbora,
 3. datum upisa,
 4. podaci o djelatnosti,
 5. ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje.

Članak 11.
Danom upisa u Upisnik studentski zbor stječe svojstvo pravne osobe i može početi obavljati svoju djelatnost.
Članak 12.
O promjenama podataka iz članka 3. ovog Pravilnika studentski zbor izvješćuje Ministarstvo bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promjene.
Prijavu promjene podataka podnosi Ministarstvu osoba ovlaštena za zastupanje studentskog zbora na obrascu 4.
Promjene koje su nastale poslije prvog upisa u Upisnik upisuju se na obrascu 1.
Članak 13.
Ministarstvo provodi brisanje upisa studentskog zbora iz Upisnika najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prestanku obavljanja djelatnosti studentskog zbora.
O brisanju upisa iz Upisnika ministar donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-01/97-06/003
Urbroj: 533-01-97-1
Zagreb, 18. ožujka 1997.
Potpredsjednik Vlade i
ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
MATIČNI LIST
STUDENTSKIH ZBOROVA
(naziv)
Sjedište:
tel.:
fax:
E-mail:
Matični broj:
Datum upisa:
Akt o osnivanju studentskog zbora:
broj: ------------------- datum: --------------------
Predmet poslovanja - djelatnosti
Ime i prezime predsjednika studentskog zbora odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i trajanje mandata
Akt o ukidanju studentskog zbora
broj: ------------------ datum: ---------------------(potpis ovlaštene osobe)
Obrazac broj 1 - prednja strana
PROMJENE
Broj i datum rješenja
Naziv i sjedište studentskog zbora
Predmet poslovanja - djelatnosti
Ime i prezime predsjednika studentskog zbora odnosno osobe ovlaštene za zastupanje
Trajanje mandata
Naziv i sjedište podružnice
Ime i prezime predsjednika podružnice
Obrazac broj 1. - stražnja strana
POPIS PODRUŽNICA
STUDENTSKIH ZBOROVA
Redni Naziv i sjedište Ime i prezime i potpis
broj podružnice predsjednika podružnice
Obrazac broj 2
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
PRIJAVA

 1. za upis studentskog zbora
 2. za upis prestanka djelovanja studentskog zbora
 3. Naziv studentskog zbora
 4. Dan osnivanja studentskog zbora
 5. Sjedište (mjesto, ulica i broj, tel., fax, E-mail)
 6. Predmet poslovanja - djelatnost
 7. Ime i prezime predsjednika studentskog zbora i trajanje mandata odnosno osobe ovlaštene za zastupanje
 8. Prestanak djelovanja studentskog zbora (naziv, broj i datum akta o ukidanju)

U -------------- , dana ----------- ------------------ (potpis ovlaštene osobe
studentskog zbora)
Obrazac broj 3
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
PRIJAVA
promjene podataka u Upisnik studentskih zborova
------------------------ , kao ovlaštena osoba studentskog
(ime i prezime)
zbora -----------------------------------------------
(naziv i sjedište studentskog zbora)
upisanog u Upisnik studentskih zborova, pod brojem --------- , prijavljuje promjenu slijedećeg podatka/podataka:

 1. naziv studentskog zbora
 2. sjedište studentskog zbora
 3. predmet poslovanja - djelatnosti
 4. osoba ovlaštena za zastupanje studentskog zbora

U -------------- , dana ----------- ------------------ (potpis ovlaštene osobe
studentskog zbora)
Obrazac broj 4.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti