POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni izlog - uredba o osiguranju - pravilnik o cijenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Na temelju članka 33. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 108/96) ministar znanosti i tehnologije uz suglasnost ministra obrane donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA I MJERILIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i mjerila za ostvarivanje prava na stipendiju na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelji), djeci poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI Domovinskog rata) i njihovoj djeci.
Članak 2.
Za dodjelu stipendija na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju natjecati se mogu hrvatski branitelji, djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, te HRVI Domovinskog rata i njihova djeca tijekom redovitog studiranja na visokim učilištima ako im je stipendija prijeko potrebna s obzirom na prihode njih i njihove obitelji.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su upisane na studij mogu se natjecati za dodjelu stipendija uz uvjet da su savladavale upisani studij bez ponavljanja godine.
Članak 3.
Hrvatski branitelji, HRVI Domovinskog rata i njihova djeca te djeca u obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja imaju pravo na stipendiju ako im dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti te dohodak od imovine i imovinskih prava po jednom članu obitelji ne prelazi mjesečno iznos od dva neoporeziva dijela plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj.
Dohodak iz stavka 1. ovoga članka nije zapreka za ostvarivanje prava na stipendiju djetetu poginulog hrvatskog branitelja koje nema ni drugog roditelja.
Dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti i dohodak od imovine i imovinskih prava utvrđuje se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 25/95, 52/95, 106/96).
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka pri utvrđivanju dohotka uzimaju se i osobna invalidnina i posebni dodatak HRVI Domovinskog rata te naknade plaće koju primaju hrvatski branitelji i HRVI Domovinskog rata ostvarene za vrijeme liječenja i medicinske rehabilitacije, obiteljska invalidnina i uvećana obiteljska invalidnina članova obitelji hrvatskog branitelja koji je poginuo, umro ili je nestao pod okolnostima iz članka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Članak 4.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje ministar znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: Ministar).
Natječaj sadrži sve podatke potrebne pristupnicima, a osobito:
- visinu stipendija,
- rokove za provedbu natječaja te
- isprave koje se prilažu prijavi.
Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje se u pravilu jednom godišnje i objavljuje u dnevnom tisku.
Prijedlog za odabir pristupnika podnosi povjerenstvo koje imenuje Ministar. Povjerenstvo je sastavljeno od pet članova od kojih je jedan član povjerenstva student kojeg predloži Hrvatski studentski zbor, a jedan član predstavnik Ministarstva obrane kojeg predloži ministar obrane.
O odabiru studenata kojima će se dodijeliti stipendija Ministar donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.
Članak 5.
Sa odabranim studentima sklapa se ugovor o dodjeli stipendija za cijeli tijek studija uz uvjet da savladavaju upisani studij bez ponavljanja godine.
Ugovor o dodjeli stipendije sklapa se u pisanom obliku i sadrži:

  1. podatke o ugovornim stranama,
  2. iznos stipendije i način isplate,
  3. rok na koji je sklopljen,
  4. odredbe o vraćanju stipendije:

- ako se student neopravdano ispiše sa upisanog studija,
- ako mu je izrečena stegovna mjera isključenja sa studija.
5. rokovi i način vraćanja stipendije (jednokratno ili u obrocima).
6. mjesto i nadnevak sklapanja ugovora i potpise ugovornih strana.
Sredstva koja su dobivena stipendijama ne vraćaju se, osim u slučajevima propisanim u stavku 2. podstavku 4. ovoga članka.
Članak 6.
Stipendije se isplaćuju svaki mjesec tijekom cijele školske godine.
Sredstva za dodjelu stipendija isplaćuju se preko žiro-računa osoba koje su stekle pravo na stipendiju.
Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 01. listopada 1997. godine.
Urbroj: 512-01-97-800 Klasa: 602-04/97-040005
Zagreb, 21. ožujka 1997. Urbroj: 533-01-97-1
Zagreb, 14. ožujka1997.
Ministar obrane Potpredsjednik Vlade
ministar znanosti i tehnologije
Gojko Šušak, v. r. prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti