POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni imenici - zakon o nabavljanju - uredba o hrvatskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
1733a
Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE MJERI KONCENTRACIJA ISPUŠNIH PLINOVA BENZINSKIH OTTO MOTORA S UNUTARNJIM IZGARANJEM
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati uređaji kojima se mjeri koncentracija ispušnih plinova benzinskih Otto motora s unutarnjim izgaranjem motornih vozila osim motocikala (u daljnjem tekstu analizatori plinova).
Članak 2.
Analizatori plinova su uređaji kojima se mjeri obujamska koncentracija ugljičnog monoksida (CO), obujamska koncentracija ugljičnog dioksida (CO2), obujamska koncentracija ugljikovodika (HC) i obujamska koncentracija kisika (O2) u ispušnim plinovima benzinskih Otto motora s unutarnjim izgaranjem.
II. IZRADBENA SVOJSTVA
Članak 3.
Analizator plina mora biti konstruiran za mjerenje pri ovim uvjetima:
Tablica 1: Granice dopuštenog atmosferskog tlaka

Redni Razred Najmanji Najveći
broj točnosti atmosferski tlak atmosferski tlak
Pmin Pmax

 1. I 860 hPa 1060 hPa
 2. II referencijski tlak referencijski tlak

- 25 hPa + 25 hPa


 1. Atmosferskom tlaku utvrđenom u tablici 1.
 2. Temperaturi okoline od +5 0C do + 40 0C
 3. Relativnoj vlažnosti do 90%.

Kućište analizatora plina, koje sadrži mehaničke, električne i elektroničke dijelove, mora biti tako napravljeno da omogući stavljanje ovjernih žigova.
Svi uređaji za namještanje, čije djelovanje može mijenjati rezultate mjerenja, moraju se zaštititi ovjernim žigovima tako da bilo koje slučajno ili namjerno namještanje bude nemoguće bez uništenja i oštećenja ovjernih žigova.
Konstrukcija analizatora plina mora omogućavati njegovu nesmetanu uporabu, jednostavno rukovanje njime te njegovo ugađanje.
Dijelovi analizatora plina moraju se izraditi od gradiva kojim se osigurava njihova postojanost u uobičajenim uvjetima uporabe.
Kućište analizatora plina mora se tako izraditi da dijelovi uređaja budu zaštićeni od vanjskih udara, prašine i vlage.
Gradivo od kojega su izrađeni dijelovi namijenjeni uzimanju uzorka plina i koje je u dodiru s uzorkom ne smije onečišćavati niti mijenjati sastav ispušnoga plina.
Sonda za uzimanje uzoraka mora biti savitljiva, a duljina cjevovoda preko kojeg je spojena s analizatorom plina mora iznositi najmanje 3 m.
III. MJERNO-TEHNIČKI ZAHTJEVI
Članak 4.
Analizatori plinova se s obzirom na tehničke posebnosti razvrstavaju u:

 1. Razred točnosti I
 2. Razred točnosti II.

Članak 5.
Analizatori plinova moraju udovoljavati ovim zahtjevima:

 1. Izračunavati faktor zraka (l faktor)
 2. Mjeriti temperaturu motora u koritu motora
 3. Mjeriti broj okretaja (brzinu vrtnje) motora
 4. Prikazivati rezultate mjerenja na pokaznom uređaju kao i ispisivati rezultate mjerenja na štampaču
 5. Mjerno područje analizatora plinova mora se prikazivati obujamskom ljestvicom iz koje se može očitati ili prikazati vrijednost obujamske koncentracije pojedine mjerne sastavnice i to za:

a. ugljični monoksid u obujamskim postocima CO (% vol. CO)
b. ugljični dioksid u obujamskim postocima (CO2) (% vol. CO2)
c. ugljikovodike u ppm vol. HC, gdje ppm vol. HC označuje obujamske dijelove HC u milijun dijelova obujma ispušnih plinova
d. kisik u obujamskim postocima O2 (% vol. O2)
6. U granicama dopuštene pogreške biti neosjetljivi na promjene od - 15 % do + 10% nazivnog napona napajanja kao i na promjene učestalosti od ± 2%
7. U granicama temperature okoline mjerni se rezultati ne smiju razlikovati od rezultata dobivenih pri 200C ± 50C za više od 1,0%
8. U granicama dopuštene pogreške biti neosjetljivi na promjene ± 50% nazivnog protoka plina što ga je naveo proizvođač
9. Jedinica analizatora plinova za mjerenje koncentracije ugljikovodika (HC), mora imati mogućnost otkrivanja i mjerenja ostatka ugljikovodika. Analizator plina razreda točnosti I ne smije započeti mjerenje ako instrument pokazuje vrijednost ostatka ugljikovodika (HC) veću od 20 ppm vol. n-heksana.
10. Ne smiju imati vrijeme zagrijavanja dulje od 30 minuta
11. Za vrijeme zagrijavanja analizatori plinova razreda točnosti I ne smiju na pokaznom uređaju prikazivati mjerne vrijednosti za pojedine sastavnice
12. Namještanje ništice i ostala interna namještanja moraju se kod analizatora plinova razreda točnosti I izvoditi automatski
13. Namještanje ništice i ostala interna namještanja mogu se kod analizatora plinova razreda točnosti II izvoditi ručno, poluautomatski ili automatski.
IV. ISPITIVANJE TOČNOSTI
Članak 6.
Za ispitivanje točnosti mjerenja analizatora plinova upotrebljava se ova oprema:

 1. Etalonski uređaj (etalonski analizator plinova) koji se upotrebljava kao transfer etalon ili
 2. Referencijski materijali. Kao referencijski materijali rabe se boce s referencijskim plinovima i to: referencijskim CO plinom, referencijskim CO2 plinom, referencijskim n-heksanom, referencijskim O2 plinom i referencijskim N2 plinom, koji se mogu upotrebljavati kao sastavnice za pripravu referentnih plinskih smjesa odgovarajuće koncentracije.
 3. Kontrolni uređaj za mjerenje broja okretaja motora. Izmjerena vrijednost broja okretaja motora pomoću uređaja za mjerenje broja okretaja ne smije odstupati za više od ±10% od vrijednosti broja okretaja motora izmjerene s pomoću kontrolnog uređaja.

V. GRANICE DOPUŠTENE POGREŠKE
Članak 7.
Točnost mjerenja analizatora plinova utvrđuje se održavanjem rezultata mjerenja u granicama dopuštene pogreške (GDP) utvrđene u tablici 2.
Tablica 2: Granice dopuštene pogreške

Redni Analizator Granice dopuštene pogreške
broj plina za ugljični za ugljični dioksid za ugljikovodike za kisik
monoksid (CO) (CO2) (HC) (O2)

1. Razred ±0,06% vol. ili ±0,5% vol. ili ±12 ppm vol. ili ±0,1% vol. ili
točnosti I ±5% relativno ±5% relativno od ±5% relativno od ±5% relativno
od izmjerene izmjerene izmjerene od izmjerene
vrijednosti vrijednosti vrijednosti vrijednosti

2. Razred ±0,2% vol. ili ±1,0% vol. ili ±30 ppm vol. ili ±0,2% vol. ili
točnosti II ±10% relativno ±10% relativno od ±10% relativno ±10% relativno
od izmjerene izmjerene od izmjerene od izmjerene
vrijednosti vrijednosti vrijednosti vrijednosti

Granica dopuštene pogreške pri izračunava-nju faktora zraka (l faktor) iznosi +3%.VI. NATPISI I OZNAKE
Članak 8.
Natpisi i oznake na analizatoru plinova moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.
Analizator plinova mora imati ove natpise i oznake, jasno vidljive, čitljive i neizbrisive u uobičajenim uvjetima uporabe:

 1. naziv ili znak proizvođača
 2. oznaku tipa analizatora plina
 3. serijski ili tvornički broj i godinu proizvodnje
 4. službenu oznaku analizatora plina iz tipnog odobrenja ako je analizator plina tipno ispitan
 5. najmanji ili nazivni protok
 6. napon i učestalost izvora napajanja.

Natpisi i oznake iz stavka 2. ovoga članka moraju se nalaziti na vidljivu mjestu na analizatoru plina ili na natpisnoj pločici analizatora plina.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-04/6
Urbroj: 558-03/1-97-1
Zagreb, 27. listopada 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti