POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni forum - pravilnik o oštećenjima - ispravak općeg poreznog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 5. Uredbe o usmjeravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 19/97), ministar financija donosi
NAPUTAK
O PROVEDBI UREDBE O USMJERAVANJU SREDSTAVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Članak 1.
Ovim Naputkom pobliže se utvrđuju obveznici i osnovica za obračun i uplatu 2% sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te način sastavljanja izvješća o obračunu i uplati tih sredstava.
Članak 2.
Obveznici obračuna i uplate sredstava iz članka 1. ovog naputka su subjekti utvrđeni propisom kojim se uređuje postupak nabave roba i usluga i ustupanje radova (dalje u tekstu: propis o postupku nabave), i to:

  1. tijela državne uprave i druga tijela državne vlasti, te njihove službe;
  2. tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, te njihove službe;
  3. izvanproračunski fondovi;
  4. druge pravne osobe, ako:

- su u cijelosti u vlasništvu države odnosno jedinica lokalne samouprave i uprave;
- su u većinskom vlasništvu države odnosno jedinica lokalne samouprave i uprave;
- imaju isključivo pravo ili dozvolu za prodaju određene robe i usluga;
- se na njih odnose obveze koje je u svezi s nabavom preuzela Republika Hrvatska međunarodnim ugovorom odnosno koriste kredite koje je sklopila Vlada Republike Hrvatske ili druga državna tijela;
- su obveze na temelju izdanih državnih jamstava za nabave plaćene na teret državnog proračuna;
- za nabave koriste sredstva državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave ili ako su obveze izvršene na teret izdanih jamstava;
- za nabave koriste sredstva izvanproračunskih fondova.
Članak 3.
(1) Osnovicu za obračun sredstava iz članka 1. ovog naputka čine sva plaćanja u proteklom mjesecu za radove i usluge neovisno jesu li radovi u cijelosti izvedeni i usluge obavljene, te neovisno o vrijednosti ugovorenih radova i usluga.
(2) Osnovicu iz stavka 1. ovog članka čine i plaćeni predujmovi u proteklom mjesecu za narečene radove i usluge.
(3) U osnovicu za obračun iz stavka 1. ovog članka uključuje se i porez na promet.
Članak 4.
Iznimno od odredbi članka 3. ovog naputka, osnovica za obračun sredstava kod drugih pravnih osoba koje su u većinskom vlasništvu države odnosno jedinica lokalne samouprave i uprave, utvrđuje se na temelju razmjernog udjela u vlasničkoj strukturi pravne osobe.
Članak 5.
(1) Pod radovima iz članka 4. Uredbe o usmjeravanju sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (dalje u tekstu: Uredba), razumijevaju se:
- ukupnost poslova vezanih za izgradnju objekata;
- obnova građevinskih i drugih objekata;
- rušenje, uklanjanje, popravak i održavanje građevina;
- drugi radovi u svezi s izgledom objekta i mjesta na kojem se obavljaju radovi (ukrašavanje ili dovršavanje, razna snimanja, seizmička i slična istraživanja).
(2) Radovima iz stavka 1. ovog članka smatra se i ugradnja i montaža, te izmjena i modernizacija opreme.
(3) Pod ugradnjom i montažom, te izmjenom i modernizacijom opreme razumijeva se samo oprema koja se ugrađuje u građevinski objekt i sastavni je dio građevinskih radova (uređaji i oprema centralnog grijanja, ugradnja bojlera, umivaonika, kada i sl.), a ne i oprema koja se smatra robom sukladno propisu o postupku nabave.
Članak 6.
(1) Pod uslugom iz članka 4. Uredbe razumijevaju se intelektualne usluge, kao što su stručni savjeti ili druge tehničko-tehnološke potpore koje su potrebne obvezniku na tehničko-tehnološkim, pravnim, ekonomskim i drugim područjima, a sukladno propisu o postupku nabave.
(2) Uslugama iz stavka 1. ovog članka ne smatraju se proizvodne i druge usluge koje su narečene kao roba u propisu o postupku nabave.
Članak 1.
(1) Obrazac Izvješća o mjesečnom obračunu i uplati sredstava za stambeno zbrinjavanje HRVI iz Domovinskog rata i članova obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja u visini 2% od ukupne cijene obavljenih usluga, nabavljenih roba, odnosno izvedenih radova za mjesec ----- 199 --, popunjava se kako slijedi:
- u zaglavlju, ispod naziva obveznika obračuna i uplate, upisuje se matični broj obveznika,
- u stupcu 1 - upisuje se redni broj i broj iz knjige ulaznih računa (ili broj ugovora odnosno predračuna, ako se plaća predujam), a brojevi trebaju biti odvojeni crticom,
- u stupcu 2 - upisuju se pojadinačni iznosi plaćenih radova i usluga koje ulaze u osnovicu za obračun i plaćanje ovih sredstava, i
- u stupcu 3 - upisuju se pojedinačni iznosi obračunati po stopi 2% od osnovice iz stupca 2 obrasca.
(2) Nakon upisa svih navedenih podataka iz stavka 1. ovog članka, na kraju stupca 1 - upisuje se riječ "ukupno", a na kraju stupca 2 i 3 - upisuju se ukupni iznosi.
Članak 8.
(1) Obveznici iz članka 2. ovog naputka, obvezni su ukupni iznos iz stupca 3 narečenog izvješća, platiti do 15. u mjesecu za protekli mjesec na poseban račun Ministarstva razvitka i obnove Republike Hrvatske, broj: 30102-789-3086.
(2) Na nalogu za uplatu iznosa iz stavka 1. ovog članka, u pozivu na broj odobrenja, u pretpolje upisuje se broj modela "05", a u polje matični broj obveznika (7 znamenaka), te mjesec za koji se vrši uplata, na način da se iza matičnog broja obveznika stavi crtica i upiše mjesec (npr: za ožujak, upisuje se broj "03").
Članak 9.
Obveznici koji izvješće iz članka 7. ovog naputka nisu sastavili za protekle mjesece 1997. godine na način propisan ovim naputkom, dužni su popunjene obrasce za te mjesece dostaviti Ministarstvu razvitka i obnove Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog naputka. U istom roku platit će i razliku, ako su uplatili manje sredstava ili tražit će povrat od Ministarstva razvitka i obnove Republike Hrvatske, ako su uplatili više sredstava od utvrđene obveze, prema odredbama ovog naputka.
Članak 10.
Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine.
Klasa: 370-01/97-01/04
Urbroj: 513-05/97-2
Zagreb, 8. travnja 1997.
Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti