POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni centar - zaključak o načinu - pravilnik o ispitu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97) i članka 10. stavka 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", broj 59/96 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. travnja 1997. godine donijela
UREDBU
O OSNIVANJU VISOKE ŠKOLE ZA TURIZAM U ŠIBENIKU
Članak 1.
Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom Visoka škola za turizam u Šibeniku.
Sjedište Visoke škole za turizam u Šibeniku (u daljnjem tekstu: Škola) je u Šibeniku, Trg Andrije Hebranga 11.
Članak 2.
Osnivač Škole je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Članak 3.
Djelatnost Škole u području turizma je:
- ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih i poslijediplomskih stručnih studija,
- ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja,
- obavljanje stručnog i znanstvenog rada iz područja društevnih znanosti i humanističkih znanosti,
- ustrojavanje i provođenje različitih oblika stručnog usavršavanja djelatnika u turizmu radi praćenja novih znanja i dostignuća u turizmu,
- ustrojavanje i ostvarivanje izdavačke, bibliotečne i informatičke djelatnosti za potrebe nastave i stručnog rada.
Članak 4.
Tijela Škole su upravno vijeće, dekan i nastavničko vijeće.
Članak 5.
Školom upravlja upravno vijeće.
Upravno vijeće donosi program rada i razvoja Škole i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu, odlučuje o načinu upotrebljavanja dobiti koju Škola ostvari, donosi odluke u drugom stupnju u ostvarivanju pojedinačnih prava zaposlenika, donosi godišnji obračun, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje dekanu suglasnost na statut, daje osnivaču i dekanu prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Škole.
Članak 6.
Upravno vijeće ima predsjednika i četiri (4) člana koje imenuje ministar znanosti i tehnologije na 4 godine. Jednog člana imenuje se iz redova zaposlenika Škole na prijedlog dekana.
Ministar znanosti i tehnologije može razriješiti predsjednika i bilo kojeg člana upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje je imenovan.
Način rada i odlučivanja upravnog vijeća utvrđuje se statutom Škole.
Predsjednik i članovi upravnog vijeća imaju pravo na nadoknadu za svoj rad, u skladu sa statutom Škole.
Članak 7.
Čelnik i voditelj Škole je dekan.
Dekana bira nastavničko vijeće na način i u postupku utvrđenom statutom Škole. Za dekana može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju profesora visoke škole.
Dekan obavlja sljedeće poslove:
- ustrojava i vodi rad i poslovanje Škole,
- predstavlja i zastupa Školu,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
- daje pismenu punomoć drugoj osobi u granicama svoje ovlasti, da zastupa Školu u pravnom prometu,
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
- predsjedava nastavničkim vijećem,
- donosi statut Škole na prijedlog nastavničkog vijeća,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Škole.
Dekan je odgovoran za zakonitost rada Škole.
Članak 8.
Dekan ne može bez suglasnosti upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina.
Škola ne može bez suglasnosti osnivača steći, otuđiti ili opteretiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 200.000,00 kuna.
Članak 9.
Nastavničko vijeće je stručno vijeće Škole.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju i zvanju profesora visoke škole, višeg predavača i predavča te predstavnici suradnika i studenata na način određen statutom Škole.
Članak 10.
Nastavničko vijeće obavlja sljedeće poslove:
- bira dekana,
- predlaže dekanu statut Škole i akt o ustroju radnih mjesta,
- donosi nastavne programe, uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije,
- imenuje nastavnička i stručna povjerenstva,
- provodi izbore u zvanja,
- provodi postupak priznavanja istovrijednosti odnosno potpune istovrijednosti diploma,
- obavlja ostale stručne i druge poslove utvrđene statutom Škole.
Članak 11.
Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Škole i druga važna pitanja za djelatnost Škole.
Članak 12.
Sredstva za osnivanje i početak rada Škole osiguravaju se u iznosu od 50.000,00 kuna na teret državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta.
Sredstva za redovnu djelatnost Škole osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta i iz vlastitih prihoda.
Članak 13.
Škola nema za cilj stjecanje dobiti. Ukoliko Škola u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole.
Članak 14.
U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem kao i za svoje obveze, Škola odgovara cijelom svojom imovinom.
Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.
Članak 15.
Ministar znanosti i tehnologije imenovat će privremenog dekana Škole u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 16.
Privremeni dekan obavit će pripreme za početak rada Škole, a naročito pribaviti mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu o ispunjavanju standarda vrsnoće za ustrojstvo i izvedbu studija i dopusnicu ministra znanosti i tehnologije za početak obavljanja djelatnosti te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.
Privremeni dekan donijet će statut prije početka obavljanja djelatnosti Škole.
Članak 17.
Nastavni plan i program donijet će nastavničko vijeće prije početka djelatnosti škole.
Nastavni program podvrgava se suglasnosti Ministarstva znanosti i tehnologije uz prethodno mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu.
Članak 18.
Škola može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.
Članak 19.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-02/97-01/05
Urbroj: 5030104-97-1
Zagreb, 10. travnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti