POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni aspekti - uredba o kategorijama - rješenje o povećanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97) i članka 10. stavka 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", broj 59/96 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. travnja 1997. godine donijela
UREDBU
O OSNIVANJU VISOKE UČITELJSKE ŠKOLE U ČAKOVCU
Članak 1.
Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom Visoka učiteljska škola u Čakovcu.
Sjedište Visoke učiteljske škole u Čakovcu (u daljnjem tekstu: Škola) je u Čakovcu, Ulica dr. Ante Starčevića 55.
Članak 2.
Osnivač Škole je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Škola može djelovati u sastavu Sveučilišta u Zagrebu.
Odluku o tome donijet će Vlada Republike Hrvatske u skladu s odredbom članka 10. stavka 3. Zakona o visokim učilištima.
Članak 3.
Djelatnost Škole je:
- ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih i poslijediplomskih studija za naobrazbu učitelja u osnovnom školstvu te odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima,
- ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja učitelja i odgojitelja,
- obavljanje stručnog i znanstvenog rada iz područja društvenih i humanističkih znanosti,
- izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave i stručnog rada.
Članak 4.
Škola može ustrojavati i izvoditi stručne studije za naobrazbu učitelja jedno i dvopredmetne nastave u osnovnom školstvu, uz uvjet da se za taj studij donese nastavni program u propisanom postupku.
Članak 5.
Tijela Škole su upravno vijeće, dekan i nastavničko vijeće.
Članak 6.
Školom upravlja upravno vijeće.
Upravno vijeće donosi program rada i razvoja škole i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu, odlučuje o načinu upotrebljavanja dobiti koju Škola ostvari, donosi odluke u drugom stupnju u ostvarivanju pojedinačnih prava zaposlenika, donosi godišnji obračun, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje dekanu suglasnost na statut, daje osnivaču i dekanu prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Škole.
Članak 7.
Upravno vijeće ima predsjednika i četiri (4) člana koje imenuje ministar znanosti i tehnologije na 4 godine. Jednog člana imenuje se iz redova zaposlenika Škole na prijedlog dekana.
Ministar znanosti i tehnologije može razriješiti predsjednika i bilo kojeg člana upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje je imenovan.
Način rada i odlučivanja upravnog vijeća utvrđuje se statutom Škole.
Predsjednik i članovi upravnog vijeća imaju pravo na nadoknadu za svoj rad, u skladu sa statutom Škole.
Članak 8.
Čelnik i voditelj Škole je dekan.
Dekana bira nastavničko vijeće na način i u postupku utvrđenom statutom Škole. Za dekana može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili nastavnom zvanju profesora visoke škole.
Dekan obavlja sljedeće poslove:
- ustrojava i vodi rad i poslovanje Škole,
- predstavlja i zastupa Školu,
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Škole,
- zastupa Školu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
- daje pismenu punomoć drugoj osobi u granicama svoje ovlasti, da zastupa Školu u pravnom prometu,
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
- predsjedava nastavničkim vijećem,
- donosi statut Škole na prijedlog nastavničkog vijeća,
- donosi akt o ustrojstvu radnih mjesta na prijedlog nastavničkog vijeća,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Škole.
Dekan je odgovoran za zakonitost rada Škole.
Članak 9.
Dekan ne može bez suglasnosti upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina.
Škola ne može bez suglasnosti osnivača steći, otuđiti ili opteretiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 200.000,00 kuna.
Članak 10.
Nastavničko vijeće je stručno vijeće Škole.
Nastavničko vijeće čine svi nastavnici u znanstveno-nastavnom zvanju i zvanju profesora visoke škole, višeg predavača i predavača te predstavnici suradnika i studenata na način određen statutom Škole.
Članak 11.
Nastavničko vijeće obavlja sljedeće poslove:
- bira dekana,
- predlaže dekanu statut Škole i akt o ustroju radnih mjesta,
- donosi nastavne programe, uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije,
- imenuje nastavnička i stručna povjerenstva,
- provodi izbore u zvanja,
- provodi postupak priznavanja istovrijednosti odnosno potpune istovrijednosti diploma,
- obavlja ostale stručne i druge poslove utvrđene statutom Škole.
Članak 12.
Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Škole i druga važna pitanja za djelatnost Škole.
Članak 13.
Sredstva za osnivanje i početak rada osiguravaju se u iznosu od 50.000,00 kn iz državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta.
Sredstva za redovnu djelatnost Škole osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta i iz vlastitih prihoda.
Članak 14.
Škola nema za cilj stjecanje dobiti. Ukoliko Škola u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole.
Članak 15.
U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem kao i za svoje obveze, Škola odgovara cijelom svojom imovinom.
Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Škole.
Članak 16.
Ministar znanosti i tehnologije imenovat će privremenog dekana Škole u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 17.
Privremeni dekan obavit će pripreme za početak rada Škole, a naročito pribaviti mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu o ispunjavanju standarda vrsnoće za ustrojstvo i izvedbu studija i dopusnicu ministra znanosti i tehnologije za početak obavljanja djelatnosti, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.
Privremeni dekan donijet će statut prije početka obavljanja djelatnosti Škole.
Članak 18.
Nastavni program podvrgava se suglasnosti Ministarstva znanosti i tehnologije uz prethodno mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu.
Nastavni program donijet će nastavničko vijeće prije početka djelatnosti Škole.
Članak 19.
Škola može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.
Članak 20.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."
Klasa: 602-04/97-01/07
Urbroj: 5030104-97-1
Zagreb, 10. travnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti