POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni akti - uredba o tržnom - odluka o suglašnosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93 i 29/97) i članka 10. stavka 2. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", broj 56/96 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. travnja 1997. godine donijela
UREDBU
O OSNIVANJU VELEUČILIŠTA U KARLOVCU
Članak 1.
Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom: Veleučilište u Karlovcu.
Sjedište Veleučilišta u Karlovcu je u Karlovcu, Josipa Grubišića 8.
Članak 2.
Osnivač Veleučilišta u Karlovcu (u daljnjem tekstu: Veleučilište) je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Članak 3.
Djelatnost Veleučilišta u polju tehnologije, prometa i transporta, tekstilne tehnologije, agronomije i biotehnologije te ugostiteljstva je:
- ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih i poslijediplomskih stručnih studija,
- obavljanje stručnog i znanstvenog rada iz navedenog polja,
- ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja,
- izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost vezana za temeljnu djelatnost.
Članak 4.
Veleučilište se ustrojava sa veleučilišnim odjelima u svom sastavu.
Statutom Veleučilišta pobliže se određuje broj i ustrojstvo odjela te druga važna pitanja za njihovo djelovanje.
Članak 5.
Tijela Veleučilišta su upravno vijeće, rektor i veleučilišni senat.
Članak 6.
Veleučilištem upravlja upravno vijeće.
Osim poslova određenih zakonom i statutom Veleučilišta, upravno vijeće:
- donosi statut Veleučilišta na prijedlog veleučilišnog senata;
- donosi akt o ustrojstvu radnih mjesta uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije;
- utvrđuje razvojnu i novčanu politiku Veleučilišta;
- predlaže veleučilišnom senatu predloženike u postupku izbora rektora;
- odlučuje o godišnjem obračunu Veleučilišta;
- daje suglasnost rektoru za sklapanje ugovora iznad iznosa utvrđenog statutom Veleučilišta.
Kod donošenja općih akata te odluka od razvojnog značenja, upravno vijeće dužno je zatražiti o tome prethodnu suglasnost veleučilišnog senata, a kad te odluke utječu na povećanje troškova rada, dužno je zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije.
Članak 7.
Upravno vijeće ima predsjednika i pet članova koje imenuje ministar znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: ministar) na četiri godine.
Ministar može razriješiti predsjednika i bilo kojeg člana upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje je imenovan.
Način rada i odlučivanja upravnog vijeća utvrđuje se statutom Veleučilišta.
Članak 8.
Čelnik i voditelj Veleučilišta je rektor.
Rektor obavlja sljedeće poslove:
- predstavlja rad i poslovanje Veleučilišta;
- predstavlja i zastupa Veleučilište;
- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Veleučilišta;
- zastupa Veleučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima;
- predlaže veleučilišnom senatu i upravnom vijeću mjere za unapređenje rada Veleučilišta;
- daje pismenu punomoć drugoj osobi, u granicama svoje ovlasti, da zastupa Veleučilište u pravnom prometu;
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;
- predsjedava veleučilišnom senatu;
- donosi opće akte u skladu sa statutom;
- provodi odluke upravnog vijeća i veleučilišnog senata;
- sudjeluje i odlučuje u radu rektorskog zbora;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Veleučilišta.
Članak 9.
Rektor ne može bez suglasnosti upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina.
Veleučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od milijun kuna.
Članak 10.
Za rektora može biti izabran nastavnik Veleučilišta u nastavnom zvanju profesora visoke škole, nastavnik u zvanju redovitog ili izvanrednog profesora.
Rektora bira veleučilišni senat na vrijeme od četiri godine na način i u postupku koji se utvrđuje statutom Veleučilišta.
Ista osoba može biti izabrana za rektora najviše dva puta uzastopce.
Članak 11.
Rektoru u radu pomažu prorektori. Broj, uvjeti izbora, razrješenje i ovlasti prorektora pobliže se uređuju statutom Veleučilišta.
Članak 12.
Stručno vijeće Veleučilišta je veleučilišni senat (u daljnjem tekstu: senat).
Senat čine pročelnici odjela, predstavnici studenata i osobe određene statutom Veleučilišta.
Rektori i prorektori članovi su senata po funkciji.
Članak 13.
Statutom se može propisati osnivanje stručnih vijeća odjela i njihove ovlasti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga senata.
Studenti postaju članovima senata na način i u skladu s posebnim zakonom i statutom Veleučilišta.
Članak 14.
Senat:
- odlučuje o pitanjima nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Veleučilišta;
- predlaže upravnom vijeću statut Veleučilišta;
- bira rektora;
- donosi plan i program studija;
- obavlja izbore i zvanja u skladu s dobivenim ovlastima;
- imenuje povjerenstva u postupku stjecanja akademskih stupnjeva u skladu s dobivenim ovlastima;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Veleučilišta.
Članak 15.
Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Veleučilišta i druga važna pitanja za njegovu djelatnost.
Članak 16.
Postojanje uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, Veleučilište će dokazivati sukladno Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti visokih učilišta ("Narodne novine", broj 62/96).
Članak 17.
Sredstva za osnivanje i početak rada Veleučilišta osiguravaju se u iznosu od 50.000,00 kn na teret državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta.
Sredstva za redovnu djelatnost Veleučilišta osiguravaju se iz državnog proračuna za rad javnih visokih učilišta i iz vlastitih prihoda.
Članak 18.
Veleučilište nema za cilj stjecanje dobiti.
Ako Veleučilište u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit ona će se upotrebljavati isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Veleučilišta.
Članak 19.
U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem, kao i za svoje obveze, Veleučilište odgovara cijelom svojom imovinom.
Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Veleučilišta.
Članak 20.
Ministar će imenovati privremenog rektora Veleučilišta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 21.
Privremeni rektor obavit će pripreme za početak rada Veleučilišta, a naročito pribaviti mišljenje Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu o ispunjavanju standarda vrsnoće za ustrojstvo i izvedbu studija, dopusnicu ministra za obavljanje djelatnosti i poduzeti mjere za konstituiranje senata i upravnog vijeća Veleučilišta, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.
Upravno vijeće donijet će statut Veleučilišta u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Veleučilište može početi obavljati djelatnost danom upisa u sudski registar.
Članak 22.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 602-04/97-01/10
Urbroj: 5030104-97-1
Zagreb, 10. travnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti