POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - ažurirane odredbe - uputa o sadržaju - popis izabranih sjemenskih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 69. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 1996. godine donijela
UREDBU
O SPAJANJU JAVNIH USTANOVA RESTAURATORSKE DJELATNOSTI
Članak 1.
Ovom Uredbom spajaju se javne ustanove:
- Restauratorski zavod Hrvatske, Zagreb, N. Grškovića 23, koje je osnivač Republika Hrvatska, i
- Zavod za restauriranje umjetnina, Zagreb, Zmajevac 8, koje je osnivač Republika Hrvatska,
u javnu ustanovu pod nazivom "Hrvatski restauratorski zavod", sa sjedištem u Zagrebu, N. Grškovića 23.
Članak 2.
Osnivač javne ustanove "Hrvatski restauratorski zavod" (u daljnjem tekstu: Zavod) je Republika Hrvatska.
Prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo kulture.
Članak 3.
Zavod ima pečat okruglog oblika po čijem je obodu tekst: "Hrvatski restauratorski zavod - Zagreb".
Članak 4.
Djelatnost Zavoda je:
- konzerviranje i restauriranje pokretnih i nepokretnih spomenika kulture, te umjetnina i drugih kulturnih dobara, a poglavito: pojedinačnih građevina i građevinskih sklopova; slikarskih djela na zidu, drvu, platnu i drugim materijalima; kiparskih djela od drva, kamena i drugih materijala; predmeta od tekstila i kože; predmeta od metala; predmeta od keramike, stakla i sličnih materijala; ukrasnih elemenata građevina od drva, kamena, štuko-mase, keramike i drugih materijala,
- konzervatorsko i restauratorsko istraživanje nepokretnih i pokretnih spomenika kulture i to: istraživanje stilskih, kulturno-povijesnih i materijalnih svojstava spomenika te istraživanje promjena spomenutih svojstava i njihovih uzroka;
- izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskih zahvata i izvođenja zahvata;
- vođenje stručne dokumentacije;
- stručna vještačenja o stanju spomenika kulture i konzervatorsko-restauracijskim radovima izvršenim na njima od strane drugih osoba i organizacija;
- davanje mišljenja o ispunjavanju stručno-tehničkih uvjeta za obavljanje restauratorske djelatnosti od strane fizičkih ili pravnih osoba;
- obavljanje stručnog uvida u rad registriranih restauratorskih radionica u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba;
- unapređivanje tehničke zaštite spomenika kulture;
- organiziranje stručnog usavršavanja konzervatora i restauratora i stručnih ispita za restauratorska zvanja;
- razvijanje i promidžba konzervatorsko-restauratorske djelatnosti;
- održavanje stručne suradnje s istovrsnim i sličnim ustanovama u zemlji i inozemstvu.
Zavod može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom, koje služe obavljanju djelatnosti iz prethodnog stavka ovog članka.
Zavod svoju djelatnost obavlja u zemlji i inozemstvu.
Članak 5.
Zavodom upravlja upravno vijeće.
Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednika i članove upravnog vijeća imenuje ministar kulture, i to tri člana iz reda stručnjaka u područjima povijesti umjetnosti, arhitekture i graditeljstva, te tehničkih znanosti koje se primjenjuju u restauratorskoj djelatnosti, a dva člana iz reda stručnih zaposlenika Zavoda.
Članak 6.
Mandat predsjednika i članova upravnog vijeća traje dvije godine.
Osnivač može i prije isteka mandata razriješiti predsjednika i pojedine članove upravnog vijeća.
Način rada i odlučivanja upravnog vijeća, pobliže se uređuju statutom.
Članak 7.
Upravno vijeće donosi program rada i razvoja Zavoda i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i donosi godišnji obračun, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, donosi statut uz suglasnost osnivača, donosi na prijedlog ravnatelja akt o unutrašnjem ustrojstvu, donosi i druge opće akte u skladu sa statutom i zakonom, donosi odluke u drugom stupnju u svezi s pravima zaposlenika Zavoda, raspravlja o izvješćima ravnatelja, obavlja i druge poslove određene statutom Zavoda.
Članak 8.
Voditelj Zavoda je ravnatelj:
Ravnatelja imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture.
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja što ga raspisuje i provodi Zavod, a uz uvjete propisane zakonom.
Članak 9.
Ravnatelj predstavlja i zastupa Zavod, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda i zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, odgovoran je za zakonitost rada, vodi i odgovoran je za stručni rad Zavoda, provodi odluke upravnog vijeća, podnosi izvješća o poslovanju Zavoda, odlučuje o zaključivanju i otkazu ugovora o radu, odlučuje o rasporedu zaposlenika, te obavlja i druge poslove određene ovom Uredbom i statutom Zavoda.
Ravnatelj može opunomoćiti drugu osobu za zastupanje Zavoda u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, a sukladno s odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.
Članak 10.
Zavod ima stručno vijeće, kojega se sastav, osnivanje i poslovi uređuju statutom Zavoda, sukladno sa zakonom.
Članak 11.
Statutom Zavoda pobliže se uređuje ustrojstvo Zavoda, ovlasti, način rada i odlučivanja njegovih tijela, način raspolaganja s dobiti, te druga pitanja od značenja za rad Zavoda.
Statut donosi upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva kulture.
Članak 12.
Imovinu Zavoda čine sva sredstva: nekretnine, pokretnine, oprema, sredstva za rad, financijska sredstva, te prava dosadašnjih javnih ustanova iz članka 1. ove Uredbe.
Članak 13.
Za obveze u poslovanju Zavod odgovara cijelom svojom imovinom.
Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Zavoda.
Ako Zavod u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta će se dobit upotrijebiti samo za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda.
O upotrebi dobiti z stavka 2. ovoga članka odlučuje na prijedlog ravnatelja upravno vijeće Zavoda.
Članak 14.
Zavod ne može bez suglasnosti Ministarstva kulture steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine, kao i drugu imovinu u vrijednosti koja se određuje statutom Zavoda.
Članak 15.
Sredstva za redovitu djelatnost Zavoda osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske putem Ministarstva kulture i iz vlastitih prihoda, te potporama, sponzorstvima i darovanjima.
Članak 16.
Rad Zavoda je javan.
O javnosti Zavoda skrbi ravnatelj.
Upravno vijeće Zavoda dužno je najmanje jednom godišnje podnijeti osnivaču izvješće o radu Zavoda.
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe, Zavod preuzima sve poslove, te sve zaposlenike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, pismohranu, sredstva za rad, financijska sredstva, kao i prava i obveze ustanova iz članka 1. ove Uredbe.
Osobe zatečene na dužnosti ravnatelja ustanova iz članka 1. ove Uredbe, razriješit će od dužnosti ministar kulture rješenjem, a odlukom privremenog ravnatelja Zavoda bit će raspoređene na odgovarajuće poslove u Zavodu.
Članak 18.
Vlada Republike Hrvatske imenovat će privremenog ravnatelja Zavoda koji će obaviti pripreme za početak rada Zavoda, te podnijeti prijavu za upis Zavoda u sudski registar ustanova.
Privremeni ravnatelj Zavoda obavljat će poslove ravnatelja do imenovanja ravnatelja Zavoda.
Privremeni će ravnatelj u roku od 15 dana od dana početka rada Zavoda preuzetim zaposlenicima ponuditi zaključenje ugovora o radu s privremenim rasporedom do donošenja akta o unutrašnjem ustrojstvu Zavoda.
Članak 19.
Ministar kulture imenovat će članove upravnog vijeća Zavoda prema članku 5. ove Uredbe u roku od osam dana od dana njezine objave u "Narodnim novinama".
Članak 20.
Zavod počinje s radom danom upisa u sudski registar.
Restauratorski zavod Hrvatske, Zagreb, N. Grškovića 23 i Zavod za restauriranje umjetnina, Zagreb, Zmajevac 8, prestaju s radom danom upisa u sudski registar Zavoda iz prethodnog stavka.
Članak 21.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 373-03/96-01/01
Urbroj: 5030104-96-1
Zagreb, 19. prosinca 1996.
Potpredsjednik
dr. Ivica Kostović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti