POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravne službe - popis davatelja poštanskih - odluka o imenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Na temelju članka 18. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost ("Narodne novine" br. 108/95), Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost na prijedlog ministra znanosti i tehnologije i po pribavljenom mišljenju Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav, na sjednici održanoj dana 9. prosinca 1996. godine donosi
PRAVILNIK
O POSTUPKU PODJELE DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Osim pravilnikom uređuje se način rada Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost (u daljnjem tekstu: Odbor), i to: osnivanje i rad stručnih povjerenstava, način raspisivanja natječaja za podjelu nagrada, način predlaganja predloženika za podjelu nagrada, kriteriji i postupak za podjelu nagrada, visina novčanih iznosa nagrada, izgled i opis povelja i druga pitanja koja se odnose na rad Odbora.
Članak 2.
Državne nagrade za znanost (u daljnjem tekstu: nagrade) podjeljuje Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Odbora, na temelju Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost ("Narodne novine" br. 108/95.).
II. NAČIN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA PODJELU NAGRADA
Članak 3.
Postupak za podjelu nagrada pokreće svake godine Odbor, raspisivanjem javnog natječaja, koji se objavljuje do 1. prosinca i traje 30 dana od dana objave.
U natječaju se objavljuju: vrsta, namjena, broj nagrada i kriteriji za podjelu nagrada. Utvrđuje se također postupak predlaganja znanstvenika, istraživača, znanstvenih novaka ili skupine znanstvenika (u daljnjem tekstu: predloženici za nagradu) i rok za podnošenje poticaja za pokretanje postupka za podjelu nagrada (u daljnjem tekstu: poticaj).
Članak 4.
Poticaj mora biti pismeno obrazložen.
Pismeno obrazloženje sadrži prosudbu o znanstvenoj djelatnosti predloženika za određenu vrstu i namjenu nagrade, prosudbu postignutih rezultata kao i znanstveno područje za koje se predlaže podjela nagrade.
Uz poticaj se dostavlja popis znanstvenih radova razvrstanih prema uvjetima utvrđenim člankom 43. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 96/95), odnosno članka 12. izmjena i dopuna istog Zakona ("Narodne novine" br. 29/96), i najznačajniji radovi iz znanstvenoistraživačkog rada predloženika a na kojima se poticaj temelji.
Uz poticaj se dostavlja i životopis predloženika za nagradu s općim podacima o predloženiku, znanstvenom zvanju i statusu, ustanovi zaposlenja i sl.
Ako poticaj nije obrazložen ili obrazloženje ne sadrži dovoljno elemenata za prosudbu ili je dostavljena dokumentacija nepotpuna, Odbor može zatražiti od podnositelja da u roku od petnaest dana dopuni poticaj.
Članak 5.
Poticaj s dokumentacijom iz članka 4. ovog Pravilnika u dva primjerka upućuje se Odboru putem Ministarstva znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Ministarstvo u roku od 30 dana od zaključenja natječaja obrađene poticaje dostavlja Odboru na daljnji postupak.
III. OSNIVANJE I RAD STRUČNIH POVJERENSTAVA
Članak 6.
Radi davanja mišljenja o predloženicima za nagradu, Odbor osniva stručna povjerenstva za sljedeća znanstvena područja:

  1. prirodnih znanosti
  2. biomedicinskih znanosti
  3. tehničkih znanosti
  4. biotehničkih znanosti
  5. društvenih znanosti
  6. humanističkih znanosti

Stručna povjerenstva iz stavka 1. ovog članka imaju predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi stručnih povjerenstava imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članak 7.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi stručnog povjerenstva imenuju se iz redova istaknutih znanstvenih djelatnika s tim da je predsjednik stručnog povjerenstva ujedno i član Odbora.
Ukoliko je poticaj za podjelu nagrade pokrenut za člana stručnog povjerenstva ili člana Odbora, Odbor imenuje zamjenika članu na godinu dana, na način kojim se imenuju članovi stručnog povjerenstva, odnosno članovi Odbora.
Članak 8.
Na temelju objavljenog natječaja Odbor raspoređuje pristigle poticaje stručnom povjerenstvu za nadležno znanstveno područje.
Odbor može odlučiti da pojedine poticaje ne upućuje na daljnji postupak stručnom povjerenstvu za nadležno znanstveno područje, odnosno da obustavi već započeti postupak, ako utvrdi da predloženik za nagradu ne ispunjava uvjete za podjelu nagrade.
Članak 9.
Stručna povjerenstva rade i donose mišljenja na sjednici.
O tijeku sjednice vodi se zapisnik.
Mišljenje o predloženiku za podjelu nagrade valjano je, ako se o njemu javnim ili tajnim glasovanjem izjasnila natpolovična većina članova stručnog povjerenstva.
Član stručnog povjerenstva koji se ne složi s mišljenjem većine članova može zahtijevati da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik o tijeku sjednice stručnog povjerenstva.
Članak 10.
Predsjednik stručnog povjerenstva imenuje po svakom poticaju tri recenzenta, dva za izradu recenzije a trećeg u pričuvi, iz skupine uglednih znanstvenika iz zemlje i inozemstva.
Predsjednik stručnog povjerenstva određuje jednog člana povjerenstva za izradu sažetog izvješća o pojedinom predloženiku za nagradu kojeg podnosi stručnom povjerenstvu.
Članak 11.
Recenzija mora imati obrazloženje iz kojeg treba biti vidljivo da recenzent predlaže ili ne predlaže da se o poticaju za pokretanje postupka za podjelu nagrada dalje raspravlja.
Ako su recenzije oprečne, poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrade upućuje se i trećem imenovanom recenzentu na mišljenje.
Članak 12.
Rad predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stručnog povjerenstva nagrađuje se prema posebnoj odluci Odbora, u okviru sredstava kojim raspolaže Odbor.
IV. RAD ODBORA, NAČIN PREDLAGANJA PREDLOŽENIKA ZA PODJELU NAGRADA
Članak 13.
Predsjednik stručnog povjerenstva dostavlja zapisnik o tijeku sjednice stručnog povjerenstva predsjedniku Odbora.
Predsjednik stručnog povjerenstva obvezno je nazočan sjednici Odbora na kojoj se raspravlja o mišljenju stručnog povjerenstva.
Članak 14.
Sjednice Odbora saziva i priprema predsjednik Odbora.
Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Odbora u pravilu najmanje pet dana prije održavanja sjednice.
Odbor vodi zapisnik o tijeku svake sjednice.
Odbor donosi valjane zaključke samo ako je sjednici Odbora nazočna natpolovična većina imenovanih članova Odbora.
Članak 15.
Članovi Odbora odlučuju o prijedlogu za podjelu nagrada javnim ili tajnim glasovanjem.
Rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Odbora ili njegov zamjenik.
V. VISINA NOVČANIH IZNOSA NAGRADA
Članak 16.
Visinu nagrada određuje Odbor prema visini sredstava odobrenim za tekuću godinu u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
VI. IZGLED I OPIS POVELJE
Članak 17.
Povelja koja je sastavni dio nagrade ima dimenzije 30,00 cm x 42,00 cm, u 4 boje na 200 gr/m2 kartonu, s tekstom koji odgovara svakoj od vrsta nagrada.
Sadržaj i oblik povelje utvrđuje Odbor prema vrsti nagrade.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Sva prava od značaja za rad Odbora koja nisu uređena ovim Pravilnikom, Odbor će urediti Poslovnikom o radu, u roku od 30 dana od imenovanja članova Odbora.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 061-03/96-01/001
Urbroj: 533-02-96-2
Zagreb, 9. prosinca 1996.
Predsjednik Odbora za
podjelu državnih nagrada za znanost
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti