POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravne rubrike - aneks kolektivnom ugovoru - etički kodeks državnih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Na temelju članka 99. stavak 6. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine" broj 59/96-pročišćeni tekst), ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK
O USTROJU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se ustroj matičnih povjerenstava, način rada matičnih povjerenstava, broj matičnih povjerenstava, broj članova matičnih povjerenstava te vrijeme na koje se imenjuju članovi matičnih povjerenstava.
Članak 2.
Matično povjerenstvo je stručno povjerenstvo koje daje mišljenje da li pristupnici ispunjavaju minimalne uvjete u postupku izbora u znanstveno-nastavna ili nastavna zvanja.
Članak 3.
Za obavljanje poslova propisanih člankom 2. ovog Pravilnika ustrojavaju se slijedeća matična povjerenstva po znanstvenim područjima i po znanstvenim poljima i određuje se broj njihovih članova:
Područje prirodnih znanosti
- polje geoznanosti (10 članova)
- polje kemije (8 članova)
- polje biologije (11 članova)
- polje fizike (10 članova)
- polje matematike (10 članova)
Područje tehničkih znanosti
- polje kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije, (13 članova)
- polje strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike (14 članova)
- polje elektrotrehnike i računarstva (12 članova)
- polje arhitekture i urbanizma, godezije i građevinarstva (13 članova)
Područje biomedicine i zdravstva
- polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i farmacije (21 član)
- polje veterinarske medicine (9 članova)
Područje biotehničkih znanosti
- polje agronomije, šumarstva i biotehnologije (13 članova)
Područje društvenih znanosti
- polje ekonomije (10 članova)
- polje prava (12 članova)
- polje politologije, sociologije i demografije (9 članova)
- polje odgojnih znanosti (11 članova)
- polje informacijskih znanosti (10 članova)
- polje psihologije (5 članova)
Područje humanističkih znanosti
- polje znanosti o jeziku i književnosti (filologije), (12 članova)
- polje filozofije i teologije (8 članova)
- polje povijesti, etnologije, antropologije i arheologije (11 članova)
- polje znanosti o umjetnosti (14 članova)
Članak 4.
Polovicu članova matičnih povjerenstava imenuje Rektorski zbor, a drugu polovicu, predsjednika i zamjenika predsjednika imenuje Ministar znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: ministar).
Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi matičnih povjerenstava imenuju se na vrijeme od dvije godine.
Predsjednik, zamjenik predsjednika i član matičnog povjerenstva razriješit će se dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan ako:
- sam zatraži razrješenje
- ne ispunjava dužnosti predsjednika, odnosno člana
- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša
- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti
Postojanje razloga za razrješenje predsjednika, zamjenika predsjednika i člana prije isteka mandata utvrđuju matična povjerenstva i o tome izvješćuju Rektorski zbor i ministra.
Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove matičnog povjerenstva razrješuje Rektorski zbor i ministar u onom dijelu u kojem su ih imenovali.
Članak 5.
Matično povjerenstvo radi na sjednicama.
Predsjednik Povjerenstva rukovodi pripremama sjednica te radom na sjednicama Povjerenstva.
U slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje zamjenik predsjednika.
Ako se sjednica ne može pripremiti i održati na način propisan stavkom 2. i 3. ovog članka pripremom i radom sjednice rukovodit će najstariji član Povjerenstva.
Članak 6.
Sjednice Povjerenstva održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca.
Propisani rok iz stavka 1. ovog članka ne teče u razdoblju od 15. srpnja do 31. kolovoza.
Pri sazivanju i održavanju sjednice predsjednik Povjerenstva dužan je paziti na odredbe članka 99. stavka 3. Zakona o visokim učilištima.
Članak 7.
Sjednice Povjerenstva sazivaju se pisanim pozivom.
Poziv na sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i potrebnom dokumentacijom dostavlja se svim članovima Povjerenstva najmanje osam dana prije održavanja sjednice.
Sjednice Povjerenstva održavaju se u pravilu u sjedištu Povjerenstva u Zagrebu, ali predsjednik može iz opravdanih razloga odlučiti da se neka od sjednica održi i u sjedištu drugih sveučilišta.
Članak 8.
Visoka učilišta dužna su dostaviti Povjerenstvu:
- odluku o raspisu natječaja,
- tekst natječaja objavljen u dnevnom tisku,
- odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje mišljenja da li predloženik ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno odnosno nastavno zvanje.
Izvješće stručnog povjerenstva iz stavka 1. podstavka 3. ovog članka treba sadržavati:

  1. Opće odredbe u svezi sa raspisanim natječajem (tko je i kada donio odluku o raspisu natječaja, kada je natječaj objavljen u dnevnom tisku, odluku o imenovanju stručnog povjerenstva te navesti pristupnike koji su se javili na natječaj).
  2. Biografski podaci (podaci o datumu i mjestu rođenja, o narodnosti i državljanstvu pristupnika, o stečenoj stručnoj spremi odnosno akademskim stupnjevima, bračnom stanju, o djeci, poznavanju stranih jezika, dosadašnjem kretanju u službi, društvenoj djelatnosti i dr.).
  3. Znanstvena djelatnost (dosadašnji izbori u znanstvena odnosno istraživačka zvanja, podaci o magistarskom radu odnosno disertaciji, objavljeni znanstveni radovi relevantni za izbor u zvanje, sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim temama, projektima i programima i dr.). U izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti radove temeljem kojih pristupnik ispunjava minimalne uvjete za izbor u zvanje.

Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu znanstvenu djelatnost pristupnika, a posebno nakon prethodnog izbora.
4. Nastavna djelatnost (podaci o dosadašnjim izborima u nastavna odnosno znanstveno-nastavna zvanja, predmeti za koje je pristupnik bio biran odnosno u izvođenju nastave kojih je sudjelovao, podaci o mentorstvu pristupnika pri izradi i obrani dodiplomskih i poslijediplomskih završnih radova te doktorske disertacije, podaci o autorstvu skripata, udžbenika i ostalih nastavnih pomagala).
Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu nastavnu djelatnost pristupnika, a posebno nakon prethodnog izbora.
5. Stručna djelatnost, navesti stručne radove (članci, projekti, izvedeni radovi i dr.) i poslove na kojima je pristupnik radio. Posebno naglasiti rukovodeću ulogu pristupnika u stručnim radovima odnosno poslovima.
Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu stručnu djelatnost pristupnika, a posebno nakon prethodnog izbora.
6. Zaključak, mišljenje i prijedlog povjerenstva.
Povjerenstvo je dužno utvrditi da li pristupnik ispunjava uvjete za izbor u zvanje raspisano natječajem.
7. Popis objavljenih znanstvenih radova te objavljenih i izvedenih stručnih radova i poslova sa naznakom do i nakon izbora u prethodno zvanje.
U izvješću treba posebno navesti uvjete temeljem kojih pristupnik ispunjava minimalne uvjete za ocjenu stručne i nastavne aktivnosti propisane Odlukom o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja objavljenom u ("Narodnim novinama br. 94/96) i Odlukom o utvrđivanju minimalnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i nastavna zvanja u poljima umjetnosti objavljenom u ("Narodnim novinama" br. 94/96) i minimalne uvjete koje su utvrdila znanstvena područna vijeća i koja su sastavni dio ovoga Pravilnika.
U slučaju kad se na natječaj prijavi dva ili više pristupnika povjerenstvo je dužno za svakog pristupnika napisati izvještaj sukladno stavku 2. ovog članka. Povjerenstvo nije dužno, u slučaju da više pristupnika ispunjava uvjete propisane natječajem predložiti izbor jednog od pristupnika.
Dokumentaciju propisanu stavkom 1. ovog članka dostavlja visoko učilište koje je raspisalo natječaj za svakog člana matičnog povjerenstva te u tri dodatna primjerka.
Izuzetno ako stručno vijeće visokog učilišta u kojem se provodi natječajni postupak nije ovlašteno za provođenje izbora dokumentaciju dostavlja ovlašteno visoko učilište.
Članak 9.
Predsjednik Povjerenstva ovlašten je, ukoliko predmeti ne sadrže cjelokupnu dokumentaciju, vratiti predmet visokom učilištu na dopunu.
Članak 10.
Sjednicu Povjerenstva otvara predsjednik i utvrđuje da li je sjednici nazočan potrebiti broj članova.
Članak 11.
Povjerenstvo može raspravljati i odlučivati samo o predmetima odnosno pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.
Pri raspravi o pojedinim točkama objašnjenje daje član Povjerenstva - izvjestitelj.
Člana Povjerenstva - izvjestitelja određuje predsjednik prilikom dostave poziva na sjednicu.
Predsjednik može pozvati na sjednicu predstavnika stručnog povjerenstva ako ocijeni da je njegova nazočnost potrebita radi razmatranja izvješća.
Članak 12.
Ako je to potrebno Povjerenstvo može odlučiti da se rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda prekine ili odgodi poradi pribavljanja određenih podataka, obavijesti ili u drugim sličnim slučajevima.
Članak 13.
Kada je završena rasprava o točki dnevnog reda, predsjednik utvrđuje prijedlog mišljenja i stavlja ga na glasovanje.
Glasovanje se obavlja javno, dizanjem ruke "za" ili "protiv" prijedloga.
Izuzetno glasovanje može biti tajno o čemu odluku donose članovi Povjerenstva na način propisan stavkom 2. ovog članka.
Predsjednik utvrđuje tekst mišljenja i zaključuje kako je obavljeno glasovanje o pojedinom prijedlogu.
Član Povjerenstva koji je glasovao protiv donesenog mišljenja može u roku od tri dana od dana održavanja sjednice pismeno obrazložiti razloge zbog kojih je tako glasovao.
Obrazloženje se stavlja kao privitak zapisniku sa sjednice.
Članak 14.
Usvojeno mišljenje Povjerenstva je konačno i dostavlja se visokom učilištu ovlaštenom za izbore na daljnji postupak.
Povjerenstvo može donijeti mišljenje kojim prihvaća prijedlog stručnog povjerenstva ili mišljenje kojim ne prihvaća prijedlog povjerenstva.
Izuzetno Povjerenstvo može vratiti izvješće stručnom povjerenstvu na dopunu uz obvezni naputak kojim se određuje na koji način i u čemu je stručno povjerenstvo dužno dopuniti izvješće.
Članak 15.
Povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova.
U slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika.
Kada je na dnevnom redu Povjerenstva izbor u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje pristupnik koji je član Povjerenstva ne može sudjelovati u raspravi niti ne može glasovati.
Glasovati ne može ni član Povjerenstva koji je u nižem zvanju od zvanja u koje se bira predloženik.
Članak 16.
O tijeku sjednice Povjerenstvo vodi zapisnik.
Predsjednik može odlučiti da se o tijeku sjednice vodi tonski zapis.
Članak 17.
Zapisnik i mišljenja donesena na sjednici dostavljaju se članovima Povjerenstva i visokom učilištu u roku 15 dana od dana održane sjednice.
Članak 18.
Radi brige o koordinaciji rada matičnih povjerenstava ustrojava se Odbor za koordinaciju rada matičnih povjerenstava (u daljnjem tekstu: Odbor).
Odbor čine svi predsjednici matičnih povjerenstava, predstavnik Rektorskog zbora i predstavnik ministarstva.
Članovi Odbora biraju predsjednika i zamjenika predsjednika na vrijeme od jedne godine.
Članak 19.
Odbor:
- ujednačuje i usklađuje način rada matičnih povjerenstava,
- daje poticaj za donošenje ili promjenu propisa u svezi sa izborima u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja,
- obavlja i druge poslove u svezi sa izborima,
- u slučaju spora u postupku izbora određuje koje je matično povjerenstvo nadležno za provedbu postupka.
Članak 20.
Odbor radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje tri puta godišnje.
Sjednice Odbora saziva predsjednik.
Članak 21.
Odbor jedanput godišnje izvješćuje ministra i Rektorski zbor o svom radu.
Članak 22.
Sjedište svih matičnih pojverenstava je u Zagrebu.
Stručne poslove za matična povjerenstva obavlja Sveučilište u Zagrebu.
Sredstva za rad matičnih povjerenstava osigurava Ministarstvo znanosti i tehnologije.
Članak 23.
Sva dokumentacija u svezi sa radom Povjerenstava i Odbora pohranjuje se u pismohrani Sveučilišta u Zagrebu i od trajne je vrijednosti.
Pravo uvida u dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka ima osoba koja za to dokaže pravni interes.
Članak 24.
U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika Rektorski zbor i ministar imenovat će članove matičnih povjerenstava iz članka 4. ovog Pravilnika.
Do dana imenovanja članova matičnih povjerenstava prema odredbi stavka 1. ovoga članka nastavljaju s radom članovi matičnih povjerenstava imenovani Odlukom o načinu rada i o ustroju matičnih povjerenstava broj: 533-01-96-1 od 5. studenog 1996. godine.
Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 640-03/97-02/153
Urbroj: 533-01-97-1
Zagreb, 8. travnja 1997.
Potpredsjednik Vlade
i ministar znanosti i
tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti