POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravne odluke - pravilnik o početnom - rezolucija o zaštiti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 103. stavka 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 1/97 - pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O RADNOM VREMENU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se raspored radnog vremena te početak i završetak radnog vremena u zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
Članak 2.
Raspored radnog vremena, a posebno početak i završetak radnog vremena utvrđuje se općim aktom zdravstvene ustanove iz članka 1. ovoga Pravilnika u skladu s ovim Pravilnikom i drugim propisima vodeći računa o djelatnosti ustanove, procesu rada u pojedinim njezinim dijelovima te potrebama osiguranika uz poštovanje načela kontinuiranosti, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite.
Određivanje početka i kraja radnog vremena u pojedinim dijelovima zdravstvene ustanove, kao i preraspodjelu radnog vremena kada se za to ukaže potreba provodi ravnatelj ustanove.
Članak 3.
Raspored radnog vremena od 40 sati tjedno, odnosno odgovarajućeg ukupnog mjesečnog fonda sati u zdravstvenim ustanovama mora biti utvrđen tako da osigurava dostupnost zdravstvene zaštite osiguranicima tijekom svih dana u tjednu.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite ne mora se osigurati redoviti rad nedjeljom i blagdanom ako je područje pokriveno jednim od oblika organizirane stalne hitne zdravstvene službe.
Članak 4.
Pri utvrđivanju početka i kraja redovitog radnog vremena, osim stalnih dežurstava ili pripravnosti u određenim zdravstvenim ustanovama, ravnatelji trebaju uzeti u obzir i strukturu stanovništva s obzirom na dob, spol, vrstu zaposlenja i pobol, prometne i zemljopisne značajke područja te osobitosti sezonskog povećanja broja građana.
Članak 5.
U ustanovama primarne zdravstvene zaštite redoviti rad ordinacija organizira se svakim radnim danom u tjednu, a subotom mora redovito raditi najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja ordinacija svake pojedine struke primarne zdravstvene zaštite (opće ili obiteljske medicine, stomatologije, ginekologije i pedijatrije). Rad subotom ulazi u tjednu normu od 40 radnih sati, odnosno u ukupni mjesečni fond sati, a organizira se preraspodjelom redovitog radnog vremena u tijeku jednog mjeseca.
Za vrijeme korištenja dana tjednog odmora, bolovanja ili edukacije, ako taj dan pada na radni dan, bolesnika preuzima drugi zdravstveni djelatnik prema rasporedu naznačenom na vratima svake ordinacije.

Članak 6.
Ordinacije primarne zdravstvene zaštite u kojima rade djelatnici koji ne obavljaju kućne posjete, norma od 40 sati tjedno, odnosno odgovarajući fond sati mjesečno obavlja se tako da rad počinje u 7 sati, a završava u 14,30 sati u jutarnjoj smjeni. Poslijepodnevna smjena započinje radom u 14 sati i završava u 21,30 sati. Razdoblje preklapanja radnog vremena od 14 do 14,30 sati, ako se radi o radu dva tima u istoj ordinaciji, služi za pripremu, odnosno raspremanje oba tima.
Ostatak od 2,5 sati tjedno do punog mjesečnog fonda sati raspoređuje se na rad subotama prema stavku 1. članka 5. ovoga Pravilnika.
Ako u ordinaciji radi liječnički tim samo u jednoj smjeni, početak radnog vremena jutarnjeg turnusa može se odrediti u 8 sati, a završetak u 15,30 sati.
Članak 7.
U ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u kojima djelatnici osim rada u ordinaciji obavljaju i kućne posjete, radno vrijeme u ordinaciji počinje u 8 sati, a završava u 14,30 sati. Kućne posjete obavljaju se od 14,30 do 15,30 sati. U poslijepodnevnoj smjeni radno vrijeme u ordinaciji počinje u 14 sati, a završava u 20,30 sati, a kućne posjete obavlaju se od 20.30 do 21.30 sati. Razdoblje preklapanja radnog vremena od 14 do 14,30 sati ako se radi o timovima koji obavljaju rad u istoj ordinaciji, služi za pripremu, odnosno raspremanje oba tima.
Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeluje se na rad subotama, prema stavku 1. članku 5. ovoga Pravilnika.
Članak 8.
Za djelatnost patronaže u domovima zdravlja početak radnog vremena određuje se u 7 sati, a završetak u 15 sati (od 7 do 7,30 sati priprema u domovima zdravlja, a ostatak radnog vremena su patronažne posjete)
Članak 9.
Radno vrijeme u specijalističkim ordinacijama i drugim službama domova zdravlja mora se organizirati tako da se prilagodi potrebama ostalih službi doma zdravlja i građana. U ovim službama potrebno je preraspodjelom radnog vremena održavati subotama barem najnužniji dio aktivnosti.
Članak 10.
Radno vrijeme u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite koje imaju sklopljen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, kao i u ordinacijama domova zdravlja u kojima je ugovoren zakup na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta ("Narodne novine", br. 6/96 i 29/97) mora biti organizirano najmanje kao radno vrijeme iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika.
Zdravstveni djelatnici iz ordinacija navedenih u stavku 1. ovoga članka dužni su sudjelovati u službi hitne medicinske pomoći ukoliko je, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, obavlja dom zdravlja na čijem se području nalazi njihova ordinacija, odnosno s kojim su sklopili ugovor o zakupu prostora.
Za organiziranje radnog vremena i službe hitne medicinske pomoći iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležan je ravnatelj doma zdravlja.
Članak 11.
Početak rada u bolničkim i polikliničkim ustanovama radnim danom utvrđuje se između 7 i 8 sati, a završetak između 15 i 16 sati za jutarnju smjenu. Za poslijepodnevnu smjenu početak radnog vremena prilagođava se potrebama organizacije rada prema principima kontinuiranosti, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.
Stalni oblici prisutnosti na poslu utvrđuju se prema ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
Rad subotom u bolničkim i polikliničkim ustanovama organizira se preraspodjelom radnog vremena.
Članak 12.
Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, u slučaju nastupa posebnih okolnosti koje nalažu drugačiji raspored radnog vremena zdravstvenih ustanova ili djelatnika, ministar zdravstva može odrediti i drugačiji početak i završetak radnog vremena, kao i drugačiju preraspodjelu radnog vremena, do isteka posebnih okolnosti.
Članak 13.
Obavijest o početku i završetku radnog vremena pojedinih ustanova, službi i ordinacija mora biti vidljivo i čitko označena na ulaznim vratima ustanove, odnosno ordinacije.
Provjeru pridržavanja radnog vremena redovtio provodi ravnatelj ustanove.
Članak 14.
Zdravstvene ustanove dužne su donijeti opći akt o početku, završetku i preraspodjeli radnog vremena u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Ravnatelj ustanove dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika pisanim aktom odrediti početak i završetak radnog vremena svakom voditelju službe u bolničkim i polikliničkim ustanovama te svakom zdravstvenom djelatniku u domovima zdravlja.
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-01/0045
Urbroj: 534-02-30-97-0001
Zagreb, 9. travnja 1997.
Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti