POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - analiza zakona - popis nadzornih stanica - pravilnik o vezanim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Na osnovi članka 4. stavka 3. Zakona o zapošljavanju ("Narodne novine" broj 59/96) ministar rada i socijalne skrbi donosi
PRAVILNIK
O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU REDOVITIH UČENIKA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravni subjekti iz članka 4. stavka 2. Zakona o zapošljavanju (u daljnjem tekstu: posrednici).
Članak 2.
Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova mogu obavljati samo srednjoškolske ustanove koje posjeduju suglasnost Ministarstva rada i socijalne skrbi.
Prije izdavanja suglasnosti Ministarstvo rada i socijalne skrbi pribavlja mišljenje Ministarstva prosvjete i športa.
Članak 3.
Posredovanjem se u smislu ovog Pravilnika smatra:

  1. obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar prosvjete i športa;
  2. vođenje očevidnika članova (redovitih učenika srednjoškolskih ustanova) i obavljenih posredovanja;
  3. obračun i naplata od poslodavca učenikove zarade, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje;
  4. isplata punog iznosa zarade učenika bez naknade.

Članak 4.
Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 2. ovog Pravilnika mora sadržavati sljedeće podatke:
- naziv i sjedište posrednika te preslik rješenja o upisu srednjoškolske ustanove u sudski registar;
- preslik rješenja o imenovanju ravnatelja srednjoškolske ustanove;
- područje za koje će obavljati posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika.
Članak 5.
Za posredovanje pri zapošljavanju malodobnog redovitog učenika srednjoškolske ustanove odnosno njegovo radno angažiranje posrednik mora imati pismenu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika), a za učenika mlađeg od 15 godina pismenu suglasnost inspektora rada.
Članak 6.
Radi zaštite života, zdravlja ili razvoja, malodobnog redovitog učenika se ne može zaposliti na poslovima koji su prema propisima o zaštiti na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada, zatim na poslovima koji su prema propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se na njima staž osiguranja računa s povećanim trajanjem te na poslovima koji se obavljaju u vremenu između 20 sati uvečer i 7 sati ujutro idućega dana i na poslovima iz članka 16. stavak 2. i 3. Zakona o radu.
Članak 7.
Radi zaštite ćudorednosti malodobni učenik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disco-barovima, barovima, kao i na drugim sličnim poslovima.
Članak 8.
O zapošljavanju redovitog učenika srednjoškolske ustanove zaključuje se ugovor o djelu.
Ugovor nosi naziv: "Ugovor o djelu redovitog učenika srednjoškolske ustanove (u daljnjem tekstu: ugovor), a izdaje ga posrednik.
Članak 9.
Ugovor mora sadržavati ime i prezime redovitog učenika srednjoškolske ustanove, njegov JMBG, broj članske isprave, puni naziv i sjedište poslodavca, podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade, potpise poslodavca, posrednika i učenika srednjoškolske ustanove te supotpis roditelja ili skrbnika.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka posrednik je dužan dostaviti mjesno nadležnom inspektoru rada u roku od tri dana od dana sklapanja ugovora.
Članak 10.
Posrednik izdaje učeniku prije početka rada ugovor iz članka 9. ovog Pravilnika.
Poslodavac nakon obavljenog posla ovjerava i dopunjuje ugovor sa brojem sati rada i iznosom zarade učenika.
Članak 11.
Ugovor ovjeren od poslodavca glede obavljenog posla predstavlja za posrednika vjerodostojnu ispravu za obračun i naplatu:

  1. zarade za obavljeni posao, a u korist učenika;
  2. doprinosa za slučaj ozljede na radu redovitih učenika srednjoškolske ustanove (članak 1. stavak 1. točka 6. Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika ("Narodne novine" broj 106/95) odnosno propisa o plaćanju doprinosa važećeg u vrijeme sklapanja ugovora;
  3. naknade za posredovanje u korist posrednika.

Naknada za posredovanje ne može biti veća od 5% od iznosa učeničke zarade, a naplaćuje se samo od poslodavca.
Članak 12.
Posrednik ima pravo i dužnost zaštititi učenika kod potraživanja zarade za obavljeni posao.
Nakon što poslodavac valjano potvrdi obavljanje posla, posrednik solidarno odgovara za poslodavčeve obveze prema učeniku.
Članak 13.
Zarada za obavljeni posao ne smatra se dohotkom na koji se plaća porez u smislu propisa o porezu na dohodak (Zakon o porezu na dohodak, pročišćeni tekst, "Narodne novine" br. 25/95, 52/95 - članak 8. stavak 1. točka 5.).
Članak 14.
Posrednik mora voditi evidenciju o učenicima koji traže zaposlenje i poslodavcima koji prijavljuju potrebu za radom učenika prema uputama Središnje službe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
Posrednik je dužan dokumentaciju o posredovanju i evidenciju čuvati najmanje tri godine, ukoliko posebnim propisima nije određen dulji rok.
Članak 15.
Posrednik je dužan podatke iz evidencije koje vodi dostaviti Središnjoj službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na njegovo traženje, a najmanje jedanput godišnje.
Članak 16.
U slučaju da prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora posredovanja pri zapošljavanju utvrdi povredu zakona ili ovog Pravilnika, inspektor rada koji je proveo nadzor odredit će rok za otklanjanje te povrede.
Ukoliko posrednik u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene povrede propisa, inspektor rada će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova i o tome obavijestiti Ministarstvo prosvjete i športa.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka posredniku se oduzima suglasnost za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika.
Članak 17.
Posrednik je dužan svim redovitim učenicima srednjoškolskih ustanova za koje posreduje pri zapošljavanju izdati člansku iskaznicu.
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 102-02/96-01/46
Urbroj: 524-03/1-96-1
Zagreb, 18. prosinca 1996.
Ministar
Joso Škara, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti