POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - analiza pravnih propisa - rezolucija o zloćudnim - izmjena kolektivnog ugovora ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

CARINSKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANCIJA
Na temelju članka 9. stavak 3. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine" br. 49/96 i 80/96), ravnatelj Carinske uprave Ministarstva financija donosi

PRAVILNIK
O POSTUPKU POJEDNOSTAVLJENOG RASPOREĐIVANJA I CARINJENJA ROBE PRIMJENOM ČLANKA 9. ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI
UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim pravilnikom uređuju se posebnosti u postupku uvoznog ili izvoznog carinjenja robe, kada se na zahtjev carinskog obveznika određeni proizvodi ili dijelovi proizvoda, koji se prema odredbama Carinske tarife raspoređuju u više tarifnih stavaka, pojednostavljeno raspoređuju i carine kao roba iz tarifnog stavka gotovog ili drugog rješenjem ovlaštene carinarnice utvrđenog proizvoda.
ZAHTJEV ZA PROVEDBU POSTUPKA POJEDNOSTAVLJENOG RASPOREĐIVANJA I CARINJENJA
Članak 2.
Pisani zahtjev carinskog obveznika za primjenu pojednostavljenog raspoređivanja i uvoznoga ili izvoznoga carinjenja sadrži:
a) tvrtku ili druge odgovarajuće podatke o carinskom obvezniku,
b) tvrtku ili druge odgovarajuće podatke o krajnjem korisniku odnosno proizvođaču,
c) identifikacijske podatke o pravnom poslu temeljem kojega se uvoze ili izvoze proizvodi za koje se zahtijeva provedba postupka pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja,
d) carinarnicu ili ustrojstvenu jedinicu u njezinom sklopu, koja će provoditi postupak pojednostavljenog carinjenja,
e) naznaku carinskih i tehnološko-komercijalnih identifikacijskih podataka o dijelovima odnosno proizvodima koji se uvoze odnosno izvoze i o gotovom proizvodu,
f) podatke o količini i vrijednosti proizvoda koji se uvoze ili izvoze, te
g) naznaku odredbe ovoga Pravilnika, na kojoj je utemeljen zahtjev za pojednostavljeno raspoređivanje i carinjenje.
POJEDNOSTAVLJENO UVOZNO CARINJENJE
Članak 3.
Uz zahtjev za primjenu pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja nesastavljenih proizvoda ili proizvoda u rastavljenom stanju koji se uvoze postupno, u tarifni stavak gotovog proizvoda, carinski obveznik podnosi:
a) specifikaciju nesastavljenih proizvoda ili proizvoda koji se uvoze u rastavljenom stanju i gotovoga ili sastavljenoga proizvoda, koja sadrži podatke neophodne za njihovu tehnološko-komercijalnu identifikaciju i raspoređivanje u Carinskoj tarifi,
b) detaljnu tehnološko-komercijalnu dokumentaciju (računi, skice, nacrti, fotografije, prospekti i drugo), koja sadrži podatke neophodne za razvrstavanje gotovog proizvoda u Carinsku tarifu.
Pisani zahtjev za provedbu postupka pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja podnosi se carinarnici preko koje će se nesastavljeni ili rastavljeni proizvodi uvoziti, a ako se uvoze preko više carinarnica, carinarnici preko koje će se uvoziti pretežni dio proizvoda.
Specifikacija iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u tri primjerka, carine li se dijelovi odnosno proizvodi u više carinarnica odnosno ustrojstvenih jedinica u njihovu sklopu, za svaku daljnju carinarnicu odnosno ustrojstvenu jedinicu podnosi se dodatni primjerak.
Članak 4.
O zahtjevu za provedbu postupka pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja nesastavljenih proizvoda ili proizvoda u rastavljenom stanju ovlaštena carinarnica donosi posebno rješenje.
Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka kojime se odobrava provedba postupka pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja, ovlaštena carinarnica utvrđuje i:
- tarifni stavak sastavljenog proizvoda u koji će se pojednostavljeno rasporediti i cariniti nesastavljeni ili rastavljeni proizvodi koji se uvoze,
- carinarnica ili carinarnice i ustrojstvene jedinice u njihovu sklopu koje će robu cariniti,
- carinarnica odnosno ustrojstvena jedinica u njezinom sklopu koja će voditi očevidnik u uvezenoj robi,
- rok do kojega će se provoditi postupak pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja prema odredbama ovoga pravilnika.
Uz rješenje iz stavka 2. ovoga članka prilaže se i po ovlaštenoj carinarnici ovjereni primjerak specifikacije iz članka 3. ovoga pravilnika.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se carinskom obvezniku, te carinarnicama ili ustrojstvenim jedinicama, koje će sudjelovati u provedbi postupka pojednostavljenog carinjenja prema tome rješenju.
Članak 5.
Uz svaku uvoznu carinsku deklaraciju robe koja se carini primjenom rješenja iz članka 4. ovoga pravilnika podnosi se u tri primjerka preslik odgovarajućega dijela specifikacije, koji sadrži podatke o dijelu robe koja se tom carinskom deklaracijom carini (izvadak iz specifikacije).
Na izvatku iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni carinski službenik identificira i obilježava robu koja se carini, uz naznaku naziva carinarnice, te broja i datuma uvozne carinske deklaracije kojom je odgovarajuća roba ocarinjena.
Ovjereni primjerak izvatka iz stavka 2. ovoga članka prilaže se uz uvoznu carinsku deklaraciju, drugi primjerak dostavlja se carinarnici odnosno njezinoj ustrojstvenoj jedinici određenoj za vođenje očevidnika o uvezenoj robi, a treći uručuje carinskom obvezniku.
Carinarnica odnosno njezina ustrojstvena jedinica određena za vođenje očevidnika o ostvarenom uvozu, na temelju izvatka iz specifikacija dostavljenom joj sukladno stavku 3. ovoga članka, na svom primjerku specifikacije otpisuje pozicije robe koja je ocarinjena.
Članak 6.
Postupak postupnog carinjenja otvoren rješenjem iz članka 4. ovoga pravilnika okončava se posljednjom isporukom robe, odnosno protekom roka utvrđenog tim rješenjem.
Utvrdi li po isteku roka iz stavka 1. ovoga članka da specifikacija nije u cijelosti razdužena, ovlaštena carinarnica zatražiti će izjašnjenje carinskog obveznika o razlozima tome, te će sukladno utvrđenom stanju zaključkom u obliku bilješke na rješenju ili donošenjem posebnoga akta okončati određeni postupak pojednostavljenog carinjenja.
Članak 7.
Uz zahtjev za pojednostavljeno raspoređivanje i carinjenje dijelova i reprodukcijskog materijala koji se privremeno uvoze radi ugradnje ili oplemenjivanja, ovlaštenoj se carinarnici podnosi:
a) isprava o pravnom poslu temeljem kojega se roba privremeno uvozi (ugovor, faktura i slično),
b) specifikacija dijelova i reprodukcijskog materijala koji se uvoze i gotovoga proizvoda koji se izvozi, koja sadrži tarifni stavak i naziv roba koje se uvoze odnosno izvoze, a po potrebi i druge podatke mjerodavne za tarifiranje tih roba, te
c) tehnološki normativ za ugradnju dijelova ili reprodukcijskog materijala u gotov proizvod.
Uvozna carinska deklaracija za robu iz stavka 1. ovoga članka podnosi se sukladno propisima o popunjavanju isprava u carinskom postupku, u dijelu koji se odnosi na privremeni uvoz robe, s tim da se u rubriku "Želim da se primjeni" obvezatno upisuje "Članak 9. ZOCT".
Rješenje o pojednostavljenom raspoređivanju i carinjenju robe iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena carinarnica donosi, u pravilu, kao sastavni dio rješenja o privremenom uvozu robe.
Članak 8.
Za provedbu postupka pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja dijelova instrumenata, aparata, uređaja, strojeva, vozila i drugih proizvoda iz odsjeka XVI., XVII. i XVIII. Carinske tarife, koji se bez dorade ili obrade mogu ugraditi u gotovi proizvod, uz uvoznu carinsku deklaraciju i specifikaciju dijelova koji se uvoze carinski obveznik podnosi:
a) za dijelove koji se uvoze radi tekućeg ili investicijskog održavanja: uvoznu carinsku deklaraciju ili račun ili drugu ispravu temeljem koje se sa sigurnošću može utvrditi tarifni stavak proizvoda za koji se dijelovi uvoze;
b) za dijelove koji se uvoze zajedno s gotovim proizvodima kao njihovi razervni dijelovi: račun iz kojega je vidljivo da vrijednost tih dijelova franco hrvatska granica ne premašuje 7% vrijednosti gotovog proizvoda s kojim se ti dijelovi uvoze;
c) za dijelove koji se uvoze za izradu gotovih proizvoda: isprave s podacima o ukupnoj vrijednosti tih dijelova franco hrvatska granica, te o prodajnoj cijeni gotovog proizvoda u koji se ti dijelovi ugrađuju;
d) za dijelove za zamjenu dotrajalih ili neispravnih dijelova: isprave o uvozu proizvoda kojemu se zamjenjuju dotrajali ili pokvareni dijelovi, te o njihovoj zamjeni u garantnom roku i bez plaćanja protuvrijednosti.
Specifikacija dijelova iz točke a), b) i c) stavka 1. ovoga članka, moraju sadržavati najmanje tri različita tarifna stavka.
Rješenje o pojednostavljenom raspoređivanju i carinjenju robe iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena carinarnica donosi po skraćenom postupku, bilješkom na zahtjevu.
Članak 9.
Uz zahtjev za provedbu postupka pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja laboratorijskih kemikalija i reagenasa, ovlaštenoj carinarnici podnosi se specifikacija s naznakama njihovih tarifnih stavaka i naziva.
Rješenje o provedbi postupka pojednostavljenog raspoređivanja i carinjenja robe iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena carinarnica donosi po skraćenom postupku, bilješkom na zahtjevu.
POJEDNOSTAVLJENO IZVOZNO CARINJENJE
Članak 10.
Na zahtjev carinskog obveznika mogu se pojednostavljeno rasporediti u tarifni stavak gotovog prozivoda i izvozno cariniti nesastavljeni proizvodi ili proizvodi u rastavljenom stanju, čiji se dijelovi izvoze postupno.
U provedbi postupka pojednostavljenoga raspoređivanja i carinjenja robe prema stavku 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 3. do 6. ovoga pravilnika.
Članak 11.
Na zahtjev carinskog obveznika mogu se rasporediti u tarifni stavak gotovog proizvoda dijelovi strojeva, aparata, uređaja, vozila, instrumenata i drugih proizvoda iz odsjeka XV. do XX. Carinske tarife, koji se izvoze s proizvodom za koji su namijenjeni, ako vrijednost dijelova ne premašuje 7% vrijednosti gotovog proizvoda, ako se primjenom pravila o raspoređivanju robe u Carinsku tarifu razvrstavaju najmanje u tri različita tarifna stavka.
Uz izvoznu carinsku deklaraciju iz stavka 1. prilaže se isprava s podacima o tarifnoj oznaci, nazivu i količini dijelova koji se izvoze, vrijednosti gotovoga proizvoda i dijelova koji se s njim izvoze, te tarifne oznake i podaci mjerodavni za njihovo raspoređivanje u Carinskoj tarifi.
Rješenje o pojednostavljenom raspoređivanju i carinjenju robe iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena carinarnica donosi po skraćenom postupku, bilješkom na zahtjevu.
Članak 12.
Na zahtjev carinskog obveznika mogu se rasporediti u tarifni stavak dijelova gotovog proizvoda dijelovi strojeva, aparata, vozila, instrumenata i drugih proizvoda iz odsjeka XV. do XX. Carinske tarife, koji se ne izvoze s proizvodom za kojega su namijenjeni, ako se primjenom pravila o raspoređivanju robe u Carinsku tarifu razvrstavaju najmanje tri različita tarifna stavka.
U izvoznu carinsku deklaraciju iz stavka 1. prilažu se isprave s podacima o tarifnim oznakama, nazivima i količini dijelova koji se izvoze, te podacima mjerodavnim za raspoređivanje gotovog proizvoda u kojega se ti dijelovi ugrađuju.
Rješenje o pojednostavljenom raspoređivanju i carinjenju robe iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena carinarnica donosi po skraćenom postupku, bilješkom na zahtjevu.
Članak 13.
Na zahtjev carinskog obveznika mogu se rasporediti u tarifni stavak gotovog proizvoda dijelovi proizvoda iz odsjeka XV. do XX. Carinske tarife za zamjenu dotrajalih ili pokvarenih dijelova, koji se izvoze u garantnom roku i bez naplate njihove protuvrijednosti.
U privitku zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka podnosi se:
a) isprava o izvozu gotovoga proizvoda ili druga isprava koja sadrži podatke mjerodavne za njegovo raspoređivanje u Carinskoj tarifi, te
b) isprava kojom se dokazuje okolnost da se radi o izvozu dijelova u garantnom roku i bez naplate njihove protuvrijednosti.
Rješenje o pojednostavljenom raspoređivanju i carinjenju robe iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena carinarnica donosi po skraćenom postupku, bilješkom na zahtjevu.
Članak 14.
Uz zahtjev za pojednostavljeno raspoređivanje i carinjenje dijelova i reprodukcijskog materijala koji se privremeno izvoze radi ugradnje ili oplemenjivanja, ovlaštenoj carinarnici se podnosi:
a) isprava o pravnom poslu temeljem kojega se roba privremeno izvozi (ugovor, račun ili druga odgovarajuća isprava),
b) specifikacija dijelova i reprodukcijskog materijala koji se izvoze i gotovoga proizvoda koji se uvozi, koja sadrži tarifni stavak i naziv, a po potrebi i druge podatke mjerodavne za njihovo tarifiranje, te
c) tehnološki normativ za ugradnju dijelova ili reprodukcijskog materijala u gotov proizvod.
Izvozna carinska deklaracija za robu iz stavka 1. ovoga članka podnosi se sukladno propisima o popunjavanju isprava u carinskom postupku, u dijelu koji se odnosi na privremeni izvoz robe, s tim da se u rubriku "Želim da se primjeni" obvezatno upisuje "Članak 9. ZOCT".
Rješenje o pojednostavljenom raspoređivanju i carinjenju robe iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena carinarnica, u pravilu, donosi kao zajedničko rješenje s rješenjem o privremenom izvozu robe.
Članak 15.
Na zahtjev carinskog obveznika, roba koja se izvozi temeljem ugovora o izgradnji objekata u inozemstvu, može se rasporediti u tarifni stavak proizvoda, koji toj robi kao cjelini daje bitan karakter ili funkcionalno ju bitno obilježava, i to:

  1. oprema za ugradnju u objekte u inozemstvu,
  2. predmeti inventara i potrošnog materijala za potrebe inozemnog radilišta, koji se trajno izvoze, uključujući sitan alat, kuhinjski i drugi inventar, potrošni materijal i drugu robu za opremanje radilišta tijekom izvedbe radova u inozemstvu.
  3. oprema koja se privremeno izvozi za obavljanje odgovarajuće vrste radova te,
  4. predmeti inventara i pribora koji se privremeno izvozi za potrebe inozemnog radilišta, uključujući sitan alat, kuhinjski i drugi inventar i drugu robu za opremanje radilišta tijekom izvedbe radova u inozemstvu.

U privitku zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenoj carinarnici podnosi se:
a) ugovor ili druga isprava temeljem koje je preuzeta obveza izvedbe radova u inozemstvu, te
b) specifikacija opreme i inventara koji se izvoze ili privremeno izvoze s naznakom tarifne oznake, naziva i količine robe, te podacima mjerodavnim za utvrđivanje i tarifiranje proizvoda koji opremi i drugoj robi koja se izvozi ili privremeno izvozi kao cjelini daje bitan karakter ili ju funkcionalno bitno obilježava.
Rješenje o pojednostavljenom raspoređivanju i carinjenju robe iz stavka 1. ovoga članka, kojim se utvrđuje i tarifni stavak za raspoređivanje opreme odnosno inventara koji se izvoze, donosi ovlaštena carinarnica.
CARINSKI NADZOR TIJEKOM POSTUPKA POJEDNOSTAVLJENOG CARINJENJA
Članak 16.
Ovlaštena carinarnica može u svako doba provedbe postupka carinjenja robe prema odredbama ovoga pravilnika, pregledati svu uvezenu robu ili njezine pojedine dijelove i prateću carinsku odnosno poslovnu dokumentaciju carinskog obveznika u svezi s uvozom odnosno izvozom robe.
PROVEDBA POSTUPKA POJEDNOSTAVLJENOG CARINJENJA BEZ ODLAGANJA
Članak 17.
Postupak za donošenje rješenja o pojednostavljenome raspoređivanju i uvoznome odnosno izvoznome carinjenju robe prema odredbama ovoga pravilnika ovleštena carinarnica provodi bez odlaganja.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku carinjenja robe na temelju članka 4. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 63/92).
Postupci pojednostavljenoga raspoređivanja i uvoznoga ili izvoznoga carinjenja glede kojih je do dana stupanja ovoga pravilnika na snagu doneseno rješenje ovlaštene carinarnice, nastaviti će se i okončati sukladno propisima koji stupanjem ovoga pravilnika na snagu prestaju važiti.
Članak 19.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-04/96-01/992
Urbroj: 513-02/01-96-1
Zagreb, 30. prosinca 1996.
Ravnatelj Carinske uprave
mr. Josip Knezić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti