POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - amandmani - dopuna popisu pravilnici - nacionalna strategija prevencije ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO OBRANE
Na temelju članaka 113., 122. i 134. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 74/93 - pročišćeni tekst i 57/96) ministar obrane donosi
PRAVILNIK
O IZVRŠAVANJU VOJNE OBVEZE I OBAVLJANJU CIVILNE SLUŽBE
I. TEMELJNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom uređuju pitanja izvršavanja vojne obveze koja se odnose na vođenje vojne evidencije o vojnim obveznicima; novačenje; civilnu službu; služenje vojnog roka; služenje u pričuvnom sastavu te putovanje vojnih obveznika u inozemstvo i boravak vojnih obveznika u inozemstvu.
II. VOJNA EVIDENCIJA
Članak 2.
Vojne obveznike upisuje se u vojnu evidenciju (u daljnjem tekstu: evidencija) u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 17 godina.
Vojne obveznike koji iz bilo kojih razloga nisu upisani u evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 17 godina, upisuje se u evidenciju do isteka vojne obveze.
Članak 3.
Evidenciju vode:

 1. uredi za obranu - za sve vojne obveznike i pričuvnike-obveznike radne obveze raspoređene po ratnom rasporedu, prema njihovu prebivalištu;
 2. uprave za obranu - za pričuvne časnike;
 3. postrojbe, ustanove, stožeri i zapovjedništva - za sve vojne obveznike koji se kod njih nalaze na službi u oružanim snagama ili se školuju, te za vojne obveznike koji kod njih imaju ratni raspored;
 4. diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu - za sve vojne obveznike na boravku u inozemstvu.

Članak 4.
Evidencija se vodi, u pravilu, korištenjem sustava automatizirane obrade podataka upotrebom računala uz jedinstvenu i kompatibilnu primjenu automatizirane obrade podataka evidencije vojnih obveznika.
Evidencija se obvezatno ustrojava i na klasičan način sukladno propisanoj shemi vođenja, te se istovjetno zapisuje na magnetskom mediju (disketa, traka i sl.).
Članak 5.
U evidenciju o vojnom obvezniku unose se ovi podaci: jedinstveni matični broj građana; ime, prezime, očevo ili majčino ime; dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, općina, država rođenja; narodnost, državljanstvo; prebivalište i boravište; bračno stanje; novačenje; sposobnost za vojnu službu; služenje vojnog roka, služenje u pričuvnom sastavu; vojne škole, vojne vježbe, tečajevi i drugi oblici vojne obuke; znanja značajna za obranu; dodjela čina, reda i promaknuće, gubitak čina i reda, odličja; vrijeme provedeno u Domovinskom ratu; sudske kazne; boravak u inozemstvu i ostali podaci značajni za obranu.
Članak 6.
U evidenciju o osobi koja pohađa ili je pohađala Policijsku školu ili Višu školu unutarnjih poslova unose se podaci o upisu, pohađanju i završenom školovanju, na temelju uvjerenja o upisu i pohađanju, odnosno svjedodžbe ili diplome o završenom školovanju u Policijskoj školi ili Višoj školi unutarnjih poslova.
U evidenciju o vojnom obvezniku koji je završio Policijsku školu ili Višu školu unutarnjih poslova u trajanju od najmanje 2 godine i proveo na dužnosti ovlaštene osobe u unutarnjim poslovima ili stražara u kazneno-popravnim ustanovama najmanje 2 godine, unose se podaci o završenom školovanju i uposlenju na temelju svjedodžbe ili diplome Policijske škole ili Više škole unutarnjih poslova i uvjerenja ovlaštenog tijela unutarnjih poslova odnosno kazneno-popravne ustanove o vremenu provedenom na dužnosti ovlaštene osobe u unutarnjim poslovima ili stražara u kazneno-popravnoj ustanovi.
Nadležne službe Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa podatke o činjenicama iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavljaju uredima za obranu putem nadležne uprave za obranu.
Osobu iz stavka 2. ovog članka nadležna uprava za obranu rješenjem prevodi u pričuvni sastav, a ovlašteni ured za obranu izdaje vojnu iskaznicu u koju upisuje potrebite podatke.
Članak 7.
U evidenciju o osobi koja pohađa ili je pohađala vjersku školu unose se podaci o upisu, pohađanju i završenom školovanju na temelju potvrde o upisu i pohađanju odnosno svjedodžbe o završenom školovanju u vjerskoj školi.
U evidenciju o zaređenim svećenicima, osobama koje su završile teološki studij i nalaze se na dušobrižničkoj službi u duhovnoj školi te redovnicima koji su se zavjetovali, unose se podaci o završenom školovanju i djelatnosti na temelju svjedodžbe ovlaštene duhovne škole odnosno potvrde ovlaštenog tijela vjerske zajednice.
Osobu iz stavka 2. ovog članka, ako je ocijenjena sposobnom za vojnu službu ili sposobnom za vojnu službu s ograničenjem, nadležna uprava za obranu prevodi rješenjem u pričuvni sastav, a nadležni ured za obranu izdaje vojnu iskaznicu u koju upisuje način na koji je regulirana obveza služenja vojnog roka.
Osoba iz stavka 2. ovog članka podliježe ocjeni zdravstvene sposobnosti za vojnu službu i novačenju sukladno odredbi članka 73. točkama 1. i 2. Zakona o obrani (u daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 8.
U evidenciju o osobi kojoj je priznato pravo na civilnu službu unose se podaci o civilnoj službi na temelju odluke Povjerenstva za civilnu službu.
Članak 9.
U evidenciju o osobi koja je stekla hrvatsko državljanstvo naturalizacijom ili prirođenjem, unose se podaci o stjecanju državljanstva temeljem rješenja o primitku u državljanstvo.
Osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je prijaviti se tijelima iz članka 3. ovog Pravilnika poradi upisa u evidenciju u roku od 8 dana od dana stjecanja državljanstva.
Članak 10.
Vojni obveznik neposredno prijavljuje promjene iz članka 17. Zakona uredu za obranu koji ga vodi u evidenciji. Ako je sjedište tog ureda udaljeno više od 10 km od prebivališta vojnog obveznika, prijava promjena može se dostaviti preporučenom pošiljkom.
Nestanak vojne iskaznice i povratak s odsluženja vojnog roka prijavljuje se neposredno nadležnom uredu za obranu.
Osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je na zahtjev ureda za obranu kojemu prijavljuje promjenu, podnijeti na uvid, odgovarajući dokaz o nastaoj promjeni (uvjerenje, zdravstveni nalaz i sl.), osim dokaza o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Članak 11.
Vojnu iskaznicu izdaje ovlašteni ured za obranu koji vojnog obveznika vodi u evidenciji, a iznimno i tijela iz članka 132. stavka 4. Zakona.
Vojna iskaznica izdaje se:
- vojnim obveznicima - muškarcima, nakon novačenja;
- vojnim obveznicima - ženama i dragovoljcima, pri priopćavanju ratnog rasporeda u oružanim snagama.
Nadležni ured za obranu u matični karton, u odgovarajući razdjel (vojna iskaznica - serija i broj), upisuje i datum izdavanja vojne iskaznice, a vojni obveznik svojim potpisom potvrđuje njezin primitak.
Članak 12.
U vojnu iskaznicu upisuju se ovi podaci: jedinstveni matični broj građana; ime, prezime, očevo ili majčino ime; datum rođenja, mjesto, općina, država rođenja; krvna grupa; ocjena sposobnosti za vojnu službu i rod odnosno struku; služenje vojnog roka odnosno reguliranje obveze služenja vojnog roka na drugi način; vojnopopisna djelatnost; dodjela čina - promaknuće; sudjelovanje na vojnoj vježbi; ured za obranu kod kojeg se vodi u evidenciji; ratni raspored; sudjelovanje u ratu; zamjena vojne iskaznice; prestanak vojne obveze te mjesto i datum svečane prisege.
Vojnu iskaznicu potpisuje ovlaštena osoba tijela koje ju je izdalo vojnu iskaznicu i njezin imatelj.
Tiskanica vojne iskaznice otiskana je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 13.
Vojni obveznik koji izgubi vojnu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, obvezan je u roku od 8 dana od dana nestanka vojne iskaznice to prijaviti nadležnom uredu za obranu koji ga vodi u evidenciji odnosno tijelima iz članka 132. stavka 4. Zakona.
Ured odnosno tijelo iz stavka 1. ovog članka izdaje vojnom obvezniku novu vojnu iskaznicu nakon što vojni obveznik nestalu vojnu iskaznicu proglasi nevažećom u "Narodnim novinama".
Članak 14.
Vojna iskaznica zamjenjuje se u sljedećim slučajevima:
- ako dotraje ili postane neuporabljiva zbog oštećenja;
- ako u njoj nema slobodnih razdjela za upis novih podataka ili promjena;
- ako je njezinom imatelju zbog ozljede, kirurškog zahvata ili drugih promjena na glavi bitno izmijenjen izgled lica.
Članak 15.
Vojni obveznik koji postane djelatna vojna osoba, vojni službenik ili vojni namještenik predaje vojnu iskaznicu postrojbi, ustanovi, stožeru ili zapovjedništvu u kojem mu je priopćena služba u oružanim snagama.
Postrojba, ustanova, stožer ili zapovjedništvo iz stavka 1. ovog članka dostavljaju izvješće o zasnivanju službe u oružanim snagama nadležnom uredu za obranu.
Članak 16.
Vojni obveznik kojemu prestane vojna obveza zadržava vojnu iskaznicu poradi dokazivanja prestanka vojne obveze.
Vojni obveznik kojemu prestane vojna obveza zbog prestanka državljanstva Republike Hrvatske, vraća vojnu iskaznicu nadležnom uredu za obranu u roku od 15 dana od dana primitka pravomoćnog rješenja o prestanku državljanstva, a na njegov zahtjev izdaje mu se potvrda o reguliranju vojne obveze.
Vojnu iskaznicu umrloga vojnog obveznika odnosno proglašenog umrlim zadržava njegova obitelj nakon što je poništi nadležni redu za obranu.
III. POZIVANJE NOVAKA I PRIČUVNIKA PORADI IZVRŠAVANJA VOJNE OBVEZE
Članak 17.
Nadležni ured za obranu poziva novaka odnosno pričuvnika poradi izvršavanja vojne obveze prema prebivalištu odnosno boravištu vojnog obveznika u Republici Hrvatskoj.
Pojedinačnim i općim pozivom pozivaju se vojni obveznici poradi izvršavanja dužnosti po temelju vojne obveze.
Pojedinačni poziv dostavlja se u pisanom obliku i sadrži podatke određene zakonom kojim je uređen upravni postupak.
Opći poziv, u pravilu, upućuje se preko sredstava javnog priopćavanja i isticanjem teksta poziva plakatiranjem na javnim mjestima.
Članak 18.
Osoba koja je pozvana pozivom, a koja je zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga spriječena doći na mjesto i u vrijeme određeno u pozivu, obvezna je odmah nakon primitka poziva o tome izvijestiti ured za obranu koji je izdao poziv, a ako je razlog spriječenosti nastao kasnije - čim sazna taj razlog.
Članak 19.
Osobu koja je podnijela zahtjev za otpust iz državljanstva Republike Hrvatske ne poziva se na izvršavanje vojne obveze dok se ne donese rješenje po tom zahtjevu, osim ako se na služenje vojnog roka upućuje novaka koji u istoj kalendarskoj godini navršava 27 odnosno 30 godina.
Novaka koji po odobrenju boravi u inozemstvu ne poziva se na izvršavanje vojne obveze do isteka odobrenog boravka.
Pričuvnika iz članka 125. stavka 4. Zakona ne poziva se na izvršavanje vojne obveze do njegova povratka u Republiku Hrvatsku.
IV. NOVAČKA OBVEZA
Članak 20.
Novake se prije novačenja upućuje na zdravstvene i druge preglede te psihološka ispitivanja koja se obavljaju prema posebnim propisima.
Članak 21.
Nadležni ured za obranu poziva i upućuje novake na zdravstvene i druge preglede te psihološka ispitivanja i novačenje na temelju plana tih pregleda i plana novačenja koje utvrđuje Ministarstvo obrane.
Novaka koji se s boravka u inozemstvu vrati u Republiku Hrvatsku i prijavi nadležnom uredu za obranu novači se u roku od 15 dana od dana prijave.
Novaka-učenika Policijske škole ili studenta Više škole unutarnjih poslova ne poziva se na zdravstvene i druge preglede niti na psihološka ispitivanja i novačenje.
Na zdravstvene i druge preglede i psihološka ispitivanja ne poziva se novake koji boluju od neizlječive bolesti, odnosno imaju tjelesne mane ili nedostatke koji se liječenjem ne mogu poboljšati (sljepilo na oba oka, potpuna gluhoća na oba uha, duševna zaostalost jačeg stupnja, teža duševna bolest, uzetost cijelog tijela ili pojedinih ekstremiteta, nedostatak jednog ekstremiteta i slični nedostaci koji ih čine očito nesposobnim za vojnu službu).
Novacima iz stavka 4. ovog članka sposobnost za vojnu službu utvrđuje nadležna novačka komisija na temelju postojeće specijalističke zdravstvene dokumentacije kojom novaci raspolažu ili koju mogu pribaviti.
Članak 22.
Novačke komisije posebne su ustrojbene cjeline Ministarstva obrane, koje svojom odlukom osniva ministar obrane.
Organizacija djelatnosti, priprava i upravni nadzor novačkih komisija u nadležnosti je Ministarstva obrane-Uprave za vojnu obvezu i mobilizaciju, a rješidba povodom žalbi protiv njihovih odluka u nadležnosti je Ministarstva obrane-Uprave za pravne poslove i Uprave za vojnu obvezu i mobilizaciju.
Članak 23.
Ured za obranu, prema planu djelatnosti novačke komisije, poziva na novačenje novake koji se vode u evidenciji tog ureda i koji u tekućoj kalendarskoj godini navršavaju 18 godina, te novake starijih godišta koji prije nisu novačeni.
Članak 24.
Novačka komisija obavlja ove poslove:

 1. ocjenjuje sposobnost za vojnu službu novaka;
 2. ocjenjuje sposobnost za vojnu službu novaka odnosno pričuvnika ocijenjenih privremeno nesposobnima za vojnu službu kad im istekne rok privremene nesposobnosti za vojnu službu;
 3. ocjenjuje sposobnost za vojnu službu novaka koji su prije novačeni i ocijenjeni sposobnima za vojnu službu ili sposobnima za vojnu službu s ograničenjem, a izjave da je nastala promjena njihova zdravstvenog stanja i donesu potrebitu specijalističku zdravstvenu dokumentaciju;
 4. mijenja rod odnosno struku vojnim obveznicima zbog potreba oružanih snaga, promjene zdravstvenog stanja i naknadno stečene spreme ili promjene zanimanja;
 5. ocjenjuje sposobnost za vojnu službu pričuvnika kod kojeg je u smislu članka 121. Zakona nastala promjena zdravstvenog stanja koja utječe na njegovu sposobnost za vojnu službu, a na temelju priložene specijalističke zdravstvene dokumentacije;
 6. ocjenjuje sposobnost za vojnu službu ročnika;
 7. ocjenjuje sposobnost za vojnu službu osoba za koje je donijeta odluka o revizijskom pregledu.

Članak 25.
Novačka komisija ocjenjuje sposobnost novaka za vojnu službu i određuje vojnopopisnu djelatnost novaka na temelju postojećih nalaza prethodnih zdravstvenih i drugih pregleda te psiholoških ispitivanja, a po potrebi i zdravstvenih pregleda pri novačenju; mjerila za ocjenu zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu; zapovijedi i plana novačenja; uvjeta propisanih za određivanje rodova i struka u kojima će novaci služiti vojni rok te drugih propisa i akata kojima se uređuje novačenje.
Novačka komisija može uvažiti želju novaka izjavljenu na novačenju glede određivanja roda odnosno struke u kojoj će novak služiti vojni rok, ako je to sukladno mjerilima za ocjenu zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu, uvjetima za određivanje rodova i struka u kojima će novak služiti vojni rok i planu novačenja odnosno popune oružanih snaga.
Članak 26.
Novačka komisija novači novake u njihovoj nazočnosti.
Iznimno, novačka komisija novači novake bez njihove nazočnosti u slučajevima utvrđenim odredbom članka 78. stavka 3. Zakona, te novake koji po odobrenju borave u inozemstvu.
Članak 27.
Novake ocijenjene privremeno nesposobnima za vojnu službu poziva se na novačenje, u pravilu, kad im istekne rok privremene nesposobnosti.
Vojni obveznik ocijenjen privremeno nesposobnim za vojnu službu na vrijeme dulje od 1 godine može iznimno, na svoj zahtjev biti upućen na ponovnu ocjenu sposobnosti za vojnu službu po proteku najmanje dvije trećine vremena na koje mu je bila utvrđena privremena nesposobnost za vojnu službu, ako uz zahtjev priloži zdravstvenu dokumentaciju iz koje je vidljivo da je došlo do promjene zdravstvenog stanja koje utječe na postojeću ocjenu sposobnosti za vojnu službu.
Članak 28.
Rješenje o ocjeni sposobnosti za vojnu službu novaka novačka komisija upisuje u zdravstvenu knjižicu vojnog obveznika, vojnu iskaznicu i ostale evidencijske dokumente.
Rješenje sadrži izrijek i uputu o pravnom lijeku.
Rješenje iz stavka 1. ovog članka novačka komisija priopćava novaku uz potpis.
V. CIVILNA SLUŽBA
Članak 29.
Nadležni ured za obranu obvezan je kod upisa u evidenciju upoznati novaka da može na temelju prigovora savjesti podnijeti zahtjev za civilnu službu Povjerenstvu za civilnu službu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka upućuje se nadležnom uredu za obranu koji isti odmah prosljeđuje Povjerenstvu.
Članak 30.
Primjerak rješenja na temelju prigovora savjesti Povjerenstvo u roku od 8 dana od dana donošenja upućuje nadležnoj upravi za obranu koja ga dostavlja uredu za obranu koji vojnog obveznika vodi u evidenciji.
Članak 31.
Novaka kojemu je priznano pravo na civilnu službu upućuje se na zdravstvene i druge preglede te psihološka ispitivanja i novačenje.
Novačka komisija ocjenjuje sposobnost novaka za civilnu službu pod istim uvjetima kao i sposobnost novaka za služenje vojnog roka.
Novaka kojega novačka komisija ocijeni nesposobnim za vojnu službu ne upućuje se na civilnu službu.
Članak 32.
Novaka koji se bez opravdanog razloga ne javi na obavljanje civilne službe u mjesto i vrijeme označeno u pozivu, upućuje se na služenje vojnog roka.
Članak 33.
Obveznika civilne službe na obavljanje civilne službe upućuje Povjerenstvo sukladno odredbama članka 86. stavka 4. i članka 89. Zakona.
Članak 34.
Dok traju smetnje iz članka 102. stavka 1. Zakona, novaka se ne upućuje na obavljanje civilne službe.
O postojanju smetnji iz članka 102. stavka 1. Zakona nadležni ured za obranu obvezan je izvijestiti Povjerenstvo.
Članak 35.
Obveznik civilne službe zahtjev za odgodu civilne službe iz razloga navedenih u članku 104. Zakona i članku 46. ovog Pravilnika podnosi Povjerenstvu.
Članak 36.
Obavljanje civilne službe prekida se iz razloga navedenih u članku 105. stavku 1. Zakona, o čemu ovlaštena osoba u oružanim snagama odnosno pravnoj osobi u kojoj se obavlja civilna služba izvješćuje nadležni ured za obranu.
O daljnjem obavljanju civilne službe nakon prestanka razloga za prekid odlučuje Povjerenstvo.
Članak 37.
Obveznik civilne zaštite izvješćuje ovlaštenu osobu u oružanim snagama odnosno pravnoj osobi o razlozima iz članka 106. stavka 1. i 2. Zakona, a zahtjev za prekid obavljanja civilne službe dostavlja Povjerenstvu.
O zahtjevu iz stavka 1. ovog članka odlučuje Povjerenstvo.
Članak 38.
Odluku o upućivanju na civilnu službu obveznika civilne službe kojem je prekinuto obavljanje civilne službe po odredbama članka 105. i 106. Zakona donosi Povjerenstvo sukladno članku 109. stavku 1. Zakona.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se vrijeme pristupanja daljnjem obavljanju civilne službe, vrijeme završetka civilne službe te pravna osoba odnosno postrojba oružanih snaga u kojoj se civilna služba obavlja.
Obvezniku civilne službe kojemu je bilo kojem zakonskom temelju prekinuto obavljanje civilne službe, Povjerenstvo ne upućuje na daljnje obavljanje civilne službe ako ispunjava uvjete iz članka 109. stavka 2. Zakona.
Članak 39.
Načelnik Glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske određuje postrojbe pri kojima obveznici civilne službe izvršavaju tu obvezu u slučajevima kada civilnu službu obavljaju u oružanim snagama.
Članak 40.
Pravna osoba u kojoj se obavlja civilna služba određuje osobu za praćenje rada i ponašanja obveznika civilne službe.
Članak 41.
Nemarnim odnosnom i kršenjem stege tijekom obavljanja civilne službe smatra se, sukladno odredbi članka 92. Zakona, kršenje reda i stege utvrđene stegovnim propisima pravne osobe u kojoj se obavlja civilna služba.
Osoba iz članka 40. ovog Pravilnika izvješćuje Povjerenstvo o ponašanju obveznika civilne službe iz stavka 1. ovog članka i razlozima za ponovno provjeravanje daljnje osnovanosti obavljanja civilne službe.
Članak 42.
Obveznika civilne službe-pričuvnika raspoređuje se u civilnu zaštitu odnosno na radnu obvezu.
VI. UPUĆIVANJE NOVAKA NA SLUŽENJE VOJNOG ROKA
Članak 43.
Novaka se upućuje na služenje odnosno dosluženje vojnog roka na temelju zapovijedi ministra obrane i plana upućivanja novaka u oružane snage.
Novaka se ne može uputiti na služenje vojnog roka ako nije navršio 18 godina, osim u slučaju predviđenom odredbom članka 98. stavka 5. Zakona.
Novak koji otpočinje odnosno nastavlja školovanje na fakultetu, odnosno drugoj visokoj ili višoj školi, odmah nakon upisa dostavlja nadležnom uredu za obranu potvrdu o upisu na fakultet odnosno drugu visoku ili višu školu.
Novak iz stavka 3. ovog članka obvezan je dostaviti uredu za obranu potvrdu o upisu u svaku sljedeću godinu studija.
Novaka iz stavka 3. ovog članka kojem prestane svojstvo studenta fakulteta odnosno druge visoke ili više škole upućuje se na služenje vojnog roka sukladno odredbama članka 98. stavka 3. i članka 99. Zakona.
Vojnog obveznika kojem je prekinuto služenje vojnog roka zbog privremene nesposobnosti za vojnu službu, a koji na ponovnom novačenju prije isteka kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina bude ocijenjen sposobnim za vojnu službu ili sposobnim za vojnu službu s ograničenjem, upućuje se na dosluženje vojnog roka, po mogućnosti u postrojbu istoga roda, odnosno struke u kojoj je prije služio vojnik rok.
Članak 44.
Na služenje odnosno dosluženje vojonog roka novak se javlja u postrojbu odnosno ustanovu oružanih snaga u vrijeme označeno u pozivu za služenje odnosno dosluženje vojnog roka.
Ako se novak ne javi na služenje odnosno dosluženje vojnog roka, nadležni ured za obranu, sukladno uvjetima propisanim u članku 133. Zakona, izdaje ovlaštenim tijelima unutarnjih poslova nalog za prisilno dovođenje tog novaka u najbližu postrojbu vojne policije, koja će ga odvesti u vojnu postrojbu označenu u pozivu.
Članak 45.
Ured za obranu povlači poziv novaku za služenje vojnog roka samo u slučajevima ako mu se, sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika, odgodi služenje vojnog roka, ako je nakon primitka poziva ocijenjen privremeno nesposobnim ili nesposobnim za vojnu službu, te ako ministar obrane, odnosno osoba koju on ovlasti, naloži povlačenje poziva.
VII. ODGODA SLUŽENJA VOJNOG ROKA
Članak 46.
Služenje vojnog roka može se, na zahtjev novaka, sukladno članku 104. stavku 2. Zakona, odgoditi najdulje do kraja mjeseca lipnja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina:

 1. ako u zajedničkom kućanstvu nema drugoga člana sposobnog za privređivanje, a prijeko je potrebno obaviti neodgodive poslove koji se bez njegove nazočnosti ne mogu obaviti bez znatne štete za kućanstvo;
 2. ako se zaposlio u svojstvu vježbenika - do završetka vježbeničkog staža, a najdulje jednu godinu;
 3. ako u zajedničkom kućanstvu ima samo članove kojima je za svakodnevne životne potrebe prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe;
 4. ako se iz zajedničkog kućanstva u isto vrijeme upućuju na služenje vojnog roka dva člana ili više članova, odnosno ako se neki od njih već nalaze na služenju vojnog roka - dok se jedan član odnosno druga polovica članova kućanstva ne vrati sa služenja vojnog roka;
 5. ako ima utvrđen datum za zaključivanje braka - najdulje 3 mjeseca;
 6. ako se iz inozemstva vrati u Republiku Hrvatsku poradi služenja vojnog roka, a nije u mogućnosti zbrinuti obitelj do dana određenog za upućivanje u oružane snage.

Članak 47.
Zahtjev za odgodu služenja odnosno dosluženja vojnog roka iz članka 104. stavka 2. Zakona i članka 46. Pravilnika podnosi se uredu za obranu u roku 8 dana od dana primitka poziva za služenje vojnog roka.
Rješenje kojim se usvaja zahtjev za odgodu služenja vojnog roka obvezatno sadrži dan, mjesec i godinu do kada se odgađa služenje vojnog roka.
Članak 48.
Novak koji je upisan na fakultet, odnosno drugu visoku ili višu školu obvezan je, sukladno članku 98. stavku 2. Zakona, najkasnije do 31. listopada donijeti nadležnom uredu za obranu potvrdu o upisu odnosno pohađanju fakulteta odnosno druge visoke ili više škole, za tekuću nastavnu godinu.
Članak 49.
Novake koji pohađaju fakultet, odnosno drugu visoku ili višu školu neće se uputiti na služenje vojnog roka do kraja studiranja, a najkasnije do kraja mjeseca lipnja kalendarske godine u kojoj navršavaju 27 godina.
VIII. PREKID SLUŽENJA VOJNOG ROKA
Članak 50.
Odluka o prekidu služenja vojnog roka donosi se u obliku rješenja i upisuje se u vojnu iskaznicu i druge evidencijske dokumente.
U rješenje o prekidu služenja vojnog roka upisuje se datum početka i prekida služenja vojnog roka, te vrijeme u kojem je ročnik koristio dopust.
Članak 51.
Uz zahtjev za prekid služenja vojnog roka, sukladno članku 106. stavku 1. Zakona, ročnik prilaže:

 1. mišljenje ovlaštenog tijela za socijalnu skrb da je obitelj ročnika zbog elementarne nepogode dovedena u težak položaj - ako se prekid služenja vojnog roka traži zbog posljedica elementarne nepogode;
 2. potvrdu zdravstvene ustanove o teškoj bolesti u obitelji ročnika odnosno izvod iz matice umrlih o smrti člana obitelji ročnika, te mišljenje ovlaštenog tijela za socijalnu skrb da je zbog toga obitelj ročnika dovedena u težak položaj - ako se prekid služenja vojnog roka traži zbog teškog položaja obitelji;
 3. mišljenje ovlaštenog tijela za socijalnu skrb da je obitelj ročnika dovedena u težak položaj - ako se prekid služenja vojnog roka traži zbog drugih nesreća koje su zadesile obitelj.

Članak 52.
Rješenje o prekidu služenja vojnog roka, sukladno članku 106. Zakona, donosi se na temelju potvrde ovlaštenog tijela da se radi o športašu koji je ispunio norme za sudjelovanje na svjetskom ili europskom natjecanju, odnosno olimpijskim igrama.
Trajanje prekida služenja vojnog roka određuje se prema vremenu utvrđenom za priprave za sudjelovanje na natjecanju i samo natjecanje.
Članak 53.
Ročnika kod kojeg je nastala promjena zdravstvenog stanja koja utječe na njegovu sposobnost za vojnu službu, liječnik vojne pošte upućuje na ocjenu sposobnosti za vojnu službu novačkoj komisiji na čijem se području nalazi vojna pošta.
Na temelju ocjene ovlaštene novačke komisije o nesposobnosti za vojnu službu ročnika, odnosno privremenoj nesposobnosti za vojnu službu ročnika, ovlaštena osoba u postrojbi, utvrđena odredbom članka 135. stavka 2. Zakona, donosi rješenje o prekidu služenja vojnog roka, te u jedinični karton i vojnu iskaznicu ročnika upisuje temelj i datum prekida služenja vojnog roka i otpusta iz postrojbe.
Članak 54.
O prekidu služenja vojnog roka iz članka 106. Zakona rješavaju zapovjednici zbornih područja, zapovjednik Hrvatske ratne mornarice i zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
IX. OTPUŠTANJE ROČNIKA IZ ORUŽANIH SNAGA
Članak 55.
Ročnika koji je odslužio vojni rok, odnosno kojemu je prekinuto služenje vojnog roka, otpušta iz oružanih snaga vojna postrojba u kojoj se nalazi na dan odsluženja, odnosno prekida služenja vojnog roka.
Ročniku se pri otpuštanju iz oružanih snaga uručuje vojna iskaznica u koju se upisuje temelj i datum otpuštanja i zdravstvena knjižica vojnog obveznika.
Članak 56.
Pri otpuštanju ročnika iz oružanih snaga službena se ocjena, sukladno propisima ministra obrane, upisuje u odgovarajući razdjel jediničnog kartona toga vojnog obveznika.
X. OBVEZA SLUŽENJA U PRIČUVNOM SASTAVU
Članak 57.
Vojne vježbe, tečajevi i drugi oblici vojne obuke koji se smatraju vojnom vježbom planiraju se godišnjim planom.
Članak 58.
O izvođenju vojne vježbe ovlaštena postrojba, ustanova, stožer ili zapovjedništvo podnosi nadležnom uredu za obranu izvješće koje sadrži ime i prezime pričuvnika te vrijeme koje mu je priznato kao vojna vježba.
Ovlaštena postrojba, ustanova, stožer ili zapovjedništvo nakon završene vojne vježbe nadležnoj upravi za obranu dostavlja izvatke iz službenih ocjena pričuvnika. Uprava za obranu službene ocjene pričuvnih časnika ulaže u personalnu kartoteku, a ured za obranu službene ocjene pričuvnih vojnika i dočasnika ulaže u matičnu kartoteku vojnih obveznika.
Članak 59.
Pričuvnik kod kojeg je došlo do promjene zdravstvenog stanja obvezan je u roku od 8 dana prijaviti nastalu promjenu nadležnom uredu za obranu koji ga vodi u evidenciji.
Ured za obranu iz stavka 1. ovog članka upućuje pričuvnika odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, nadležnoj novačkoj komisiji na ocjenu sposobnosti za vojnu službu.
Članak 60.
Ocjenu sposobnosti za vojnu službu pričuvnika nadležna novačka komisija donosi na temelju priložene zdravstvene dokumentacije pod uvjetom da posljednji specijalistički zdravstveni nalaz nije stariji od 6 mjeseci.
Ako priložena zdravstvena dokumentacija nije dostatna za donošenje ocjene sposobnosti za vojnu službu, novačka komisija traži od pričuvnika iz stavka 1. ovog članka njezinu dopunu.
Članak 61.
Ocjenu sposobnosti i promjenu roda odnosno struke pričuvnika iz članka 60. ovog Pravilnika obavlja nadležna novačka komisija koja pričuvniku, sukladno njegovu zdravstvenom stanju, određuje jednu od ocjena sposobnosti za vojnu službu utvrđenih odredbom članka 78. stavka 2. Zakona.
Članak 62.
Novačka komisija donosi za svakog pričuvnika iz članka 60. ovog Pravilnika pisano obrazloženo rješenje o ocjeni sposobnosti za vojnu službu pričuvnika.
Novačka komisija upisuje izrijek rješenja o ocjeni sposobnosti za vojnu službu iz stavka 1. ovog članka u zdravstvenu knjižicu vojnog obveznika i vojnu iskaznicu.
Članak 63.
Ženu-vojnog obveznika koja je predviđena za raspored u ratne postrojbe pričuvnog sastava oružanih snaga sukladno planu popune, upisuje se u evidenciju nakon što nadležna novačka komisija ocijeni njezinu sposobnost za vojnu službu.
Članak 64.
Pričuvnike se poziva u oružane snage poradi vojne vježbe ili obavljanja drugih dužnosti po osnovi vojne obveze, na temelju zahtjeva ovlaštene postrojbe odnosno ustanove oružanih snaga.
Postrojba odnosno ustanova oružanih snaga zahtjev iz stavka 1. ovog članka dostavlja nadležnoj upravi za obranu, tako da ga to tijelo primi najkasnije 60 dana prije dana određenog za javljanje pričuvnika postrojbi odnosno ustanovi oružanih snaga.
XI. ODGODA VOJNE VJEŽBE
Članak 65.
Vojna vježba odgađa se iz razloga propisanih odredbama članka 119. Zakona na temelju zahtjeva koji pričuvnik podnese nadležnom uredu za obranu.
Rješenje o odgodi vojne vježbe donosi nadležna uprava za obranu.
Uz zahtjev za odgodu vojne vježbe prilaže se:

 1. uvjerenje izabranog liječnika opće prakse sa zdravstvenom dijagnozom i obrazloženim mišljenjem o sposobnosti pričuvnika za vojnu vježbu - ako se odgoda vojne vježbe traži zbog bolesti pričuvnika;
 2. pisani dokaz škole da bi pričuvnik odlaskom na vojnu vježbu u razdoblju kada je pozvan bio spriječen pristupiti polaganju ispita i ako bi dolaskom na vojnu vježbu bio spriječen završiti školsku godinu - ako se odgoda vojne vježbe traži zbog toga što se pričuvnik nalazi na školovanju;
 3. liječnički nalaz o teškoj bolesti ili izvod iz matice umrlih, odnosno mišljenje ovlaštenog tijela za socijalnu skrb o posljedicama elementarne nepogode i drugih nesreća - ako se odgoda vojne vježbe traži zbog smrti člana obitelji ili kućanstva, zbog teške bolesti člana kućanstva ili zbog štete uzrokovane elementarnom nepogodom odnosno drugom nesrećom zbog koje bi kućanstvo pričuvnika pozvanog na vojnu vježbu bilo dovedeno u težak položaj;
 4. uvjerenje ustanove zdravstvenog osiguranja o korištenju dodatnog porodiljskog dopusta za muškarca;
 5. uvjerenje matičnog ureda da pričuvnik ima utvrđen datum za zaključenje braka.

Članak 66.
Uz zahtjev pričuvnika za odgodu vojne vježbe zbog toga što su iz istog kućanstva u isto vrijeme pozvana na vojnu vježbu dva ili više članova kućanstva ili se jedan od njih već nalazi na vojnoj vježbi odnosno služenju vojnog roka, ne prilažu se dokazi, već nadležna uprava za obranu po službenoj dužnosti utvrđuje te činjenice na temelju evidencije o vojnim obveznicima pozvanim na vojnu vježbu, odnosno služenje vojnog roka.
Članak 67.
Ako odgodu vojne vježbe zbog neodgodivih potreba službe traži tijelo državne vlasti ili pravna osoba kod koje je pozvani pričuvnik uposlen, obvezni su uz zahtjev za odgodu vojne vježbe priložiti pisano obrazloženje o postojanju neodgodive potrebe službe zbog koje se traži odgoda vojne vježbe.
Članak 68.
Ako poljoprivrednik ili osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost traži odgodu vojne vježbe zbog neodgodivih poljoprivrednih radova odnosno gospodarske djelatnosti, uz zahtjev prilaže dokaz da u njegovu kućanstvu nema drugog člana sposobnog za obavljanje tih poljoprivrednih radova odnosno gospodarske djelatnosti koji bi ga mogao zamijeniti dok traje vojna vježba na koju je pozvan.
Članak 69.
Primjerak rješenja o odgodi vojne vježbe nadležna uprava za obranu odmah dostavlja postrojbi odnosno ustanovi oružanih snaga u kojoj podnositelj zahtjeva ima ratni raspored.
Članak 70.
Nadležni ured za obranu neće pozvati na vojnu vježbu pričuvnika iz mjesta u kojem se pojavila zarazna bolest, o čemu izvješćuje postrojbu odnosno ustanovu oružanih snaga koja je dostavila zahtjev da se pričuvnici pozovu na vojnu vježbu.
Podatke o vrsti i širenju zarazne bolesti nadležni ured za obranu pribavlja od ovlaštene zdravstvene ustanove.
XII. PUTOVANJE U INOZEMSTVO I BORAVAK VOJNIH OBVEZNIKA U INOZEMSTVU
Članak 71.
Odobrenje za putovanje u inozemstvo i boravak u inozemstvu izdaje se na zahtjev novaka sukladno odredbama članaka 123. i 124. Zakona.
Uz zahtjev za putovanje u inozemstvo i boravak u inozemstvu novak prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje činjenice predviđene u člancima 123. i 124. Zakona.
Članak 72.
Novak na boravku u inozemstvu kojem istječe odobrenje za boravak u inozemstvu, a namjerava i nadalje boraviti u inozemstvu, prije isteka tog roka podnosi zahtjev za produljenje boravka u inozemstvu diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske koji ga vodi u evidenciji vojnih obveznika na boravku u inozemstvu.
Članak 73.
Za novaka koji odlazi u inozemstvo, kao i za pričuvnika koji sukladno odredbi članka 125. stavka 4. Zakona odlazi u inozemstvo na boravak dulji od 30 dana, nadležni ured za obranu, koji ga vodi u evidenciji, obvezan je u evidenciju unijeti vrijeme odlaska, zemlju u koju odlazi i vrijeme povratka.
Vojnom obvezniku koji odlazi u inozemstvo na boravak dulji od 1 godine, nadležni ured za obranu uručuje evidencijski karton popunjen potrebitim podacima.
Članak 74.
Vojni obveznik koji je otputovao u inozemstvo na boravak dulji od jedne godine prijavljuje se izravno nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske i predaje mu evidencijski karton iz članka 73. stavka 2. ovog Pravilnika.
Ako je boravište vojnog obveznika izvan mjesta u kojem je sjedište diplomatske misije odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske, prijava se može dostaviti preporučenom pošiljkom.
Diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske ustrojavaju evidenciju vojnih obveznika na boravku u inozemstvu, koja se sastoji od evidencijskih kartona koje popunjavaju uredi za obranu koji vojne obveznike vode u evidenciji.
U evidenciji vojnih obveznika na boravku u inozemstvu odijeljeni su evidencijski kartoni novaka od evidencijskih kartona pričuvnika.
Kartoteka novaka i kartoteka pričuvnika vode se po abecednom slijedu.
Članak 75.
Vojni obveznik obvezan je, dok boravi u inozemstvu, prijaviti svaku promjenu podataka iz članka 78. ovog Pravilnika. Promjenu podataka vojni obveznik prijavljuje na način propisan člankom 74. stavcima 1. i 2. ovog Pravilnika nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.
Članak 76.
Vojni obveznik iz članka 74. stavka 1. ovog Pravilnika koji preseli u drugu zemlju ili izvan područja diplomatske misije odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske na boravak dulji od 1 godine, prijavu preseljenja dostavlja diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske nadležnom za područje na koje je doselio, na način predviđen člankom 74. ovog Pravilnika. Diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske kojem je to preseljenje prijavljeno, obvezan je u roku od 15 dana od dana prijave zatražiti evidencijski karton od diplomatske misije odnosno konzularnog ureda koji je do tada tu osobu vodio u evidenciji vojnih obveznika na boravku u inozemstvu.
Članak 77.
Novak koji boravi u inozemstvu u kalendarskoj godini u kojoj navršava 17 godina, kao i novak starijega godišta koji iz bilo kojih razloga nije upisan u vojnu evidenciju u Republici Hrvatskoj, obvezan je u toj kalendarskoj godini prijaviti se diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske zbog upisa u vojnu evidenciju.
Pričuvnici koji borave u inozemstvu, a namjeravaju ondje ostati dulje od 1 godine, obvezni su prijaviti se diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske poradi ustrojavanja evidencije vojnih obveznika na boravku u inozemstvu.
Diplomatske misije odnosno konzularni uredi Republike Hrvatske obvezni su u roku od 2 mjeseca od dana prijave vojnog obveznika iz stavka 1. i 2. ovog članka o tome, putem prijavnog kartona, izvijestiti nadležnu upravu za obranu.
Za vojnog obveznika koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj izvješće iz prethodnog stavka dostavlja se Ministarstvu obrane-Upravi za vojnu obvezu i mobilizaciju.
Za vojne obveznike na boravku u inozemstvu koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, nadležni ured za obranu određuje se prema odluci Ministarstva obrane-Uprave za vojnu obvezu i mobilizaciju.
Članak 78.
Vojni obveznik prijavljuje nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske sljedeće podatke: jedinstveni matični broj građana; ime i prezime; očevo ili majčino ime; datum, mjesto, općinu i državu rođenja; državljanstvo; narodnost; adresu u inozemstvu; datum početka boravka u inozemstvu; mjesto, općinu, ulicu i kbr. prebivališta u Republici Hrvatskoj; posljednje prebivalište roditelja u Republici Hrvatskoj; zanimanje; školsku spremu; godinu novačenja; sposobnost za vojnu službu; državu, mjesto i vrijeme služenja vojnog roka; čin te znanja značajna za oružane snage.
Članak 79.
Novaku koji boravi u inozemstvu nadležna diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske iz članka 124. Zakona daje odobrenje za boravak u inozemstvu odnosno produljenje boravka u inozemstvu do kraja mjeseca lipnja kalendarske godine u kojoj novak navršava 27 godina.
Odobrenje za boravak u inozemstvu odnosno produljenje boravka u inozemstvu dulje od kalendarske godine u kojoj novak navršava 27 godina, diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske može dati samo uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva obrane - Uprave za vojnu obvezu i mobilizaciju.
U slučaju davanja suglasnosti za odobrenje boravka novaka u inozemstvu dulje od kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina, uz uvjet produljenja novačke obveze novaku, nadležna će uprava za obranu na temelju rješenja o odobrenom boravku u inozemstvu donijeti rješenje o produljenju novačke obveze.
U slučaju davanja suglasnosti za odobrenje za boravka novaku u inozemstvu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina, nadležna će uprava za obranu na temelju rješenja o odobrenom boravku u inozemstvu donijeti rješenje o prevođenju u pričuvni sastav.
U postupku davanja suglasnosti za odobrenje boravka novaku u inozemstvu, Ministarstvo obrane-Uprava za vojnu obvezu i mobilizaciju jedan primjerak prethodne suglasnosti dostavlja nadležnoj upravi za obranu, te se ista prilaže uz matični karton novaka.
Članak 80.
Diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske obvezan je u roku od 2 mjeseca od dana davanja odobrenja iz članka 79. stavka 1. ovog Pravilnika o tome izvijestiti nadležnu upravu za obranu, a o izdanom odobrenju iz članka 79. stavka 2. ovog Pravilnika izvijestiti Ministarstvo obrane-Upravu za vojnu obvezu i mobilizaciju.
Kada diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske daje odobrenje za boravak novaku dulji od kalendarske godine u kojoj novak navršava 27 godina i isto dostavi nadležnoj upravi za obranu, uprava za obranu obvezna je jedan primjerak tog odobrenja dostaviti Ministarstvu obrane-Upravi za vojnu obvezu i mobilizaciju.
Članak 81.
Kada novak regulira obvezu služenja vojnog roka u Republici Hrvatskoj, diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske koji ga vodi u evidenciji vojnih obveznika na boravku u inozemstvu prenosi evidencijski karton iz kartoteke novaka u kartoteku pričuvnika.
Na zahtjev osobe iz stavka 1. ovog članka diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske koji ga vodi u evidenciji vojnih obveznika na boravku u inozemstvu izdaje potvrdu da je regulirala obvezu služenja vojnog roka.
Članak 82.
Novaka kojemu je odobren boravak u inozemstvu i novaka koji osim državljanstva Republike Hrvatske ima i strano državljanstvo, kad dođu u Republiku Hrvatsku i ovdje borave dulje od 6 mjeseci, nadležni ured za obranu pozvat će na novačenje, osim novaka iz članka 128. stavka 2. Zakona.
Ako novak iz prethodnog stavka bude ocijenjen sposobnim za vojnu službu ili sposobnim za vojnu službu s ograničenjem, upućuje ga se na služenje vojnog roka.
Članak 83.
Diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske prestaje voditi evidenciju o vojnom obvezniku na boravku u inozemstvu:
- ako odseli s područja te misije odnosno ureda na razdoblje dulje od 1 godine;
- ako mu prestane vojna obveza sukladno članku 68. Zakona;
- ako umre ili bude proglašen umrlim ili nestalim.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 84.
Novak-vrhunski športaš je osoba koja je taj status stekla rješenjem ovlaštenog tijela, sukladno propisima o športu i o kategorizaciji športaša.
Članak 85.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvršavanju vojne obveze i civilne službe ("Narodne novine", broj 63/91, 12/92, 20/92. i 3/94).
Članak 86.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 023-03/96-02/13
Urbroj: 512-01-96-3226
Zagreb, 16. prosinca 1996.
Ministar obrane
Gojko Šušak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti