POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravne katedre - povelja o pravima - statistički standardi za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O FONDU ZA DUGOROČNO FINANCIRANJE STANOGRADNJE UZ POTPORU DRŽAVE
Proglašavam Zakon o Fondu za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 3. listopada 1997.
Broj: 081-97-1610/1
Zagreb, 10. listopada 1997.
Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O FONDU ZA DUGOROČNO FINANCIRANJE STANOGRADNJE UZ POTPORU DRŽAVE


I. OSNIVANJE FONDA ZA DUGOROČNO FINANCIRANJE STANOGRADNJE UZ POTPORU DRŽAVE
Članak 1.
Ovim se Zakonom osniva Fond za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države (u daljnjem tekstu: Fond) te propisuje svrha, djelatnost Fonda i njegov ustroj.
Članak 2.
(1) Fond se osniva u okviru Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) i čini njezin sastavni dio.
(2) Fond nema svojstvo pravne osobe.
(3) Fond obavlja poslove u vezi s financiranjem stambenih potreba građana iz sredstava osiguranih u državnom proračunu.
Članak 3.
(1) Sredstva za obavljanje djelatnosti i rad Fonda osiguravaju se u državnom proračunu u pravilu u iznosu od 1 posto tekućih prihoda državnog proračuna tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.
(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će se HBOR-u tromjesečno u jednakim iznosima na posebni račun Fonda.
Članak 4.
Sredstva Fonda se mogu iznimno pribavljati i na način propisan člankom 3. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ("Narodne novine", br. 33/92., 76/93. i 108/95.).
II. KORISNICI SREDSTAVA STANOGRADNJE UZ POTPORU DRŽAVE
Članak 5.
(1) Pravo na dobivanje stambenog kredita iz sredstava osiguranih prema ovom Zakonu imaju građani koji nemaju riješeno stambeno pitanje ili nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje.
(2) Prednost na ostvarivanje prava na stambeni kredit prema odredbama ovoga Zakona ima mlada obitelj.
(3) Mlada obitelj u smislu ovoga Zakona smatra se obitelj gdje su oba bračna supružnika mlađa od 35 godina starosti.
Članak 6.
Odgovarajućim stanom, prema ovom Zakonu smatra se stan korisne površine 30 m2 za jednu ili dvije osobe, a za svakog daljnjeg člana obitelji korisna površina se povećava za 12 m2, odnosno da je stan odgovarajuće opremljen komunalnom infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i sl.).
Članak 7.
Sredstva Fonda se koriste za odobravanje kredita osobama iz članka 5. ovoga Zakona za sljedeće namjene:
- kupnju nekretnina i to stanova ili obiteljskih kuća,
- izgradnju stanova ili obiteljskih kuća,
- rekonstrukciju, adaptaciju i popravak stanova ili obiteljskih kuća,
- kupnju građevinske čestice bez ili s djelomično izgrađenom građevinom,
- komunalno uređenje građevinske čestice.
(2) Stambeni krediti iz stavka 1. ovoga članka mogu se odobriti na rok do 30 godina.
Članak 8.
(1) Sredstva osigurana prema odredbama ovoga Zakona mogu se koristiti za subvencioniranje dugoročnih stambenih kredita koje poslovne banke odobravaju iz vlastitih izvora, radi postizanja povoljnih uvjeta za korisnike kredita, glede nižih kamatnih i duljih otplatnih rokova.
(2) Fond putem natječaja odabire najpovoljnije poslovne banke s kojima će sklopiti ugovor o subvencioniranju dugoročnog kreditiranja stanogradnje iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Poslovnim bankama iz stavka 2. ovoga članka Fond će nadoknaditi razliku po kamati između tržišne kamatne stope koju ima poslovna banka i subvencionirane kamatne stope po kojoj se odobravaju stambeni krediti prema odredbama ovoga Zakona.
(4) Mjerila za subvencioniranje stambenih kredita i uvjete za odabir najpovoljnijih poslovnih banaka iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Fond.
Članak 9.
Ugovor o odobravanju kredita za kupnju ili izgradnju nekretnine mora sadržavati izjavu korisnika kredita kojom dozvoljava uknjižbu založnog prava (hipoteke) u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
Članak 10.
(1) Ako korisnik kredita iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona odjavi ili trajno napusti prebivalište u Republici Hrvatskoj prije otplate kredita ili ne otplaćuje, odnosno neuredno otplaćuje dospjele kreditne obveze, ugovor o kreditu se raskida hipotekarnim prijenosom vlasništva kuće, stana ili građevinskog zemljišta na HBOR, a za račun Fonda.
(2) Korisnik kredita iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na povrat nominalnoga iznosa otplaćenih obroka po korištenom stambenom kreditu.
Članak 11.
Kreditni zahtjevi iz članka 7. ovoga Zakona podnose se putem poslovnih banaka ili stambenih štedionica koje odredi Fond.
III. TIJELA FONDA I OVLASTI
Članak 12.
(1) Tijela Fonda su Nadzorni odbor, Uprava i Kreditni odbor.
(2) Statutom Fonda se mogu ustrojiti i druga tijela Fonda sukladno tijelima HBOR-a ustrojenih Statutom HBOR-a.
Članak 13.
(1) Nadzorni odbor određuje osnove poslovanja Fonda, odlučuje o korištenju sredstava Fonda u skladu sa zakonom, Statutom Fonda i Pravilnikom, obavlja nadzor nad poslovanjem Fonda te obavlja i druge poslove koji su ovim Zakonom, Statutom Fonda ili Pravilnikom stavljeni u njegov djelokrug.
(2) Nadzorni odbor može zaključivanje određenog posla ili vrste poslova iz djelokruga Fonda uvjetovati svojom prethodnom suglasnošću.
Članak 14.
(1) Statut Fonda, Pravilnik i ostale opće akte Fonda donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Fonda.
(2) Statutom Fonda pobliže se uređuje unutarnji ustroj i djelokrug Fonda i njegovih tijela.
(3) Pravilnikom se pobliže uređuju uvjeti, mjerila i postupak davanja i subvencioniranja stambenih kredita i način provedbe državne potpore financiranja stanogradnje u skladu s ovim Zakonom.
(4) Statut Fonda i Pravilnik objavljuju se u "Narodnim novinama".
Članak 15.
(1) Nadzorni odbor Fonda čine Nadzorni odbor HBOR-a te ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.
(2) Odredbe Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koje se odnose na Nadzorni odbor HBOR-a odgovarajuće se primjenjuju i na Nadzorni odbor Fonda.
Članak 16.
(1) Uprava Fonda vodi poslove Fonda i raspolaže sredstvima Fonda u skladu s ovim Zakonom i Statutom Fonda, imenuje članove Kreditnog odbora Fonda te provodi odluke Nadzornog odbora.
(2) Uprava HBOR-a jest Uprava Fonda.
(3) Odredbe Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak koje se odnose na Upravu HBOR-a odgovarajuće se primjenuju i na Upravu Fonda.
Članak 17.
(1) Kreditni odbor Fonda donosi pojedinačne odluke o davanju i subvencioniranju stambenih kredita u skladu s ovim Zakonom i Pravilnikom.
(2) Kreditni odbor HBOR-a jest Kreditni odbor Fonda.
(3) Odredbe Statuta HBOR-a koje se odnose na Kreditni odbor HBOR-a odgovarajuće se primjenjuju i na Kreditni odbor Fonda.
Članak 18.
(1) Visinu kredita odobrenu prema odredbama ovoga Zakona a prema broju članova obiteljskog domaćinstva i najvišoj cijeni stana po m2 propisat će ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.
(2) Članovima obiteljskog domaćinstva, prema ovom Zakonu, smatraju se bračni drug, srodnici u pravoj liniji, braća i sestre koji zajedno stanuju.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Sredstva za rješavanje stambenih potreba iz članka 3. ovoga Zakona za 1998. godinu osigurat će se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1998. godinu.
Članak 20.
Propis iz članka 18. ovoga Zakona ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donijet će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 21.
Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 1998. godine.
Klasa: 370-01/97-01/05
Zagreb, 3. listopada 1997.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti