POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravne deklaracije - dopuna naputka dopune - prvi program mjera ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Uz Uredbu o procjeni utjecaja na okoliš, objavljenoj u "Narodnim novinama", broj 34 od 2. travnja 1997. godine, greškom nije objavljen prilog - Popis zahvata iz članka 3. stavak 1. Uredbe, pa se uz naprijed citiranu Uredbu objavljuje
POPIS ZAHVATA
Urbroj: 50501-97-315
Zagreb, 7. travnja 1997.
Glavni i odgovorni urednik
Marijan Prus, v. r.POPIS ZAHVATA
I. PROMETNE GRAĐEVINE*:
1.1. Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima:
- državne i županijske ceste, i to autoceste i ostale ceste namijenjene isključivo prometu motornih vozila.
1.2. Željezničke građevine s pripadajućim objektima:
- magistralne pruge i pruge I. i II. reda.
1.3. Zrakoplovne građevine:
- zračne luke namijenjene za prihvat i otpremu zrakoplova i helikoptera najveće ukupne težine veće od 5,7 t,
- uzletno-slijetne staze duljine 500 m i više.
1.4. Pomorske građevine:
- luke otvorene za javni promet i to luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i luke županijskog značaja,
- luke za posebne namjene osim sidrišta i privezišta.
1.5. Riječne građevine:
- luke i pristaništa,
- plovni putovi (rijeka, kanal).
II. ENERGETSKE GRAĐEVINE*:
2.1. Elektroenergetske građevine:
- hidroelektrane instalirane snage 5 MW i veće,
- hidroelektrane u nizu od dvije ili više akumulacija ako je slobodni vodotok između njih 1 km i kraći,
- hidroelektrane s branom visine 10 m i višom,
- termoelektrane i druge energane toplinskog učinka 50 MJ/s i većeg, ukupno instaliranog na lokaciji,
- nuklearne elektrane i ostali nuklearni reaktori,
- elektrane s nekonvencionalnim izvorom energije instalirane snage 10 MW i veće,
- dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja napona,
- 110 kV ako su dio prijenosnog sustava,
- 220 kV i višeg.
2.2. Skladištenje i transport nafte i plina s pripadajućim građevinama, odnosno uređajima i postrojenjima:
- naftni terminali i terminali ukapljenog prirodnog plina (UPP),
- podzemna skladišta prirodnog plina,
- skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata kao samostalni objekti, kapaciteta 50.000 t i više,
- skladišta ukapljenog naftnog plina (UNP) kao samostalni objekti, kapaciteta 10.000 t i više,
- međunarodni i magistralni cjevovodi:
- naftovodi,
- produktovodi,
- plinovodi.
2.3. Građevine eksploatacije energetskih mineralnih sirovina:
- eksploatacijsko polje nafte i plina na kopnu i moru,
- podzemna i površinska eksploatacija ugljena.
III. VODNE GRAĐEVINE*:
3.1. Regulacijske i zaštitne građevine:
- sustavi za regulaciju vodotoka i/ili obranu od poplava,
- akumulacije volumena 1.000.000 m3 i veće,
- građevine koje mijenjaju režim voda na području od 100 km2 i većeg.
3.2. Građevine za melioraciju:
- melioracijski sustavi površine 10.000 ha i veće, a u jadranskom slijevnom području 100 ha i veće.
3.3. Građevine za korištenje voda:
- vodoopskrbni sustavi kapaciteta 500 l/s i većeg,
- akumulacije za vodoopskrbu od 1.000.000 m3 i veće.
3.4. Građevine za zaštitu voda:
- sustavi javne odvodnje izlaznog kapaciteta 10.000 ES (ekvivalentnih stanovnika) i većeg.
IV. PROIZVODNE GRAĐEVINE:
- za proizvodnju i preradu nafte i prirodnog plina,
- za proizvodnju petrokemijskih proizvoda osim oplemenjivanja maziva,
- za proizvodnju sirovog željeza, čelika i ferolegura,
- za proizvodnju plemenitih i obojenih metala,
- za proizvodnju kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana:
- kapaciteta 10.000 t/god. i većeg,
- koje proizvode ili koje u proizvodnji koriste opasne tvari (prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari i međunarodnim konvencijama),
- za proizvodnju i preradu izvora ionizirajućih zračenja,
- za preradu i obradu metala kapaciteta 5.000 t/god. i većeg,
- za proizvodnju nemetalnih mineralnih proizvoda:
- cementa,
- stakla, kapaciteta 30.000 t/god. i više,
- keramike, kapaciteta, 10.000 t/god. i više,
- opekarskih proizvoda, kapaciteta 50.000 t/god. i više,
- gipsa, kapaciteta 5.000 t/god. i više,
- vapna, kapaciteta 10.000 t/god. i više,
- ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, kapaciteta 10.000 t/god. i više,
- za proizvodnju, obradu i preradu azbesta i azbestnih proizvoda:
- proizvodnja azbestnog cementa kapaciteta većeg od 5.000 t/god. gotovih proizvoda (osim projekata koji služe za prelazak na proizvodnju bez azbesta),
- proizvodnja tarnih obloga kapaciteta većeg od 10 t/god.,
- druge vrste primjene, s potrošnjom azbesta 50 t/god. i više,
- za proizvodnju celuloze,
- za proizvodnju papira i kartona,
- za gradnju i održavanje plovila, ako im je proizvodni kapacitet 1.000 GT/god. i veći,
- za proizvodnju tekstila:
- priprema i predenje tekstilnih vlakana te proizvodnja tkanina, kapaciteta 2.500 t/god. i većeg,
- dovršavanje tekstila, kapaciteta 200 t/god. i većeg,
- za proizvodnju kože i krzna (štavljenje i obrada, dorada i bojenje krzna) kapaciteta 20 t/god. i većeg,
- za proizvodnju tračničkih vozila, motornih vozila i teških strojeva,
- za proizvodnju i popravak zrakoplova,
- za preradu drva i proizvodnju poluproizvoda od drva (furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sl.) kapaciteta 5.000 t/god. i većeg,
- za proizvodnju, preradu i konzerviranje hrane, kapaciteta 10.000 t/god. i većeg,
- za proizvodnju pića, kapaciteta 2.000.000 l/god. i većeg,
- za proizvodnju duhanskih proizvoda,
- za proizvodnju hrane za životinje kapaciteta 200 t/god.,
- za uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, kapaciteta većeg od 500 uvjetnih grla,
- klaonice (dnevnog) kapaciteta 100 uvjetnih grla i veće,
- kafilerije,
- slatkovodni ribnjaci:
- za salmonide - godišnje proizvodnje 10 t i veće,
- za ciprinide - površine 150 ha i veće,
- morska ribogojilišta, uzgajališta školjkaša i drugih morskih organizama godišnje proizvodnje 50 t i veće,
- mrijestilišta (morska) godišnje proizvodnje 500.000 komada mlađi i više.
V. GRAĐEVINE ZA POSTUPANJE S OTPADOM:
- građevine za obradu, skladištenje i odlaganje opasnog otpada,
- građevine za obradu, skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada,
- građevine za obradu komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada kapaciteta 10.000 t/god. i većeg,
- građevine za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada,
- odlagališta inertnog otpada kapaciteta 250.000 m3 ukupnog volumena ili 4 ha površine i veća,
- građevine za biološku obradu otpada kapaciteta 10.000 t/god. i većeg.
VI. SPORTSKE GRAĐEVINE:
- sportski i rekreacijski centri s više sportskih sadržaja, površine 10 ha i veće,
- skijališta sa žičarom,
- igrališta za golf,
- stalne trkaće staze i probne staze za automobile i motocikle, motokros staze.
VII. GRAĐEVNE CJELINE:
- turističko-ugostiteljske cjeline površine zahvata 10 ha i veće,
- trgovački centri na malo površine 5 ha i veće,
- groblja i krematoriji za potrebe naseljenog područja od 40.000 stanovnika i više.
VIII. EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA:
8.1. Površinska eksploatacija:
- ruda metala i nemetala, kapaciteta 50.000 t/god. i većeg,
- gline, šljunka, pijeska, kapaciteta 100.000 m3/god. i većeg,
- arhitektonskog kamena, kapaciteta 1.000 m3/god. i većeg.
8.2. Podzemna eksploatacija:
- sva podzemna eksploatacija mineralnih sirovina.
IX. GRAĐEVINE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU:
- infrastrukturne građevine u nacionalnom parku i parku prirode,
- građevine na pomorskom dobru.
X. OSTALI ZAHVATI:
- promjena namjene nepoljoprivrednog zemljišta u intenzivno poljoprivredne svrhe na području od 100 ha i većem, odnosno 5 ha i većem na području krasa, a posebice na jadranskom obalnom području i otocima,
- krčenje šume i inicijalno pošumljavanje na površini od 20 ha i većoj,
- unos ili ponovni unos bioloških vrsta i/ili podvrsta u okoliš, uključujući njihov prijenos ili proširenje na susjedna područja koja nisu prirodno nastanjivana, čime se može narušiti prirodni genetski sklad i/ili biološka raznolikost određenog područja.
* infrastrukturni priključci i veze duljine 1000 m i kraće ne podliježu procjeni


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti