POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - administracija - odluka o darovanju - naputak o plaćanjima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA
Na temelju članka 99f. i 99h. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine" br. 53/91 i 58/93) Upravni odbor Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava (u nastavku: HUZIP) na svojoj sjednici od 31. listopada 1996. donio je
PRAVILNIK
O NAKNADAMA ZA ISKORIŠTAVANJE SNIMLJENIH IZVEDABA UMJETNIKA IZVOĐAČA
Članak 1.
Za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja (u nastavku: iskorištavanje) snimljenih izvedaba umjetnika izvođača koje štiti HUZIP, osim iskorištavanja od korisnika s kojima HUZIP ima sklopljen poseban ugovor kojim se dozvoljava iskorištavanje i uređuje plaćanje naknada, plaća se naknada po Tarifi naknada za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja snimljenih izvedaba umjetnika izvođača (u nastavku: Tarifa) koja je sastavni dio ovog pravilnika.
Naknadu iz stavka 1. ovog članka naplaćuje HUZIP.
Naknadu naplaćenu na dobrotvornim priredbama organiziranim u humanitarne svrhe na kojima se koriste snimljene izvedbe umjetnika izvođača HUZIP će uplatiti na račun humanitarne organizacije u čiju je korist priredba organizirana, bez odbitka troškova naplate, uz uvjet da izvođači nastupaju besplatno, da su ispunjene sve pretpostavke da bi se priredba smatrala dobrovoljnom i humanitarnom te da organizator u službenom programu navede HUZIP kao sudionika na tim priredbama.
Članak 2.
Snimljene izvedbe zastupanih umjetnika izvođača ne mogu se iskorištavati bez dozvole HUZIP-a, a posebice se ne mogu:
a) emitirati preko radija i televizije
b) snimati zvučno ili vizualno i zvučno i vizualno
c) umnožavati
d) stavljati u promet (primjerci snimaka)
e) priopćavati javnosti (javno izvoditi) bilo na koji način.
Naknada se ne plaća za iskorištavanje snimljenih izvedaba:

  1. radi nastave i u obliku nastave - ako se ne naplaćuju ulaznice i ako nema drugih naplata
  2. na školskim svečanostima - ako je ulaz besplatan
  3. pri izvještavanju o tekućim događajima uz kratke odlomke izvedbe.

Članak 3.
Pod snimljenim izvedbama, prema ovom pravilniku, smatraju se izvedbe umjetnika izvođača koje su snimljene zvučno i/ili vizualno, na analogni ili digitalni način, audio, video, TV, filmskom i/ili bilo kojom drugom sadašnjom i budućom tehnikom i postupkom ili kombinacijom tih tehnika i postupaka, fiksirane na nosače zvuka i/ili slike.
Članak 4.
Izvedba u živo uz glazbenu pratnju (djelomičnu ili u cijelosti) sa snimki (playback), ili bilo koju drugu vrstu pratnje sa snimki, smatra se iskorištavanjem snimljenih izvedaba.
Članak 5.
Mehaničkom glazbom, prema ovom pravilniku, smatra se glazba koja se izvodi sredstvima za mehaničku i digitalnu reprodukciju (gramofon, CD, glazbeni automat, magnetofon, kasetofon, radioaparat, televizor, videoaparat ili bilo koje postojeće ili buduće sredstvo ili sustav za reprodukciju zvuka i/ili slike).
Članak 6.
Naknada za iskorištavanje snimki u određenim tarifnim kategorijama utvrđuje se u bodovima, a vrijednost boda iskazuje se u kunama.
Vrijednost boda i iznose naknada u Tarifi utvrđuje Upravni odbor HUZIP-a, a stupaju na snagu danom donošenja odluke.
Članak 7.
Korisnik je dužan HUZIP-u u predviđenom roku dostaviti istinite i točne podatke koji služe kao osnova za utvrđivanje i raspodjelu izvođačke naknade.
Ako korisnik ne dostavi istinite i točne podatke iz stavka 1. ovog članka, visina naknade utvrđuje se trostruko od najvećeg iznosa naknade navedene u odgovarajućem tarifnom broju.
Članak 8.
Ako se snimljene izvedbe iskorištavaju bez prethodne dozvole (neovlašteno iskorištavanje čl. 99e. st. 1 Zakona o autorskom pravu), visina naknade utvrđuje se trostruko od najvećeg iznosa naknade navedene u odgovarajućem tarifnom broju.
Članak 9.
Ako se snimljene izvedbe iskorištavaju bez prethodne dozvole (neovlašteno iskorištavanje čl. 99e. st. 1 Zakona o autorskom pravu) i ako je za takvo iskorištavanje predviđena naknada u mjesečnom paušalnom iznosu, smatrat će se da su snimljene izvedbe iskorištavane tijekom cijelog mjeseca u kojem je utvrđeno neovlašteno iskorištavanje, bez obzira na broj dana kada su stvarno iskorištavane.
Članak 10.
Ako na jednoj priredbi ili kod jednog korisnika uz pratnju sa snimki, nastupa više izvođačkih sastava, više pojedinih izvođača, ili se koristi više aparata za izvedbu mehaničke glazbe, naknada se plaća posebno za svaki sastav, za svakog pojedinog izvođača odnosno svaki aparat.
Članak 11.
Ako isti izvođački sastav ili izvođač nastupa uz pratnju sa snimki uzastopno na dva mjesta ili više mjesta, ili na više mjesta istoga ili drugog korisnika, naknada se plaća za svaku pojedinu izvedbu na svakom od tih mjesta.
Članak 12.
Korisnik plaća naknadu bez obzira na to tko je angažirao ili je li angažirao izvođački sastav ili izvođača, a i bez obzira na to tko je vlasnik aparata ili instrumenta.
Korisnik je dužan HUZIP-u omogućiti uvid u dokumentaciju koja služi kao osnova za utvrđivanje elemenata pri raspodjeli naknada za snimljene izvedbe.
Članak 13.
Ako je prostor (ugostiteljska radnja, hotel, diskoklub, diskobar, noćni klub, noćni bar, prijevozno sredstvo, stadion i sl.) dan u zakup, zakupodavac je obvezan platiti Tarifom određenu naknadu za iskorištavanje snimljenih izvedaba, ako ugovorom o zakupu nije izričito određeno da naknadu plaća zakupac. U slučaju da zakupac ne izvrši ugovorom o zakupu preuzetu obvezu plaćanja naknade za iskorištavanje snimljenih izvedaba, zakupodavac odgovara solidarno za plaćanje naknade za iskorištavanje snimljenih izvedaba.
Odredba iz gornjeg stavka odnosi se i na sredstva za mehaničku reprodukciju te na zakupljene telefonske brojeve.
Članak 14.
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, organizacije za radio i tv difuziju plaćaju naknadu prema odgovarajućem tarifnom broju ovisno o pretplati, prihodima od promidžbenog programa i drugim prihodima.
Članak 15.
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, za emitiranje, priopćavanje javnosti i iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača preko telefona plaća se naknada prema odgovarajućem tarifnom broju ovisno o broju registriranih impulsa.
Članak 16.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997.
Danom početka primjene ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača ("Narodne novine", br. 62/95, 78/96).
Zagreb, 31. listopada 1996.
Predsjednik
Hrvatske udruge za zaštitu
izvođačkih prava
Zvonimir Stanislav, v. r.TARIFA
NAKNADA ZA EMITIRANJE, PRIOPĆAVANJE JAVNOSTI I DRUGE OBLIKE ISKORIŠTAVANJA SNIMLJENIH IZVEDBI UMJETNIKA IZVOĐAČA
A. NAKNADE ZA STALNO I POVREMENO ISKORIŠTAVANJE SNIMLJENIH IZVEDBI UMJETNIKA IZVOĐAČA
I. UGOSTITELJSKI OBJEKTI
Tarifni broj 1
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno:
1) za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača putem sredstava za mehaničku reprodukciju (mehanička glazba) u ugostiteljskim objektima mjesečna se naknada određuje na temelju slijedećih osnovica:

2) uzimajući u obzir kapacitet ugostiteljskog objekta visina naknade određuje se na temelju osnovica iz prethodnog stavka kako slijedi:
a) do 30 osoba osnovica se umanjuje za 30%
b) od 31 do 100 osoba 100% vrijednosti osnovice
c) od 101 do 200 osoba osnovica se uvećava za 50%
d) od 201 do 500 osoba osnovica se uvećava za 100%
e) od 501 do 1.000 osoba osnovica se uvećava za 200%
f) 1001 i više osoba osnovica se uvećava za 300%.
3) U slučaju disko-programa za koji se naplaćuju ulaznice ili obvezna konzumacija:
- u toku dva dana tjedno, osnovice iz stavka 1. i 2. se uvećavaju za 100%.
- do četiri dana tjedno, osnovice iz 1. i 2. se uvećavaju za 30%.
- više od četiri dana tjedno, osnovice iz stavka 1. i 2. se uvećavaju za 20%.
Sve odredbe ovog članka se primjenjuju kumulativno uzimajući u obzir sve navedene parametre.
II. HOTELI
Tarifni broj 2
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno:
1) za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u sobama hotela, aparhotela, hotelskog naselja, apartmanskog naselja putem radija, interne televizije zatvorenog tipa ili bilo koje druge televizijske ili kabelske mreže mjesečna naknada iznosi ovisno o kapacitetu i to:
a) do 100 gostiju 2.500 bodova
b) od 101 do 500 gostiju 3.600 bodova
c) 500 i više gostiju 6.000 bodova
2) za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u zajedničkoj prostoriji hotela (predvorju, blagovaonici ili sl.) mjesečna naknada iznosi ovisno o kategoriji hotela i to:
a) hoteli IV kategorije, apartmani i pansioni druge i treće kategorije - 1.250 bodova
b) hoteli II i III kategorije, moteli, apartmani i pansioni prve kategorije - 2.500 bodova
c) hoteli I kategorije - 5.000 bodova
d) hoteli de luxe i izvan kategorije - 10.000 bodova.
3) za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u omladinskom hotelu, odmaralištu, kampu izvan restorana putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi ovisno o kapacitetu i to do 100 osoba 100 bodova, a za svakih narednih 100 osoba 50 bodova.
III. TRGOVINSKI I DRUGI POSLOVNI PROSTORI
Tarifni broj 3
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno:
1) za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u robnoj kući, prodavaonici, stalnom izložbenom trgovinskom prostoru, poslovnoj prostoriji, brijačkom ili frizerskom salonu, kozmetičkom salonu, zanatskoj radnji, proizvodnom pogonu ili slično, mjesečna naknada iznosi ovisno o veličini prostora i to:
a) do 50 m2 osnovica iznosi 1 bod po m2
b) od 50 m2 do 200 m2 osnovica iznosi 0,7 bodova po m2
c) više od 200 m2 osnovica iznosi 0,5 bodova po m2
2) ako se snimljene izvedbe umjetnika izvođača priopćavaju i na otvorenom javnom prostoru, naknade iz prethodnog stavka uvećavaju se za 100 bodova.
3) za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača na sezonskom ili povremenom sajmu dnevna naknada iznosi 300 bodova.
4) za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u propagandne svrhe putem vozila s razglasom dnevna naknada iznosi 20 bodova.
IV. GROBLJA
Tarifni broj 4.
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača na grobljima naknada iznosi mjesečno:

  1. osnovna naknada za ozvučenje 100 bodova
  2. za svaki zvučnik 10 bodova

V. PRIJEVOZNA SREDSTVA
Tarifni broj 5
(1) Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u prijevoznom sredstvu naknada iznosi:
a) u sredstvima javnog prijevoza na
stalnim linijama (autobusi, vlakovi, 50 bodova
brodovi i sl.) mjesečno po sredstvu
b) u izletničkim autobusima putničkih
agencija 30 bodova po turi
c) u izletničkim brodovima putničkih
agencija 50 bodova po turi
d) u avionima 50 bodova po letu
(2) za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača na autobusnom kolodvoru, željezničkom kolodvoru, u brodskom pristaništu, u zrakoplovnoj luci putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi 400 bodova.
(3) za korištenje glazbenih djela u taxi vozilima, obveznik je udruženje taxi vozača, a mjesečna naknada iznosi po registriranom taxi vozilu 5 bodova.
VI. KINEMATOGRAFI
Tarifni broj 6
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u kinematografu prije početka, za vrijeme projekcija filma, u pauzi ili nakon završetka projekcije filma naknada iznosi 10 bodova po projekciji, a minimalno 100 bodova mjesečno.
VII. MUZEJI, GALERIJE, IZLOŽBE
Tarifni broj 7
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u muzeju, galeriji, na izložbi i slično pomoću razglasa, ekrana ili slično mjesečna naknada iznosi 40 bodova.
VIII. SPORTSKI PROSTORI
Tarifni broj 8
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača na sportskom prostoru, klizalištu, javnom kupalištu ili slično putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi 200 bodova.
IX. ZABAVNI PARKOVI
Tarifni broj 9
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u zabavnom parku putem mehaničke glazbe dnevna naknada iznosi 100 bodova.
X. PLESNE ŠKOLE
Tarifni broj 10
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u plesnoj školi mjesečna naknada iznosi 500 bodova.
XI. SALONI ZA IGRE
Tarifni broj 11
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u salonu za igre (biljar, fliper, automat i sl.) putem mehaničke glazbe, ukoliko ne pruža ugostiteljske usluge, mjesečna naknada iznosi 100 bodova.
XII. AEROBIKA I FITNESS
Tarifni broj 12
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno:

  1. za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača na tečaju aerobike naknada za svaki nastavni sat iznosi 10 bodova, a minimalno 150 bodova mjesečno.
  2. za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača u fitness-centru putem mehaničke glazbe mjesečna naknada iznosi 500 bodova.

XIII. TELEFONSKE USLUGE
Tarifni broj 13
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno:
(1) za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača putem telefona naknada iznosi 4% bruto prihoda ostvarenog od tih usluga prema broju registriranih impulsa a plaća se mjesečno.
(2) Ako ne postoji poseban ugovor, a korisnik ne dostavi HUZIP-u potpune i istinite podatke o ostvarenom prihodu, naknada će se obračunati u dvostrukom iznosu od posljednjeg mjeseca za koje postoje podaci.
(3) Ukoliko se radi o novom korisniku, a on ne dostavi podatke o ostvarenom prihodu, naknada će se obračunati u dvostrukom iznosu od poznatih podataka drugih korisnika.
XIV. GLAZBENI AUTOMATI
Tarifni broj 14
Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno
(1) za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača putem glazbenog automata bez ekrana mjesečna naknada iznosi 400 bodova po automatu.
(2) za iskorištavanje snimljenih izvedbi umjetnika izvođača putem glazbenog automata s ekranom mjesečna naknada iznosi 1.000 bodova po automatu.
Glazbenim automatom smatra se i karaoka.
B. NAKNADE ZA ISKORIŠTAVANJE SNIMLJENIH IZVEDBI UMJETNIKA IZVOĐAČA NA JAVNIM PRIREDBAMA
XV. GLAZBENE I ZABAVNE PRIREDBE
Tarifni broj 15
(1) Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, naknada za nastupe uz glazbenu pratnju sa snimki (playback) plaća se u visini:
a) za snimku malog sastava: 60 bodova po minuti
b) za snimku velikog sastava: 90 bodova po minuti
c) za snimku komornog orkestra i zbora: 150 bodova po minuti
d) za snimku simfonijskog orkestra: 350 bodova po minuti
e) za snimku solista (i dirigenta). 40 bodova po minuti
(2) Naknada za izvedbu plaća se po ovome tarifnom broju i na priredbama kao što su baletne i slične izvedbe, glazbeni festival, glazbena svečanost, smotra narodne glazbe, glazbena natjecanja i slično.
(3) Za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača prije, u pauzi ili nakon priredbe naknada se plaća u visini 100 bodova.
(4) Ako priređivač ne dostavi podatke o korištenju snimljenih izvedaba, odnosno popis izvedenih djela u roku od 15 dana (čl. 99s. st. 1. Zakona o autorskom pravu), iznos naknade uvećava se za 100%., odnosno u slučaju da priređivač uopće ne dostavi popis izvedenih djela naknada se obračunava kao da je izvedba trajala 60 minuta.
C) NAKNADA ZA ISKORIŠTAVANJE SNIMLJENIH IZVEDBI UMJETNIKA IZVOĐAČA PUTEM RADIJA I TELEVIZIJE
XVI. RADIO POSTAJE
Tarifni broj 16
GLAZBENI PROGRAM
(1) Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, naknada se plaća prema ukupnom trajanju emitiranja programa radio-postaje i to:

(2) Naknada iz gornjeg stavka predstavlja osnovicu i odnosi se na radio postaje koje emitiraju na razini države, dok se za ostale postaje naknada plaća u visini:
(3) Minutom promidžbenog programa smatra se najviša cijena minute promidžbenog programa predviđena službenim cjenikom radipostaje, ali ne manje od 350 bodova.
(4) Ako radiopostaja ne dostavi HUZIP-u ovjereni službeni cjenik, tarifa će se obračunati po cijeni 750 bodova po minuti promidžbenog programa.
(5) Radiopostaje koje prikupljaju pretplatu umjesto mjesečnog paušala plaćaju 5% ubrane pretplate, a ako imaju vezanu pretplatu za radio i televiziju, tada plaćaju 3,70% ubrane pretplate.
(6) Reemitiranje programa druge radiopostaje smatra se emitiranjem.
XVII. TV POSTAJE
Tarifni broj 17
GLAZBENI PROGRAM
(1) Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, naknada se plaća prema trajanju emitiranja i to:

(2) Naknada iz gornjeg stavka predstavlja osnovicu i odnosi se na TV postaje koje emitiraju na razini države, dok se za ostale postaje naknada plaća u visini:
(3) Minutom promidžbenog programa smatra se najviša cijena minute promidžbenog programa predviđena službenim cjenikom TV postaje, ali ne manje od 900 bodova.
(4) Ako TV postaja ne dostavi HUZIP-u ovjereni službeni cjenik, tarifa će se obračunati po cijeni 1800 bodova po minuti propagande.

(5) TV postaje koje prikupljaju pretplatu plaćaju 3% ubrane pretplate, a ako imaju vezanu pretplatu za radio i televiziju, tada plaćju 3,70% ubrane pretplate.
(6) Reemitiranje programa druge TV postaje smatra se emitiranjem.
XVIII. RADIO I TV POSTAJE
Tarifni broj 18
BALETNI, DRAMSKI, DJEČJI I REŽIRANI GOVORNI PROGRAM
(1) Ako posebnim ugovorom nije drukčije određeno, naknada se plaća za svako reprizno emitiranje u visini 35% naknade predviđene važećim cjenikom za premijerno emitiranje, koja ne može biti niža od minimalne naknade predviđene cjenikom Hrvatskog društva dramskih umjetnika odnosno Društva baletnih umjetnika Hrvatske.
(2) Za plesne programe, osim klasičnog baleta, naknada se plaća za svako reprizno emitiranje u visini 10% naknade predviđene za premijerno emitiranje, u smislu stavka 1. ovog tarifnog broja.
XIX. TROŠKOVI IZDAVANJA DOZVOLE
Troškovi izdavanja dozvole za trajno iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača korisnicima koji nisu sami prijavili iskorištavanje i zatražili dozvolu, naplaćuju se u jednokratnom iznosu u visini jednomjesečne naknade za korištenje glazbenih djela.
XX. VRIJEDNOST BODA
Vrijednost boda iznosi 0,20 kuna.
XXI. ZAVRŠNA ODREDBA
Ova Tarifa stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997.
Danom početka primjene ove Tarife, prestaje važiti Tarifa naknada za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja snimljenih izvedbi umjetnika izvođača ("Narodne novine", br. 62/95, 78/96).
Zagreb, 31. listopada 1996.
Predsjednik
Hrvatske udruge za zaštitu
izvođačkih prava
Zvonimir Stanislav , v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti