POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna zaštita - zakon o potpori - popis stanica za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na svojoj sjednici dana 30. studenoga 1994. godine.
Broj : PA4-106/1-94.
Zagreb, 5. prosinca 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE
Članak 1.
U Zakonu o nadzoru državne granice ("Narodne novine", br. 9/92. i 26/93.) u članku 3. stavku 3. iza riječi. "kontrolu osoba", dodaju se riječi: "kontrolu putnih isprava".
Članak 2.
U članku 15 iza zadnje alineje dodaje se alineja koja glasi: " - provodi posebnim propisima utvrden način kretanja i zadržavanja osoba, vozila, plovila i zrakoplova na području graničnog prijelaza."
Članak 3.
U članku 18. stavku 2. briše se točka i dodaju riječi: "kada to odredi ovlaštena službena osoba granične policije ili na opravdan zahtjev stranke." Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: "Stranka može zahtijevati obavljanje kontrole iz stavka 2. ovoga članka radi zaštite zdravlja, zaštite čovjekova okoliša ili sigurnosti prometa. Troškove kontrole iz stavka 2. ovoga ·članka snosi stranka u slučaju kada je ona zahtijevala kontrolu prema troškovniku kojeg donosi ministar unutarnjih poslova."
Članak 4.
U članku 28. stavku 1. i 2. iza riječi "valjane putne isprave", dodaju se riječi: "ili bez putne karte". Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: "U slučaju da se osoba iz stavka 1. i 2 ovoga članka iskrca s plovila u luku bez odobrenja granične policije, troškove preprate snosi zapovjednik plovila".
Članak 5.
Iza članka 31. dodaju se novi članci 31a., 31b. i 31c. koji glase: Članak 31 a. Domaći i strani prijevoznik u međunarodnom zračnom prometu (u daljnjem tekstu: prijevoznik) smije na graničnu kontrolu Republike Hrvatske dovoziti strance koji imaju propisane dokumente o identitetu i ispunjavaju sve propisane uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku ili prelazak preko teritorija Republike Hrvatske. Članak 31 b. Stranca kojemu je zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku ili prelazak preko teritorija Republike Hrvatske prijevoznik je dužan prevesti natrag u zemlju polaska ili u zemlju koja ga je spremna prihvatiti. Troškove boravka i vraćanja stranca koji ne ispunjava uvjete iz članka 31a. ovoga Zakona, do odlaska iz Republike Hrvatske snosi prijevoznik. Članak 31 c. Pravne osobe koje se bave organiziranjem turističkih ili poslovnih putovanja u Republiku Hrvatsku, obvezne su prije organiziranog dolaska grupe stranaca ili pojedinaca u Republiku Hrvatsku jamstvenim pismom preuzeti obvezu podmirenja troškova njihovog boravka u Republici Hrvatskoj te troškova deportacije, odnosno repatrijacije iz Republike Hrvatske, ukoliko te troškove ne može podmiriti osoba prema kojoj se poduzimaju navedene mjere "
Članak 6.
U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Hrvatski državljanin (u daljnjem tekstu: državljanin) i pravna osoba mogu u zemlju unijeti oružje i streljivo na temelju odobrenja nadležnog tijela." Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: .Oružje i streljivo, koje se prema propisima o oružju može nabaviti bez odobrenja, može se unijeti u zemlju pod uvjetima za nabavu takvog oružja i streljiva predviđenim tim propisima." Stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi: "Granična policija na odobrenju iz stavka 1. ovoga članka, a za oružje koje se može nabaviti bez odobrenja, na odgovarajućoj ispravi o nabavci oružja i streljiva (račun i slično), potvrđuje unos oružja i streljiva i o tome izvješćuje nadležno tijelo." Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6... U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. brojka: "5". zamjenjuje se brojkom: "6".
Članak 7.
U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi: Državljanin s prebivalištem u inozemstvu koji nema odobrenje nadležnog tijela za nabavku oružja, može radi lova unijeti lovačko oružje i pripadajuće streljivo ako su mu to oružje i streljivo upisani u putnu ispravu." Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: "Na izlasku iz zemlje granična pojicija oduzet će odobrenje za unos iz stavka 3. ovoga članka."
Članak 8.
Članak 37. mijenja se i glasi: "Državljanin može iznijeti oružje i pripadajuće streljivo na temelju oružnog lista, potvrde o prijavljenom oružju ili odobrenja za nabavku oružja."
Članak 9.
Članak 38. mijenja se i glasi "Stranac kojem je odobreno trajno nastanjenje ili boravi u Republici Hrvatskoj na temelju poslovne vize može unositi i iznositi oružje i pripadajuće streljivo pod istim uvjetima kao i hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Ostali stranci mogu unositi samo lovačko oružje i pripadajuće streljivo pod uvjetima propisanim člankom 36. ovoga Zakona ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno."
Članak 10.
Članak 39. mijenja se i glasi: "Stranac koji je u tranzitu ili koji dolazi u Republiku Hrvatsku radi lova ;može preko državne granice prenositi oružje i pripadajuće streljivo ako mu je upisano u putnu ispravu. Upis oružja i streljiva u putnu ispravu iz stavka 1. ovoga članka obavlja predstavništvo Republ:ke Hrvatske u inozemstvu. Ukoliko oružje i streljivo nisu upisani u putnu ispravu primjenjuju se odredbe članka 36. stavka 3. i 4. ovoga Zakona."
Članak 11.
Članak 41 briše se.
Članak 12.
Članak 44. mijenja se i glasi: "Prijevoz oružja i streljiva preko državne granice obavlja se pod uvjetima predviđenim propisima o oružju "
Članak l 3.
U članku 52. stavku 1. riječi:.u dinarskoj protuvrijednosti 1.000 do 2.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 4.000,00 do 8.000,00 kuna". Iza točke 3. dodaju se nove točke 4. i 5. koje glase: 4. ako odbije vratiti stranca koji ne ispunjava uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku ili prelazak preko teritorija Republike Hrvatske ili odbije snositi troškove vraćanja stranca u zemlju polaska (članak 28. i 31b.). 5. ako odbije snositi troškove deportacije, odnosno repatrijacije stranca iz Republike Hrvatske ili ga vratiti u zemlju polaska (članak 28. i 31c.)". Točka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju ločke 6., 7., 8., 9., 10. i 1 I. U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 650 DEM" zamjenjuju se riječima: -u iznosu od 800,00 do 2.600,00 kuna". U stavku 3. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 650 DEM, zamjenjuju se riječima: -u iznosu od 1.200,00 do 2.600,00 kuna".
Članak 14.
U članku 53. stavku 1. riječi : "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM, zamjenjuju se riječima: "u iznosu od 800,00 do 8000,00 kuna". U točki 2. iza riječi: "prijelaz državne granice" dodaju se riječi: "ili bez valjane putne isprave". Iza točke 4. dodaje se točka 4a. koja glasi "4a. tko napusti područje graničnog prijelaza prije izvršene kontrole isprava i dokumenata potrebnih za prelaženje granice ili druge kontrole propisane zakonom (članak 18. stavak 1.)."
Članak 15.
Iza članka 53. dodaju se članci 53a i 53b. koji glase: "Članak 53a. Novčanom kaznom u iznosu od 32.000,00 do 48.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj, za svakog stranca, prijevoznik koji je dovezao na graničnu kontrolu Republike Hrvatske strance koji nemaju propisane dokumente o identitetu i koji ne ispunjavaju sve propisane uvjete za ulazak u Republiku Hrvatsku ili za prelazak preko teritorija Republike Hrvatske (članak 28. i 31a.). Prigovor prijevoznika protiv rješenja o prekršaju iz stavka 1. Ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja. Članak 53b. Ovlašćuje se ministar unutarnjih poslova da u provedbenim propisima o načinu nadzora i o kontroli prelaženja državne granice, o kretanju i zadrž.avanju na području graničnog prijelaza, o obvezama i odgovornostima organizatora zračnog prijevoza u međunarodnom prometu o uvjetima za ulazak, odnosno prelazak preko teritorija Republike Hrvatske, o vođenju evidencija i izvješćivanju te o oznakama na državnoj granici i graničnim prijelazima, propisuje prekršaje i određuje novčane kazne za te prekršaje."
Članak 16.
U cijelom tekstu zakona riječi: -policijska stanica", zamjenjuju se riječima: "policijska postaja" u odgovarajućim padežima.
Članak 17.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabore Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o nadzoru državne granice.
Članak 18.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 212-02/94-01/04
Zagreb, 30. studenoga 1994
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti