POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna zajednica - obvezatne upute ols vi - uredba o pripajanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET
Na temelju članka 7. Uredbe o plaćama ("Narodne novine", broj 26/94) glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

UPUTU
za primjenu Uredbe o plaćama

1. Ovom Uputom utvrđuje se način sastvjanja i dostavljanja obračuna za isplatu plaća i naknada troškova materijalnih prava koje pravne osobe mogu isplatiti u travnju 1994. godine.

Sve pravne osobe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskih opčinskih i gradskih proraćuna ili društvenih fondova, obračun plaća u travnju sastavljaju na Obrascu P/94-4 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu 1994.godine.

Obraćun naknada troškova materijalnih prava radnika pravne osobe iz članka 3. Uredbe sastavljaju na Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika.

Obrasci P/94-4 i TMP/93 sastavni su djelovi ove Upute. Obraćune na obrascima iz prethodnih stavaka obveznici dostavljaju u jednom primjerku nadležnoj jedinici Zavoda za platni promet pri svakoj isplati plaća, odnosno pri svakoj isplati naknada troškova materijalnih prava, a konačni mjesečni obraćun na obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada materijalnih prava radnika dostavljaju u jednom primjerku do 5 -og u mjesecu za prethodni mjesec.

2. Podaci u obrascu P/94-4 - Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu -- 1994. godine iskazuju se:

2.1. Na rednom broju 1. iskazuje se podatak o masi plaća isplaćenih u ožujku odnosno masi plaća dopuštenih za isplatu u ožujku 1994. godine. Podatak se uzima s rednog broja 5 ili rednog broja 8 Obrasca P/94-3.

2.2. Na rednom broju 2 Iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima je isplačena plaća u prethodnom mjesecu.

2.3. Na rednom broju 3 iskazuje se broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u tekućem mjesecu.

Broj radnika iz točke 2.2. i 2.3. utvrđuje se tako, da se broj ostvarenih sati rada i sati rada za koje radnici primaju naknadu plaće iz sredstava pravne osobe podijeli s brojem mogućih sati rada.

2.4. Na rednom broju 4 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj. Podatak se u obrazac unosi s pet decimalnih mjesta.

2.5. Na rednom broju 5 podatak se izračunava prema formuli danoj u obrascu uz taj redni broj.

2.6. Na rednom broju 6 iskazuje se iznos dijela mase sredstava isplaćene za plaće u mjesecu u kojem se obavlja isplata s doprinosima, porezima i prirezima

2.7. Na rednom broju 7 iskazuje se iznos mase sredstava za plaće iz naloga za isplatu u tom mjesecu s doprinosima, porezima i prirezima.

2.8. Na rednom broju 8 iskazuje se podatak prema opi su iz obrasca, a ne može biti veći od podatka iskazanog na rednom broju 5.

2.9. Na rednom broju 9 iskazuje se isplaćena masa plaća po odbitku doprinosa, poreza i prireza. Taj podatak se izvodi s rednog broja 8.

2.10. Na rednom broju 10 iskazuje se podatak o iznosu najniže pojedinačne isplaćene plaće za puno radno vrijeme u bruto iznosu.

2.11. Na rednom broju 11 iskazuje se iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće bruto koja za pravne osobe, tijela, organe i organizacije iz članka 4. Uredbe u travnju 1994. godine ne može biti veća od 11.1 16.289 HRD ako Odlukom Sabora Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske nije drugaćije određeno.

2.12. Na rednim brojevima 12 i 13 podaci se iskazuju prema opisu iz obrasca, za puno radno vrijeme.

2.13. Pravne osobe iz članka 2. Uredbe iskazuju podatke na rednim brojevima 3 i 6 do 13.

3. Podaci u Obrascu TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika iskazuju se:

3.1. U koloni 3 iskazuje se pravo na isplatu naknada po radniku temeljem kolektivnog ugovora.

3.2. U koloni 4 iskazuje se iznos moguće isplate naknade radniku temeljem članka 6. Uredbe o plaćama.

3.3. U koloni 5 iskazuje se broj radnika kojima se isplaćuje naknada, osim na rednom broju 4 gdje se iskazuje broj dnevnica i na rednom broju 7 gdje se iskazuje broj kilometara.

3.4. U koloni 6 iskazuje se iznos moguće svote za isplatu naknade, a utvrđuje se računski prema opisu u obrascu

3.5. U koloni 7 iskazuje se iznos o stvarnoj isplati naknade.

4. Sastavni dio ove Upute su obrasci: Obrazac P/94-4 Izvještaj o isplatama plaća u mjesecu -- 1994. godine i Obrazac TMP/93 - Izvještaj o isplatama naknada troškova materijalnih prava radnika u mjesecu -- 1994. godine.

5. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1994. godine.

Broj: I-853/94
Zagreb, 1. travnja 1994.

Glavni direktor
mr. Bogomil Cota, v. r.

OBRAZAC P/94-A

Raz.broj. Broj oznaka jedinice ZAP-a Osnovni račun Individualna par. Pos. oznake


_ ________
(Naziv i mjesto pravne osoba)

IZVJEŠTAJ O ISPLATAMA PLAĆA
u mjesecu_____________ 1994. godine
- iznos u HRD
- broj radnika u cijalom broju
- koeficijent korekcije s pet decmalnih mjasta

Redni broj OPIS AOP oznaka IZNOS
1 2 3 4
1. Broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća
u prethodnom mjesecu 01
2. Masa plaća u ožujku (red. br. 5 ili 8 Obrasca P/94-3) 02
3. Broj zaposlenih radnika kojima se isplaćuje plaća u
tekućem mjescu 03
4. Koeficijent korekcija po osnovi broja zaposlenih radnika
(rad. br. 3. rad. br. 2) 04
5. Dopuštena masa plaća u travnju 1994.
(red. br.1 x red. br. 4) 05
6. Isplaćeni dio mase plaća u mjesecu 06
7. Iznos masa plaća iz naloga za isplatu 07
8. Ukupno isplaćena masa plaća u mjesecu
(red. br. 6 + red. br. 7) 08
9. Isplaćena masa plaća po odbitku doprinosa, poreza i prireza 09
10. Iznos najniže pojednačne isplaćene plaće 10
11. Iznos najviše pojedinačne isplaćene plaće 11
12. Broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena plaća
niža od najniža osnovna plaća 12
13. Broj zaposlenih radnika kojima je isplaćena minimalna plaća 13

U ________________________________,dana_________ 1994.

Obračun saslavio-la: _________ Rukovoditelj:_____________

M.P.
Pečat ZAP-a Datum primitka:____________
Kontrolu obavili:

  1. __________________

2.__________________


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti