POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna usklađenost - odluka o minimalno - pravilnik o vozačkim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA
Proglašavam Zakon o izmjenema i dopunama Carinskog zakona, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na svojoj sjednici dana 29. studenoga 1994. godine.
Broj : PA4- I 04/1-94.
Zagreb, 5. prosinca 1994
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA
Članak 1.
U Carinskom zakonu ("Narodne novine", br. 53A/91., 33/92., 26/93. i 106/93.), u članku 19. stavku 1. točka 1) mijenja se i glasi:
(1) za robu koja se uvozi, unosi ili prima iz inozemstva
- na dan kada roba prijeđe prijeko carinske crte, a za robu koja se iz slobodne ili carinske zone stavlja u promet na hrvatskom tržištu - na dan kada je roba iz slobodne ili carinske zone upućena na hrvatsko tržište;"
Članak 2.
U članku 22. stavku 1. mijenja se uvodna odredba i točka 1 ) i glase :
"Visina carine za robu za koju je nastala obveza plaćanja carine utvrđuje se prema stanju robe i propisima što važe, i to:
1) za robu koja se uvozi, unosi ili prima iz inozemstva
- na dan podnošenja uvozne carinske deklaracije, a za robu koja se iz slobodne ili carinske zone stavlja u promet na hrvatskom tržištu - na dan kada je roba iz slobodne ili carinske zone upućena na hrvatsko tržište;".
Članak 3.
U članku 27. stavku 1 točka 10) mijenja se i glasi: 10) hrvatski državljani koji žive u pograničnom pojasu
- na predmete poljodjelstva, stočarstva i šumarstva dobivene sa svojih gospodarstava koja se nalaze u pograničnom pojasu susjedne države, te na priplod od stoke koja se zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja nalazi na tim gospodarstvima;
Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da propiše uvjete i postupak ostvarivanja carinske povlastice iz stavka 1. ove točke.".
Članak 4.
U članku 30. brojka; "28"., "zamjenjuje se sljedećim riječima: "28., 54. (sim uvoza radi izvoza) i 59.,".
Članak 5.
Članak 33. mijenja se i glasi:
"(1) Vrijednosti iz članka 27. stavka 1. točke 2) do 5) i 12), te članka 28. stavka 1. točke 1) ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske može propisati u kunama ili protuvrijednosti odeđene svote strane valute u kunama.
(2) Ostvarivanje carinskih povlastica iz članka 24. do 28. ovoga Zakona, ovlaštena carinarnica rješava sukladno propisima o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja carine donesenim na temelju ovlaštenja iz članka 32 ovoga Zakona.".
Članak 6.
Članak 59. mijenja se i glasi:
"(1) Ako je plaćanje carine za uvezenu robu drukčije uređeno međunarodnim ugovorom kojemu je pristupila ili ga zaključila Republika Hrvatska, umjesto pojedinih odredbi ovoga Zakona primjenjuju se odgovarajuće odredbe međunarodnog ugovora.
(2) Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da potanje uredi uvoz roba i ostvarivanje carinskih povlastica iz stavka 1. ovoga članka."
Članak 7.
U članku 220. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) U zračnim lukama, te morskim i riječnim lukama otvorenim za međunarodni promet mogu se otvarati specijalizirana skladišta inozemne robe i robe domaće proizvodnje radi opskrbe inozemnih i domaćih plovnih objekata i zrakoplova iz članka 300. ovoga zakona.".
Članak 8.
Članak 222. mijenja se i glasi:
"(1) Radi prodaje robe putnicima koji neposredno odlaze u inozemstvo, na graničnim prijelazima u zračnim lukama otvorenim za međunarodni promet može se otvoriti slobodna carinska prodavaonica.
(2) Slobodnu carinsku prodavaonicu iz stavka 1. ovoga članka može otvoriti poduzeće koje dobije koncesiju za otvaranje slobodne carinske prodavaonice na određenom graničnom prijelazu u zračnoj luci otvorenoj za međunarodni promet. Koncesija se izdaje za petogodišnje razdoblje na temelju natječaja.
(3) Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredi potanje uvjete za davanje koncesije za otvaranje slobodne carinske prodavaonice na graničnim prijelazima u zračnim lukama otvorenim za međunarodni promet, te postupak za izbor najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije.
(4) Rješenje o dodjeli koncesije o otvaranju slobodne carinske prodavaonice na određenom graničnom prijelazu donosi ministar financija na prijedlog stručne komisije koju imenuje Vlada Republike Hrvatske.
(5) Ovlašćuje se ministar financija za sklapanje ugovora s poduzećem kojemu je odobrena koncesija za otvaranje slobodne carinske prodavaonice na određenom graničnom prijelazu, glede uređenja odnosa u svezi s radom i poslovanjem slobodile carinske prodavaonice na tom graničnom prijelazu.
(6) Ako se posjednik slobodne carinske prodavaonice ne pridržava propisa kojima se uređuje njihovo poslovanje, ovlaštena carinarnica rješenjem može privremeno zatvoriti određenu slobodnu carinsku prodavaonicu, a u ponovlje nom slučaju rješenjem Ministarstva financija može se oduzeti koncesija za vođenje slobodne carinske prodavaonice i prije isteka razdoblja za koja je dodijeljena."
Članak 9.
U članku 223. stavku 1. riječi: "kao i propise što se prema ovome zakonu (članak 222.) smatra nautičkim centrom ili marinom" brišu se.
Članak 10.
U članku 252. stavku 2. brojka: "28." zamjenjuje se riječima: "28., 29., 54. (osim uvoza radi izvoza) i 59.".
Članak 11.
U članku 254. stavku 1. i 2. riječi: "24., 25. i 26." zamjenjuju se riječima: "24. do 29., 54. i 59.".
Članak 12.
Članak 255. mijenja se i glasi:
"Ne plati li carinski obveznik carinu, kamate i druge obveze po osnovi ili u svezi s carinom u propisanom ili rješenjem određenom roku, ovlaštena carinarnica će naplatu obaviti prema propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak.".
Članak 13.
U članku 260. stavku 1. riječi: "nastanka obveze plaćanja carine za robu koja se vraća u inozemstvo." zamjenjuje se riječima: "uvoznog carinjenja robe koja je bila vraćena u inozemstvo.".
Članak 14.
U članku 300. stavak 1. mijenja se i glasi:
"(1) Strani brodovi u lukama otvorenim za međunarodni promet, strani plovni objekti na popravku u domaćim brodogradilištima, strani zrakoplovi u domaćim zračnim lukama i domaći brodovi i zrakoplovi koji prometuju na inozemnim relacijama mogu se, pod carinskim nadzorom, opskrbljivati životnim namirnicama i drugim proizvodi ma.".
Članak 15.
Članak 301. mijenja se i glasi:
"Roba isporučena prijevoznim sredstvima iz članka 300. ovoga Zakona ne carini se, osim ako to zahtijeva posjednik specijaliziranog skladišta koje obavlja opskrbu.".
Članak 16.
U članku 339. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 300 do 19.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "1.000 do 70.000 kuna".
U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 1.200 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 750 do 2.500 kuna".
Članak 17.
U članku 342. stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM" zamjenjuju se riječima: "200 do 2.500 kuna".
Članak 18.
U članku 343. stavku 1. točka 10) riječi: "29. i članak 54." zamjenjuju se riječima: "29., 54. i 59.".
U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM" zamjenuju se riječima: "200 do 2.500 kuna".
U stavku 3. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM" zamjenjuju se riječima: "200 do 2.500 kuna".
U stavku 4. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima: "100 do 1.500 kuna".
Članak 19.
U članku 344. stavku 1. točke 3) riječi: "29. i članak 54." zamjenjuju se riječima: "29., 54. i 59.".
U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM" zamjenjuju se riječima: "200 do 2.500 kuna".
Članak 20.
U članku 345. stavku 2. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM" zamjenjuju se riječima: "200 do 2.500 kuna".
U stavku 3. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima: "100 do 1.500 kuna".
U stavku 4. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM" zamjenjuju se riječima: "70 do 750 kuna"
Članak 21.
U članku 346. stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima: "100 do 1.000 kuna".
U stavku 3 riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima:"100 do 1.000 kuna".
U stavku 4. riječi: "u dinarskoj protuvrijedosti 20 do 200 DEM" zamjenjuju se riječima: "70 do 750 kuna".
Članak 22.
U članku 347. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima: "100 do 1.000 kuna".
U stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM" zamjenjuju se riječima: "70 do 750 kuna".
Članak 23.
U članku 348 stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 200 do 2.000 DEM" zamjenjuju se riječima "750 do 7.500 kuna".
U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima: "100 do 1.000 kuna".
Članak 24.
U članku 349. stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM" zamjenjuju se riječima: "70 do 750 kuna".
Članak 25.
U članku 350. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM" zamjenjuju se riječima: "200 do 2.500 kuna".
U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM zamjenjuju se riječima: "70 do 750 kuna".
Članak 26.
U članku 351. stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima:.100 do 1.500 kuna".
Članak 27.
U članku 352. stavku 1. točki 1) riječi: "ako uz" zamjenjuju se riječima: "ako uz prijavu za uvoz i provoz robe,", a u točki 8) brojke: "29." zamjenjuje se brojkama: "29., 54. i 59.".
U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 200 DEM" zamjenjuju se riječima: "70 do 750 kuna"
Članak 28.
U članku 353. stavku 1, točki 3) riječ: "ako" zamjenjuje se riječima: "ako netočno prijavi ili".
U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 650 DEM" zamjenjuje se riječima: "2.500 kuna", a riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 50 DEM" zamjenjuju se riječima "200 kuna".
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"(3) Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u poduzeću ili drugoj pravnoj osobi novčanom kaznom od 200 do 750 kuna.".
Članak 29.
U članku 354. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima: "100 do 1 000 kuna".
Članak 30.
U članku 355. stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 650 DEM" zamjenjuju se riječima: "200 do 2.500 kuna".
U stavku 3. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 25 do 300 DEM" zamjenjuju se riječima: "100 do 1.000 kuna"
Članak 31.
U članku 362. stavak 3. mijenja se i glasi
"(3) Ako je pri uvozu roba iz stavka 1. ovoga članka korištena carinska povlastica, carina se obračunava na način propisan članom 29. ili 30. ovoga Zakona.".
Članak 32.
U članku 363. riječ: "Osobi" zamjenjuje se riječima: "Vlasniku robe koja je oduzeta u carinskom prekršajnom postupku ili osobi".
Članak 33
Članak 363a. briše se.
Članak 34.
Specijalizirana skladišta inozemne robe i robe domaće proizvodnje i slobodne carinske prodavaonice otvorene na dan stupanja na snagu ovoga Zakona mogu nastaviti poslovanje sukladno odredbama Carinskoga zakona koje se ovim Zakonom mijenjaju najdalje do 31. ožujka 1995. godine.
Članak 35.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 413-01/94-01/04
Zagreb, 29. studenoga 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti