POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna služba - uputa za obračunavanje - ješenje kojim se ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93), Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 75/93 i 11/94) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj 29. studenog 1994. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1995. godinu

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom, sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod). propisuju se standardi i normativi prava koja se osiguravaju osiguranim osobama Zavoda, obveznim zdravstvenim osiguranjem u 1995. godini.
Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno stavci 1. ovog članka, obuhvaćaju: pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu, pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, pravo na lijekove i pravo na novčane nadoknade i pomoći.

II. ZDRAVSTVENI STANDARD

Članak 2.
Standardi i normativi prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja čine zdravstveni standard u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Standard), koji se pod jednakim uvjetima osigurava svim osiguranim osobama Zavoda, a određuje se na osnovi vrsta, opsega i kvalitete ostvarivanja prava.

Članak 3.
Standard se osigurava putem Zavoda za sve osigurane osobe Zavoda, pod istim uvjetima i podjednake kvalitete, a sukladno pravima određenim za pojedine osigurane osobe, utvrđenim zakonom.

Članak 4.
Standard je uvjetovan gospodarskim mogućnostima društva, demografskom strukturom pučanstva, vitalno-statističkim podacima, te patologijom i potrebama pučanstva.

1. Opseg prava na zdravstvenu zaštitu

Članak 5.
U okviru Standarda, a na osnovi odredbi članka 17 Zakona, osiguranim osobama Zavoda za 1995. godinu, osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu, u opsegu izvedenom na osnovi prosječnog broja zdravstvenih usluga po stanovniku Republike Hrvatske, kako slijedi:
1. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti:
- do 3 pregleda godišnje za osobe starije od petnaest godina,
- 2 patronažne posjete tijekom trudnoće i nakon poroda,
- 1 PAP-a test - godišnje žena starijih od 20 godina,
- 0,25 kućnih posjeta doktora (jedanput tijekom 4 godine),
- 0,25 kućnih liječenja (jedanput tijekom 4 godine u trajanju od 10 dana),
- 0,62s zdravstvene njege u kući (jedanput tijekom 16 godina u trajanju od 10 dana);
2. U zubozdravstvenoj djelatnosti do 2 pregleda godišnje;
3. U laboratorijskoj dijagnostici:
- 0,5 dijagnostičkih pretraga (jedanput tijekom 2 godine) po osiguranoj osobi;
4. U korištenju lijekova s Liste lijekova do 5 recepata godišnje;
5. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti do 2 pregleda godišnje;
6. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti do 0,2 dijagnostičke pretrage (jedanput tijekom 5 godina) (RTG, EKG, UZV i slično);
7. U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti:
- jedanput tijekom 8 godina u trajanju do 10 dana, (pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje akutnih bolesti);
- jedanput tijekom 30 godina u trajanju od 21 dan, (pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje kroničnih bolesti medicinskom rehabilitacijom).

2. Novčana vrijednost Standarda

Članak 6.
Standard se određuje na osnovi standarda i normativa prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđenim ovim Pravilnikom, ostalim općim aktima Zavoda, a na osnovi osiguranih sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje.
Standard iz stavke 1. ovog članka utvrđuje se u novčanom iznosu po osiguranoj osobi i u ukupnom novčanom iznosu za pojedino pravo sukladno planu prihoda i rashoda Zavoda za 1995. godinu, kako slijedi:

Ukupan
Red PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAV- Iznos po iznos za
broj STVENOG OSIGURANJA osig.osobi pojedino
pravo u 000
1. PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
1. Primarna razina zdravstvene za-
štite sa stomatološko protetskom
pomoći 249,03 l.428.770
2. Sekundarna i tercijarna razina
zdr.zaštite: 579.94 2.537.234
2.1. specijalističko-konzilijarna zdrav.
zaštita 133,35 637.987
2.2. bolnička zdravstvena zaštita za: 446,59 l.899.247
2.2.1 zbrinjavanje bolesnika oboljelih
od akutnih bolesti 365,76 1.596.927
2.2.2 zbrinjavanje bolesnika oboljelih
od kroničnih bolesti 80,83 302.320
3. Pravo na ortopedska i druga po-
magala 24,76 118.480
4. Pravo ne korištenje lijekova 207,90 994.650
5. Pravo na korištenje zdravstvene
zaštite u inozemstvu 1.53 7.314
UKUPNA ZDRAVSTVENA
ZAŠTITA 1.063,16 5.086.448
II.PRAVO NA NOVČANE
NADOKNADE I POMOĆI

 1. Nadoknada plaće 130,10 622.449
 2. Nadoknada putnih troškova 7,72 36.934
 3. Pomoć za opremu novorodenog

djeteta 13,00 62.166
4. Nadoknada za pogrebne troškove 2,74 13.102
UKUPNO NOVČANE NADOKNA-
DE I POMOĆI 153,56 734.651
SVEUKUPNA VRIJEDNOST
STANDARDA 1.216,72 5.821.099


Članak 7.
Potrebna sredstva za Standard osiguravaju se u Zavodu na način i u visini utvrđenoj zakonima i Statutom Zavoda, a raspoređuju se na osnovi plana Zavoda i odluka o njegovom provođenju. III. PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Članak 8.
Zavod osigurava provođenje zdravstvene zaštite u okviru Standarda putem ugovornih zdravstvenih ustanova i ugovornih zdravstvenih djelatnika privatne prakse.
Članak 9.
Zdravstvena zaštita utvrđuje se po djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijalnoj razini.
Članak 10.
Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini, provode doktori medicine, doktori stomatologije, ljekarnički djelatnici i zdravstveni djelatnici više i srednje stručne spreme u domovima zdravlja, ljekarnama, zdravstvenim ustanovama hitne medicinske pomoći, ustanovama za zdravstvenu njegu u kući i privatnim ordinacijama.
Članak 11.
Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na sekundarnoj i tercijarnoj razini provode poliklinike, bolničke zdravstvene ustanove i državni zdravstveni zavodi.
IV. STANDARDI I NORMATIVI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
1. Na primarnoj razini
Članak 12.
Zdravstvena djelatnost na primarnoj razini obuhvaća:

 1. djelatnost opće medicine,
 2. djelatnost zdravstvene zaštite djece predškolskog uzrasta,
 3. djelatnost školske medicine,
 4. djelatnost zdravstvene zaštite žena,
 5. djelatnost zubozdravstvene zaštite,
 6. djelatnost za dijagnostiku,
 7. djelatnost hitne medicinske pomoći,
 8. djelatnost patronaže,
 9. djelatnost zdravstvene njege u kući,
 10. djelatnost higijensko-epidemiološke zaštite
 11. ljekarničku djelatnost.

Članak 13.
Patronažnu zdravstvenu skrb provodi patronažna sestra u suradnji sa ugovorenim timovima primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i privatnim ordinacijama.
Članak 14.
Za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini utvrđuju se:
- kadrovski i vremenski normativi,
- standardni broj osiguranih osoba po timu,
- laboratorijska dijagnostika prema Popisu laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka. Pod vremenskim normativom iz stavke 1. ovog članka podrazumijeva se provođenje zdravstvene zaštite tijekom punog radnog vremena, utvrđenog sukladno odredbama zakona.
Članak 15.
Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini navedeni su u tablicama 1. i 2., a Popis laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u tablici 3., kako slijedi: Tablica 1.

Red. Vrste zdravstvene Kadrovski normativ Stand.br.
broj zaštite tima osig.
u 1995.god.
0 1 2 3
1. Opća medicina
11. (Obiteljski doktor) 1 doktor medicine 1,700
ili spec.opće med.
1 med.sestra SSS
1.2. Starije osobe 1 doktor medicine 750
(iznad 65godina u ili spec.opće med.
soc.ustanovama) 1 med.sestra SSS
1.3. Patronažna zdrav. 1med.sestra VŠS
skrb na 5.100 osiguranika
primarne zdrav.zaštite
1.4. Zdravstvena njega u 1 med. sestra
kući bolesnika općeg smjera SSS
2. Zdravstvena zaštita 1spec.pedijatar 1,000
djece predškolskog 1med.sestra SSS
uzrasta
3. Zdravstvena zaštita 1spec.školske med. 2,000
školske djece 1med.sestra SSS
4. Zdravstvena zaštita 1spec.ginekolog 8,000
žena 1med.sestra SSS
5. Polivalentna zubozdr. 1 doktor
stomatologije 2,500
zaštita s protetikom 1 med.sestra SSS
0,3zub.teh.SSS
6. Higijensko-epidemio- 1spec.epidemiologije 50,000
loška zdravstvena ili higijene ili ekologije
zaštita 1 zdr.teh.VŠS
1zdrav.teh.SSS
7. Laboratorijska 1.dipl.ing.med. 40,800
dijagnostika biokemije
na 7-10 SSSzdrav.
teh.
1 VŠS zdrav.teh.na
4 SSS zdrav teh.
1 SSS zdrav.teh.na
3 doktora medicine
8. Ljekarna 1mr.farmacije 8.000
0,5 farm.tehničara
Tablica 2.
Hitna medicinska pomoć

Na području DZ koji zbrinjava do 40.000 stanovnika (organizira se dežurstvom) ili pripravnošću izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite.
Na području DZ koji zbrinjava 40.000 stanovnika i više HMP organizira se kao zasebna služba čiji djelatnici rade u redovnom radu (jedinice i SHMP)

Standardni tim pripravnosti:
1 - doktor medicine
1 - vozač ( + 1 sanitetsko vozilo)
Standardni tim dežurstva i SHMP:
1= doktor medicine
1- med. sestra ili tehničar
1- vozač ( + 1 sanitetsko vozilo)
Standardni tim sanitetskog prijevoza:
2 - vozača ( + 2 sanitetska vozila)
1- med. sestra ili tehničar

Sastav standardnog tima prijavno-dojavne jedinice:
1- med. sestra ili tehničar
U regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika služba se popunjava s 5 doktora medicine

R Broj stanovnika Način organiziranja Broj
br. timova
0 1 2 3
1. do 15.000 dežurstvo ili 1
stanovnika pripravnost SP 1
2. od 15.000 do 25.000 dežurstvo 1
stanovnika pripravnost (ili 2 pripravnosti) 1 SP

3. od 25.000 DO 40.000 dežurstvo 1
stanovnika pripravnost (ili 2 dežurstva) 2
SP 2
4. od 40.000 do 60.000 jedinica HMP 5
stanovnika SP 3
prijavno dojavne jedinice 5

5. od 60.000 na svakih daljnjih 20.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim HMP
sanitetski prijevoz na svakih daljnjih 60.000 sta
novnika dodaje se 1 standardni tim
prijavno-dojavna služba na svakih daljnjih 100.000
stanovnika dodaje se 1 stendardni tim
U mjestima koja su udaljena od sjedišta jedinice ili stanice HMP više do 20 km iznimno se može organizirati pripravnost ako su u PZZ-i ugovorena najmanje 2 tima uz uvjet da je to i mjesto stanovanja
tih doktora.
Dežurstvo i pripravnost ne mogu biti na istom lokalitetu
6. U regionalnim centrima organizira se dežurstvo Sastav ti
za provodenje zubo-zdravstvene zaštite i to: u Osi ma u de
jeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu po 1 tim na jednom žurstvu:
punktu. 1 doktor
stomatologije
1 medicinska sestra SSS
7. U gradovima od 40.000 do 80.000 stanovnika orga- Sastav ti
nizira se dežurstvo u ljekarni s 1 timom na jednom ma u de
punktu. U gradovima s većim brojem stanovnika žurstvu:
organizira se dežurstvo s 1 timom na jednom pun- 1 magistar
ktu za svakih 100.000 stanovnika. farmacije

Tablica 3.
Red. Šifra
broj Naziv

0 1 2

 1. 28101 (K) Sedimentacija eritrocit.a, mm/h SE
 2. 28010 K-Eritrociti,...10/L, (K-Erci) KKS
 3. 28301 k-Hemoglobin (Fe),...g/L, (K-Hb)
 4. 28801 K-Leukociti,...100/L, (K-Leukociti)
 5. 28821 K-Eozinofilni granulociti,108/L, (K-Eozionofilni Lkci)
 6. 28041 (K) Erc - Retikulociti,...103
 7. 281 10 K-Eritrociti, (KHt)
 8. 28810 (K) Diferencijalna krvna slika, (K), Lkci-Neutrofilni leukociti,
 9. 28021 K-Trombociti (direktno)
 10. 28130 MCV
 11. 28311 MCH
 12. 28312 MCHC
 13. 21310 S, P, K - Glukoza baze, (GUK)
 14. 23301 O-GTT-opterećenje s glukozom
 15. 21020 S-ukupni proteini
 16. 21120 5 ureja
 17. 21130 S urat
 18. 21141 S hreatinin
 19. 21151 S bilirubin (ukupni bilirubin)
 20. 21152 S bilirubin (direktni bilirubin)
 21. 21402 S trigliceridi
 22. 21421 S Kolesteroli
 23. 24601 S Aspartat aminotransferaza, (S-AST)
 24. 24610 S Alanin aminotransferaza, (S-ALT)
 25. 24681 S-gama-Glutamil transferaza, (GGT)
 26. 24701 S, dU, S1, PTV (I) aslfa:Amilaza, (I)
 27. 24720 S-Alkalna fosfataza, (S-AP)
 28. 28331 S-Saturacija željeza (UIBC, TIBC)
 29. 28333 S-Slobodna sposobnost vezanja seruma za željezo (Fe3 + ),... um
 30. 28350 S-Željezo (S-Fe)
 31. 28602 K, P-Retrakcija koagula,... poJ, (K Retrakcija koagula)
 32. 28601 Kapilarno krvarenje
 33. 28621 P-Koagulacijski faktori (I + II + V + VII + X),

(Quick 1935), (P-PC)
34. 21502 S. P-Kalijev ion (S, P - Na) elektroliti
35. 21501 S, P-Natrijev ion (S, P - Na)
36. 21550 S-Klorid
37. 22630 F-Hemoglobin, kvalitativno (okultno krvarenje)
38. 27102 Mikroskopski pregled perianalnog otiska (ljepljivim Celofanom)
39. 27103 Mikroskopski pregled stolice na parazite - nalirni preparat
40. 22125 Urin-kompletna pretraga Štraka, sediment, spec. tež) Urin
41. 22126 Urin-kemijska analiza (glukoza, proteini) 42. 22127 Urin-kemijska analiza (glukoza, ketoni)
43. 22540 U-Sediment: eritrociti, leukociti, cilindri, bakterije, paraziti

2. Na sekundarnoj i tercijarnoj razini


Članak 16.
Standard u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđen je Popisom dijagnostičkih i terapijskih postupaka, a iskazuje se po djelatnostima i provodi u ordinacijama za:

 1. dječje bolesti,
 2. unutarnje bolesti,
 3. plućne bolesti,
 4. zarazne bolesti,
 5. zloćudne bolesti,
 6. živčane bolesti,
 7. duševne bolesti,
 8. fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju,
 9. kožne i spolne bolesti,
 10. ženske bolesti i porode,
 11. opću kirurgiju i ostale kirurške grane,
 12. očne bolesti,
 13. otorinolaringologiju,
 14. ortodonciju,
 15. protetiku,
 16. dijagnostiku. Pod ordinacijama iz stavke 1. ovog članka smatraju se specijalističke ordinacije u polikliničkim i bolničkim ustanovama koje su u ugovornom odnosu sa Zavodom.

Članak 17.
Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se po djelatnostima, a prema: - broju bolesničkih ležaja u odnosu na broj stanovnika, - prosječnom broju dana lijećenja prilikom bolničkog zdravstvenog zbrinjavanja. Standardi u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti navedeni su u Tablicama 4. i 5., kako slijedi: BROJ BOLESNIČKIH LEŽAJA U ODNOSU NA BROJ STANOVNIKA
Tablica 4.
Red Grane bolničke djelatnosti Broj bolesničkih ležaja
broj na 1.000 stanovnika
Zbrinjavanje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
I.uobičajeni postupci

 1. Unutarnje bolesti 0,562
 2. Plućne bolesti 0,178
 3. Živčane bolesti 0,193
 4. Dječje bolesti 0,308
 5. Duševne bolesti 0,264
 6. Zarazne bolesti 0,149
 7. Kožne i spolne bolesti 0,070
 8. Bolesti sustava za kretanje 0,106
 9. Ženske bolesti i porodi 0,456
 10. Kirurgija 0,598
 11. Ortopedija 0,176
 12. Neurokirurgija 0,053
 13. Urologija 0,053
 14. Zloćudne bolesti 0,053
 15. Očne bolesti 0,132
 16. Bolesti uha,grla i nosa 0,149

UKUPNO (1-16) 3,500
II. Složeniji postupci 0,200
III. Najsloženiji postupci 0,100
SVEUKUPNO (I + II + III) 3,800
Zbrinjavanje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
17 Duševne bolesti 0,700
18. Bolesti sustava za kretanje 0,440
19 Bolesti osoba starije dobi i djece s trajnim
psihofizičkim oštećenjima 0,400
UKUPNO (17-19) 1,540

PROSJEČAN BROJ DANA LIJEČENJA PRILIKOM BOLNIČKOG ZDRAVSTVENOG ZBRINJAVANJA

Tablica: 5.
Prosječan
Grane bolničke djelatnosti broj dana
Red liječenja
broj 1995.
0 1 2
l.ZBRINJAVANJE BOLESNIKA OBOLJELIH
OD AKUTNIH BOLESTI
1 KONZERVATIVNE GRANE BOLNIČKE DJE-
LATNOSTI
1.1. Unutarnje bolesti,plućne bolesti,živčane boles-
ti,bolesti sustava za kretanje i zarazne bolesti
- Uobičajena bolnička zdravstvena skrb 10
- Bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi
do 4
- Bolnička zdravstvena skrb u jedinici inten-
zivnog liječenja do 3
12. Dječje bolesti
- Uobičajena zdravstvena skrb 12
- Bolnička zdravstvena skrb u jedinici inten-
zivnog liječenja novorođenčadi do 10
- Bolnička zdravstvena skrb u jedinici
intenzivnog liječenja do 4
- Bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi
do 4
1.3. Duševne bolesti
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb 21
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi
do 4
1.4. Kožne i spolne bolesti
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb 8
2 KIRURŠKE GRANE BOLNIČKE DJELATNOSTI
2.1. Kirurgija, ortopedija, neurokirurgija, urologija i onkologija
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb 9
- Bolničko zdravstvena skrb u jedinici
intenzivnog liječenja do 3
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj
njezi do 4
2.2. Ženske bolesti i porodiljstvo
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb 7
- Bolničko zdravstvena skrb u jedinici
intenzivnog liječenja do 3
- Bolničko zdravstvena skrb u pojedinačnoj
njezi do 3
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj
njezi novorođenčadi do 2

2.3. Očne bolesti
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb 8
2.4. Otorinolaringologija
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb 6
- Bolničko zdravstvena skrb u jedinici
intenzivnog liječenja do 2
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 2

II. ZBRINJAVANJE BOLESNIKA OBOIJELIH OD KRONIČNIH BOLESTI

 1. Za duševne bolesti 60
 2. Za bolesti sustava za kretanje 21
 3. Za bolesti osoba starije dobi i djece s trajnim

psihofizičkim oštećenjima 30


V.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 025-04/94-01/77
Ur. broj: 338-01-94-24-1
Zagreb, 29. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.

Sukladno odredbi članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93 i 11/94), ministar zdravstva suglasan je s oredbama ovog pravilnika.
Zagreb, 8. prosinca 1994.

Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti