POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravna rješenja u praksi - tehnički propis radno pravo - odluka o posebnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 24. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 109/93.) i članka 17. st.avka 5. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 109/93.) donosim

PRAVILNIK
O AMORTIZACIJI

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se obračun amortizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (u daljem tekstu: dugotrajna imovina) koja se poreznom obvezniku priznaje kao porezni rashod.

Članak 2.
Odredbe ovog Pravilnika odnose se na obveznike poreza na dobit i poreza na dohodak.

Članak 3.
(1) Amortizacija predmeta dugotrajne imovine obavlja se linearnom metodom, primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje su sadržane u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
(2) Godišnje amortizacijske stope izračunane su prema predviđenom vijeku trajanja predmeta dugotrajne imovine.

Članak 4.
(1) Amortizacija se obračunava za svaki predmet dugotrajne imovine pojedinačno.
(2) Obračun amortizacije predmeta dugotrajne imovine počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je dugotrajna imovina stavljena u uporabu.
(3) Ne priznaje se u porezni rashod amortizacija obračunana na otpisanu dugotrajnu imovinu kada je ista i dalje u uporabi.
(4) Obračun amortizacije za prodanu, uništenu, rashodovanu ili na drugi način otuđenu dugotrajnu imovinu obavlja se do kraja mjeseca u kojem je dugotrajna imovina bila u uporabi.
(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka u porezni se rashod priznaje amortizacija u visini neotpisane vrijednosti.

Članak 5.
(1) Kod višesmjenskog korištenja predmeta dugotrajne materijalne imovine dopušteno je korištenje uvećanih amortizacijskih stopa.
(2) Uvećane amortizacijske stope za višesmjensko korištenje predmeta dugotrajne materijalne imovine utvrđuju se na način da se utvrđene stope za rad u dvije smjene povećavaju za 25%, a za rad u tri smjene za 50%.

Članak 6.
Predmeti dugotrajne imovine čiji je korisni vijek trajanja duži od jedne godine, čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave manja od 800,00 kuna otpisuju se jednokratno.

Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 470-01/94-01/1070
Urbroj : 51 3-07/94-1
Zagreb, 28. studenoga 1994.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.

PRILOG TABLICA GODIŠNJIH AMORTIZACIJSKIH STOPA PREMA PROCIJENJENOM VIJEKU TRAJANJA DUGOTRAJNE IMOVINE


R.broj Opis dugotr.imovine Vijek trajanja(god.) Godišnja amort.stopa(%)
1 2 3 4
MATERIJALNA IMOVINA
A.URE?ENI PROSTORI
I GRA?EVINE
1. Mostovi na cestama i putevima,mali
mostovi za pješake
a) željezni i betonski 33 3,03
b) drveni 15 6,67
2. Kolnici, parkirališta, nogostupi i ut-
vrđivanje dvorišta
a) s teškim tvrdim slojem 15 6,67
b) bez teškog tvrdog sloja 10 10,00
c) šljunak sitni,šljunak grubi i troska
(bez teškog tvrdog sloja) 5 20,00
3. Zelenilo 10 10,00
4. Uređaji za navodnjavanje,odvodnjava-
nje i pročišćavanje
a) bunari 20 5,00
b) drenaže aa) glinene 10 10,00
bb) betonske 20 5,00
c) uređaji za pročišćavanje s dovodom
i odvodom 20 5,00
d) bara za vodu za gašenje 20 5,00
e) cjevovodi za kanalizaciju 20 5,00
f) vodni kanali
aa) zidani,kamen i beton 20 5,00
bb) drveni 10 10,00
cc) od pruća ili šiblja 10 10,00
g) vodospremnici 20 5,00
5. Utvrđenja obale
a) zidana ili betonska 20 5,00
b) željezna,s postoljem 15 6,67
c) žičana 10 10,00
d) drvena 5 20,00
6. Brane,uljevno-izljevna postrojenja uk-
ljučujući rešetke i zasun
a) građevine 33 3,03
b) strojni dio 20 5,00
7. Uzdignute dvorane 10 10,00
8. 0stalo 10 10,00

B. POSTROJENJA PODUZECA OPĆEG TIPA
I. Energetska postrojenja
1. Parna (parni kotao s priborom,postro-
jenje za pripremanje pitke vode itd.) 15 6,67
2. Električna (ispravljači,agregati za pu-
njenje, strujni generatori, strujni is-
pravljači itd.)
a) velika postrojenja 20 5,00
b) ostala 15 6,67
3. Pomoćna postrojenja
a) postrojenja za grijanje, hlađenje,
kompresori,ventilatori itd. 10 10,00
b) vodokotao,kotao za vodu pod pritis-
kom,kotao za vjetar i za pritisak 15 6,67
II.Razdjelna postrojenja,ako su dio podu-
zeča
1. Za paru (vodovi,spremnici,ventili,ra-
dijatori i mjerni instrumenti) 16 6,67
2. Za plin i zrak (vodovi,uključujući ven-
tile,ventili za otvaranje i zatvaranje i
mjerači) 15 6,67
3. Za struju
a) otvoreni vodovi i kablovi 20 5,00
b) unutarnji vodovi,uređaji za uključi
vanje i isključivanje,transformatori 15 6,67
c) brojači 15 6,67
4. Za vodu
a) vodovi,uključujući ventile,ventili
za otvaranje i zatvaranje i mjerači 20 5,00
b) pumpe 15 6,67
111.Pogonska postrojenja
I. Benzinski motori 5 20,00
2. Diesel i elektromotori 8 12,50
3. Parni strojevi i parne turbine 15 6,67
4. Proizvodna postrojenja 15 6,67
IV.Prijevozna sredstva
1. Elevatori,tekuće trake,prijenosne tra-
ke,trake na kotačima 7 14,29
2. Željeznički strojevi i strojevi na tračni-
cama s okretnim osovinama
a) prema željezničkim propisima 25 4,00
b) ostali 10 10,00
3. Dizalice
a) fiksne ili na tračnicama 15 6,67
b) ostale 10 10,00
4. Pomorska,riječna i jezerska plovila
a) brodovi za prijevoz putnika 16 6,25
b) brodovi za prijevoz tereta 15 6,67
c) tegljači 15 6,67
d) manji brodovi i čamci 20 5,00
e) pontoni 20 5,00
f) ostala plovila 20 5,00
V.Vozila
I. Vozila na tračnicama
a) lokomotive i vagoni 20 5,00
b) vagoni s kotlom i specijalni vagoni 15 6,67
c) vagoneti 20,00
2. Cestovna vozila
a) osobna i kombi vozila 4 25,00
b) teretna vozila (kamioni) i tegljači 4 25,00
c) električna teretna vozila 5 20,00
d) traktori i tegljači s gusjenicama 4 25,00
e) prikolice za teretna vozila 6 16,67
f) razni izmjenjivi tipovi nadogradnje
na teretna vozila 5 20,00
3. Zrakoplovi
a) zrakoplovi do 5,7 t dozvoljene težine
prijevoza 8 12,50
b) zrakoplovi iznad 5,7 t dozvoljene te-
žine prijevoza 10 10,00
c) helikopteri 5 20,00
4. Ostala prijevozna sredstva (viljuškari,
mikseri,dizalice i sl.) 5 20,00
VI.Ostali dijelovi pogona
1 Rasvjetna tijela (ne rasvjetna postroje-
nja) 8 12,50
a) unutarnja
b) vanjska (uključujući i svjetlosne rek-
lame) 3 33,33
2. Uređaji za prozračivanje, klima uređa-
ji 8 12,50
3.Kolske,mosne i vagonske vage 20 5,00
Uređaji za zagrijavanje prostorija
a) putem pare ili vode
aa) uređaji za paljenje i kotlovi,
spremnici 10 10,00
bb) vodovi i radijatori 15 6,67
b) ostali 8 12,50
5.Utovarne rampe,samostalne
a) betonske,željezne 25 4,00
b) drvene 10 10,00
6.Pumpne kuće 20 5,00
7.Dimnjaci,zidani,ako su dio uređaja
poduzeća (uključujući od kotla) 33 3,03
8.Dimnjaci za uređaje s pogonom na na-
ftu,ako su dio uređaja poduzeća
a) uobičajenog oblika koji danas služe
za odvod naftnih plinova 25 4,00
b) novoizgrađeni 33 3,03
9.Dimnjaci od lima,ukoliko su dio ure-
đaja poduzeća 10 10,00
10.Silosi 33 3,03
a) betonski,čelični 33 3,03
b) zidani 20 5,00
11.Benzinske crpke i garaže,praonice
a) benzinske crpke za gorivo i sred-
stva za podmazivanje 10 10,00
b) pokretne praonice 7 14,29
c) praonice za prolaz automobila 8 12,50
d) hale 10 10,00
aa) lakše izgradnje 10 10,00
bb) masivne 25 4,00
12.Nenatkriveni spremnici za opskrbu te-
kućim plinovima koji se nalaze na ot-
vorenome 15 6,67
13.Transformatorske stanice i stanice za
preključivanje 20 5,00
14.Vodotornjevi 33 3,03
15.Oprema za proizvodnju slrovog čelika 20 5,00
16. Oprema valjaonica i kovačnica 12 8,33
17. Platforma za uzgoj ribe 7 14,21
18. Ostala oprema za marikulturu i ribarstvo 5 20,00
VII. Ostala oprema 10 10,00
C STROJEVI ZA OBRADU
1. Strojevi sljedećih namjena:
dorada
bušenje. tokarenje glodanje blanjanje
kombinirani
laštenje
stiskanje i izbacivanje
pilenje
brušenje rezanje
zavarivanje i lemljenje
tiskanje
pakiranje i
ostali strojevi za
preradu i doradu 8 12,50
D.OPREMA TELEKOMUNIKACIJA I VEZA
1. Telefonske centrale, uređaji i pribor 7 14,29
E. OPREMA POGONA I TRGOVINE,
UGOSTITELJSTVA I TURIZMA

I. Oprema pogona i trgovine

  1. Oprema radionice, laboratorija i skladišta 10 10,00
  2. Oprema trgovine 8 12,50
  3. Rashladni uređaji 5 20,00
  4. Ostala oprema 10 10,00

II. Oprema za potrebe zaposlenih 8 12,50
III.Oprema zaštite na radu 8 12,50
IV.Oprema za izvješćivanje 8 12,50
V. Uredski strojevi i sredstva
organizacije
za adresiranje
za spajanje knjiga
diktafoni i magnetofoni
elektronski računari foto i filmski aparati
za fotokopiranje
za frankiranje
za bušenje
za računanje
telefaks
registar blagajne
pisači strojevi
za umnožavanje
sat za evidenciju dolazaka zaposlenih i ostali strojevi
i sredstva organizacije 5 20,00
VI. Uređenje ureda

  1. Uredski namještaj 10 10,00
  2. Zatvoreni ormari (metalni) 15 6,67

VII.Ostala oprema pogona trgovine,ugos-
titeljstva i turizma 10 10,00
F. ZGRADE
1.Punionice u skladištima goriva i bun-
kerskim crpkama (prodaja prerađevi-
na sirove nafte) 25 4,00
2.Hale za pranje automobila (masivne) 25 4,00
3.Praonice automobila 7 14,29
4 Kupališta i lječilišta
a) za termalne i mineralne kupke i in-
halacije 33 3,03
b) ostale medicinske kupke,toplice i
lječilišta 50 2,00
5.Barake (građevinarstvo)
a) drvene 6 16,67
b) masivne 7 14,29
6.Barake (kemijska industrija)
a) drvene 5 20,00
b) masivne 10 10,00
7.Građevinske kučice 6 16,67
8.Građevine
a) proizvodnja pare u atomskim cen-
tralama 19 5,26
b) u kamenolomima i proizvodnim po-
gonima 20 5,00
9.Pomoćne građevine 5 20,00
10.Planinarske kuće (masivne),ukoliko je
građevinski vezana uz brdsku stanicu 40 2,50
11.Građevine pogona (masivne)
a) termoelektrane 50 2,00
b) hidroelektrane 50 2,00
c) atomske centrale s laganim vode-
nim reaktorom 40 2,50
12.Građevine pogona u kamenolomima
a) višekatnice,masivne 30 3,33
b) jednokatnice i niskogradnja,masiv-
ne. 30 3,33
c) jednokatnice i niskogradnja,valovi-
ti lim ili drvene 10 10,00
d) barake, ostve ili druge pomoćne
građevine 5 25,00
e) transformatorske stanice i preključ-
ne stanice 20 5,00
13.Plodišta (mrijestilišta) 20 5,00
14.Uredski kontejner 10 10,00
15.Spremišta
a) kemijska industrija 20 5,00
b) protupožarna djelatnost i industrija
kamenih predmeta
- betonski 12 8,33
- čelični 8 12,50
c) ljećilišta 25 4,00
d) kamenolomi 15 6,67
e) šećerane 30 3,33
f) ostali 6 16,67
16.Kemijska industrija
a) poslovne zgrade (pretežno namije-
njen poslovni prostor) 40 2,50
b) građevine za proizvodnju i energiju
(kotlovnice,pumpne stanice) 25 4,00
c) građevine za znanstvena istraživanja, radionice,
skladišta i za socijalnu namjenu 33 3,03
d) barake (masivna gradnja) 10 10,00
e) drvene barake s čvrstim temeljem 5 20,00
17. Sušionice
a) u proizvodnji hmelja 33 3,03
b) u proizvodnji duhana 50 2,00
18. Bunker za doziranje 6 16,67
19. Građevine za utjecanje 40 2,50
20. Građevine za prodaju robe na malo 33 3,03
21. Električne centrale
a) termoelektrane: pogonska zgrada
masivna 50 2,00
b) hidrocentrale: pogonska zgrada
masivna s podzemnom električnom
centralom 50 2,00
c) atomske centrale s laganim vodenim reaktorom
- upravna zgrada 50 2,00
- pogonska zgrada 40 2,50
22. Prodaja naftnih proizvoda
a) zgrade (magazini, punionice, radionice) 25 4,00
b) zgrada pumpne stanice
- na vlastitom zemljištu 25 4,00
- na tuđem zemljištu 12 8,33
23. Zgrada proizvodnog pogona (kemijska
industrija) 25 4,00
24. Zgrada tvornice (masivna) koja se
koristi kao ljevaonica 25 4,00
25. Zgrada tvornice, ostale masivne,
u ljevaonicama 40 2,50
26. Zgrada tvornica u kojima su smještene
kovačnice ili teške prese 25 4,00
27. Montažne garaže
- na vlastitom zemljištu 20 5,00
- na tuđem zemljištu 12 8,33
28. Zgrade kino-dvorana (namjenske) 30 3,33
29. Specijalne građevine za ribogojstvo:
mrijestilišta 20 5,00
30. Zgrade za istraživanje (kemijska industrija) 33 3,03
31. Garaže
a) montažne
- na vlastitom zemljištu 20 5,00
- na tuđem zemljištu 12 8,33
b) zgrade-parkirališta, podzemne garaže 30 3,33
32. Plinske i vodovodne stanice pogonske
građevine (masivne) 50 2,00
33. Restorani 5 20,00
34. Staklenici
a) čeličane ili aluminijske konstrukcije
uobičajenog načina izgradnje 17 5,88
b) konstrukcije kao a), ali pokrivene
folijom 10 10,00
c) drvene konstrukcije 10 10,00
d) pokretni 12 8,33
35. Ljevaonice
a) zgrade ljevaonica i ostale građevine
koje su izložene usporedivim opterećenjem
kao i čelične konstrukcije 25 4,00
b) ostale masivne građevine i čelične konstrukcije 40 2,50
36. Hale (opće)
a) lakši način izgradnje 10 10,00
b) masivne 24 4,00
37. Hale, mašine za branje
a) lakšeg načina gradnje (drvo, eternit) 20 5,00
b) masivne 25 4,00
38. Hale, udignute (čvrsti temelji) 10 10,00
39. Hale, montažne 25 4,00
40. Dvoranska plivališta (masivna)
a) za termalne i mineralne kupke i inhalaciju 33 3,03
b) za ostale medicinske namjene 50 2,00
41. Sušionice (hmelja) 33 3,03
42. Hotelske zgrade 40 2,50
43. Kolibe, zaštitne 10 10,00
44. Robne kuće 33 3,03
45. Hladnjače 10 10,00
46. Lječilišne zgrade
a) za termalne i mineralne kupke i inhalaciju 33 3,03
b) za ostale medicinske namjene 50 2,00
47. Trgovine 5 20,00
48. Skladišne zgrade
a) kemijska industrija 33 3,03
b) elektroprivreda 25 4,00
c) kamenolomi i proizvodni pogoni 25 5,00
49. Strojarnice u nuklearnim centralama 40 2,50
50. Montažne, tvorničke hale 25 4,00
51. Zgrade parkirališta i garaže
a) zgrade parkirališta i podzemne garaže 33 3,03
b) garaže i montažne garaže na vlastitom zemljištu 20 5,00
c) garaže i montažne garaže na tuđem
zemljištu 12 8,33
52. Hale za strojeve za branje
a) lakšeg načina gradnje (drvo, eternit) 20 5,00
b) masivne 33 3,03
53. Zgrade s pumpnim postrojenjem
a) kemijska industrija 25 4,00
b) ostale 20 5,00
54. Zgrade reaktora sa sigurnosnim omotačem
u nuklearnim elektranama 19 5,26
55. Transformatorske i preključne zgrade 20 5,00
56. Hale sa šalterima kreditnih institucija 5 20,00
57. Izlozi 5 20,00
58. Šupe 5 20,00
59. Skloništa 10 10,00
60. Žičare i sjedežnice
a) polazište (podnožje brda) 40 2,50
b) dolazište (brdo) 33 3,03
c) zgrada na više od 1500 metara
nadmorske visine 25 4,00
d) restoran na brdu (masivan) ukoliko
je građevinski vezan sa postajom 40 2,50
e) stambena zgrada (podnožje brda)
ukoliko je vezana sa postajom 50 2,00
f) zgrade (masivne) za sjedežnice-vučnice 33 3,03
61. Staj e
a) masivne gradnje 25 4,00
b) lake gradnje (drvo, eternit, laki metal) 17 5,88
c) otvorene 10 10,00
62. Kamenolomi
a) pogonska zgrada 20 5,00
b) skladište i radionica 25 4,00
c) šupe i ostale pomoćne zgrade 5 20,00
63 Područje kamenoloma
a) višekatno, masivno (beton, zidano,
skelet) 30 3,33
b) jednokatno i niskogradnja (masivno) 30 3,33
c) jednokatno i niskogradnja (valjani
drvo ili lim) 10 10,00
d) barake, šupe i druge pomoćne zgrade 5 20,00
e) transformatorske i preključne zgrade 20 5,00
64. Zgrade benzinskih crpki
a) na vlastitom zemljištu 25 4,00
b) na tuđem zemljištu 12 8,33
c) hale - laka izgradnja 10 10,00
65. Podzemne garaže 30 3,33
66. Hladnjače 10 10,00
67. Uzdignute hale s čvrstim temeljem 10 10,00
68. Transformatorske i uklopne zgrade 20 5,00
69. Robne kuće, banke, osiguravajuća
društva 33 3,03
70. Praonice (masivne) 25 4,00
71. Radionice
a) kemijska industrija 33 3,03
b) elektroprivreda i vodoprivreda 25 4,00
c) ostale 25 4,00
72. Stambene barake 8 12,50
73. Slastičarnice od željeza i armiranog
betona 30 3,33
74. Ostale zgrade koje služe u gospodarske svrhe 25 4,00
75. Ostale zgrade 52 2,00
G. VIŠEGODIŠNJI NASADI 10 10,00
H. OSNOVNO STADO 5 20,00 NEMATERIJALNA IMOVINA 5 20,00Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti