POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravilnici u opticaju - pravilnik o kabelskoj - program trgovačkog zakoni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 5. sjednici održanoj 22. ožujka 1994. godine, donijelo je
ODLUKU
O OSNOVICAMA, STOPAMA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Članak 1.
Ovom Odlukom, ako Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93 - u daljnjem tekstu: Zakon) nije drukčije određeno, propisuje se osnovica, način obračuna i visina doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za:
- osobe koje obavljaju privrednu ili neprivrednu djelatnost,
- osobe koje mirovinu i invalidninu primaju isključivo od stranog nositelja osiguranja,
- seljake i osobe koje su uzele poljoprivredno zemljište u zakup, ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi,
- osobe koje su vlasnici privatnih poduzeća, ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi,
- osobe koje same za sebe plaćaju doprinos,
- osobe koje rade ili borave u inozemstvu (dodatni doprinos),
- ostale obveznike uplate doprinosa.
Članak 2.
Obveznici uplaćivanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, dužni su doprinos propisan Zakonom i ovom Odlukom, a sukladno članku 40. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), uplaćivati na račun za uplatu javnih prihoda (uplatni račun), pri ispostavi područnog ureda Porezne uprave, na području koje je:
- za poduzeća i druge pravne osobe
- sjedište isplatitelja plaće,
- za imaoca zanatske radnje odnosno poslovne prostorije
- mjesto registracije te radnje odnosno prostorije,
- za osobu koja djelatnost obavlja bez posjedovanja radnje odnosne prostorije
- mjesto njenog prebivališta,
- za osobu koja sama za sebe plaća doprinos
- mjesto njenog prebivališta,
- za seljake i osobe koje su zemlju uzele u zakup poradi obavljanja poljodjelske djelatnosti
- poljoprivredno zemljište.
Članak 3.
Osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje ne može biti manja od iznosa minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos.
Obveznik uplate doprinosa koji nije isplatio plaću sukladno propisima o radu, dužan je obračunati i uplatiti doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na osnovicu iz stavke 1. ovog članka po stopi propisanoj Zakonom o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 117/93 - u daljnjem tekstu: Zakon o stopama) i ovom Odlukom.
Doprinos iz stavke 2. ovog članka obveznik uplate doprinosa dužan je obračunati i uplatiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 4.
Osobe koje na teritoriju Republike Hrvatske obavljaju privrednu ili neprivrednu djelatnost osobnim radom (članak 5. točka 7. Zakona) doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje iz članka 41. stavke 1. točka b. Zakona, obračunavaju i plaćaju "iz" plaće i "na" plaću prema Zakonu o stopama, ako ovom Odlukom nije drukčije propisano.
Za osobe iz stavke 1. ovog članka osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa ne može biti manja od dvostrukog iznosa minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, uvećane za koeficijent stručne spreme potrebne za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti i to kako slijedi:
Stupanj stručnog obrazovanja -Koeficijent _ _______________________

 1. Nekvalificirani djelatnik (NKV) -1
 2. Priučeni djelatnik (PKV) i niže stručno obrazovanje -1,20
 3. Kvalificirani djelatnici (KV) -1,40
 4. Srednje stručno obrazovanje (SSS) -1,60
 5. Visokokvalificirani djelatnici (VKV) -1,85
 6. Više stručno obrazovanje (VŠS) -2,10
 7. Visoko stručno obrazovanje (VSS) -2,20
 8. Visoko stručno obrazovanje - magistar -2,60
 9. Visoko stručno obrazovanje - dr. specijalist 2,80
 10. Visoko stručno obrazovanje - dr. sci. 3,20 _ ________________________

Članak 5.
Osiguranici iz članka 4. ove Odluke, koji su privremeno odjavili poslovanje radnje odnosno prostorije, osim u slučaju odjave zbog bolovanja, doprinos za zdravstveno osiguranje obračunavaju i plaćaju sukladno odredbi istog članka, a prema osnovici koju čini iznos minimalne plaće vrijdeće za mjesec za koji se plaća doprinos.
Članak 6.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za osobe u radnom odnosu kod fizičke osobe obračunava i uplaćuje poslodavac i to "iz" i "na" plaću prema stopi utvrđenoj Zakonom o stopama.
Osnovica za obračun i uplatu doprinosa iz stavke 1. ovog članka ne može biti manja od osnovice propisane člankom 4. stavkom 2. ove Odluke.
Članak 7.
Osobe koje su vlasnici privatnih poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (članak 5. točka 8. Zakona) ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi, plaćaju doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na osnovicu koja se određuje od dvostrukog iznosa minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, uvećane za koeficijent složenosti poslova u visini 5,50, po stopi propisanoj za djelatnike koji su u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe.
Obračun i plaćanje doprinosa iz stavke 1. ovog članka, obveznik uplate doprinosa dužan je obračunati i uplatiti do 10. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Članak 8.
Za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstava za izdržavanje sukladno propisima o socijalnoj skrbi (članak 11. Zakona), doprinos za zdravstvenu zaštitu plaća nadležno tijelo socijalne skrbi na teret sredstava proračuna županije, odnosno Grada Zagreba, po stopi od 15% na osnovicu koju čini najniža osnovna plaća vrijedeća za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka obračunava Zavod, a obveznik uplate doprinosa dužan ga je uplatiti do 10. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Članak 9.
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje imaju sredstva za izdržavanje (članak 12. Zakona) doprinos za zdravstvenu zaštitu plaćaju po stopi od 15% na osnovicu koju čini dvostruki iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.
Kada se doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje iz stavke 1. ovog članka plaća za mjesece prije mjeseca u kojem je utvrđeno pravo na osiguravanje poradi nastalog prekida u stažu osiguranja, obračunava se prema osnovici i stopi iz stavke 1. ovog članka. vrijedećoj za mjesec u kojem je utvrđeno pravo na osiguranje.
Doprinos iz stavke 2. ovog članka, obveznik uplate doprinosa, dužan je obračunati i uplatiti od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje šest mjeseci unatrag.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva 1. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 10.
Osiguranim osobama iz članka 5. točke 15.,16. i 17. Zakona, ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi, doprinos za zdravstvenu zaštitu plaća nadležno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, koje je priznalo osobi odnosno svojstvo, na teret sredstava proračuna Republike Hrvatske po stopi od 15% na osnovicu koju čini najniža osnovna plaća vrijedeća za mjesec za koji se plaća doprinos.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka obračunava Zavod, a obveznik uplate doprinosa dužan ga je uplatiti do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 11.
Obveznik uplate doprinosa dužan je propisani doprinos iz članka 8., 9. i 10. ove Odluke, uplaćivati do dana stjecanja svojstva osigurane osobe po nekoj drugoj osnovi, odnosno do promjene činjenica koje su bile uvjet za stjecanje prava na zdravstveno osiguranje.
Članak 12.
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, uposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca, koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja (članak 5. točka 5. Zakona), doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za sebe i članove svoje obitelji plaćaju po stopi od 20% na osnovicu koju čini četverostruki iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, uvećane za koeficijent stručne spreme potrebne za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti iz članka 4. stavke 2. ove Odluke.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka, obveznik uplate doprinosa dužan je obračunati i uplatiti do 1. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 13.
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj uposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca, čiji članovi obitelji (supružnik i djeca) nisu zdravstveno osigurani kod stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, a koje su prije odlaska u inozemstvo bile osigurane u Republici Hrvatskoj (članak 9. Zakona), dužne su za svakog člana obitelji uplatiti doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje po stopi od 15% na osnovicu koju čini najniža osnovna plaća vrijedeća za mjesec za koji se plaća doprinos, uvećana za 60%. Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva 1. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 14.
Osobe uposlene u stranim ili međunarodnim organizacijama i ustanovama, stranim konzularnim i diplomatskim predstavništvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju po stopi i na način propisan za djelatnike koji su u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe, na osnovicu koju čini plaća utvrđena ugovorom o radu.
Osnovica iz stavke 1. ovog članka ne može biti manja od osnovice propisane člankom 4. ove Odluke.
Članak 15.
Doprinos za zdravstvenu zaštitu stranaca koji se nalaze na školovanju u Republici Hrvatskoj i za zdravstvenu zaštitu stranaca koji imaju boravak na osnovi odobrenog trajnog nastanjenja u Republici Hrvatskoj, a zdravstvena zaštita im nije osigurana po drugoj osnovi, ako Zakonom nije drukčije propisano, plaća se po stopi od 15% na osnovicu koju čini dvostruki iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos - mjesečno po osobi.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka plaća se od 1. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Obveznik uplate doprinosa u smislu ovoga članka, je podnositelj prijave na zdravstveno osiguranje.
Članak 16.
Sredstva doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje učenika srednjih škola i redovite studente viših i visokih škola, te fakulteta koji su hrvatski državljani i imaju prebivalište u Republici Hrvtskoj, a nisu zdravstveno osigurani kao članovi obitelji osiguranika (članak 10. Zakona), kao i za članove njihovih obitelji. plaćaju se po stopi od 15% na osnovicu koju čini iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se sredstva uplaćuju, mjesečno po osobi.
Sredstva iz stavke 1. ovog članka uplaćuje se do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 17.
Korisnici mirovina i invalidnina s prebivalištem ili trajnim nastanjenjem u Republici Hrvatskoj, koji mirovinu i invalidninu ostvaruju isključivo od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja, ako državnim ugovorom nije drukčije određeno (članak 5. točka 11. Zakona), doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje plaćaju na osnovicu koju čini njihova mirovina, odnosno invalidnina, prema stopi od 25%, s tim da tako utvrđena osnovica ne može biti manja od iznosa minimalne mirovine, odnosno veća od iznosa najviše mjesečne plaće u Republici Hrvatskoj.
Korisnicima mirovina i invalidnina iz stavke 1. ovog članka koji mirovinu, odnosno invalidninu primaju u stranoj valuti, osnovica osiguranja preračunava se u hrvatsku valutu po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, vrijedećem 1. dana mjeseca u kojem doprinos dospijeva.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka uplaćuje se do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 18.
Sredstva za obvezno zdravstveno osiguranje za nezaposlene osobe koje su se prijavile u Zavod za zapošljavanje (članak 5. točka 12., 13. i 14. Zakona) obračunava i uplaćuje zavod za zapošljavanje po stopi od 15% od osnovice koju čini iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, uvećane za 40% za svaku prijavljenu osobu.
Sredsva iz stavke 1. ovog članka uplaćuju se do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 19.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za osobe:
- koje su prekinule rad zbog toga što ih je pravna osoba uputila na obrazovanje, stručno usavršavanje ili poslijediplomski studij (članak 5. točka 18. Zakona),
- koje je pravna osoba prije stupanja u radni odnos, uputila kao svoje stipendiste na praktičan rad u drugu pravnu osobu, poradi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja (članak 5. točka 19. Zakona),
- upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje (članak 5. točka 20. Zakona),
- obračunava i uplaćuje pravna osoba, odnosno organizacija po stopama, na način i po postupku propisanom za uposlene kod te pravne osobe, odnosno organizacije, ako se osobama iz alineje 1., 2. i 3. ove stavke isplaćuje plaća.
Ako pravna osoba odnosno organizacija, osobama iz alineje 1., 2. i 3. stavke 1. ovog članka ne isplaćuje plaću, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunava se na osnovicu koju čini dvostruki iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, a prema stopama propisanim Zakonom o stopama.
Doprinos iz alineje 3. stavke 1. ovog članka obračunava pravna osoba, odnosno organizacija koja je navedene osobe uputila u inozemstvo i uplaćuje do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec
Članak 20.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za osobe u radnom odnosu kod pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, upućene na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo, te za osobe na radu u kućanstvu osiguranika koji se nalazi na radu u inozemstvu ako nisu zdravstveno osigurane u zemlji u koju su upućene (članak 5. točka 2. Zakona), obračunava i uplaćuje pravna ili fizička osoba, od osnovice koju čini pripadajuća plaća za mjesec za koji se plaća doprinos, utvrđena sukladno Općem kolektivnom ugovoru i općem aktu pravne osobe kao da osiguranik radi u zemlji, odnosno Ugovorom o radu.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka obračunava se i uplaćuje po stopi i na način koji je propisan za uposlene kod pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj.
Ako pravna ili fizička osoba za osobe iz stavke 1. ovog članka, ne obračuna i ne uplati doprinose sukladno stavci 2. ovog članka, dužna je obračunati i uplatiti doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje najkasnije do 15 dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
Članak 21.
Za osigurane osobe koje se u slučajevima predviđenim Zakonom i ovim člankom nalaze u inozemstvu, bez obzira na trajanje i svrhu boravka, plaća se dodatni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu (članak 46. Zakona) i to:

 1. za osobe upućene i uposlene u inozemstvu (članak 5. točka 2. i 5. Zakona) po stopi od 25% na osnovicu za obračunavanje redovitog doprinosa,
 2. za osobe upućene u inozemstvo u okviru međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje (članak 5. točka 20. Zakona) po stopi od 20% na osnovicu za obračunavanje redovitog doprinosa, odnosno za učenike i studente u visini od 15% od najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno za svakog učenika odnosno studenta,
 3. za učenike odnosno studente koji se na školovanju u inozemstvu nalaze prema osobnom opredjeljenju po stopi od 25% na najnižu osnovnu plaću vrijedeću za mjesec za koji se plaća doprinos.
 4. za svaku drugu osobu koja se u inozemstvu nalazi po privatnom poslu po stopi od 25% na najnižu osnovnu plaću vrijedeću za mjesec za koji se plaća doprinos.

Dodatni doprinos iz stavke 1. ovog članka, ako Zakonom nije drukčije propisano, obračunava i uplaćuje u slučaju iz točke 2. Ministarstvo kulture i prosvjete, a u slučajevima iz točke 3. i 4. sama osigurana osoba.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva: - iz točke 1. sukladno članku 20. ove Odluke, - iz točke 2. - do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, - iz točke 3. i 4. - do 1. u mjesecu za tekući mjesec.
Članak 22.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranih osoba koje na osnovi rješenja pravne ili fizičke osobe koriste neplaćeni dopust, odnosno koje su neopravdano izostale s posla, plaća pravna ili fizička osoba u kojoj je djelatnik uposlen, po stopi od 15% na osnovicu koju čini dvostruki iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, na način i po postupku propisanom za uposlene kod pravne ili fizičke osobe, a najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 23.
Osobe koje obavljaju crkveno-vjerske poslove u vjerskim zajednicama doprinos za zdravstveno osiguranje obračunavaju i plaćaju po stopi od 7,5% na osnovicu koja iznosi :
a) za svećenike, u visini dvostrukog iznosa minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se doprinos uplaćuje,
b) za druge osobe koje obavljaju crkveno-vjerske poslove, u visini iznosa minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se doprinos uplaćuje.
Osobe iz stavke 1. ovog članka koje prema crkveno-vjerskim odredbama žive u celibatu, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunavaju i plaćaju po stopi od 3,75% na osnovicu navedenu pod a) i b) ovog članka.
Doprinos iz stavke 1. i 2. ovog članka uplaćuje se do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Članak 24.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje seljaka (članak 5. točka 9. Zakona) plaća se po stopi propisanoj Zakonom o stopama, a od osnovice koju čini:

 1. mjesečni iznos katastarskog prihoda seljačkog kućanstva - za seljake koji se poljodjelstvom bave kao jedinim ili glavnim zanimanjem ili su svoje poljoprivredno zemljište dali u zakup,
 2. mjesečni iznos zakupnine - za osobe koje su uzele zemlju u zakup, ako nisu zdravstveno osigurane po drugoj osnovi,
 3. mjesečni iznos drugog prihoda, u smislu članka 45. stavke 2. Zakona, kao i prihod od uzgoja peradi i stoke - za osobe koje prema rješenju poreznog organa, djelatnost kojom ostvaruju taj prihod, obavljaju kao sporednu djelatnost.

Osnovica doprinosa iz stavke 1. ovog članka (pojedinačna i zbirna) ne može biti manja od mjesečnog iznosa osnovice koju čini iznos minimalne plaće vrijedeće za mjesec za koji se obračunava doprinos.
Obveznik uplate doprinosa iz ovog članka je nositelj zdravstvenog osiguranja članova seljačkog kućanstva. čiji je krug propisan općim aktom Zavoda.
Članak 25.
Doprinos iz članka 24. ove Odluke, sukladno članku 45. stavci 4. Zakona, za seljačko kućanstvo, čiji su svi članovi navršili 65 godina života ili je seljačko kućanstvo oslobođeno plaćanja poreza na prihod od obavljanja poljodjelske djelatnosti, plaća županija, odnosno Grad Zagreb gdje je prijavljen katastarski prihod.
Obveza plaćanja doprinosa prema stavci 1. ovog članka utvrđuje se rješenjem područnog ureda Zavoda kod kojeg je osobi utvrđen status osigurane osobe iz zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: nadležni područni ured Zavoda).
Članak 26.
Doprinos iz članka 24. ove Odluke obračunava i naplaćuje nadležni područni ured Zavoda.
Doprinos iz stavke 1. ovog članka dospijeva:
- 15. veljače - za I. tromjesečje tekuće godine,
- 15. svibnja - za II. tromjesečje tekuće godine,
- 15. kolovoza - za III. tromjesečje tekuće godine,
- 15. studenoga - za IV. tromjesečje tekuće godine.
Ako se po dospijeću doprinosa za tekuću godinu ne može utvrditi osnovica doprinosa sukladno članku 24. stavci 1. ove Odluke, obvezniku uplate doprinosa utvrdit će se i naplatiti akontacija doprinosa u visini vrijedećoj za posljednje tromjesečje prethodne godine, s tim da tako obračunati doprinos ne može biti manji od minimalnog iznosa doprinosa propisanog zakonom i člankom 24. stavkom 2. ove Odluke.
Članak 27.
Sredstva doprinosa za zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba iz članka 13. Zakona utvrđuju se za:

 1. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj, ako na tim radovima rade najmanje 6 sati dnevno, po stopi od 7,5% na osnovicu za obračun doprinosa koju čini iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi,
 2. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj 2aštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i obavješćivanja, po stopi od 15 % na osnovicu za obračun doprinosa koju ćini iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi,
 3. osobe koje kao članovi operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija obavljaju zadaće gašenja požara, zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, osposobljavanja, osiguranja na mjestima gdje postoji požarna opasnost, a na javnim priredbama zadaće u sklopu javnih nastupa i demonstracija s prikazom vježbi, te educiranja građana u protupožarnoj zaštiti po stopi od 7,5% na osnovicu za obračun doprinosa koju čini iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.
 4. korisnike novčane nadoknade za tjelesno oštećenje prema propisima o mirovinskom osiguranju, ako nemaju pravo na zdravstvenu zaštitu po drugoj osnovi, zdravstvena zaštita im pripada samo kada je u svezi s ozljedom ili bolešću koja je prouzročila tjelesno oštećenje prema kojem im pripada pravo na novčanu nadoknadu za to oštećenje, po stopi od 7,5% od osnovice za obračun doprinosa koju čini iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos, mjesečno po osobi.

Sredstva doprinosa za osobe iz stavke 1. ovog članka osiguravaju se iz proračuna Republike Hrvatske ili proračuna županije, odnosno Grada Zagreba, a uplaćuje ih za osobe iz točke 1., 2. i 3. organizator, odnosno nositelj rečenih radova, odnosno aktivnosti, a iz točke 4. isplatitelj navedene nadoknade.
Članak 28.
Ako obveznici uplate doprinosa trebaju uplatiti doprinos za vrijeme kraće od mjesec dana, doprinos se određuje tako da se za svaki kalendarski dan uzima 1/30 mjesečnog doprinosa, utvrdenog za te osobe neovisno od radnih sati provedenih na radu tijekom rada.
Članak 29.
Osiguranici iz članka 4., 6. i 14. ove Odluke dužni su po dospijeću doprinosa za zdravstveno osiguranje, propisanog ovom Odlukom, nadležnom područnom uredu Zavoda dostaviti kopiju isplatne liste, u kojoj su iskazane obračunske plaće i doprinosi za zdravstveno osiguranje.
Članak 30.
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje dospijeva 15-og dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec ako zakonom, odnosno ovom Odlukom nije drukčije utvrđeno.
Članak 31.
Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o obveznicima, osnovicema i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 51/93).
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od prvog dana slijedećeg mjeseca od dana stupanja na snagu.
Klasa: 025-04/94-01/39
Urbroj : 338-24-94-1
Zagreb, 22. ožujka 1994.
Predsjednik Upravnog vijeća
prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti