POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pravilnici i zakoni - obvezatne upute uputstva - popis normativnih dokumenata ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91, 19/92 i 33/92), a u svezi sa člankom 16. stavkom 1. točkom 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 58/93.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama PraviInika o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršiteIji na posIovima ovlaštene sIužbene osobe Ministarstva unutarnjih poslova

Članak 1.
Naziv Pravilnika o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova ("Narodne novine" broj 8/93.) mijenja se i glasi: "Pravilnik o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštetle službene osobe i vatrogasci u Ministarstvu unutarnjih poslova"

Članak 2.
U članku 1. u stavku 1. iza točke 4 dodaju se nove točke 5., 6. i 7. koje glase:
5. kandidati za zasnivanje radnog odnosa na poslovima vatrogasca
6. kandidati za školovanje za rad na poslovima vatrogasca - radnici na poslovima vatrogasca"

Članak 3.
U elanku 2. ispred riječi "pripadnici pričuvnog sastava policije 5 godina" dodaje se oznaka točke "D1)".
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: " Rok sistematskog pregleda za vatrogasce je 3 godine".

Članak 4.
U članku 3 iza riječi "osoba" dodaju se riječi "ili vatrogasaca".

Članak 5.
U članku 4. u stavku 1. iza riječi "točka 3.", riječ "i" se briše i dodaje se zarez, a iza broja "4." dodaju se riječi "i 7.".

Članak 6.
U članku 5. iza riječi "točka 3." riječ "i" se briše i dodaje se zarez, iza broja "4." dodaju se riječi "i 7." a iza riječi "osobe" briše se točka i dodaju riječi "odnosno vatrogasca".

Članak 7.
U članku 6. u stavku 2 iza riječi.točka 3." riječ "i" se briše i dodaje se zarez, a iza broja "4 " dodaju se riječi "i 7., stomatološki i".
Članak 8.
U članku 9. u stavku 1. iza riječi "točka 1." riječ "i" se briše i dodaje se zarez, a iz.a broja "2." dodaje se zarez i riječi "5.i 6.".

Članak 9.
U članku 10. iza riječi "osobe" dodaju se riječi "ili vatrogasca".

Članak 10.
U članku 11. u stavku 1 iza riječi "točka 3." riječ "i" se briše i dodaje se zarez, iza broja "4." dodaju se riječi "i 7." a u alineji 3. iza riječi "osobu" briše se točka i dodaju riječi "ili vatrogasca".
U stavku 2. iza riječi "osobe" dodaju se riječi "ili vatrogasca".

Članak 11.
U članku 12. iza riječi "osobe" dodaju se riječi "ili vatrogasca".

Članak 12.
U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi: "Posebna evidencija se vodi u obliku kartoteke koju čine kartoni s podacima navedenim u članku 6. ovoga Pravilnika".

Članak 13.
Prilog 1. "Kategorije poslova ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu unutarnjih poslova obzirom na pretpostavljene psihofizičke uvjete" mijenja se i glasi:

PRILOG 1.

KATEGORIJE POSLOVA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA I POSLOVI VATROGASCA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA OBZIROM NA PRETPOSTAVLJENE PSIHOFIZIČKE ZAHTJEVE:


A) specijalna policija
B) protidiverzijska zaštita
C) kriminalistička- tehnika
D) policija - srednja stručna sprema
D1) pripadnici pričuvnog sastava policije
E) policija - viša i visoka stručna sprema F) SZUP neposredno operativni poslovi
G) ostala radna mjesta OSO
H) vatrogasci

ZAHTJEVI :
- uredna funkcija gomjih, donjih ekstremiteta i kralježnice
- uredna funkcija kardiovaskulamog sustava
- uredna funkcija respicatomih organa
- uredan vid i sluh

LEGENDA:
oznaka ( - ) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova oznaka ( + ) označava mogućnost obavljanja određenih poslova unatoč medicinskoj indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)


TOČKA POPISA BOLESTI A B C D D1 E F G H
Tjelesni status

1. izražena astenična ili adipozna
konstitucija - - - - - - - + -
2. visina minimalno 170 cm, za ženske
osobe 160 cm - - - - - - - + +
3. težina minimalno 60 kg, za ženske osobe
i plaznike srednje škole 50 kg - - - - - - - + +
4. obim, grudnog koša minimalno 80 cm (za
muškarce - - - - - - - + -

Respiratorni sustav
5. aktivna tuberkuloza pluća - - - - - - - - -
6. inaktivna tuberkuloza pluća bez
funkcionalnih posljedica - - - - + + + + -
7. aktivna tuberkuloza drugih
organa - - - - - - - - -
8. astma - - - - - - - + -
9. respiratorna insuficijencija (bez obzira na
etiologiju - - - - - - - - -

Kardiovaskularni sustav
10. reumatska groznica sa ili bez oštećenja
srca - - - - - - - - -
11. sve prirodene i stečene mane
kardiovaskularnog sustava - - - - - - - - -
12. kronično reumatsko oboljenje srca
- - - - - - - - -
13. koronarna bolest i ishemična stanja
aktuelna ili preboljena - - - - - - - - -
14. ostala kronična oboljenja srčanih
struktura kao i miokarda - - - - - - - - -
15. manifestna arterijska hipertenzija
- - - - - - - - -
16. blaga oscilatorna hipertenzija (bez medik.
terapije. - - - - + + + + -
17. periferna arterijska insuflcijencija
okrajina - - - - - - - - -
18. varikoziteti doljnih okrajina bez izraženih
varikoznih čvorića - - - - + + + + -
19. izraziti varikoziteti donjih okrajina sa
znakovima insuficijencije perifernih vena.
postflebitički sindrom - - - - - - - - -
20. recidivirajući tromborebitis,
flebotromboza - - - - - - - - -
21. izražena hipotonija sa prisutnim
smetnjama - - - - - - - - -
22. poremećaji ritma srca i smetnje
rovođenja - - - - - - - - -
23. hemoroidalna bolest težegg stupnja
- - - - - - - - -
24. sve vaskularne anomalije koje
svojom - - - - - - - - -
veličinom i lokalizacijom
ograničavaju - - - - - - - - -
punu fzičku aktivnost
Okulistika
25. Konične alergijske bolesti (i gnojne)
- - - - - + + + -
upale spojnice - - - - - - - - -
26. duboke upale rožnice,
zamućenja rožnice - - - - - - - - -
27. upale šarenice i žilnice - - - - - - - - -
28. katarkata - - - - - - - - -
29. afakija, pseudofakija - - - - - - - - -
30. hlaukom - - - - - + + + -
31. bolesti vidnog živca (bez obzira na
- - - - - - - - -
etiologiju
32. bolesti mrežnice (bez obzira na
- - - - - - - - -
etiologiju) sa funkcionalnim
poremećajima
33. ambliopija oba oka - - - - - - - - -
34. ambliopija jednog oka - - - - - - - - -
35. refrakcijske anomalije
(min. visus jednog
oka bez korekcije 1, drugog oka bez
korekcije min. 0,7;
sa korekcijom min. 0,9 - - - - - - - - -
36. refrakcijske anomalije (min.visus oba-
- - - - - + + + -
oka bez korekcije 0,7; sa korekcijom na
jednom oku 1,na drugom oku sa
korekcijom min. 0,9
37. refrakcijske anomalije
(sa korekcijom na - + + + + + + + -
jednom oku visus 1, na drugom oku sa
korekcijom min. visus 0,7
38. poremećaj bulbomotora sa
očuvanim - - - - - + + + -
rostornim vidom i vidnim poljem
39. poremećaji bulbomotora
bez prostornog - - - - - - - + -
vida
40. anomalije osjeta za boje
(protanomalija - - - - - - - + +
manje od 0,5 i deuteroanomalija više od
5,0 anomaloskopskih vrijednosti
41. stanje nakon ozljeda, operativnih
zahvata - - + - - - + + -
ili drugih anomalija koje uzrokuju
funkcionalna ili estetska oštećenja
Otorinolaringologija
42. kronične alergijske i
gnojne upale nosa - - - - + + + - -
43. ozena - - - - - - - - -
44. polipoza nosnih šupljina, veće
devijacije - - + - - + + + -
septuma i veće hipertrofije
konba (sa - - - - - - - - -
funkcionalnim poremećajima - - - - - - - - -
45. kronični nosni sinusitisi - - - - - - - - -
46. kronične upale srednjeg uha sa
- - - - - - - - -
erforacijom ili bez nje, mastoiditisi
- - - - - - - - -
47. težeg kronične upale ždrijela - - + - - + + + -
48. teške i kronične angine ili jače
hipertrofije - - - - - - - - -
tonzila-do eventualne sanacije ; teži
poremećaji i smetnje govora
49. blaži poremećaji i smetnje govora
- - - - - - - - +
50. kronični laringitisi (bez obzira na
- - + - - + + + -
etiologiju i polipoze
51. laringo-faringijska
ezofagijska suženja - - - - - - - - -
(bez obzira na etiologiju) sa
funkcionalnim poremećajima i tegobama
52. afekcije labirinta - - - - - - - - -
53. veći skotomi u sluhu
najednom ili oba - - + - - + + + -
uha (više od 30 dcbl. kroz čitavu
frekvenciju) i ostale zamjedbene i
provodne nagluhosti
54. veći sipotomi u sluhu najednom
ili oba - - - - - - - - -
uha (više od 50 dcbl kroz čitavu
frekvenciju) i ostale zamjedbene i
provodne nagluhosti
55. stanje poslije trauma,
operativnih zahvata - - + - - - - + -
ili druge anomalije koje uzrokuju
funkcionalne ili estetske defekte
56. Patološka stanka štitnjače - - - - - - - - -
57. paraliza mekog nepca - - - - - - - - -
Usna šupljina
58. konični gingivitis težeg stupnja - - - - - - - - -
59. paradentoza težeg stupnja - - + - - - - + -
60. dentofacijalne anomalije
bez poremećaja - - - - - - - + +
funkcija
61. defektno-manjkavo
zubalo sa gubitkom - - - - - - - - +
više od 5 zubi u nizu ili ukupno 10 zubi
62. kariozno zubalo sa predvidivim
gubitkom - - - - - - - - +
kao gore
63. gubitak (nenadomješten)
prednjih zubiju - - - - - - - - +
gornje ili donje čeljusti sa očitim
estetskim defektom
64. sve parcijalne i totalne proteze - - - - - - - + +
Gastrointestinalni sustav
65. varikoziteti donje trećine jednjaka - - - - - - - - -
66. teži refluks ezofagitis - - - - - - - - -
67. aktivni peptički ulkus želuca ili - - - - - - - - -
dvanaesnika - - - - - - - - -
68. stanje nakon resekcije želuca - - - - - - - - -
69. kronični aktivni hepatitis B i C - - - - - - - - -
70. kronični aktivni hepatitis druge
etiologije - - - - - - - - -
71. ciroza jetre sa
ortalnom hipertenzijom - - - - - - - - -
72. hemohromatoza; Vilsonova bolest - - - - - - - - -
73. veće ciste jetre - - - - - - - - -
74. ciste pankreasa - - - - - - - - -
75. akutni ili kinnični pankreatitis - - - - - - - - -
76. malapsopcioni sindrom; sprue - - - - - - - - -
77. upalne bolesti tankog ili debelog
crijeva - - - - - - - - -
(ulcerozni kolitis i morbus crohn)
78. sve vrste vanjskih hernija - - - - - - - - -
79. hijatus hernija klizna manja - - + - - - - + -
80. bilijarna kalkuloza - - - - - - - - -
81. upale i opstrukcije žučnih utova - - - - - - - - -
82. analne i perianalne fistule - - - - - - - - -
83. stanje nakon biliodigestivnih
anastomoza - - - - - - - - -
84. sva stanja nakon kirurških zahvata
koja - - - - - - - - -
smanjuju funkcionalnu sposobnost organizma
85. kronična alkalna fisura
i prolapsi anorektuma - - - - - - - - -
Urogenitalni sustav - - - - - - - - -
86. prirođene i stečene anomalije - - - - - - - + +
urogenitalnog sustava bez poremećaja
funkcija - - - - - - - - -
87. upalna oboljenja uropetsko sustava - - - - - - - - -
88. kalkuloza urinarnog sustava, - - - - - - - - -
89. kriptorhizmus (jedostrano) - - - - - - - + +
Ginekologija - - - - - - - - -
90. kronične upale, mastopathije, ako - - - - - - - - -
izazivaju teškoće i neoplazme dojke
91. sve ostale benigne
neoplazme genitalnog - - - - - - - - -
sistema ako izazivaju funkcionalne
teškoće - - - - - - - - -
92. sve maligne neoplaznle
g. o. bez obzira na - - - - - - - - -
stadij - - - - - - - - -
93. sve akutne i kronične upale uterusa i adneksa koje prave veće
tegobe i smetnje - - - - - - - - -
Psihijatrija - - - - - - - - -
94. kronični moždani sindrom - - - - - - - - -
95. endogene ili funkcionalne psihoze - - - - - - - - -
manifestne ili u remisiji - - - - - - - - -
96. aranoidna stanja - - - - - - - - -
97. reaktivna stanja - učestala - - - - - - - - -
98. alkoholizam i narkomanija - - - - - - - - -
99. sklonost stanjima panike - - - - - - - - -
100. pokušaj suicida - - - - - - - - -
101. duševna zaostalost - - - - - - - - -
102. neuroze s jače izraženim smetnjama - - - - - - - - -
103. emocionalna nezrelost - - - - - - - - -
104. psihopatija i border line - - - - - - - - -
105. seksualne devijacie - - - - - - - - -
Kriteriji za psihologijsku obradu * - - - - - - - - -
106. opća intelektualna
razvijenost mjerena + + +
testom koji obavezno ekplorira
spacijalni
perceptivni i numerički faktor
(min.-1 SD za min.-1.5 kategorije A i D
SD za kategoriju D1 )
107. opća intelektualna razvijenost mjerena + + +
testom koji obavezno eksplorira verbalni
faktor i faktor logičkog rezoniranja
(min.- 1 SD)
108. perceptivni faktor (min. 0 SD) + +
109. spacijalni faktor (min. 0SD za kategoriju + + +
B i C odnosno min.- 1.5 SD za
kategoriju H )
110. mehanički faktor (min. 0 SD) +
111. okulomotorna koordinacija u skladu s +
normama instrumenta
112. poremećaj ličnosti izvan kriterija
normalne populacije upotrebljavaju se
kao indikator za psihijatrijsku obradu
113. *oznaka (+) predstavlja oznaku metode odnosno faktora koji se eksplorira kod
određene kategorije poslova - - - - - - - - -
Neurologija
114. heredodegenerativna oboljenja
živčanog i - - - - - - - - -
mišičnog sistema
115. centralni (sparistički) piramidni
periferni
(mlohavi) kao i
diseminirani sindrom - - - - - - - - - -
bez obzira na etiulogiju
116. verifcirana epilepsija, katalepsija i - - - - - - - - -
narkolepsija - - - - - - - - -
117. E E G paroksizmalno, disritmički ili - - - - + + + - -
fokalno promjenjen nalaz
118. migrena - - - - + + + - -
119. tumori perifernog i
centralnog živčanog - - - - - - - - -
sistema - - - - - - - - -
120. cerebralna i spinalna vaskulana - - - - - - - - -
oboljenja-incidenti aktuelni
ili preboljeli - - - - - - - - -
sa i bez ispada bez obzira na etiologiju
(vaskularne malformacije
krvarenja, - - - - - - - - -
embolija, ishemije, anoksije, venozne
cerebralne tromboze velikih - - - - - - - - -
ektrakranijalninih arterija na vratu
121. upalni intrakranijalni proceci s - - - - - - - - -
posljedicama (meningoencefalitis, - - - - - - - - -
encefalitis, apsces, empiem - - - - - - - - -
122. luetična oboljenja centralnog
živčanog - - - - - - - - - -
sistema (cerebrovaskularni lues,
tabes - - - - - - - - -
dorsalis, ropresivna araliza - - - - - - - - -
123. postraumatska encefalopatija i - - - - - - - - -
mijelopatija - - - - - - - - -
Dermatologija - - - - - - - - -
124. psorijaza,(generalizirana pustulozna)- - - - - - - - -
ekcemi težeg i zglobnog oblika
125. psorijaza i ekcemi lakšeg oblika,
bez - - - - - - - - -
komplikacija - - - - - - - - -
126. sklerodermija - - - - - - - - -
127. kronična upalna
oboljenja kože i kronična - - - - - - - + -
furunkuloza - - - - - - - - -
128. jako izražena diseboreja osobito lica - - - - - - - + -
kozmetski ili leđa koje se teško liječi
129. sve piodernkije i teža
kronična gljivčna - - - - - - - - -
oboljenja - - - - - - - - -
130. sve tetoaže podlaktice i ostale veće - - - - - - - - +
tetoaže
131. veće pigmentne izrasline i
brazgotine na - - - - - - - + +
uočljivim mjestima
Endokrini sustav i metabolizam
132. manifestna šećerna bolest - - - - - - - - -
133. blaga šećerna bolest (bez - - - - - - + + -
medikamentozne terapije - - - - - - - - -
134. giht i ekvivalenti - - - - - - - - -
135. hiper i hipofunkcije štinjače
i hipofze - - - - - - - - -
136. sve bolesti u vezi s disfunkcijom - - - - - - - - -
su rarenalno sistema i s olnib hormona
Nalaz krvi i krvotvornih organa - - - - - - - - -
137. kongen. anemije - - - - - - - - -
138. izrazite i dugotrajne anemije - - - - - - - - -
139. ostala verificirana
bemopoetska oboljenja - - - - - - - - -
i bolesti koagulacije
140. HIV - pozitivan nalaz seruma - - - - - - - - -
Ortopedija
141. urođene ili
stečene deformacije prsnog + + + + + + + + +
koša pectus carinatum, pectus excavatum
i dr. lakšeg stupnja
142. skolioze lakše stupnja do 25 - + + + + + + + +
143. kifoze lakše stupnja do 40 - + + + + + + + +
144. lordoze lakšeg stupnja - + + + + + + + +
145. spondilolisteza vera prvog stupnja - + + - - + + + -
146. spina bifida bez smetnji + + + + + + + + +
147. nedostatak palca jedne ruke ili noge - - - - - - + - -
148. nedostatak kažiprsta jedne ruke - - - - - - + - -
149. nedostatak jednog ili
dva prsta na nozi uz - - - - - - + - -
smetnju funkcije stopala - - - - - - - - -
150. izražen halux valhus - + - - - + - - -
151. pedes plani, pedes
transversoplani (IV - - - - - - - + -
stupanj ),kad otežavaju hod
ili rigidna stopala
152. ozljeda meniskusa
koljena i operativno - - - - - - - + -
odstranjen meniskus uz
nestabilnost koljena - - - - - - - - -
153. ruptura ligamenata koljena i ostalih zglobova
donjih okrajina, te ramena - - - - - - - + -
154. degenerativna oboljenja
intervertebralnog - + + - - + + + -
diska s RTG utvrđenim
promjenama (bez
izraženih funkcionalnih smetnji
155. prijelazni kalježak s mikodiskom i artikulacijomjednog ili oba
poprečna nastavka - - - - - - - + -


Članak 13.
Prilog 3."Sistematski pregled" briše se.

Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-62-31266/1-94
Zagreb, 6. listopada 1994.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti