POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pozitivni pravni izvori - pravilnik o proračunskim - odluka i imenovanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. studenoga 1994. donijela
UREDBU
O PODMIRIVANJU DOSPJELIH NEIZMIRENIH OBVEZA PREMA INOZEMNIM KREDITORIMA
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se plačanje dospjelih a neizmirenih obveza po inozemnom dugu, koji su dužni podmiriti dužnici iz Republike Hrvatske.
Članak 2.
Dužnicima iz Republike Hrvatske u smislu ove Uredbe smatraju se pravne osobe koje su izravno zaključile ugovore s inozemnim vjerovnicima za svoj račun ili za račun krajnjeg korisnika iz Republike Hrvatske bez obzira na kasnije dužničko-vjerovničke odnose nastale tijekom konsolidacije duga.
Članak 3.
Dužnici iz Republike Hrvatske dužni su platiti:
- dospjele neizmirene kamate po kreditima korisnika iz Republike Hrvatske zaključenim do 2. prosinca 1982. i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba" ;
- dospjele neizmirene kamate po kreditima korisnika iz Republike Hrvatske zaključenim s vladama zemalja članica "Paris Cluba" 1984., 1985., 1986. i 1988.;
- dospjele neizmirene kamate i glavnice po kreditima korisnika iz Republike Hrvatske zaključenim poslije 2. prosinca 1982 godine i osiguranim od vladinih agencija zemaIja članica "Paris Cluba" Dospjele neizmirene obveze iz stavka 1. ovoga članka dužnici će podmiriti najkasnije do 31 prosinca 1994. godine.
Članak 4.
Dužnici iz Republike Hrvatske po osnovi kreditnih zaduženja u inozemstvu dužni su: - deponirati kod Narodne banke Hrvatske sredstva na ime dospjelih neizmirenih kamata temeljem Novog financijskog sporazuma potpisanog 1988., kojim je reprogramiran dug prema komercijalnim bankama; - deponirati kod Narodne banke Hrvatske sredstva na ime dospjelih neizmirenih kamata i glavnice temeljem Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici. Sredstva iz stavka 1. ovoga članka dužnici du dužni deponirati do 30 lipnja 1995. godine i to u 8 (osam) mjesečnih, približno jednakih iznosa, počevši od studenoga mjeseca 1994. godine.
Članak 5.
Deponirana sredstva iz članka 4. ove Uredbe ostaju u depozitu kod Narodne banke Hrvatske do postizanja sporazuma s inozemnim vjerovnicima. Sredstva se deponiraju na računu Narodne banke Hrvatske u valutama plaćanja obveza. Narodna banka Hrvatske dužna je na deponirana sredstva dužnika obračunati kamate u visini tržišne kamate na mjesečne depozite u originalnoj valuti umanjene za 1%.
Članak 6.
Krajnji korisnici iz Republike Hrvatske po inozemnim kreditima zaključenim od strane banaka izvan Republike Hrvatske i bivše Narodne banke Jugoslavije, dužni su sredstva za izmirenje dospjelih neizmirenih obveza iz članka 3. i 4. ove Uredbe deponirati kod Narodne banke Hrvatske pod uvjetom i na način iz stavka 2. članka 4. i članka 5. ove Uredbe.
Članak 7.
Dužnici iz članka 2. ove Uredbe dužni su od dana donošenja ove Uredbe tekuća dospijeća kamata po kreditima zaključenim s vladama zemalja članica "Paris Cluba" 1984., 1985., 1986. i 1988. godine, tekuća dospiječa kamata po kreditima zaključenim do 2. prosinca 1982. i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba", te tekuća dospijeća glavnica i kamata po kreditima zaključenim poslije 2. prosinca 1982. godine i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba", podmirivati u ugovorenim iznosima sukladno rokovima dospijeća.
Članak 8.
Dužnici iz Republike Hrvatske dužni su tekuća dospijeća kamata temeljem Novog financijskog sporazuma deponirati kod Narodno banke Hrvatske u skladu s rokovima dospijeća.
Članak 9.
Krajnji korisnici iz Republike Hrvatske po inozemni kreditima zaključenim od strane banaka izvan Republike Hrvatske i bivše Narodne banke Jugoslavije, dužni su od dana donošenja ove Uredbe sva sredstva za tekuća dospijća po kreditima navedenim u člancima 7. i 8. ove Uredbe deponirati kod Narodne banke Hrvatske pod uvjetima članka 5. ove Uredbe.
Članak 10.
Dužnici i krajnji korisnici po inozemnim kreditima obvezni su dospjele neizmirene obveze, temeljem kamata glavnice, iskazati u bilanci.
Članak 11.
Dužnici i krajnji korisnici dužni su jedanput mjesečno izvješćivati Narodnu banku Hrvatske o stanju dospjelih neizmirenih obveza po inozemnim kreditima.
Članak 12.
Narodna banka Hrvatske pratit će provedbu ove Uredbe
Članak 13.
Dužnicima i krajnjim korisnicima koji ne izvršavaju obveze iz ove Uredbe, Narodna banka Hrvatske neće registrirati nove kreditne poslove s inozemstvom. Iznimno, Narodna banka Hrvatske može registrirati nove kreditne poslove s inozemstvom za dužnike i krajnje korisnike iz stavka 1. ovoga članka, ali tek uz pribavljeno odobrenje Ministarstva financija.
Članak 14.
Novčanom kaznom od 150.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba ako se ne pridržava odredbi ove Uredbe. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako se ne pridržava odredbi iz ove Uredbe.
Članak 15.
Narodna banka Hrvatske donijet će naputak za provedbu ove Uredbe.
Članak 16.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Klasa: 400-01/94-01/01
Urbroj: 5030105-94-1
Zagreb, 28. studenoga 1994.
Predsjednik
Nikica VaIentić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti