POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - pozitivna pravna praksa - obvezatne upute iv - odluka o uvrštavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 106. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se zadaće i osnove ustrojstva Ureda Predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) osnbvanog Odlukom o osnivanju Ureda Predsjednika Republike ("Narodne novine", broj 5/91).
Članak 2.
Ured obnaša savjetodavne, stručne i druge poslove u pripremi i skrbi oko priprema i provođenja odluka i akata koje donosi Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Predsjednik Republike), te u obavljanju drugih njegovih Ustavom utvrđenih ovlasti. Ured je vlastan pojedine poslove iz svog djelokruga obnašati u suradnji ili povjeravanjem odgovarajućim upravnim, stručno-znanstvenim i drugim ustanovama, službama, organizacijama, te tijelima ili postrojbama.
Članak 3.
Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda, kojeg imenuje i razrješava dužnosti Predsjednik Republike. Predstojnik Ureda ima položaj visokog državnog dužnosnika, a prema zaposlenima u Uredu i ovlasti čelnika tijela državne uprave. za svoj rad i rad Ureda predstojnik odgovara Predsjedniku Republike.
Članak 4.
Predstojnika Ureda u slučaju njegove izočnosti ili spriječenosti i u poslovima koje mu povjeri, zamjenjuje zamjenik predstojnika Ureda. Zamjenika predstojnika Ureda, na prijedlog predstojnika, imenuje i razrješava dužnosti Predsjednik Republike. Zs svoj rad zamjenik predstojnika odgovara Predsjedniku Republike, a neposredno predstojniku Ureda.
Članak 5.
Za obnašanje poslova iz članka 2. ove odluke u Uredu se ustrojavaju odgovarajući kabineti, odjeli, odsjeci, povjerenstva i druge unutarnje ustrojstvene jedinice. Ustrojstvo, način rada i druga pitanja od važnosti ze rad Ureda, uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda, koji donosi predstojnik Ureda uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike. Sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Ureda je sistematizacija radnih mjesta u Uredu.
Članak 6.
Predsjednik Republike, pored dužnosnika iz članka 3. i 4. ove Odluke, imenuje i razrješava dužnosti savjetnike Predsjednike Republike, pročelnika Kabineta Predsjednika Republike, pročelnika Vojnog kabineta, pročelnik odjela i povjerenstava. Ostale dužnosnike, državne službenike i namještenike u Uredu imenuje i razrješava, odnosno postavlja i raspoređuje na radna mjesta predstojnik Ureda.
Članak 7.
Na ustrojstvo, način rada i upravljanja Uredom odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav državne uprave. Na radno-pravni položaj službenika i namještenika Ureda odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa o državnim službenicima i namještenicima.
Članak 8.
Sredstva za rad Ureda utvrđuju se i osiguravaju Državnim proračunom. Ured je vlastan, u okviru svog djelokruga i osiguranih sredstava, sklapati ugovore i zaključivati druge pravne poslove.
Članak 9.
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda, sukladno odredbama ove Odluke, predstojnik Ureda će donijeti u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Ureda Predsjednika Republike ("Narodne novine", broj 5/91) osim stavka 1. te Odluke.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Broj: PA 8-77/1-94.
Zagreb, 24. studenoga 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti