POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - popisi zakona - odluka o suglasnošti - odluka o hrvatskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

SPORAZUMI
Vlada Republike Hrvatske i hrvatske sindikalne središnjice Matica hrvatskih sindikata i javnih djelatnika i Koordinacija hrvatskih sindikata javnih službenika i namještenika zaključili su dana 22. ožujka 1994. slijedeći:
SPORAZUM
O OSNIVANJU, NADLEŽNOSTI I DJELOVANJU VIJEĆA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO U JAVNIM DJELATNOSTIMA
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Sporazumom sklopljenim u duhu tradicije europskih zemalja na osnovama partnerske suradnje, socijalni partneri uređuju osnivanje, nadležnosti djelovanie Vijeća za socijalno partnerstvo u javnim djelatnostima (u daljnjem tekstu: "Vijeće").
Članak 2.
Ovim Sporazumom uređuje se sastav i nadležnost Vijeća, te izbor i ovlasti Predsjednika Vijeća.
SASTAV VIJEĆA
Članak 3.
Vijeće čine četiri predstavnika Vlade Republike Hrvatske i četiri predstavnika nacionalnih sindikalnih središnjica javnih djelatnosti. Svaki član Vijeća ima zamjenika.
Zamjenik člana Vijeća, za slučaj spriječenosti člana Vijeća, ima sva prava člana kojega zamjenjuje.
Članak 4.
Vijeće na sjednicama zauzima stajališta o pitanjima iz svoje nadležnosti i u svezi toga donosi zaključke.
Sazivanje sjednica, postupak donošenja zaključaka i njihovo objavljivanje uređuje se Poslovnikom o radu Vijeća.
Članak 5.
Vijeće, u pravilu, donosi zaključke konsenzusom. Iznimno, zaključak se može donijeti i kada su za njega glasovala po tri člana svakog od socijalnih partnera iz ovog Sporazuma. Član Vijeća koji nije glasovao za zaključak, ima pravo u javnosti iznijeti prijedlog za koji se je zalagao na Vijeću.
Sukladno postupku iz stavka 1. i 2. Vijeće donosi i Poslovnik o radu.
NADLEŽNOSTI VIJEĆA
Članak 6.
Vijeće je nadležno da:
- donosi Poslovnik o radu;
- prati, izučava i ocjenjuje utjecaj gospodarske, socijalne i razvojne politike na sektor javnih djelatnosti;
- razmatra i predlaže osnove politike plaća i politike cijena u sektoru javnih djelatnosti;
- razmatra konceptualne osnove prije izrade propisa iz područja javnih djelatnosti, rada i zapošljavanja i socijalne sigurnosti;
- potiče mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova i ideju socijalnog partnerstva;
- o svojem radu i zaključcima izvješćuje javnost i izdaje priopćenja.
Članak 7.
Radi razmatranja, proućavanja analize i znanstvene podloge za poslove iz svoje nadležnosti, Vijeće može osnovati radna tijela. Radna tijela mogu biti osnovana ad hoc, za svaki pojedini slučaj ili kao stalna radna tijela.
Ustroj, način djelovanja i nadležnost radnog tijela određuje Vijeće Odlukom o osnivanju.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Članak 8.
Predsjednika Vijeća i njegovog zamjenika bira Vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova nazoćnih članova pod uvjetom da su nazočna najmanje tri člana svakog od socijalnih partnera iz ovog Sporazuma.
Predsjednik Vijeća i njegov zamjenik biraju se na rok od 6 mjeseci, a na prijedlog bilo koje od potpisnica ovog Sporazuma. Kod izbora predsjednika i zamjenika predsjednika mora se voditi računa o poštivanju redoslijeda potpisnika ovog Sporazuma.
Članak 9.
Predsjednik Vijeća:
- predstavlja i zastupa Vijeće pred nadležnim organima i prema javnosti;
- saziva, organizira te predsjedava sjednicama Vijeća:
- predlaže dnevni red sjednica Vijeća:
- usklađuje rad radnih tijela Vijeća. Zamjenik predsjednika. u slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća, ima sve ovlasti koje ima predsjednik Vijeća.
Članak 10.
Troškovi rada Vijeća i radnih tijela snose socijalni partneri u jednakim dijelovima.
ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 13.
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih predstavnika potpisnica Sporazuma i objavljuje se u "Narodnim novinama".
Zagreb, 22. ožujka 1994.
Za Vladu Republike Hrvatske ministar rada i socijalne skrbi
Ivan Parač, v r.
Matica hrvatskih sindikata javnih djelatnika Koordinacija hrvatskih sindikata javnih službenika i namještenika


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti