POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - polazni pregledi - pravilnik o prirodnim - ispravak osnovnog krivičnog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 75. stavka 1. Zakona o vanjsko trgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91,26/93 i 109/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994. godine donijela
ODLUKA
O VISINI POSEBNE PRISTOJBE KOJA SE PLAĆA PRI IZVOZU ODREĐENIH PROIZVODA
I.
Radi otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu privremeno se uvodi posebna pristojba pri izvozu određenih proizvoda.
II.
Posebna pristojba u visini 20% od carinske vrijednosti plaća se pri izvozu proizvoda sljedećih tarifnih oznaka Carinske tarife: 26.20 Pepeo i ostaci (osim od proizvodnje željeza i čelika) koji sadrže metale ili spojeve metala 2620.40 koji sadrže uglavnom aluminij
III.
Posebna pristojba u visini 5% od carinske vrijednosti plaća se pri izvozu proizvoda iz sljedećih tarifnih brojeva odnosno tarifnih oznaka Carinske tarife:
44.01 Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima, iverje i slične čestice, drvena piljevina, otpaci i ostaci drva, aglomerirani ili neaglomerirani u oblice, brikete, pelele i slične oblike: 440110 - Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima
44.03 Neobrađeno drvo s korom ili bez kore ili okresano ili grubo obrađeno (učetvoreno)
4403.20 -Ostalo, četinjača:
4403.203 - - -celulozno
4403.204 - - - stupovi za vodove, neimpregnirani
4403.209 --- ostalo:
4403.9 - Ostalo:
4403.91 - - hrastovo
4403.912 - - -celulozno
4403.92 - - bukovo:
4403.922 - - celulozno
4403.929 - - ostalo:
4403.99 - - ostalo:
4403.992 - - - celulozno drvo od ostalih tvrdih listača
4403.994 - - - celulozno drvo od topole
4403.996 --- celulozno drvo od ostalih mekih listača
4403.999 - - -ostalo
IV.
Posebna pristojba u visini 20% od carinske vrijednosti plaća se pri izvozu prozvoda iz sljedećih tarifnih brojeva odnosno tarifnih oznaka Carinske tarife:
44.03 Neobrađeno drvo s korom ili bez kore ili okresano ili grubo obrađeno (učetvoreno):
4403.9 -Ostalo:
4403.99 - -ostalo
4403.991 --- trupci za rezanje od ostalih tvrdih listača: ex: trupci za rezanje i furnir oraha
V.
Posebna pristojba u visini 15% od carinske vrijednosti plaća se pri izvozu proizvoda iz sljedećih tarifnih brojeva odnosno tarifnih oznaka Carinske tarife:
44.03 Neobrađeno drvo s korom ili bez kore ili okresano ili grubo obrađeno (učetvoreno)
4403.20 - Ostalo, Četinjača:
4403.202 --- trupci za rezanje i furnir od ostalih četinjača
4403.9 - Ostalo:
4403.91 - - hrastovo
4403.911 --- trupci za rezanje i furnir
4403.92 --- bukovo
4403.921 --- za rezanje i furnir
4403.99 - - ostalo:
4403.991 --- trupci za rezanje od ostalih tvrdih listača
4403.993 --- trupci za rezanje i furnir od topole
4403.995 --- trupci za rezanje i furnir od ostalih mekih listača
VI.
Posebna pristojba u visini 5% od carinske vrijednosti plaća se pri izvozu proizvoda iz sljedećih tarifnih brojeva odnosno tarifnih oznaka Carinske tarife:
44.07 Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendano, brušeno, prstasto ili zupčasto spojeno, u debljinama od 6 mm:
4407.9 - Ostalo:
4407.91 - - hrastovo ex: trapeznog presjeka
4407.92 - bukovo ex: trapeznog presjeka
4407.99 - - ostal
o: 4407.991 - - jasenovo ex· trapeznog presjeka
4407.992 - - - topolino ex: trapeznog presjeka
4407.999 - - - ostalo ex: trapeznog presjeka
VII.
Posebna pristojba u visini 20% carinske vrijednosti plaća se pri izvozu proizvoda iz sljedećih tarifnih brojeva odnosno tarifnih oznaka Carinske tarife:
44.07 Drvo obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili Ijuštenjem, uključujući i rendano, brušeno, prstasto ili zupčasto spojeno, u debljinama većim od 6 mm:
4407.9 - Ostalo:
4407.91 - - hrastovo ex: elementi ex: građa pravokutnog presjeka
4407.92 - - bukovo ex: elementi ex: građa pravokutnog presjeka
4407.99 - - ostalo
4407.991 - - jasenovo ex: elementi ex: građa pravokutnog presjeka
4407.992 - - -topolovo ex: elementi ex: građa pravokutnog presjeka
4407.999 - - -ostalo ex: elementi ex: građa pravokutnog presjeka
VIII.
Posebna pristojba u visini 20% od carinske vrijednosti plaća se pri izvozu proizvoda iz sljedećih tarifnih brojeva odnosno tarifnih oznaka Carinske tarife:
72.04 Otpaci i osteci željeza ili čelika, otpadni ingoti, slabovi i drugo od željeza ili čelika za pretaljivanje:
7204.10 - otpaci i ostaci od lijevanog željeza
7204.4 - Ostali otpaci i ostaci:
7204.41 -- -piljevina, opiljci, odresci; izresci i slično ex: opiljci, odresci, izresci i slično
7204.49 ostali
7204.50 otpadni ingoti, slabovi i dr, za pretapanje
76.02 7602.00 Otpaci i ostaci, aluminija
78.02 7802.00 Otpaci i ostaci olovni ex: otpaci i ostaci od mekog olova, limova i cijevi
IX.
Posebna pristojba pri izvozu proizvoda iz točke II. do VIII. ove Odluke ne plaća se za proizvode koji su predmet poslova posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu.
X.
Posebna pristojba pri izvozu plaća se pri carinjenju robe. Carinska vrijednost proizvoda za koju se plaća posebna pristojba je fakturna vrijednost robe u domaćoj valuti u protuvrijednosti strane valute franko hrvatska granica.
XI.
Iznosž posebnih pristojbi obračunavaju se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske koji se primjenjuje za obračun carine i drugih pristojbi.
XII.
O ostvarenom izvozu prema ovoj Odluci podkkzeća i druge pravne i fizičke osobe dužne su u roku od osam dana izvijestiti Ministarstvo gospodarstva. Izvješće iz stavka 1. ove točke podnosi se na propisanom obrascu I-1. koji je stastavni dio ove Odluke.
XIII.
Evidenciju o ostvarenom izvozu proizvoda iz ove Odlu ke vodi Carinska uprava Republike Hrvatske, o čemu dostavlja izvješće Ministarstvu gospodarstva poćetkOm tekućeg mjeseca za protekli mjesec.
XIV.
Novčanom kaznom u domaćoj valuti u protuvrijednosti od 500 do 5.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna Osoba ako ne dostavi izvješće sukladno odredbi točke XII ove Odluke. Za prekršaj iz stavka 1. ove točke kaznit će se i odgo vorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u domaćoj valuti u protuvrijednosti 150 do 1.000 DEM.
XV.
Novčanom kaznom u domaćoj valuti u protuvrijednosti od 200 do 2.500 DEM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako ne dostavi izvješće sukladno odredbi točke XII. ove Odluke.
XVI.
Iznosi novčanih kazni iz točke XIV. i XV ove Odluke revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne
XVII.
Ova Oduka objavljuje se u "Narodnim novinama" i stupa na snagu 1. travnja 1994. godine.
Klasa: 412-01/94-01/92
Urbroj: 5030112-94-1
Zagreb, 24. veljače 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti