POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - podzakonski propisi - odluka o postavljanju - uredba o broju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 110. Ustava Republike Hrvatske, u provođenju Zakona o sustavu državne uprave i Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 1994. godine donijela
UREDBU
O SADRŽAJU NAZIVA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, LOKALNE I MJESNE SAMOUPRAVE
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Uredbom propisuje se sadržaj patpisne ploče, zaglavlja akata i pečata ministarstava, državnih upravnih organizacija. županijskih ureda, ureda župana i tijela jedinica lokalne i mjesne samouprave.
II. SADRŽAJ NATPISNE PLOČE, ZAGLAVLJA AKATA I PEČATA
a) Ministarstva i državne upravne organizacije
Članak 2.
Natpisna ploča ministarstva sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska" i naziv ministarstva.
Natpisna ploča upravne organizacije u sastavu ministarstva sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv ministarstva u čijem je sastavu upravna organizacija i naziv upravne organizacije. Natpisna ploča državne upravne organizacije sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska" i naziv državne upravne organizacije.
Članak 3.
Zaglavlje akta ministarstva sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska". naziv ministarstva, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. Zaglavlje akta upravne organizacije u sastavu ministarstva sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv ministarstva, naziv upravne organizacije, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. Zaglavlje akta državne upravne organizacije sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv državne upravne organizacije, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. Iznimno, zaglavlje akta ministarstva ili državne uprevne organizacije ne sadrži grb Republike Hrvatske kada je grb Republike Hrvatske otisnut na propisanom obrascu akta.
Članak 4.
Akti ministarstava, upravnih organizacija i državnih upravnih organizacija sadrže pečat s grbom Republike Hrvatske.
b) Županijski uredi
Članak 5.
Natpisna ploča županijskih ureda koji imaju zajedničko sjedište sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, riječi: "Županijski uredi" i sjedište. Iznimno natpisna ploča županijskog ureda, koji nema zajedničko sjedište s drugim županijskim uredima sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv županijskog ureda i sjedište. Natpisna ploča ispostave sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv županijskog ureda, riječ: "Ispostava" i sjedište. Natpisna ploča ispostave županijskog ureda na području kotara s posebnim samoupravnim položajem, osim dijelova iz stavka 3. ovog članke. iza naziva županije sadrži naziv kotara. Grb Republike Hrvatske u natpisnoj ploči propisanoj stavkom 1., 2. i 3. ovog članka stavlja se na sredini iznad naziva: "Republika Hrvatska".
Članak 6.
Zaglavlje akta županijskog ureda sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv županijskog ureda, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.
Zaglavlje akta ispostave sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv županijskog ureda, riječ: "Ispostava", klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. Zaglavlje akta ispostave županijskog ureda na području kotara s posebnim samoupravnim položajem, osim dijelova iz stavka 2. ovog članka, iza naziva županije sadrži naziv kotara. Iznimno, zaglavlje akta županijskog ureda ne sadrži grb Republike Hrvatske kada je grb Republike Hrvatske otisnut na propisanom obrascu akta (npr. obrazac rodnog lista i dr.). Akti županijskih ureda sadrže pečat s grbom Republike Hrvatske.
c) Tijela jedinica lokalne samouprave
Članak 7.
Natpisna ploča županije sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije. tijela županije (županijska skupština i županijsko poglavarstvo) i sjedište. Natpisna ploča grada sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv grada, tijela grada (gradsko vijeće i gradsko poglavarstvo) i sjedište. Natpisna ploča općine sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv općine, tijela općine (općinsko vijeće i općinsko poglavarstvo) i sjedište. Natpisna ploča kotara s posebnim samoupravnim položajem sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv kotara, tijela kotara (skupština kotara, izvršno vijeće skupštine kotara) i sjedište. Natpisna ploča grada u sastavu kotara s posebnim samoupravnim položajem sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv kotara, naziv grada, tijela grada (gradsko vijeće, gradsko poglavarstvo, i sl.) i sjedište. Natpisna ploča općine u sastavu kotara s posebnim samoupravnim položajem sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv kotara, naziv općine, tijela općine i sjedište.
Članak 8.
Zaglavlje akta županije kao jedinice lokalne samouprave sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv tijela županije (županijska skupština, županijsko poglavarstvo, upravni odjel, služba, župan, podžupan), klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. Zaglavlje akta grada sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv grada, naziv tijela grada (gradsko vijeće, gradsko poglavarstvo, upravni odjel, gradska služba, gradonačelnik). klasifikacijsku ozneku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. Zaglavlje akta općine sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv općine, naziv tijela općine (općinsko vijeće, općinsko poglavarstvo, upravni odjel, služba, načelnik), klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. Zaglavlje akta kotara s posebnim samoupravnim položajem sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv kotara, naziv tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta.
Zaglavlje akta grada i općine u sastavu kotara s posebnim samoupravnim položajem sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije, naziv kotara, naziv grada odnosno općine, naziv tijela grada odnosno općine, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, mjesto i datum izrade akta. Akti tijela županije, grada, općine, kotara s posebnim samoupravnim položajem, grada i općina u sastavu kotara s posebnim samoupravnim položajem sadrže pečat s grbom Republike Hrvatske.
Članak 9.
Jedinice lokalne samouprave (županije, gradovi, općine), te kotari s posebnim samoupravnim položajem mogu u skladu sa zakonom koristiti u sadržaju natpisne ploče, u zaglavlju akta i u sadržaju pečata grb jedinice lokalne samouprave. Grb jedinice lokalne samouprave stavlja se ispred naziva jedinice lokalne samouprave.
d) Tijela mjesne samouprave
Članak 10.
Natpisna ploča mjesnog odbora sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv županije. grada odnosno općine, mjesnog odbora, tijela mjesnog odbora i sjedište.
Zaglavlje akta mjesnog odbora sadrži iste elemente kao i natpisna ploča, te oznaku. mjesto i datum izrade akta.
Članak 11.
Natpisna ploča gradskog kotara sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv "Republika Hrvatska", naziv županije, grada, gradskog kotara, tijela gradskog kotara i sjedište.
Zaglavlje akta gradskog kotara sadrži iste elemente kao i natpisna ploča, te oznaku, mjesto i datum izrade akta.
Članak 12.
Natpisna ploča gradske četvrti u Gradu Zagrebu sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: "Republika Hrvatska", naziv: "Grad Zagreb", naziv gradske četvrti i sjedište.
Zaglavlje akta gradske četvrti sadrži iste elemente kao i natpisna ploča, te oznaku, mjesto i datum izrade akta.
Članak 13.
Akti tijela mjesne samouprave sadrže pečat bez grba Republike Hrvatske.
e) Natpisne ploče
Članak 14.
Naziv tijela državne uprave i lokalne samouprave ispisuje se na natpisnoj staklenoj ploči četverokutnog oblika. širine 60 cm i visine 40 cm s uskim zlatnim rubom udaljenim 1 cm od ruba ploče. Tekst mora biti tiskan velikim slovima u zlatnoj boji na crnoj podlozi.
Natpisna ploča tijela državne uprave smještena je s desne strane glavnog ulaza u zgradu.
Natpisna ploča tijela jedinica lokalne samouprave smještena je s desne strane glavnog ulaza u zgradu. Natpisne ploče tijela jedinica lokalne samouprave smještene su s lijeve strane glavnog ulaza u zgradu ako imaju zajedničko sjedište s tijelima državne uprave.
Članak 15.
Naziv tijela mjesne samouprave ispisuje se na natpisnoj staklenoj ploči četverokutnog oblika. širine 45 cm i visine 25 cm s uskim zlatnim rubom udaljenim 1 cm od ruba ploče. Tekst mora biti tiskan velikim slovima u zlatnoj boji na crnoj podlozi.
Natpisna ploča tijela mjesne samouprave smještena je s desne strane glavnog ulaza u zgradu. Natpisne ploče tijela mjesne samouprave smještene su s lijeve strane glavnog ulaza u zgradu kada imaju zajedničko sjedište s tijelima lokalne samouprave.
Članak 16.
Izgled i smještaj natpisnih ploča tijela državne uprave te tijela lokalne i mjesne samouprave na zgradama koje su spomenici kulture određuje se sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.
Članak 17.
Sadržaj natpisne ploče, zaglavlja akta i pečata tijela jedinica lokalne i mjesne samouprave u kojima je, uz hrvatski jezik i latinično pismo, utvrđena službena uporaba jezika i pisma etničke i nacionalne zajednice ili manjine, ispisuje se na ptsmu i jeziku etničke i nacionalne zajednice ili manjine ispod teksta na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Iznimno od odredbe članka 14. stavka 1. i članka 15. stavka 1. ove Uredbe, kada to tehnićki razlozi zahtijevaju, veličinu natpisne ploče tijela jedinice lokalne i mjesne samouprave iz stakva 1. ovog članka, svojim će aktom odobriti ministar uprave.
Članak 18.
Odredbe Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 32/77) i Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 35/78) primjenjuju se na odgovarajući način u postupku stavljanja izvan uporabe pečata tijela jedinica lokalne samouprave radi istrošenosti ili promjene naziva te prijave nestanka pečata.
III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 19.
Ministar uprave donijet će naputak za provedbu ove Uredbe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.
Članak 20.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 015-01/94-01/03
Urbroj: 5030109-94-1
Zagreb. 22. ožujka 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti